Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

($ ÇAĞDAŞ YAYINLARI N A D İ R N A D İ perde aralığından 350.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yersbatan Cad Sakımsağut Sok No 9/B Cagalojlu-istanpul Tşi5U01 9€-95 Posta çekı no 666322 Cumhuriyef* f p$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI ) L HA N SE L ÇU K •ziverbey köşkü 300.000TL Çağ Panriama A.Ş. Yereöatan Cad SalkımsoOut Sok No »B ' jU'lstanpu) Tel5*4C1 9§'95 Posta çek PO 666322 73. VISAYI: 26188 / 75000 TL (KDViçinde) KURUCUSU. YU1IS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NMİR HK (1945-1991) 30IİSAN1997ÇMŞMMM Işçi Bayram yarın • Türk-İş, DİSK, Hak-Iş ve İCESK genel başkanlan 1 Mayıs'la ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek "bırlik ve dayanışma" mesajı verdıler. Tûrk-Iş Genel Başkanı Meral, kutlamalara bütün yurttaşlan çağınrken DfSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, farklı düşünen örgütlerin "emek" ortak paydasında bir araya geldiğine dikkat çekti. • CHP Genel Başkanı Denız Baykal, 1 Mayıs Işçi Bayramı kutlamalanna katılacaklannı bildirdi. ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras ve tP Genel Başkanı Doğu Perinçek, tstanbul'da yaptıklan açıklamalarda şeriata, çetelere ve özelleştirmeye karşı herkesi 1 Mayıs'adavetetti. 1 4 . Sayfada Yasadışı kurslara gözaltı • Erzurum'da türbanlı -memurlar uyarıldı. yasadışı Kuran kurslan kapatıldı, yurtlar denetleniyor. Erzurum'a gelen 25 Milli Eğıtim Bakanlığı müfettişinin pazartesi günü başlattığı tarikat yurtlanyla ilgili denetımler de devam ediyor. ERZURUM (Cumhariyet) - Erzurum'da irtıcaı faalıyetler- lerin önlenmesı amacıyla çok yönlü soruşturma yapılıyor. Valilik, kenttekı tüm memurla- n Kılık Kıyafet Yasası'na uy- malan konusunda uyardı Ya- sadışı Kuran kurslan kapatıl- maya başlandı. 25 müfettışın tarikat yurtlanndaki denetim- leri ise sürüyor. Erzunım Vali- si Ahmet Kayhan. Milli Gü- M Arkası Sa. 19, Sû. 3'te DENETIMLER SÜRÜYOR • 19. Sayfada Tanla 'dan güç birliği çağrısı • DSP'den ihraç edilen lstanbul Milletvekili Bülent Tanla, ülkenin içinde bulunduğu bunalımın tek nedeninin merkez sağ ve merkez soldaki bölünme olduğunu söyledi. Tanla, kjsır çekişmelerin rejimi şeriat ve darbe ikilemiyle karşı karşıya bıraktığını belirttı. Haber Merkezi- Bağımsız ls- tanbul Milletvekili BiikntTan- la, demokrasinin önünü açmak ıçin solun güç bırlığı yapması gerektığini vurguladı. Tanla, "Güç birliği ve bütünleşme için- de girflecek bir seçim, solun za- feri \e tek başına iktidanyla so- nuçlanacakrjr" dedı. DSPden ıhraç edilen Bülent Tanla, yaptığı yazıh açjklama- da ülkenin içinde bulunduğu bunalımın nedeninin, merkez sol ve merkez sağdaki bölün- meler olduğunu savundu. "RP, • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Genelkurmay, bölücü ve dinci teröre karşı yeniden yapılandı Öııeelik iç tehclit'PKK İle şeriatçilar İŞbİrlİğİnde' Genelkurmay Başkanlığı, PKK ile şeriatçılann Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamak için işbirliği yaptıklannı açıkladı. Terör odaklanyla ilişkı ıçindeki irticai hareketin yok edilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Genelkurmay. İran ve Suriye'nin Türkiye'yi hedef alan bölücü ve irticai teröre destek verdiğini kaydetti. Genelkurmay. "milli askeri strateji" değişikliğiyle "irticai hareketler ve bölücülükten" kaynaklandığını vurguladığı "iç tehdidin" daha öncelikli olarak dikkate alındığına işaret etti. • 5. Sayfada Brifingde TÜrk-Yunan HİŞkİierİ Genelkurmay brifinginde Türkiye-Yunanistan arasındaki sorunlann temelinin "ideolojik"' olduğu bildirildi ve "Bu sorun aşılmadıkça diğer konularda çözüme ulaşılması çok zordur" denildi. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bir "karalama kampanyası" yürüttüğü belirtilen brifingde, Genelkurmay, "Yunan politikasının temel ilkesi olan 'megali idea' (büyük Yunanistan ideali) konsepti ortadan kalkmadıkça ilişkilerin istenilen düzeyde gelişmesi çok zor görünmektedir" görüşünü dile getirdi. • 5. Sayfada T a n s u C i l l e r ' e a l t e r n a t i f k u s a t m a s ı Eeevit, Yıimaz'a 3 yıllık icraat hükümeti öneristgötürdü. Ecevit, CHP Bderi Baykal ile yaklaşık 1.5 saat görüştû. Ecevit'in arayışturu• DSP lideri Ecevit, ANAP lideri Yıimaz'a, liderlerin katılmayacağı ve ülkeyi seçime hazırlayıp anayasaya uyum yasalannı çıkaracak bir hükümet önerisi götürdü. Yılmaz, Ecevit'le yaptığı görüşmeden sonra tam bir mutabakat içinde olduklannı belirtti ve yeni hükümet formülünün RP'yi dışlaması gerektiğini söyledi. Cindoruk, Ecevit'le görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, inisiyatifîn TBMM'de bulunduğu bir hükümet modelinin doğru olduğunu belirtti. • DSP lideri Ecevit, CHP lideri Deniz Baykal'ın Meclis'te sosyal demokrat milletvekillerinin bir araya gelmesi önerisine 'hayır' yanıtını verdi. Ecevit'in bu sözleri üzerine Baykal da geniş tabanlı, lidersiz hükümet önerisine 'hayır' dedi. CHP liderinin önerisine karşı çıkan Ecevit, "Biz bir işbirliğine girince hemen birleşme gündeme geliyor, bu da işbirliğini engelliyor" diye konuştu. Ecevit, hükümet arayışlan konusunda Baykal ile görüşlerinin farklı olduğunu belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - REFAMYOL hükümetini de- virraek için DYP içindeki muhalif- lere **alternatifmodeP güvencesi- ni vermek ısteyen muhalefetparti- leri harekete geçti. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit dünkü tu- runda, ANAP Genel Başkanı Me- sut Yılmaz ve DTP lideri Hüsamet- tin Cindoruk ile •'liderlerin katıl- mayacağı geniş tabanlı hükümet'* konusunda görüş birligine vardı. Öncelikle parlamentodakı sosyal demokrat milletvekillerinm bir araya gelmesi önerisine Ecevit'ten ~ha>ır'" yanıtını alan Baykal ise geniş tabanlı, lidersiz hükümet önerisine "•hayır" dedi. Baykal "Sonuç bende hayal kınkhğı yarat- ü" derken Ecevit, "Bu konuda anahtar DYP. Çiller'e de mesaj göndererek, ne zaman isterse gö- rüşebilecegimi ilettim. G«lebüecek diğer hükümet önerilerine de açı- ğım" açıklamasını yaptı. Ecevit ile Yılmaz'ın yaklaşık bir saat süren görüşmesinden sonra uzlaşmaya vanldığı açıklamaları yapıldı. Yılmaz, Ecevit'in 3 >iîlık icraat hükümeti önerisine karşı çı- kınca; iki lider süresini gündemi- nin belirieyeceği ve bu gündemde ülkenin seçime hazırianmasının yer alacağı bir model üzerinde an- laşmaya vardı. Ecevit, parlamen- toda. RP ve BBP dışındaki partile- rin milletvekillerinin, bagımsızlar- la birlıkte 381 'e ulaştıgma dikkat m Arkası Sa. 19, Sü. 3'te ERBAKAN ÇEKİLSİN^ DYP'de muhalif cephe genişliyor • "Erbakan hükümerten çekilmeli" diye konuşan DYP'nin milliyetçi muhafazakâr kanadının önemli ismi Ayvaz Gökdemir. Yalım Erez ve arkadaşlanna destek verdi. Son gelişmelerle birlikte DYP'deki muhalifierin sayısı 20'ye ulaştı. •"Hiç kimse, Menderes'i istifa ettiği için suçlayamaz" diyen Gökdemir, erken seçimin herkesi rahatlatacağma dikkat çekti. Menderes'in. ekibıyle REFAHYOLdan desteğini çekmesi bekleniyor. RP"li Karataş da DYP'li muhaliflerle görüştü. • 4. Sayfada YİNE MEDYAYI SUÇLADI Erbakan: Erken seçîme hazınz • Başbakan Necmettin Erbakan, REFAHYOL hükümetinin arkasındaki desteğin yüzde 70'e ulaştığmı sa\oınurken ilk kez erken seçimden söz etti. Erbakan, "Kim istiyorsa buyoırsun seçime gidelim, deneyelim bakahm. Her an. kim isterse seçime hazınz" dedi. • Ülkedeki gerginlik ve bunalımın faturasını medyaya çıkaran Erbakan, orduya sıcak mesajlar göndererek "Hükümet, cumhurbaşkanı ve kahraman ordumuz birdir, beraberdir. Ordu demokrasiye bağlı, ihtilal iddialan yalan" diye konuştu. • 7. Sayfada İNGİLTERE İŞÇİ Partisi 'savaş' açtı • Ingıltere'de yann yapılacak genel seçımler Muhafazakârlann. Işçi Partisi'nin seçimleri bir savaş hazırlığı şeklinde gösteren planını ele geçinp basına dağıtmasıyla ayn bir renk kazandı. • "Savaş Kıtabı" adh seçım planında Tony Blair ekibi, Işçi Partisi'nin zayıf noktalannı da açık bir dille ifade ediyor. Bu itiraflann Muhafazakârlann işine yarayacağı tahmın edıliyor. • 10. Sayfada PETROSYAN 'Azeri Ermeni çatışması olmaz* • Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan "Karabağ'da her ıki tarafı memnun edecek bir anlaşmaya vanlabılir. Karşı tarafa hiçbir şekilde haksızlık edilmesinı istemeyiz. Hem, Ermenistan'ı hem de Azerbaycan'ı memnun edecek bir formül bulacağız" dedi. LEYLA TAV ŞANOĞLU Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan tstan- bul'da banş rüzgârlan estırdi: Türkiye ve Azerbaycan'a zey- tın dalı uzattı Petrosyan, lstan- bul Kumkapı'dakı Türkiye Er- menılen Patnkhanesrni zıya- retınde yaptığı konuşmada, "Türkive ile Ermenistan ara- sındaki ilişkiler, .Azerbaycan'a bağlanmamalı. Biz bugün Azerbaycan'la savaş halinde değiliz. Zaten Ermenistan ve MArkasıSa.l9,Sü.3'te AB TOPLANTISI Atina ile 'akil adam' konusunda uûaşma • Dışişleri Bakanı Tansu Çiller ile AB üyesi ülkelenn dışişleri bakanlarının karıldığı Türkiye-AB Ortaklık Konseyı dün yapıldı. Toplantıda. Türkiye ile Yunanistan arasında 'akil adamlar' konusunda uzlaşma sağlandı.Hollanda Dışişleri Bakanı Hans V r an Mierlo, 'akil adamlar'ın ıki ülkenin tavırlannı inceleyeceklerini, askıda bulunan sorunlar konusunda iki hükümete öneriler getireceklerini söyledi. Çiller. kurulan komiteye, Prof. Suat J3ılge ve eski Büyükelçi Şükrü Elekdağ"ın katılacağını belirtti. • 7. Sayfada ORGENERAL KARADAYI ERBAKAN'A YÜZ VERMEDİ • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK MUMCU CtNAYETtNDE İLGtNÇ RASTLANTI • 6. Sayfada Anlayana... ABD, BAŞBAKAN ERBAKAN'DAN UMUDUNU KESTİ • 4. Sayfada Genelkurmay, ılk kez çok önemli bir temel ilkeyı açıklıyor: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ıçin öncelık ve ıvedi- likle önlenmesi gereken "tehlike" dışarıdan kaynak- lanmıyor. Türkiye "iç tehlike ile karşı karşıya." Neden dış tehlike ıkinci planda? M Arkası Sa. 19, Sü. l'de BORSA Dun 1435 Öncekı 1441 DOLAR Dun 135.200 Öncekı 135.350 MARK ODun 78.100 Öncekı 78.300 ALT1N ODun 1.483.000 Oncekı 1.493.000 Belleğin gizi aydınlanıyor • Beynm ışleyışi konusundaki yeni bulgular, öğrenme, anımsama ve unutma ile ilgili birçok sorunu çözecek. Bilim adamlannın bellekle ilgili son bulgulan pek çok hastalığın önlenmesine olanak sağlayacak. I Arka Sayfada B U G Ü N jtf^T'V Cumhuriyet •»-» yrDtNozoR GUNDEM MUSTAFA BALBAY Cu t ' l e Genelkurmay'ın Brifingi... Erbakan'ın Fingi... Genelkurmay Başkanlığı'nda dün gazetecılere ve- rilen brıfıngden altını çizdiğımiz satırları aktaralım: - Türkiye Cumhuriyetı'ne yönelık ıç tehdit birincı sıraya yukselmıştır. İç tehdidin ıki unsuru vardır; PKK, irtica... • Arkası Sa. 19,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog