Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

$ CAĞDAŞ YAYINLARI N E C A T İ C U M A L I viran dağlar 650.000TL Cg Pazartama A.Ş. Yerebatan Cad SalKimsoğüt Sok No 9/B Zajaloaiu'ls'anbuı Tei 514 01 96/95 Postaçekınc 665322 Cumhu Ş CAĞDAŞ YAYINLARI S H V E R T A N İ L L İ ^ devlet ve demokrasi . \ -'•y'i 1.100.000u Ça^ Pazartama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsc^ut Sok No 9/B Ça$a<gğlu'lstar>bul Ta514Q1 96*95 Posta çekı no 566322 7S.1L SAYI: 26187 / 75000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: VUM8 NMİ (7924-7945) BAŞYAZARI: N U k NMİ (7945-1991) 20MMN19S7MU « Ecevit; Yılmaz, Baykalve Cindoruk'la buluşuyor. Erez, 'modeltaslağı'hazırlıyor özüm hükümetiBaykal ile baş başa görüşecek DSP îideri Bülent Ecevit, REFAHYOL'a geniş tabanlı bir altematif çıkarmak amacıyla Mesut Yılmaz, Deniz Baykal ve Hüsamettin Cindoruk ile buluşacak. Ecevit'in bir araya gelmemeye özen gösterdiği CHP Îideri Baykal'ı ziyaret etmesinin, altematif hükümet modeli için önemli bir mesaj olduğuna işaret edildi. Yılmaz erken seçim istiyor Mesut Yılmaz, Ecevit gibi bir çözüm hükümeti değil, anayasa ve gümrük birliğine uyum yasalan ile yeni seçim düzenini çıkaracak bir hükümetin ülkeyi erken seçime götürmesini öneriyor. Yılmaz, sol partilerin karşı çıktığı iki turlu seçim sistemine geçilmesini, siyasal istikrar için yararlı gördüğünü söylüyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosı)-DYP içinde REFAHYOL tıükümetinin bozulmasından ya- na olanlar ile muhalefetpartile- ri lıderleri, hükümeti yıkmak amacıyla altemahf ortaya ko- yabılmek için temaslannı yo- ğunlaştırdılar. Sanayi ve Ticaret Bakanhğı'ndan istifa ettikten sonra muhalefet partileriyle te- masa geçen Yabm Erez'in, DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yar- dımcısı Tansu Çiller'e, hükü- metten çekilmeye ikna etmek için "altematifhükümetmodet- lerTsunacağı bildirildi. DSP Genel Başkanı Bü- lent Ecevit de bugün ANAP, CHP ve DTP lıder- len ile görüşme karan aldı. Ecevit'in, solda bır- lik baskılan nedeniyle "mesafeli" durduğu CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile altematif hiikü- 3net arayışlan sürecinde ilk kez baş başa görüş- me talebınde bulunması, önemli bir adım olarak değerlendirildi. REFAHYOL hükümetini içten ve RP'den Libya jesti • RP, Türkiye Cumhuriyeti'ne Başbakan Necmettin Erbakan'ın yanında hakarete varan düzeyde tepkı dile getiren Muammer Kaddafı'nin yönetimindeki Libya'nın, ABD'nin düzenlediği saldınlan kınama törenlerine 3 milletvekilini gönderdi. UUf SMriBRMİJMOâUrMI İHfeMİ • 4. Sayfada Ç i l l e r i n t a k t i ğ i Başbakanlık pazarlığı • DYP Genel Başkanı Çiller, Başbakan Erbakan'la başbakanlık pazarlığına oturmaya hazırlanıyor. Koalisyon protokolündeki "eşit sûreli ve dönüşümlü başbakanlık" hükmüne dayandınlarak yapılacak önerinin reddedilmesi durumunda, Çiller'in erken seçimi gündeme getireceği bildirildi. • 5. Sayfada dıştan yıkmaya dönük çalışmalara hız venldi. Ecevit, parlamentodan REFAHYOL'a karşı ge- niş tabanlı birhükümet alternatifı çıkanlabilme- si için bugün saat 12.00'de ANAP Genel Başka- nı Mesut Yılmaz ile görüşecek. Ecevit, saat 14.00'te Baykal, 15.30'dada DTP Genel Başka- nı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret edecek. Ece- vit, REFAHYOL'a karşı işbirlıği ve dayanışma çagnlannın "solda birBk" baskılanna yol açma- sı nedeniyle CHP'ye karşı daha "mesafefi" dav- ranmaya başlamıştı. CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, Baykal'ın, CHP Genel Başkanlığı'na seçilmesinden bu yana bayramlaşmalar, karşılaş- malar dışında Ecevit ile ilk kez baş başa görüşe- ceğıni sandığını söyledi. K.eskin, "Son derece normal bir görüşme. Bekiediğimiz, istediğimiz bir şeydi" dedi. Ecevit'in bu gö- rüşmelerle DYP'deki çözülmeyi koîaylaşnrmakamacını taşıdığı ve "hükümeti düşürecek sayısai ço- ğunhıkve altematif çıkar" mesa- jı vereceği bildirildi. Ecevit, bu görüşmelerde "ül- kenin genel durumu ve hükümet sorununu" görüşeceklerini vur- gularken Grup Başkanvekili Hü- samettin Özkan da daha alt dü- zeyde temaslannı sürdürüyor. Öz- kan, Erez ile telefonda görüştü- ğünü belirterek "Aydın Mende- res üe de 13 ay önce bir görüşme yaptun. Pariamentodan bu hükümete altematif çıkar. Genel başkammızın ziyaretieri son derece önemli ve umut >«rici" dedi. Ecevit, REFAHYOL'a altematif olarak "Bder- lerin katdmayacağT ANAYOL-SOL hükümeti modeli önermışti. Ecevit'in önerilenne göre, bu MArkasıSa.l9,SiL3'te Erbakan: MEB hazırlık yapıyor. Bakan Sağlam: Tasarı tamamlandı RP-DYP 8 yılda anlaşamıyor• Hükümette 8 yıllık kesintisiz eğitim bilmecesi devam ediyor. Çiller'in Erbakan'a "Tasanyı önce ikimiz imzalayalım" önerisine, Başbakan'ın, "Konu hükürnette görüşülür, ondan sonra tmzalanır" yanıtını verdiği belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Başbakan NecmettinErbakan, 8 yıl- lık kesintisiz eğitımle ılgili olarak "Sorun imam-harjp olayı değil, eği- tim reformu olayı. Eğitim reformu bir günde olmaz. MiUi Eğitim Ba- kanhğı haarüğını yapacak, Bakanlar Kurulu'na getirecek, müzakere ede- eeğiz" dedi. Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, tasannın hazır ol- duğunu, gelecek günlerde Bakanlar Kurulu'na getirileceğini söylerken Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller de "Sayın Erbakan, MGK'de ağzmı açmadı" değerlendirmesıni yaptı. RP'li bakanlann direncirakırmak is- UArkasıS*19,SB.31e AKTUNA: DANANIN KUYRUĞU BU HAFTA KOPAR • 5. Sayfada 'HÜKÜMET ÜÇURUMUN KENARINDA' • 4. Sayfada İ ş ç i P a r t i s i ö n d e Ingüizsolu 1 Mayıs'a h • Işçi Partisi, 'Işçi Bayrarru'nda yapılacak genel seçimlerde 18 yıllık Muhafazakâr Parti iktidanna açık bir farkla son vermeye hazırlanıyor. Son kamuoyu yokJamalan, 659 Avarn Kamarası üyesinin belirleneceği seçimlerde tşçi Partisi 'ne yüzde 40-45, iktidardaki muhafazakârlara ise yüzde 28-35 oranında şans tanıyor. Bu iki partiyi ise Liberal Demokratlar takip ediyor. • 10. Sayfada Emekçüerin bayram heyecanı Samsun ve Malatya'da izin yok Emekçîier 1 Mayıs hazırlıklannı büyük ölçüde tamamladılar. Tüm yurtta kutlanacak bayram için güvenlik güçlerinin çok sıkı önlemler aldığı belirtildi. Samsun'da yapılması düşünülen mitinge valilik, Kutlu Doğum Haftası etkınliklerini gerekçe göstererek izin vermedi. Emeğin Partisi'nin Malatya'da düzenlemek istediği kutlama töreni de yine valililik tarafından iptal edildi. • 12. Sayfada 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın tarihçesi ı Mayıs ülkemiz tarihinde ilk kez îkinci Meşnıtiyet'in ilanrndan bir yıl sonra 1909'da Selanik'te, sonraki yıllarda da Selanik ve Üsküp gibi Balkan kentleriyle Istanbul'da çeşitli milletlerden işçüerce düzenlenen küçük toplantılarla "İşçi Günü" olarak kutlandı. • 12. Sayfada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Ahyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter Petros> an. Demirel'inricasıüzerine dün yanm saati aşkm bir süre baş başa görüştüler. DemireL görüşme öncesinde Aüyev ve Petrosvan'la biriikte gazetecilere poz verdL DemireL Kafkaslar'da banş istediklerini betirterek "Banşı bozmak kola>, yapmak zordur" dedi. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) Karadeniz'de banş rüzgârı • Karadeniz Ekonomik Işbirliği lş ve Yatınm İmkânlan Konferansı dün İstanbul'da başladı. Dönem başkanlığını Türkiye'nin yaptığı konferansta Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, işbirliğine üye birçok ülkenin Avrupa ile tam entegrasyona hazırlandığını belirterek AB ile KEİ'nin birbirini tamamladığını söyledi. • Azerbaycan ile Ermenistan arasmdaki Dağlık Karabağ sorunu da konferansta tartışıldı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Petrosyan, taraf ülkelerin kabul edebilecekleri tavizler vermeleri gerektiğini belirtirken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise Ermenistan'ın AGİT kararlanna uymasını istedi. • 7. Sayfada Kutlu Doğum Haftasu Erbakan v« ÇUler'in kaüldığı top- lanüyla Kocatepe Camisi Konferans Salonu'nda başladı. Çiller açılış konuşmasına besmeleyle başladı... Ovtakkmn dinşom• Hazreti Muhammed'in doğum yıldönümü nedeniyle düzenlenen "Kutlu Doğum Haftası"nın açılışına katılan Çiller ve Erbakan konuşmalannda din motiflerine yer verdiler. Tansu Çiller besmeleyle başladığı konuşmasını "Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun" diye bitirdi. Çiller, manevi bunahmdan çıkış için peygamberi iyi tanıma ve tanıtmanın ihtiyaç ve zorunluluk olduğunu söyledi. • Başbakan Erbakan ise bu kez konuşmasında "bilimsel" yorumlar yaptı. Bitkilerin kromozomlannda tek boğum, hayvanlarda iki boğum, insanlarda da 3 boğum bulunduğunu öne süren Erbakan, insanlardaki 3. boğumun "insan soyunun hayvandan gelemeyeceğini"' ortaya koyduğunu iddia ederek Darvvin teorisini çürütmeye çalıştı. • 3. Sayfada KÂĞIDA VE TÜPGAZA ZAM 'Acıreçete' uygulamada• Hükümetin IMF ile yapacağı anlaşma öncesi "acı reçete" kendini göstermeye başladı. IMF'nin orta vadeli program öncesinde, koşul olarak sunduğu kamu gelirlerinin arttınlması ve tüketimin kısılması yönündeki koşullannı uygulamaya sokan hükümet KİT ürünlerine zam yapmayı sürdürüyor. • Bayram ertesinde demir-çelik ve akaryakıt ürünlerine yapılan zammın ardından dün de tüpgaz fiyatlanna yüzde 7, kâğıt fiyatlanna yüzde 10 oranında zam yapıldı. Bu zamla mutfak tüpünün fıyatı Istanbul ve tzmir'de 870 bin, Ankara'da 853 bin liraya yükseldi. Şeker, çay ve elektrik fiyatlannm da mayıs içinde arttınlacağı bildirildi. • 9. Sayfada MALİYE YÜZDE 2O^Yİ ÇOK BULDU Södeşmelüere ekzam indirimi YÜZde 14 İtirafl Maliye Bakanlığı memurlara yüzde 18 değil, yüzde 14 oranında zam yapıldığını itiraf etti. Bakanlık sözleşmelilere yapılacak ek iyileştirme ile ilgili değerlendirmesinde, büyük bir memur grubuna 1 ocaktan geçerli olmak üzere yüzde 14 oranında ek maaş zammı verüdiğini bildirerek, KıT'lerdeki sözleşmeli personelin aylıklanndaki artışın da bu oranda tutulmasmı istedi. Emeklilerin farkları maaşlarla Maliye Bakanhğı'ndan yapılan açıklamada, memur emekli aylıklanna yapılan zamlann ilk 3 aylık farklannın Kurban Bayramı öncesinde yatınldığı belirtilerek, nisandan sonraki aylarda oluşan farklana gelecek aylardaki maaş ödemeleriyle biriikte yapılacağı bildirildi. • 9. Sayfada ABD'de teröre ödün • Teksas'ın bağımsızhğı için mücadele eden '"Teksas Cumhuriyeti .vlilitanlan" adlı grup, bir kan-kocayı 12 saat rehin aldı. Teksas' ın bağımsız bir devlet olduğunu savunan militanlar hapiste bulunan liderleri Bob Scheidt ve Richard McLaren'in serbest bırakılmasım istediler. • //. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir Durum Saptaması Takkeli Başbakan'ın "yakın mesai arkadaşı" Devlet Bakanı Gül Abdullah -galiba bu kez- doğrulan söylüyor: "Takkeli 8 yıla imza atmadı, MGK'ye de böyle birya- sa gelmedi" diyor. Oysa, medyamızın büyüktirajlı güzide organlan, TV'le- ri, Takkeli'nin son MGK toplantısında 8 yıl tasansına im- za attığını açıkladığını yazryor, söylüyor, manşetlerden veriyorlar. 26 nisan günü, MGK'ye çağnlan Milli Eğitim Bakanı Sağ- lam Mehmet, kesintisiz 8 yıl üzerinde oldukça aynntılı MArkasıSa.l9,Sü.l'de BORSA ODun 1441 Öncekı 1464 DOLAR ûDün 135.350 Öncekı 134.750 MARK ODün 78.300 Öncekı 78.500 L ALTIN ûDün 1.493.000 Öncekı 1.490.000 Kız öğrencilere 'kot dayağı' Sabancı Kız Yetiştimne Yurdu'nda kot pantolon giyme yasağına uymayanlann dövüldüğü öne sü- rüldü. • Arka Sayfada BM'de 'sınır aşan su' sorunu Büyükelçi ÖmerAkbel.sözleşmetaslağının BM'de ka- bul edildiğini, ancak Türkiye'nin haziran ayında oylanması beklenen sözleşmeyi im- zalamayacağını kaydetti. MArka Sayfada Başkale Belediye Başkanı'na saldın DYP Başkale Belediye Başkanı Iskender Er- tuş'a, Van'dasilahlı saldın düzenlendi. Er- tuş, yara almadan kurtulurken saldında 5 kişi yaralandı. • 7. Sayfada Çiftçi meydana öfke kustu Çorum Zira- at Odası'nca düzenlenen ve Türkiye Zira- at Odalan Birliği Genel Merkezi ile çevre il ve ilçelerin desteğinde gerçekleştirilen çift- çi mitingi ve yürüyüşü hükümet aleyhtan gösteriye dönüştü. • 9. Sayfada Şeriatçı yurtlara büyük gözatti Milli Gü- venlik Kuaılu toplantısının ardından Erzu- njm'a gelen 25 Milli Eğitim Bakanlığı mü- fettişi, kentteki 33 tarikat yurdunda incele- me başlattı. Denetimlere, Terörle Mücade- le ve Güvenlik Şubesi'ne bağlı polisler de katıldı. • 4. Sayfada GUIVDEM MUSTAFA BALBAY RP Türkiyeleşmeyecek... Geçen cumartesi günü, gece yansından sonra... Ka- nal 7'de Türkçe haberler bitti. Ârapça haberiere geçil- di. Türkçeye de yerieşmiş kimi sözcükler tanıdık. Sunu- cu Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılanlan sıralıyor. Milli Eğitim Bakanı'nı şöyle anons etti: - Muhammed Sağlam... Kimileri bunu önemsemeyebilir. "Canım, amma da yaptın. Mehmet, Muhammed'in Türkçeleşmişi değil mi? Ikisi de aynı kökenden geliyor" diyebilir. MArkasıSo. 19,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog