Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

(§ CAGDAŞ YAYINLARI K AZ IM YE Nİ C E ışıyan sözler 350.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkmsogut Sok. No 9/B CaöaloâL 'sanbJ Te 51- V 96<95 Posta çek -o 666322 Cumhuriyet <Ş ÇAĞDAŞ YAYINLARI S A ELÜt H A T T İ N E Y U B O Ğ L U rrravi ve kara 450.000TL Ça§PSİâr1afnaA.Ş Yerebatan Cad SalKimsofjut Sok No 9 ^ Cajaloglu'stanoul Tel51 4 01 36 95 Pcsta ;ek no 666322 78. VISAYI 26134 / 75000 TL (KDV ,çmde) KURUCUSU. YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADh IUDİ (1945-1991) 26IİMN1997CUMMTESİ MGK bugün toplanıyor; 28 şubattan bu yana 18 maddelik bildiride bir ilerleme kaydedilemedi Tamam ımdevamım? Şeriat ım Demokrasi mi? Son günlerde "Şenat mı. darbe m i " sonısu gündeme girdi. Bu yanlış bir sorudur. Doğrusu şudur: Şenat mı, laıklık mi? Soru vanlış düzenlendi mi, yanıd da >anlış olur. Darbe şe- riaün seçeneği değildir.. Ancak soru şö\ le de diizen- lenebilir: Şeriat mı, demokrasi mi? Yada: Şeriat mı, çağdaş hukuk mu? Soru ve yanıt bir bütündür; her sonınun içinde yanıtı da buiunmaktadır. Şeriatçı azınlığın ve laik ço- ğunluğun yaşadığı bir toplum- da, şeriaün kaı-şısına darbeyi koymakyanügısı nereden kay- naİdanıyor? Bu soruyu da bir soruyla ya- nıtlayabiliriz: Türkiye'de merkez sağ ya da merkez sol ikiye bölünüp bir- birine düşmanlaşmasay dı, Re- fah Partisi yerel seçimlerde bü- yük kentleri \e genel seçimler- de birinci parti kimliğini kaza- nabilir miydi.'.. • Bu durumda eleştiri oklan- nı Refah dışındaki partilere çe- virmek, sağtıklı bir yaklaşım- dır. Solun icindeki kan davası- nın ilkelliğine diyecek yok!.. Sağ kesim de kendi içinde kan- Iı bıçaklıdır. Türkiye'de si> ase- tin ükanması, dinci partiden değil. öteki partilerden kay- naklanan bir felakettir. Kimisi belki "felaket" söz- cüğünü ağır bulacakür; ama, içinde yaşadığımız aymadığı vurgulamak bakımından hafıf bile sayılır. Cumhuriyet tari- hinde merkez partilerin başy- na şimdiye dek bu kadar so- rumsuz liderler gebnediler. Ülkeyi hem şeriatçıdan. hem de bir askeri müdahaleden ko- rumak için bu liderler daha ne beklhorlar?.. • Refah Partisi iktidar koltu- ğuna oturduktan sonra çok kı- sa bir siirede perişan oldu. Ne Türkhe'nin demokrasi volun- da bir küçük adım bile atma- sını sağlayabildi, ne ekonomi- de kendinden bekleneni vere- bildi. Aynca dış politikanın -içeriğjni değilse de- görüntü- sünü alabildiğine bozdu. Ülke çapında biiyük bir tedirginlik yaratu. Bu haliyle bile hâlâ iktidar- da tutunabiliy orsa suç kimin?_ En başta DYP Genel Başka- nı Tansu Çıller olmak üzere yakın arkadaşlannı tarihin sa- nık sandaK esine oturtmak ge- rekh or. Bu takım. herkesin ka- fasına takılan "şeriat mı, dar- be m ı 9 " yanılgısının baş so- rumlusudur. Bugün \anlan noktada DYP yönetiminin >apabilecegi ne- dir?.. Koalisyon hükümeti bitiktir. Bu işi noktalamak karannı Refah'a bırakmadan DYT'nin öne geçmesi "Zarann neresın- den dönülse kârdır" öz- deyişine uygun olacakür. Cumhuriyet • MGK'nin 28 şubatta aldığı 18 maddelik kararlann yaşama geçirilmesi için aülan adımlar tatmin edici bulunmadı. Kararlann en önemli halkasını oluşturan 8 yılhk kesintisiz eğitim konusunda ortaya aülan öneriler tasan düzeyine bile getirilemedi. Başbakan Erbakan'ı, haarianan taslağı imzalama konusunda ikna edemeyen Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in kamuoyuna yapüğı açıklamalar da RP'nin karşı çıkışlanyla boşlukta kaldı. • Bugün yapüacak Milli Güvenlik Kurulu toplanüsında hükümetin geçen iki aylık siirede yaptıklan-vapmadıklan gündeme gelecek. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 18 maddenin tümüyle ilgili ayn ayn rapor hazuiadı. 14 nisanda yapılan valiler toplannsı ve kimi bakanlıklann gönderdigi genelgeler dışuıda aülan "somut" adım yok. Ancak ekonomi ve dış poütikadaki olumsuz gelişmeler, ülkenin dünyada yalnızbğa itilme tehlikesini gösterdL • Muhakfet partilerinin alternatif hükümet için gündeme getirdikleri öneriler, bu arayışlarda "kiüt parti" olan koalisyon ortağı DYP tarafindan kabul görmedi. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ve DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, geniş tabanlı bir "çözüm" hükümeti öneriyor. DYP içinde su yüzüne çıkan muhalefet, gelişmeleri etkileyecek boyuta ulaşmadı. RP'de gözler, Genel Başkan Yardımcısı Menderes'le birlikte hareket eden milletvekülerine çevrildL Genelkurmay Başkanı Karadayı'dan Erbakan'a mesaj 'Tepkisiz kalınamazy • Genelkurmay Başkanı Orgeneral îsmail Hakkı Karadayı, "Cumhuriyetin temel nitelikleri aleyhine gelişmeler var ise ki vardır, buna kimse tepkisiz ve tarafsız kalamaz" diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin laiklik karşıtı gelişmelere karşı tavnnın altını bir kez daha çizdi. Karadayı, Özbek hakkmda yasal inceleme başlatılması için girişimlerde bulunan Erbakan ile Kazan'a, "Bu tamamıyla bizim işimizdir" diyerek yanıt verirken Erzurum Cumhuriyet Başsavcıhğı tuğgeneral hakkmda soruşturma başlattı. • 19. Sayfada Erbakan ve ailesini taşıyan uçak için 5.6 milyar ödendi Hacparası devletten • THY kayıtlannda, Suudi Kralı Fahd'ın konuğu olarak hacca giden Başbakan Necmettın Erbakan için kiralanan Boeing 737-400 tipi "Anadolu" adlı uçak için veriîen 5 milyar 600 milyon îirahk ödemenin Başbakanlık'ça yapıldığı yer aldı. Erbakan hac gezisindeyken Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, giderlerin devlet tarafindan karşılanmadığı, geziye katılanlardan "toplandığı" açıklanmış, ancak uçağın "Başbakanhk" adma kiralandığı ortaya çıkmıştı. • 4. Sayfada Demirel, hükümeti Anayasa Mahkemesi'nin 35. kuruluş yıldönümünde uyardı ^Cıımhuriyet sorgulanamaz' • Kuruluş. yıldonümü törenındekı konuşmalar son gûnlerdekı tartışmalara yanıt nitelığındeydı. Cumhurbaşkanı Demirel, "Türk toplumunun, köktendıncilık gıbı tanhıne ve kültürüne yabancı bir tehhkenın kendisine neleri kaybettireceğinı çok ıyı bildiğını" söyledi. • Anayasa Mahkemesı Başkanı Yekta Güngör Özden de "Kımse dın devletı kuramaz. Özlemlen ve düşleri boşunadır'" dedı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükumetın RP ka- nadının laık rejım karşıtı gın- şımlennın ulkeyı asken mu- dahalenın eşığıne getırdığı kaygılan ya>ılırken Demirel, Türk toplumunun. devletını hedef alan tehdıtlere karşı her turiü fedakârlığı gösterdığıne ılişkın örneklere de dıkkat çekerek hü- kümete mesaj verdı Anayasa Mahkemesı Başkanı Yekta Gün- gör Özden de "Kim- se din devleti kura- Özlemleri Cumhurbaşkanı Demirel ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden, anlayana önemli mesajlar verdi. (Fotoğraf T.AJ11K TINAZAY) Hükümet gelmedi • 19. Sayfada maz. ve düşleri boşunadır" görüşünü dile getır- dı Demirel, Anayasa Mahkemesi'nin 35 kuruluş yıldonümü nedenıyle dü- zenlenen torende, laık, demokratık hu- kuk devletı ıle anayasacılığın tanhsel gelışımı ve bugünkü Turbye'ye ilişkın yansımalan üzerinde odaklanan bir ko- nuşma yapta Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümüne ılişkın törenlerde ılk kez bir cumhurbaşkanının konuşma yaptığına dıkkat çekıldı Demirel. "Çağdaslaşma,anavasal de- mokrasi ve hukuk devleti" başlıklı ko- nuşmasına. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın, Atatürk'ün mılletle kucaklaşarak yarat- tığı bir destan olduğunu, bu destanın güç ve ılham kaynağını Türk ulusunun oluş- turduğunu belırterek başladı Demirel, MArkasıSa.l9,Sü.3'te TV^DE KKTC BAŞBAKAN YARDIMCISINA HAKARET ETTİ Utku'nun gücü kimden • Programın bir bölümünde Serdar Denktaş'a "Sen daha siyasette çocuksun, ne bilirsin?" gibi sözler kullanan Ümit Utku. bir aralık da KTHY'nin yönetimine girişini şu sözlerle anlattı: "Başbuğumun direktifîyle yönetime girdim." • KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş "Elimizdeki hesaplar KTHY'nin 1 trilyon zararda olduğunu gösteriyor. Oysa Utku şirketin 14 milyar lira kâr ettiğini ileri sürüyor. Bu kân ispat etsin" dedi. ÇERNOBILl UNUTMAK KOLAY DEĞIL • Arka Sayfada PERUDA Y\RGISIZ ÎNFAZ KEStNLEŞTl • 10. Sayfada ZAİRE'DE 85 B N SIĞINMACI ARANIYOR • 10. Sayfada 1 MAYIS'TA MESAİ ÇIKMAZI 1 3 . Sayfada MUMCU SORUŞTURMASI • 3. Sayfada Robin Cook'tan işgal suçlaması 'Türkler gidecek, Rumlar dönecek' • Seçimleri kazanacağına kesin gözüyle bakılan İngiliz Işçi Partisi'nin gölge dışişleri bakanı Robin Cook, Kıbns'taki Türk askerlerini işgal kuvveti olarak niteleyerek, adadan sadece Türk askerinin değil Türkiye'den gelen göçmenlerin de aynlması gerektiğini savundu. • 11. Sayfada LEYLA TAYŞANOĞLU Kıbns Türk Hava Yollan'nda (KTHY) Alparslan Türkeş'ın 'bozkurt'lanndan, ışadamı Ümit Utku'nun tam hâkimıyet ılan etmesının yankılan gıderek buyüyor. Öncekı gece Show TV'de KadirÇelik'ın-hazırladı- ğı 'ObjektiT programına konuk • Arkası Sa. 19, Sû. 8'de GUNCEL BUGUN CUNEYT ARCAYL REK Aç Tavuk Ünlü ve değerli bir siyasetçimız hükümeti ikı sözcük- le tanımlıyor. "Kanı çekilmiş" dıyor. Ölmekle olmemek arası bir durum. Ne çare, can çıkmadıkça umut kesilmezmiş. Şaibe ıle avanesi, Takkeli ıletakkelılerı "bır kurtuluşyolu" bu- labılmek için koşturup duruyorlar. Doluya koyuyorlar olmuyor, boşa koyuyorlar dolmu- yor. M Arkası Sa. 19, Sü. l'de OYS'YE DOĞRU Cumhuriyet - Düzey Dershanesi işbirliğiyle hazırianan ÖYS Rehberi ve Fen Bilimleri soruları. 12. sayfada REFAHYOL kopma noktasında• Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, MGK toplantısının arifesinde pazarhğa oturduğu Başbakan Necmettin Erbakan'dan, 'kesintisiz eğitimin tasan halinde TBMM'ye sevk edilmesi' önerisine olumlu yanıt alamadı. • Tansu Çiller'in Necmettin Erbakan'a, "MGK kararlannı imzaladınız. Biz tasanyı gönderelim, Meclis iradesi tecelli eder" dediği belirtildi. Necmettin Erbakan, ortağı Tansu Çiller'i, "Biz 8 yıla razı değiliz. Protokolde ne yazıyorsa o olur. Siz isterseniz teklif verin" önerisiyle reddetti. • 5. Sayfada 'Türk teröristler CIA'nın mirası' • ABD'de yayımlanan "The Progressive" adlı dergide, Susurluk kazasıyla gündeme gelen devlet icindeki gizli örgütün, CIA ve Pentagon tarafindan olası bir Sovyet istilasma karşı kurulduğu, ancak daha sonra Türkiye'de solculara karşı silahlı eylemlere giriştiği bildirildi. • 4. Sayfada Piyasalarda mayıs gerginligi • Kurban Bayramı öncesinde maaşlan ve ek zamlardan doğan farklan ödeyen Hazine, tüm kaynaklan tüketti. Mart ve nisan aymdaki vergi gelirlerini bayram öncesi kullanan Hazine, gelecek ay yapılacak 323 trilyon Îirahk iç borç ve 200 trilyon liraya ulaşan maaş ödemeleri için sıkıntı çekecek. • 9. Sayfada BORSA ûDün 1464 Ûncekı 1457 DOLAR ûDûn 134.750 Oncekı 134.300 MARK ûDun 78^00 Oncekı 71200 ALTIN ûDün 1.490.000 Oncekı 1.487.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Oküz... Hain... Başkente bahann geleceği yok. Bütün havalar bozuk. Başta 25 Ayar Necmettin olmak üzere, hacdan dönen bakan ve milletvekillerinin maşallahı var. Döner dön- mez, hacı olmanın bütün gereklerini yenne getirmeye başladılar. Sık sık vurguluyoruz. Türkiye'de denk olan tek şey, Hacı'yla Bacı'nın keyfi. Ama son gelişmeler, bu keyfin üzenne damla damla limon suyu ekıyor. Işin bu kadar suyu çıkmışken, lımon suyunun etkısı M Arkası Sa. 19, Sû. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog