Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI RAH Mİ K U MA Ş ben değişmedim 300.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsdâui Sok No 9'B CağaloŞiulstanSü TelSKO' 96 35 Postaçekıno 566322 Cumhuriyet Aİ V AYINLARI U L# U ME N t a|atürk 200.000TL ımsoğut Sck No 913 f osta çekı nc 666322 7&YL SAYI: 2S188 / 75000 TL (KDVıç/nde) KURUCUSU: YUNUS HUOİ (1924-1945) BAŞYAZARi: PUDfet NADİ11945-1991) 28Pİ8AN1897PAZAKTBİ Askerler 'REFAHYOL'un aldatma ve tuzak politikası uyguladığı' görüşünde Uygulama süresi 2 ay• Hükümet üyelerinin MGK toplantısmda başka dışanda başka değerlendirmeler yapması üzerine askerler, kararlann uygulanmasımn takipçisi ojunacağı mesajını verdiler. Askeri biryetkili, "Toplantıda her söylenene nazikçe, 'Çok doğru, yapmalıyız' diyen bir kişinin üzerine tabii ki baltayla gidilmez. Ancak, dışan çıkınca durum tamamen değişiyorsa o zaman oyunun kuralı da değişiyor demektir" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından gözler hükümete çevrilirken aske- ri çevreler, "Geri sayım başlamış- nr. Miat dolmuştur. MGK karar- laruun ne ölçiide yaşama geçirildi- ği, adım adım izlenmeye devam Y e k t a C ü n g ö r Ö z d e n d e n D Y P l i d e r i n e t a v ı r Çiller'i yoldan çevirdi• Anayasa Mahkemesi'nin 35. kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak isteyen Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'i Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden reddetti. Başbakan Necmettin Erbakan ve Adalet Bakanı Şevket Kazan'm törene katılmadığmı öğrenen Tansu Çiller, Anayasa Mahkemesi'ne gelmek üzere yola çıktı. • Demirel'i karşılarken bu mesajı alan Özden ise Çiller'e koruma polisleri aracılığıyla yanıt verdi. Çiller'in makam aracına, Özden'in, "Sayın Çiller'in artık gelmesine gerek yok, çünkü tören başlamış bulunuyor" yanıtı iletildi. Özden'in uyansma sinirlenen Çiller, yoldan geri dönmek zorunda kaldı. EVfel GÜKlÜ?Htaberi• 5. Sayfada edecektir. Bunun için süre en fazla 1.5-2 ajdır" değerlendırmesı yap- tılar. Aynı çevreler, hükümetin ic- raatı için " aldatma vetuzağayöne- lik" derken Lıb>a lıden Muam- mer Kaddafinın Başbakan Nec- mettin Erbakan'ın "Uhıslararası Halkçı tslamcı Komutanhk'ın üye- si oMugu"na ilişkin sözlerinin in- celenmesi gerektiğini belirttiler. MGK toplantısmda bu konuya değinen Deniz Kuvvetlen Komu- tanı Oramiral Güven Erkaya, " Başbakan'm Libya'da İslami Or- du Komutanlığf nın kadrosuna üye olmasını ulusaJ savunma açı- smdan son derece tehükeü bulduk- larını" söyledi. Güven Erkaya, Başbakan Erbakan'ın diğer Islam ülkelerinde rejim dışı faaliyet gös- teren kuruluşlann önde gelenleriy- le ilişkide olmasını da şiddetle eleştirdi. Oramiral'ın bu çıkışına Erbakan yanıt vermedi. , MGK'nin önceki gûnkü toplan- tısmda gündemin ana konusunu, hükümetin 28 şubat toplantısmda kararlaştınlan konularla ılgili ça- Iışmalan oluşturdu. Hükümet adı- na daha çok Dışişleri Bakanı Tan- su Çiller konuştu. Toplantıda, Er- zurum ve Amasya'da sahneye ko- nulan "Bir Hak Düşmanı" adlı oyundan bölümler göstenldi. Irti- cai faaliyetlerle ilgilı fotoğraflar- dan oluşan bir albüm de konu edil- dı. Erbakan, konuşmalannda bu konulara da değinmedi. Cumhuriyet'ın dün elde ettiği bılgilere göre askeri çevreler, son iki ay içınde hükümetin söz konu- su 18 maddelik kararlar dizisi ko- nusunda, "ciddi bir adım atmadı- ğı" görüşünde. Son anda bir deği- şiklık olmazsa kuvvet komutanla- n bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı başkanlığında bir araya gelerek "durum değerlendirmesi" yapa- caklar. Asken çevrelerin son gelişmele- re ihşkin değerlendirmesi satırbaş- lanyla şöyle: - Artık mıat dolmuştur. Hükü- met MGK kararlannın yaşama ge- çirilmesi konusunda samimi adım- M Arkası Sa. 17, Sü. 3'te ASKERLER ÇİLLER'DEN DE ŞlKÂYETÇl • 17. Sayfada Yazık!.. Milh' Güvenlik Kunı- hı'nun son toplantısından sonra yayımlanan bildiri üzerine yorumlar yapüıyor. Doğaldır ki yalnız bizde değiL, düm anın her ülkesin- de belgeler, anlaşmalar, bU- djriler, açıklamalar üzerine yorumlar yapüır; iç ve dış polirikada yaşam ve değişim üzerine düşünceler ürerilir. Ancak büriin bu yorum- lar ve düşünceler, güven ön- koşuhıoldukçabiranlamta- W- Bir hükümet adanunın ya da politikacının arnğı imza- jun ve söylediği sözün, hiçbir değeri yoksa. her şey buz üzerine yaalan yazı gibidir. Hükümet adamlannın ya da poütikacı ve \ önetkilerin gü- venilir olmadığı bir ortamda yaşamak zorunda kalan hal- kuı belirsizlik içine düşmesi doğaldır. Bir süreden beri, Türki- ye'nin başkentinde, ülkenin yazgısını etküeyen yönetici- krin içinde yalanı doğal sa- yan,takryyeyi hak gören, ild- yüzlülüğü meslek cdinmiş kişiler ağır basmaktadır. Bunlann verdiği sözün ya da attiğı imzaıun devlet ya- şamında hiçbir değeri ve gü- vencesi yoktur. Yazık!_ Türkiye Cumhuriyeti'ni bu dunıma düşürmek firsa- ü kimseye \erilmemeliydl Cumhuriyet RP orduya sertleşiyor• 8 yıllık kesintisiz temel eğıtim sorunu REFAHYOL'u sarsarken hükümetin RP kanadı topu TBMM'ye atarak ordu ile TBMM'yi karşı karşıya getirmeye çalışıyor. RP'li kurmaylar, seçmenlerine "8 yıllık kesintisiz eğitimi TBMM'den geçirmeyiz" mesajı veriyorlar. • RP'li Kapusuz, "Herkes işine bakmalıdır. Başta.me4yarouplmak üzere; siyasetçiler, muhalefet, iş dünyası, askerlerimiz, herkes kendı görevinde, ihtisas alanında azami gayret sarf etmehdir" dedi. Necati Çelik de muhalefetı "ihtilal kışkırtıcılıği" ile suçladı. • 5. Sayfada YILDIRIM AKTUNA 'Çiller koltuk duşkünu RP yalancı 9 • Sağlık Bakanlığı'ndan istifa eden Yıldınm Aktuna, RP'lilerin sözlerine inanmadığını belirterek hepsini yalancılıkla suçladı. Aktuna. Tansu Çiller'in koltuk uğruna ortaklığı sürdürdüğünü, RP'nin de MGK kararlannı yaşama geçirmede samimi olmadığını söyledi. • 17. Sayfada KALEMLİ: TOPU MECLİS'E ATMAK YANLIŞ • 5. Sayfada ahar âşıklan, geliyor_ Gelemedi, getemeyecek" derken, so- nunda Istanbul'a bahar, galiba, gekli. Çiçekleri güne- şe hasret ağaçlardan kentin kıyısında köşesinde kalabümiş larla- n be>aza döndüren papalyalara. uzaınış soğuklarda sığınacak sa- çak altı anr\an kumrulardan gönüllerinde esecek "bahar kıpıro- lan"nı sabırsızükla bekleyen se\güilere gün doğdu. Yıldız Par- kı'nın tenha köşeciğinde hem bahar sevgüileri hem de kuşlar "ide- alçiffleri'' oynuyor. (Fotograf: UĞUR GÜNYÜZ) Türk-Yunan askeri görüşmesi soğukgeçti Ege'de yine gerginlik • Türkiye ve Yunanistan arasındaki bahar havası. yerini yeniden gerginliğe bıraktı. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Tzogannis, Brüksel'de bir araya geldiği Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadavı ile ihtilaflı ikili sorunlara değinmekten özenle kaçınarak "Yetkim yok. Siyasi sonuçlan olur" dedi. • Türkiye ve Avrupa Bırliği arasında 29 nisanda Lüksemburg'da yapılması planlanan Ortaklık Konseyi toplantısı öncesinde Atina'nın tutumunu sertleştirmesi üzerine Türkiye ve Yunanistan arasındaki ılişkiler yeniden gerginleşti. • Yunanistan Dışişleri Bakam'nın AB'nin Ortaklık Konseyi toplantısı sonunda üye ülkeler adına yayımlamayı planladığı ve üzerinde çalışmalann devam ettiği metni basına sızdırması, gerek Ankara-AB, gerekse Ankara-Atina arasında gerginliğe neden oldu. LAUSMfeMriHOGLU'nuıltateri • 9. Sayfada ABD'ye karşı Çin- Rus işbirliği • Çin ve Rus liderleri arasında geçen hafta yapılan Moskova zirvesi ve yayımlanan ortak bildiri bir dizi gözlemci taranndan ABD'ye karşı Çin-Rus ittifakının kurulması şeklinde yorumlandı. • The Economist dergisine göre Rusya ile Çin arasındaki ortak çıkarlar ancak kısa vade için geçerli. Uzun vadede ise iki ülke arasındaki çelişki ve çıkar çatışmalan ortak çıkarlardan çok daha önemli ve büyük. 18. Sayfada Beyazlar ABD'de a&nlık olacak • Bugünün ABD toplumunun yüzde 70'ini oluşturan Avrupa kökenli beyazlar, 2050 yılında artık ABD nüfusunun çoğunluğunu oluşturamayacaklar. 2050 yılında ABD nüfusunun yüzde 48'i beyaz ırktan oluşurken Latın Amerika kökenliler demografık dağılımda üçte bir paya sahip olacak. • Siyah ırk ise nüfusun yüzde 12.5'ini teşkil edecek. Nüfusun geriye kalanı ise Asya kökenliler, Kızılderililer ve melezlerin oluşturduğu gruplar olacak. • 9. Sayfada B U G Ü N Cumhunyel lt< • tt lltaa )••? • lifiıı urkiye Dünya Bar eğitiııı kördüğümü C u m h u r i y e t l e • Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in, "Ya olacak, ya olacak" diye açıkladığı 8 yıllık kesintisiz eğitimin önünde RP, ANAP, DYP ve BBP mületvekülerinin yer aldığı "kutsal ittifak" engel oluşturuyor. • TBMM'ye bu konuda sunulacak düzenlemenin "hükümet iradesi" olmaması durumunda yasalaşmayacağına dikkat çekilirken, RP'li Devlet Bakanı Abdullah Gül, tasanya bile imza koymayacaklannı söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK), hü- kümet üyelerince de imzalanan kararla- n arasında yer alan 8 yıllık kesintisiz te- mel eğitimin önünde TBMM'de RP, ANAP, DYP ve BBP milletvekillerinin yer aldığı "kutsal ittifak" engel oluştu- ruyor. TBMM'ye bu konuda getirilecek tasannın "hükümet iradesi" olmaması durumunda yasalaşmayacağına dikkat çekilirken, koalisyon ortağı DYP ''MGK'ninasker kanadını aldatmatak- tiğtai" inraf etti. DYP Genel Sekreteri Nurhan Tekinel, TBMM'de açık oylama olması durumunda "5 artı 3 modelini savunmakzorunda kalacaklarmı" söy- ledi. RP'li Devlet Bakanı Abdullah Gül, düzenlemenin tasan olmasına bıle ızın vermeyeceklerini bildirdi. Başbakan Er- bakan'ın, ıktidarda kalmak uğruna, 8 yıllık temel eğıtim uygulamasının da içinde yer aldığı eğitim reformu pake- tini imzalamasının sadece oyalama tak- tiği oldugu, RP'nin asıl tavrını bu konu- da hazırlanacak yasa tasansında ortaya koyacağı belirtilirken, kulislerde "TB- MM'deki sağ ittifak nedeniyle de tasan hükümetten geçse bile, MecHs'ten geç- mez" savıdilegetırildi. Temel eğitimin 5 artı 3 şeklinde uygulanması ya da ke- sintisiz olması durumunda, Kuran, Arapça gibi dinsel içeriklı seçmeli ders konubnasını isteyen ANAP'lılar, muha- fazakâr tabanmdan çekinen DYP millet- vekillerinin büyük bölümü ile 7 BBP milletvekilinin RP ile birlikte hareket edeceğine dikkat çekildi. DYP Genel Başkanı Çiller, Milli Güvenlik Kuru- lu'na temel eğıtimın 8 yıl kesintisiz uy- gulanacağı güvencesını verirken, parti- sinin genel sekreteri Nurhan Tekinel, genel başkanını yalanladı. Tekinel, MArkasıSa. 17, Sü. l'de EMRE KONGAR'ın AYDFNLANMA YAZISI • / 7. Sayfada HÜKÜMETE 'DÖNEK' SUÇLAMASI I 5. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK TANSU ÇİLLER tNCELEMEYl UZATIYOR I 4. Sayfada ERBAKAN'IN TASFtYE PLANI • 4. Sayfada İkili' Ne Yapmak İstiyor? Her şey o kadar açık.. Siyasal kurgu o kadar belli.. Vanlmak ıstenilen sonuç o denli besbelliydi ki; geliş- meleregöz atarak.. "Ünlü ıkilinin niyetiyle amacını" kestirmek için 26 ni- san cumartesi günü toplanan MGK'nin sona ermesini beklemeye gerek yoktu. 15.00'te başlayıp gece yarısma doğru sona eren MGK toplantısından tam 13 saat önce yazılan "Gün- ce/"de medyamızın uydurduğu Şaibe ile Takkeli'nin MArkasıSa.l7,Sü. l'de Kahraman'a tepki AKM'de içki yasaklandı • Refah Partili Kültür Bakanı ismail Kahraman, kültür merkezlerine yeni bir hamle yaparak Atatürk Kültür Merkezi gibi çok önemli bir kurumda içki ve yemek verilmesini yasakladı. Müzik ve tiyatro çe\Teleri, bakanın bu tutumuna sert tepki gösterdi. • 10. Sayfada 71 yaşındaydı GUNDEM Arif Sami Toker öldü MUSTAFA BALBAY • Besteci ve müzik öğretmeni Arif Sami Toker kalp ve solunum yetmezliğinden 71 yaşında yaşamını yitirdi. Toker'in binden fazla bestesi var. • 17. Sayfada İstif... İstifa... İstifade... Gerici bir haftanın ardından hükümetin görünümünü aktarmak için Türkçemizden yardım isteyelim. Görünümü, başlıktaki üç sözcükle aktarmak sanınm fena bir çerçeve olmaz: İstif- istifa- istifade... "Istff'1 biraz açmakta yarar var. Sözlük anlamı şu: "Üst üste eşya konularak yapılan düzgün yığın. Ke- reste, tahta gibi ağaç ürünlerini kurutmak veya beklet- mek amacıyla belirfi düzenlerde üst üste dizilerek ya- MArkosıSo. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog