Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

CŞCAĞDAŞ YAYINLARI M U S T A F A BALBAY ülkelere değil savaşa düşmanım 350.OO0TL Çağ Pazariama A-Ş terebatar Cad Salkımsoğut Sok No 9/B Cajatocılsa'it'j Tel 51i 31 9596 Posta çekı no 666322 Cumhuriyet $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI KO N U R E R T 0 P p\r sultan abdal'dan onat kutlar'a 4O0.000TL Çag Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Satansöğırt Sok No 3'B Cagaloaiu/btanbui TeiŞUOI 95/96 Posta çekı r,o 666322 73. Y l SAYI. 28111 / 75000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUB NADİ (7924-7945) BAŞYAZABI: NADh NADİ (1945-1991) OSS DENEME SINAVI Pazar günü yapılacak sınav öncesi kendinizi son kez sınayın. Deneme sınavı Cumhuriyet - Düzey Dershanesi işbirliğiyle hazıriandı. 6 ve 7. sayfalarda 8NLMN1H7PO9ME BUGUN Nun ...ve her Perşembe REFAHYOL, Susurluk raporunda Tansu Çiller ve DYP'lileri kolladı. Rapora göre 'suç var, suçlu yok' w Mafya hüküınete girdf Dinci Din Satar... Süleyman Nazif Türkçüle- re lazarmış; "Üzümcü üzüm, karpuzcu karpuz satar; siz de Tûrkçüsünüz, Türk mü satı- yorsunuz?" diye üstlerine va- nrnuş. Milliyetçilikle yeni tanışan Osmanlı'dâvTuran'ı kapsayan birTürkçülûkcoşkusu başîan- gıçtahoşgörülebilirdi; cumhu- riyet devleti kurulduktan son- ra Atatûrk konuyu dengesine oturttu; Türkçülüğü dışlaya- rak çağdaş ulusçuluğun be- nimsenmesine yol açddı. Bugiin dinciliğin yükselme- sikarşısında Süleyman NaziTi nasıl anımsama/.sımz!.. klamcı. Müslümanlığı mı satmaktadır?.. Buna "Hayır" diyecek kişi bulunamaz. Müslümanuğı kullanarak siyasal iktidar kol- tuğuna oturmak iste>en dinci- dir; bir başka deyişle din sat- maktadır; kutsal inançlara sa>gısızhk etmektedir. Ancak tslamcılık yeni bir şey değüdir; İkinci Meşrutiyet'te dincilerin çabalan biliniyor; tek parti dönemindeşeriatçüa- nn zaman zaman kıyam ettik- leri de bir gerçektir; çok par- tiB rejime geçtikten sonra din- cilik siyaset pazannda kulla- nıldı: bugün vanlan noktada olayın alevlenmesi ve tehlike- nin büyümesi İslamcüığın ikti- daraoturmasından kaynakla- nıyor. Dincilik dün muhalefetti. bugün hükümettir, -gidişatın önûne geçflemezse- yann dev- let oJacakür. • PekL nasıl dinci olunur?.. Busomyu "Nasıl İslamcı ya da şeriatçı olunur?" biçiminde de sorabiliriz. Yanıu da çok basittir: Dini, ibadet anlamında değil, şerv- atın bütiinü kapsamında belle- yen kişi İslamcı olur. Türkiye'de uzun bir süreden beri Milli Eğitim'in imam okıdlannda çocuklannuza "dincilik" aşılanıyor. 1982 Anayasası'ndan sonra bütün ortaögretime "din kül- türû ve ahlak dersleri" konul- muştur. Ancak bu da şeriatçı- landoyurmuyor;çünkü 'din- ci öğretim", kesin bir çizgjyle "din öğretimi"nden aynhyor. Din öğretimi şeriatçıya yet- mez. Yetseydi, tüm ortaöğreti- minde zorunlu din dersleri ve- rilen Türkiye'de imam-hatip okullannı temel öğretim ku- nımlanna dönüştürmek stra- tejisi İslamcı politikanm ötünv kaum kavgasına dönüşmezdL Din öğretimi, çocuğa "iba- det" için gerekli bilgUeri ver- mektir. Dinciöğretim şeriatçıkğıice- rir, militan yetiştirir. Şimdi bu yöntemi zorunlu sekiz yıUık eğjtime aşüamak çabası gün- demdedir. • Yanmızın başında dile getir- diğimiz üç aşamayı yineleye- tim: Dincilik dün muhalefetti, bugünhükümettir,-bu gidişle- yann devlet olacakbr. Dincilik devlet olduğu za- man ortada ne laiklik kalır ne denıokrasi ne de insan hakla- n... Tarihte ve günümüzde han- gi din devletinde demokrasi crf- muş?.. Cumhuriyet Siyasetçi ve bürokrat mafyada Susurluk Araştırma Komisyonu'nun raporunda, iktidar milletvekillerince, Tansu Çiller ile DYP'lilerin korunmasma özen gösterildi. Raporda, 'Bazı siyasiler ile devlet görevlileri mafya ve çeteleşmeye kanştı. Mafya ile ilişki kuranlar bakan bile yapıldı. Devletin kullandığı ülkücüler daha sonra kontrol edilemedi' saptamalanna yer verildi. Raporda aynca, 'çete var, isim yok' yorumlan yapıldı. Güneydoğu'da terör rantı Raporda, 'Güneydoğu'da terör rantı yaratıldığı, doğru teşhisle bu rantm ortadan kaldınlması gerektiği ve koruculuk uygulamasının uyuşturucu ve silah kaçakçılığını kolaylaştırdığı' vurgulandı. Raporun 'öneriler' bölümünde, 'halkın güvenliği' için 'mason localan, mafya, uyuşturucu kaçakçılan, 1980 öncesi terör, ASALA'nın nasıl bitirildiği ve kumarhaneler hakkında Meclis araştırması yapılması' istendi. • 4. Sayfada Fezleke komisyona ulaştı Istanbui DGM Başsavcılığrnın Bucak ve Ağar'ın dokunulmazhklannın kaldınlması istemiyle hazırladığı, Erbakan'ın TBMM Başkanhğı'na göndermediği fezlekede, iki milletvekilinin 'cürüm işlemek üzere çete oluşturduklan' bildirildi. Fezlekede, kazadan sonra otomobildeki bazı silah ve mermilerin emniyette kaybolduğu dönemde genel müdürün Mehmet Ağar olduğuna dikkat çekildl. • 4. Sayfada 5T DYP^Lİ ENSARİOĞLU DA ERBAKAN^A KARŞI ÇIKTI Eğitim siyasete kurban Dİnle t e r ö r azaltllamaz' Sağhk Bakanı Yıldınm Aktuna ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in ardından DYP'li Devlet Bakanı Salim Enşarioğlu da Erbakan'a tepki gösterdi. RP'nin "teröre karşı dini yaklaşırn" önerisini eleştiren Enşarioğlu, bölgede herkesin en az Erbakan kadar dini bilgiye sahip olduğunu öne sürdü. Salım Enşarioğlu, "Dini teröre karşı çözüm olarak görmek yanlıştır. Dinle terör azaltllamaz" dedi. • 3. Sayfada 8 yil nasil Olacak? Milli Eğitim Bakanı Şa|lam, 8 yıllık eğitimde modelin siyasi uzlaşmaya göre belirleneceğini söyledi. Sağlam, "5+3 ya da kesintisiz model" tartışmasında uzlaşılacak olan noktada 8 yülık ejğitimın uyjgulanacağını belirtti. BakanlıL Milli Eğitim Temel Yasası ile îlköğrerım ve Eğitim Yasası'nda 2 geçici maddenin kalduılmasını yeterli görüyor. Uzmanlar kesintisiz eğitim için 4 maddede değişiklik yapılmasmı istedi. • 3. Sayfada Hollanda ve Almanya'daki saldınlar demokratik kitle örgütlerince kınandı Avrupa'dakî ıı*kcılığa tepld • Türk vatandaşlanna yönelik saldınlar karşısında Avrupa Gazeteciler Birliği "lanetliyoruz" açıklamasmı yaparken AP Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Roth, konuyu 14 nisandaki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'na götüreceklerini söyledi. Ankara'da Alman Büyükelçiliği'ne siyah çelenk bırakıldı. Haber Merkezi - Hollanda ve Alman- ya'da Türk vatandaşlanna yönelik kundak- lama eylemleri demokratik kitle örgütle- rince kınandı. Avrupa Parlamentosu Yeşil- ler Meclis Grup Eşbaşkanı Claudia Roth, Avrupa'da yaşanan ırkçı saldınlann, Avru- pa Birliği ülkeleri hükümetlerinin yürüttü- ğü resmi polrtikalann sonucu olduğunu be- lirtti. tşçi konfederasyonlan da ırkçı saldı- nlann, insanlığın geleceği için büyük teh- like olduğunu vurguladı. Claudia Roth, AP Yeşiller Grubu olarak 14 nisanda başlaya- cak AP Genel Kurulu'nda ırkçılıkla ilgili bir kârar tasansı sunacaklannı söyledi. Roth,"lrkçıhkla raücadele AB'nin resmi, Almanya'nın da devlet poutikası olmab- dn-" dedi. AB ülkelerinde özellikle Alman- ya'da ırkçılık ve aynmcılığın sanılanın çok • Arkası Sa. 19, Sü. 3 te YABANCILARA KARŞI 31 ÖRGÜT • 10. Sayfada 6 YILDA 31 TÜRK VATANDAŞI YAŞAMIN1 YİTİRDİ • 10. Sayfada ANKARA VE BONN'DAN KARŞILIKLINOTA • 19. Sayfada DSP'Lİ MÜMTAZ SOYSAL 'İHL tartışması bize yakışmıyor' • 8 yıllık eğitim ve imam-hatip tartışmalannda ANAP ve DYP ile aynı çizgiye düşmenin DSP'ye yakışmadığmı söyleyen Soysal, "Tarikattan medet umulmaz. Sessiz kalmamız tereddüt yarattı. tmam-hatip mezunlannın, Ensar Vakfı'nın çabalanndan etkilenmişe benziyoruz" dedi. Hikmet Sami Türk ise "Açık ve net tavır koymazsak cumhuriyete ihananlann güvenini kaybederiz" diye konuştu. • 3. Sayfada Tanla: Ecevit tavrını netle$tirmeli DSP Istanbul Milletvekili Bülent Tanla, partisinin program ve seçim bildirgesinde, zorunlu, kesintisiz, laik 8 yıllık temel eğitim konusunun kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirtildiğine dikkati çekerek "Sayın Ecevit ise bu konudaki tavnnı netleştirmemekle partiye hazırlıksız ve görüşü olmayan bir görünüm vermektedir" dedi. • 5. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yeni Yeni Hazin tablo: Şaibe'yi 1 993'te genel başkanlığa taşıyan; Cindo- ruk'lar. Erez'ler... Şaibe "dûşecek" iken ayakta kalmasını Dışişleri kol- tuğu uğruna sağlayan Bayfcal'lar, hatta Karayalçın'lar... Bugün, evet bugün; Türkiye'yi Şaibe'den kurtarma çırpınışlan içinde. Ya şu haber: "Zorunlu temel eğitimin 8 yıla çıkanlmasını bir 'dev- M Arkası Sa.19, SiLl'de Uhısal Takun'm HoDanda'yı Bursa'da 1-0yenmeâyurttabüyükse- vinçyaıattLMaçmbitiıniylesokaldaradoldaenyurtta^, kım'm yengisini şenük havasmda kutla> r arak sabaha kadar eglendiler. KuÜamalar sırasında baa kişilerin yine silah sıkıp ülkücü sloganlar atması ise yoğun protesto ve tepkflere yol açn. (Fotoğraf: BERTAN AĞANOĞLU) • Spor'da Sir Kieran Prendergast 6 Türkiye ilk aşkım9 • "Ne yazüe ki 1970'lerde AB'ye tam üyelik için Yunanistan ile aynı zamanda başvurmadınız. Bu bence olumsuz bir şeydir. Eğer başvurmuş olsaydıruz belki de şimdi AB üyesiydiniz. Bundan sonra Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin donduğu uzun bir sürece girilmiştir. Kendinizi, daha AB gündeme bile gelmeden çok uzun süre önce, Atatürk'ün başlattığı uzun bir yolda olduğunuzu görmeniz gerektigıne inanıyorum. Bu Batı'ya doğru uzun bir yoldur." ÖZBBİ ACWn ym dttti • 12. Sayfada BOBSA Dun 1592 Oncekj 1S9O DOLAR Dün 126^50 Oncekı 128.050 MARK Oûn 76.800 Oncekı 76.800 ALT1N OûDün 1.452.000 Öncekı 1.445.000 'KARADAYI, ERBAKAN'I İSTEMIYOR' • 5. Sayfada IMF'DEN YEŞÎL IŞIK YOK • 9. Sayfada EK ZAMLARİÇW SON GÜN • 9. Sayfada FtLtSTtN'DE ÎSYAN ATEŞt • //. Sayfada TTME Türkiye dönüm noktasında • Amerika'da yayımlanan Time dergisi son sayısmda, PKK ile 13 yıl süren kanlı çatışmadan Tûrk Silahlı Kuvvetleri'nin galip çıktığuu ve Türkiye'nin artık bir dönüm noktasında olduğunu yazdı. Dış Haberler Servisi - Time dergisinde yer alan habere gö- re, bölge halkının gözünde artık " bir Kürt devieti kunüması ha- yali" yok. Terörden, susmayan silahlardan, okullann kapalı kalmasından. sefaletten ve iş- sizlikten yakınan halkın artık PKK'ye destek vermeyi bırak- tıgı ifade edilen yazıda, halkın Türkiye'de kalmayı, ancak kül- türel ve politik haklannı kazan- mayı istediği belirtiliyor. Dergi- ye göre, bundan sonrası artık Ankara'nın politik ve ekono- mik reformlanna kalıyor. Time dergisi, PKK'ye yöne- lik sürdürdüğü operasyonlardan sonra son durumu Batı'ya gös- termek isteyen ordunun, yaban- cı gazetecilerden oluşan bir gru- bu bölgede 4 gün süren bir in- celeme gezisine davet ettıği be- lirtiliyor ve buradakı gözlemJer aktanlıyor. Haberde, Lıce Bele- M Arkası Sa. 19, SÛ. 7'de ŞANLIURFA Cumhuriyet muhabirine gözaltı • Vali Şehabettin Harput'un talimatıyla 'yakınlarau kavgaya azmettirdiği' gerekçesiyle gözaltına alınan Cumhuriyet Şanlıurfa muhabiri Özcan Güneş, 15 saat sonra nöbetçi Savcı Zeynel Öztürk'ün girişimiyle serbest bırakıldı. ŞANLIURFA (Cumhuriyet) -Gazetemiz Şanlıurfa muhabiri Ozcan Güneş, yakınlannın ka- nştığı bir kavgadan dolayı "az- mettirdigi'' gerekçesiyle gözal- tına alındı. Urfa Valisi Şehabet- tin Harput'un talimatıyla kara- kolda 15 saat turulduğunu ve baskı gördüğünü belirten Gü- neş, Harput'un, Milli Eğitim'- deki şeriatçılarla ilgili haberle- rinden rahatsız olduğunu ve kendisıni sindirmeye çalıştığını söyledi. Şanlıurfa'da daha çok M Arkası Sa. 19, Sü.8'de KURBAN Bayram tatili 6.5 gün • Başbakanlık, 22 Nisan Salı gününü resmi tatil ilan ederek Kurban Bayramı tatilini 6.5 güne çıkardı. • 19. Sayfada GU1VDEM MUSTAFA BALBAY MGK'ye Kaç TBMM'ye TUt... Hükümetin başını tutanlann uyumu göz yaşartıcı: Necmettin Çiller... Birbirlerinin dilinden o kadar iyi anlıyorlar ki... Bu be- raberliği kimse bozamaz. Azrail bu hükümetin karşısına çıksa hemen yolunu çe- virirler: - Adın niye Azrail, Çokrail yapalım... Şeytan yollannı çevirmeye girişse bunlar baskın çıkar: - Şey'le ad mı başlar? Senin adın Çokşeytan olsun... • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog