Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI N E C AT İ C U M A LI ağmurlarla topraklar 5OO.0OOTL ğ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok No 9/B agaoŞlu/lstanbul Tel 5'4 01 96/95 Posta çekı no 666322 Cumhuri (Ş ÇAĞDAŞ YAYINLARI U S T A F A E S K İ ismet inönü'nün Vâstamonu gezileri ; i 25O.00OTL ^ S a i Rfcarlama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok Nc 9*8 •?»ğilo^Li'lstanbu Tel 5 U 01 96.95 Posta çekı no 666322 711. SAYI: 28135 / 75000 Tl (KDV ,çmde) KURUCUSU: YIMUS NADİ (7924-7945; BAŞYAZARl: NADtR N U İ (1945-1991) Z7riSNMU7PftZM ti istifanın ardmdan toplanan MGK, şeriatçı faaliyetlerle mücadelenin yetersiz olduğunu vurguladı Bıuıalım derinleşiyor Bir An Once.~ ion genel seçimde merkez sa;daki oylann DYP ve AMP, merkez soklaki oylar rn DSP ve CHP arasında bö- lüımesi yüzünden Refah Paüsi birinci sırava yüksel- di Vnayasa ve yasalara göre secimlere kaülan ve paria- mentodasayısalolarak birin- ci nra\^\ükseknbupartinin ifcklarda sınaıunasının gere- ğiıi biz bu sütunda her za- man savunduk. Dinci bir kimlik taşısa da Refah'ın iktidarda sınanma- saın gereği ağır basıyordu. VesınandL Erbakan veÇıller'inşaibe- Kdosyalan,REFAHYOL ko- aKsyonunun siyasal ahlaka a>kın anlaşmalanyia örtül- dü; öncelikle DYP Genel Başkanı Çiller, Vüce Drvan'a gitmekten kurtuldu. \e var kiişbu noktadakal- madı, Refah Partisi. elindeki iktidarolanaklarryia çok teh- Bkeli bir oyuna girişti; laik Tûrkiye Cumhuriyeti'nde millet çoğunluğunu zorlaya- cak bir siyasetin bayraktar- hğmı yapmaya başlach. Halk- ta tepki gören bu tutum ve davranışlann Silahlı Kuvvet- ler içinde de tedirginlik ya- ratması doğaldı. Sonunda tedirginlik ve tepki, DYP'nin yapısuu da sardı. hükümetin iki Doğru Yolcu bakanı istifa etmekzo- nında kaldılar. • Erbakan'ın başbakanh- ğmda kurulan bu hükümet laik Tûrkiye Cumhuriye- ti'nin anayasal ilkelerini ve geçerli yasal düzenini içine sbıdirebilmiş değildir. Kısa sûrede ortaya çıkan olumsu/Juklann çığ gibi bü- yümesiyle bir rejim bunab- tnının eşiğinc geldik. Meclis'te birinci parti ko- numuna gelmiş olan RP'nin hükümette sınanması gere- ğini bu sütunlarda dile getir- diğünizi yazunızın başında söylemiştik. Bu kez REFAHYOL hü- kümetinin bir gün gecikme- den çekilmesinde saymakla bitmez yarariar olduğunu söylüyoruz. Tûrkiye Cumhuriyetitari- hinde bu kadar sorumsuz bir başka hükümet gösterile- mez. Başbakan Erbakan'ın bir yandan ateşle oynarken öte yandan sergüediğj ciddi- yetsizük, hatta deyim yerin- de\ se' laubahlık' her şeyi şi- razesinden çıkarmışbr. Bu satniar yazıhrken MU- li Güvenlik Kurulu toplano- sı sona ermemişti. Ne var ld 54'üncü hükü- metin sorunu MGK'nin so- runu değildir. Ülke sorunudur. Ûlke böyle bir hükümetle hem dışta hcm içte şündiden hesaplanamayacak tehlike- lere her an açıktır. Cumhuriyel DÎSK'TE 1 MAYIS ENDtŞESl • 3. Sayfada PAZAR KONUKLARI • 8. Sayfada PÎYASALAR KARAR BEKLEDİ • 9. Sayfada FRANSA'DA SOLUN ARAYIŞI • 11. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ: 3-5-10-22-23-31 MGK etkin çallŞtna İStedİ İki ay önceki 8 saat 50 dakikahk birleşiminin ardından dün de 8 saatlik toplantı yapan MGK, hükümetin laik rejimi tehdit eden şeriatçı gelişmelere karşı tavrını yeterli bulmayarak 'etkin' çalışma istedi. Kurul, şeriatçı tehdide karşı 28 şubatta kararlaştınlan önlemler konusunda "kısa, orta ve uzun vadeli planlama, programlama, koordine ve bütçeleme gibi safhalann Bakanlar Kurulu'nca takibi için çalışma yapılması hususunu" hükümete bildirdi. En uzun süre 6 ay "8 Yll SUİandirilamaZ' MGK üyelerinden Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, toplantıdan sonra, 8 yılhk kesintisiz temel eğitim konusunun zamana yayılarak sulandınlamayacağını söyledi. Tayan, Erbakan ve Çiller'in imzalanmış herhangi bir metin getirmediklerini belirtti. Toplantıda, laik rejimi hedef alan şeriatçı örgütler ile odaklandıklan hücrelere istihbarat birimlerinin raporlarındaki bilgiler doğrultusunda seri operasyonlar düzenlenmesi de gündeme geldi. • 7. Sayfada 28 şubat kararları takvime bağlandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Mılli Güvenlik Ku- rulu (MGK) toplantısında Içışlen Bakanlığı'nın hazır- ladığı 28 şubat kararlannın uygulama tak\imını içeren raporun ele alındığı öğrenıl- dı. Buna göre, 18 maddehk MGK kararlan en geç 6 ay ıçınde yaşama geçınlmış ola- cak. tçişlen Bakanlığı'nın 8 yılhk kesintisiz temel eğıtım dışında, tüm maddelerle ılgi- li olarak hazırladığı aynntılı zaman tablosu şoyle: - trticai faaliyet gösteren okul.ve yurtlar bir ay içinde belirtenecek. Bu kunımlann yönetkUeriyle ilgili işlemler 2 ay içinde yapdacak. Gerekli yasal düzenlemeler yine 2 ay içinde tamamlanacak. - Kuran kurslannın denetı- mı 1 ay ıçınde sağlanacak - Dini kunımlann siyasi çı- kariçinkullanümasınayöne- lik faaliyetfcr 3 ay içinde sap- tanacak ve gereken yapda- cak. - 677 sayıh kanun ile kapa- tılan tekke ve zavıyelerden faalıyette bulunanlann olup olmadığı 2 ay içerisınde sap- tanacak ve 4 ay içinde önlem ahnacak - Yurtdışuıdan Türkiye'ye yönelik din tstismarını içeren mArkasıSa. 7,Sü.9'da MGK'DE tCRAAT GÖRÜŞÜLDÜ - Ana gündemini. 28 şubat toplantısında ahnan y^ıpünm kjtrikli kararlann uygulanması De ilgüi çahşmalann oluşturduğu Milli Güvenlik Kuruhı (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel başkanbğında yapddı. Demirel'in, MGK toplantısı öncesi Genelkurma> Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karaday u Milli Savunma Bakanı Tur- han Tayan ve Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam ile ayn ayn görüşmesi dikkat çektL (Fotoğraf. REUTER) MECLİS SORUŞTURMA OYUNUNA ALET • 4. Sayfada TÜRKlYEDIŞ POLİTÎKADA DA AĞIR BEDEL ÖDEDİ • 4. Sayfada MUHALEFET 276'YA YAKLAŞIYOR • 7. Sayfada 8 YILLIK EĞÎTÎM 'REFORM PAKETI' İLE GECİKECEK M 19. Sayfada Çiller ve Erbakan koalisyonu bozmuyor; Erez ve Aktuna'mn çekilmesi DYP'deki muhalefeti güçlendirecek Şeriatçıtehdideûd istifaÇlller'den darbe'li pazarlık Erez ile Aktuna, REFAHYOL ıktıdan döneminde laik rejıme yönelen tehditlerı gerekçe göstererek hükümetten ktifa ettiler. Çıller'in, istifa kararlılığını vurgulayan Erez'e, "Erbakan'la anlaştık. Darbe olmayacak, sen de kal" dediği bildinldi. MGK toplantısından önce gerçekleşen istıfalann Çiller ve Erbakan'ı rahatlattığına işaret edilirken, "Rejimin laik niteliğini hedef alan gelişmeler bu aşamada iki istifa getirdi" yorumlan yapıldı. İstifacılar muhalefeti sürdürecek Sanayi Bakanlığı'ndan istifa eden Yalım Erez, "karan tek başına almadığını, arkalannda çok kişi bulunduğunu, mııhalefet zıncirinin halkalannı daha da sıklaştıracaklannı" belirterek "Köşeme çekilip oturmayacağım" dedi. Sağlık Bakanlığı'ndan istifa eden Yıldınm Aktuna da koalisyonu bozmak için mücadele vereceğini vurguladı. EreKÇflkr'deneskiDYP'ByTm. Aktuna-Ükisyanbjyrağınıaçn. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu ÇiUer'm RP ile koalisyonun sürdürülmesınde diren- mesi üzerine Yahm Erez Sanayi ve Tıcaret Bakanhğı, Yıldınm Aktuna da Sağlık Bakanhğı görevınden ''la- ik rejimin tehdit altında olduğunu" gerekçe göstererek kritık Mvllı Gü- venlik Kurulu (MGK) toplantısı ön- cesınde istifa ettiler. Çıller'ın Erez'e, "Erbakan'la anlaşnk. Darbe olma- yacak, sen de kal" dediği ögrenildi. Sert eleştirilerle REFAHYOLÜa sı- kıntı yaratanbakanlann istıfalan hü- kümet ortaklannı rahatlattı. Erez, köşesıne çekilmeyeceğini ve DYîP'dekı muhalif zinciri sağlamlaş- tıracağını, Aktuna da koalisyonu bozmak için mücadele vereceğini açıkladı. Hükümetteki istifalann ar- dından, gözler fire beklentisıyle ik- tıdar gruplanna çevrildi. Hükümete karşı sert çüaşlan ne- deniyle uzun süredir DYP Başkan- lık Divanı'nın hedefi olan Erez ile Aktuna dün art arda istifalannı açık- ladılar. Dışişleri Konutu'nda dün sa- bah 11 .OO'de Tansu Çiller'le yaptığı 25 dakikahk görüşmenın ardından ilk açıklamayı yapan Erez, "Hükü- metie ilgili konuda genel başkanla görüş aynhğumz>ar. Onedenle ken- dime ve Tûrk halkına olan saygun- dan dolayı istifa ediyorum" dedi. Ahnan bilgiye göre Çiller, görüş- mede Erez'e, "Müjdeler olsun, Er- bakan eğitim reformu tasansını im- zaladLHükümetdevam edecek, dar- be olmayacak. Sen de kal" dedi. Erez, istifasına dayanak olan sorun- lann zorunlu eğitımle suıırlı ohna- dığını belirtti. Erez, istifa dilekçesi- ni Sanayi ve Ticaret Bakanhğı Müs- teşan OmerYudrz; Aktuna da, Özel Kalem Müdürlüğü çalışam Nihal Konuralp ile Başbakanhğa gönder- di. Erez, istifasıyla ilgıh olarak yap- tığı yazılı açıklamada. REFAH- YOL'un rejim üzennde ciddi sancı- lar yarattığını belırterek özetle şu görüşleri dile getırdı: "Cumhuriyetin 1923'te çizihniş doğrultusu tersine çevrilemez. De- mokratik-laik cumhuriyetin temel vasdlan üzerûıde yapdacak hatalar. yani Tûrkiye'nin ortak paydasım ohışturan niteUklerin aşuımasıyada bozuhnası, tamiri kolay olan bir hu- sus değildir. Bu nitelikler üzerinde onarüamayacak hatalar yapılması Türkiye'nin geleceğini tehlikeye dü- şürür. Türkiye'nuı yannlannı riske atamayız. RP, maalesef cumhuriye- tin ortak paydalanna, temel değer- lerine saygih olduğu hususunda Türk kamuoyunun büyûk bir kesi- mini ikna edememiştir. Edemediği gibi, saygdı okiuğu konusunda ciddi mArkasıSa. 19, Sü.3'te Çocuklar terörkurbanı • Güneydoğu 'daki araştırmaya göre son 7yıl içinde DGM'lerde yargılanan 11-17 yaş arasındaki 346 çocuktan 226 sı idam cezasına çarptırıldı. "PKK'yeüye olmak"tanyargılanan 521 çocuktan 131 'i hakhnda 16 yıla kadar hapis cezası verilirken "örgüte yardım ve yataklık "îan yargılanan 627 çocuktan 206 'sı da 3 yıl 9 'ar ay ceza aldı. I 3. Sayfada Diyaneteliyle hakaret • Dağıtımı ve satışt Türk Diyanet Vakfı 'nca yapılan ve MEB Talım ve Terbiye Kurulu 'nun tavsiye kararıyla imam-hatip liselerınde kelam dersi olarak okutulan Prof. Dr. Süleyman Uludağ 'm "îslam 'da tnanç Konuları ve îtikadi Mezhepler " adlı kitabmda Alevi ve Bektaşiler " kaba, cahil, batıl ve sapık" olarak tanımlamyor. • 5. Sayfada Akaryakıt ve üeımvezam • REFAHYOL hükümeti, MGK kararlannın uygulanması konusunda zor günler geçirirken akaryakıt fıyatlanna yüzde 7 zam yaptı. Ereğli Demir Çelık Fabrikaları da, bazı yassı mamul fıyatlannı yüzde 5 arttırdı. Zamlı flyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. TÜPRAŞ, zamma gerekçe olarak döviz kurlarındaki artışı gösterdi. • 9. Sayfada Kayıpmültecilerin dramı • Zaire "nin Kisangani kentinin güneyindeki kamplardan ayrıldıktan sonra kaybolan ve sayılan 85 bini bulan sığınmacılara, yardım görevlilerinin açıklamasına göre 75 bin sığınmacı daha eklendi. 50 bin Ruandalı sığınmacmın kuzey Ekvatorda doğuya ilerlediği, diğer 25 bin kişinin de Angola sınınna doğru gittiği belirtiliyor. • 11. Sayfada GUNCEL BUGUN YARIN CUNEYT ARCAYUREK Bunalımdan Çıkışın Yolu! MGK'nin toplandığı gün. Bir cumartesi. Siyaset kanşık, rejim bulanık. Şarkıdaki gıbı "her yer karanlık" rhı? Yoksa umutla- nn, tartışmaların, belkı de uzlaşmaların odak noktası MGK'nin toplandığı Çankaya nasıl? "Pur nur mu o mev- to"? Özel TV'lerden büyük gazetelerimize kadar kocaman manşetlerde Şaibe'den Takkeli'ye bir rest! Her yanı sarmış. Ya 8 yılı kabul eylersin, yoksa? Karışmam ha! Demişmiş... mArkasıSa. 19, SiLl'de ve her pazar... ve her pazartesi... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Battı Hükümet Yan Gider... Türkiye'nin gündemi, şu üçgene kilrtlendi: Çankaya-Genelkurmay-Hükümet... Uçgenin uçlanndaki kurumlann her biri ayn güç. Bi- rinin işlevinı ötekinin üstlenmesi olanaksız. Üçünün birleşimınden MİIJi Güvenlik Kurulu ortaya çı- kıyor. MGK, dün saat 15.00'te toplandı ve 28 şubat karar- lannı masaya yatırdı. Hükümet de yan yatmış olarak toplantıya katıldı. Üç kurumun genel görünümünü alt alta koyalım... mArkasıSa. 19,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog