Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI H P U K A BA C A L I gözyaşından gülmeceye (aziz nesin) «O.OOOTU Ça$fazarlama*.Ş. Yefetatan Cad Salkımsoğut Sok Nc g B Caıoğlu Ista-bul Tel 5 4 01 96-95 Posta çetu no 666322 j, - - Cumhu @ ÇAĞDAŞ YAYINLARI I L H A N S E L CU K duvarın üstündeki tilki . ' 450.000TL Çağ Pazarlama A.Ş. Yerebatar Cad Salkımsdğut SoR No 9/B CaQaloglu4stanbül Tel 514 01 96*95 Posta çekı no 666322 7 1 n SAYI: »131 * 75600 Tl (KDV içinde) KURUCUSU: YIMK NMİ (1924-1945) BAŞYAZAfil: hNM NADİ (1945-1991) Z3HBM1M7ÇMŞMM EGEMENLIK VL USUNDURAtatürkün yolunu terk edemeyiz' Ayna konseri, ses ve ışık gösterisi Bütün milletvekilleıini değiştirelim1 Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, ne demokrasiden ne de cumhuriyetin herhangi bir diğer nitehğınden gen adım atılmayacağını, Türldye 'nin Atatürk 'ün yolunu terk etmeyeceğini bildirdi. Orgeneral Karadayı, kurulduğundan bu yana laik, demokratik cumhuriyetin temeli, milletin irade ve egemenliğinin temsilcisi olan TBMM'nin bundan sonra da görevini sürdüreceğine inandığını belirtti. Ankara'datörenler, Mustafa Kalemli tarafindan saaî 09.00'daTBMMAtatürk anıtına çelenk konulması ve saygı duruşuyla başlayacak. Türk halk müziği sanatçıları ile Grup Ayna 'nın akşam üzeri TBMM bahçesindeki konserinin ardından ses ve ışık gösterisi yapûacak. Demirel, TRT'nin düzenlediği şenliğe katılan 38 ülkenin temsilcilerini Çankaya Köşkii'nde kabul edecek Konuk çocuklar öğleden sonra Çocuk Şenliği 'nin galasına katılacak • 17. Sayfada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 'nın yaklaşHğı günlerde bizler, "Bu yıl hangi okula gitsek de şu sayfayı hazırlayacak çocuklar bulsak" diye düşünürken aklımıza kçmsumuz îstanbul Erkek Liselıler Eğitim Vakfi Özel tlkokulu geldi. Öğrenciler düsü'ndüklerini, duyurmak istediklerini dile getirdiler. Öğrenciler güzel bir dayanısma ortaya koyarak bsa zamanda sayfayı bitirdiler. Arka sayfada dünyayı bir de onlann gözünden görün. • Arka Sayfada Zamane'de 23 Nisan!.. Bugün büyük kentlerimizde dolaşan taksilerden ya da özel otoiardan kimisinin arka canun- da"Hâkimiyet Allah'ındır" ya- zıyor; kjmisinde ise "'Egemen- lik ulusundur" yansı okunuyor. Hiç kuşkusuz otomobillerin arkacamlanna bu yazıiar boşu- na yaalmadı. Yaşanan olayın anlamııu kav- rayabilmek için zaman tünelin- de biraz geriye doğru yolculuk etmekte varar var. • Uygarlıktarihinde büyük dö- nüm noktalanndan biri, insa- noğlunun egemenliği gökten ye- re indinnesiyle vurgulanır. Hı- ristiyanlık şeriaönda krakn, İs- lam şeriaündasultanınyada pa- dişahın, iktidar gücünü Tan- n'dan aldığma inamkrdı. Hal- kın gort'vi buyurgana baş eğ- mekti. Toplum düzeni bö> le ku- rulmuştu, böyle işliyordu. Ba- tı'da bu kuralın ya da inanışm 1789 Devrimi'yleyıkıkügı görü- lüyor. Avrupa'da demokrasiye geçiş, süreci rialkın egemenliğe sahip çıkmasıyla başlar; egemenligin kaynağı gökten yereindiriküğin- de, de\1et laikleşir. Türkiye bu yolda gecikti; a- ma, 1920 yıiının kendine özgü koşullannda "Egemenlik ulu- sundur" bayrağını açü. Zaman nasıl bir zamandı? İstanbul düşman buynığu al- tındayken Anadolu'da Büyük Millet Mecüsi'nin toplandığı za- mandL Tarihimizin bu sevinçii günü- nü, laik devletin kuruluş sürc- cinde ilktemelin ataldığı tarih di- ye algılayabiliriz. EgemenMk bir kez gökten yere indirflip halkın eDerine gecerse,hem laiklik hem de demokrasi yolunda büyük bir adım atılmış demektir. Birin- d Büyük Millet Meclisi'nin kal- pakh, fesli ve sanklı üyeleri, Mustafa Kemal' in önderliğinde bu UkeNİ benimsediler. 23 Nisan 1920"de kapdannı açan Büyük Millet MeclisL laikliğjn temel il- kesine bağlanıyordu: ardından padişahlık ve haüfeliğe son veri- lecek, cumhuriyet ilan edilecek, laiklik ilkesi anayasaya yazüa- cakb. • Bugün Büyük Millet Mecli- si'nin kuruluş yıldönümüdür. Anadolu'da "Aydınlanma Dev- nmi"ni antiemperyalist Kurtu- luş SavaşTyla gerçekleştiren Türkiye'de, 77 yıl sonra nasıl oluyor da laik cumhuriyetin üs- tüne şeriatçılığm gölgesi düşebi- Byor?_ 23 Nisan 1920'de "Ege- menlik ulusundur" ilkesini şiar edinen bir ülkede, 77 yıl sonra "Egemenhk Allah'ındır" sloga- nı siyasal yaşamda nasıl yankı- lanıyor?.. • Bizbunu, ülkemizin içindeya- şadığı aymazlıgın alacasında, yüzde 20 azınlığın nrsattan ya- raıianmasuıa bağhyoruz. İrtica ne denli hortlasa da Türkiye Cumhuriyen'ni karanhğa sü- riikleyebilecek bir güce karvuşa- mayacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı bu yıl olumsuz ko- şullar içinde kutladığımızı bili- yoruz. Ancak karamsarhğa ve umut- suzluğa düşmeye hakkutuz yok- tur. T yıl önce "Egemenlik ulu- sundur"' diyçMedis'i açan Mus- tafa Kemal'in karşısında kimler vardı?» Padişahıyla, hanfesiyte, Şeytıülislamıyla, emperyalistiy- te, i«gakisi>le. satümışıyla, man- dacsı>1a uluslararası ittifakıyla kos^oca bir cephe... Bugünkü zorluklanmız o güatökrinyanındacocukoyun- cağ gibi kahr_ TT'nci yMönümünde 23 Ni- san Bayramımız kutlu olsun!.. Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Demirel, cumhuriyetin temel değerlerini yadsıyanlara karşı 6 Laiklikteıt tarafım'• "Ben tarafim. Laik, demokratik cumhuriyetin tarafiyım" diye konuşan Demirel, cumhuriyet çevresinde kenetlenmek gerektiğıne dikkat çekti. Cumhuriyetin temel değerlerine itirazı olarüan reddettiğıni belirten Demirel, "Devlet laik olduğu için Müslümanlık tehlikede değildir" diye konuştu. • Tuggeneral Osman Özbek'in olay yaratan konuşması için "Piyes ve hacda dağıtılan broşûrlere kârşı duyulan bir infialdir" yorumunu yapan Demirel, şunlan söyledi: "Silahlı Kuvvetler mensuplan da ülkemizin insanıdır. Bunu ele alıp Silahlı Kuvvetler'e gereksiz eleştiri yöneltilmemeli." eleştiri yöneltilmemesı gerek- tığini vurgulayan Demirel, "Yönettilirse iş büyür. TSICye yooeHketeştiriknTSK'nin ce- vap verecegi şekle dönüştürül- memeli. Kimse 26 nisandaki MGK toplandsına endekskn- mesjn"dedı Demirel, cumhu- riyetrn temel niteliklerinin tar- tışılmaması gerektığini belir- terek "Cumhuriyetintemd de- ğerlerine itiraa olanlar var. BÜLENT ECEVtT ANTALYA -Cumhurbaşka- nı Süleyman Demirel. Erzu- rum Jandarma Bölge Komu- tanı Tuggeneral Osman Öz- bek'in konuşmalannı, "Biam geleneğunizde üniformata Idşi- ter si>asi beyanat vermezler. Ahşılmadık bir olay. Bir bo&al- madır. Pi\es>ehacda rtagıtıfanı broşûrlere karşı duyulan bir infialdir'' diye değerlendırdı. Silahlı Kuvvetler'e gereksiz ]ArkasıSa.l7,StL3'te AKTUNA; HÜKÜMET MAYISTA BİTER Yıbııaz: Işler rayından çıkb • ANAP lideri Yılmaz, Tuggeneral Osman Özbek'in konuşmasıyla ilgili olarak "Hiç yaşanmamış bu olaylar Türkiye'de yaşanıyorsa ve komuta kademesinde de bunlar anlayış görüyorsa, o zaman Türkiye'de işler rayından çıkmış demektir" dedi. • Aktuna, tatil süresince görüştüğü ve konuştuğu vatandaşlann ortak fikrinin, "RP'nin iktidardan gitmesı" yönünde olduğunu belirterek hükümetin mayts ayında biteceğini söyledi. • 5. Sayfada RP'DE İSTÎFA TEDİRGtNLİĞt Aydın Menderes hükiitııeti zorluyor • RP'yi gözden çıkaran Aydın Menderes ve 6 arkadaşı istifa tarihini tartışıyor. Ankara Milletvekili Şaban Karataş, ülkede artik normal değil, anormal koşullann söz konusu olduğunu belirterek, Aydın Menderes'in "Mezara kadar Refahlıyız" sözünün geçerliliğini yitirdiğini ima etti. • 4. Sayfada ATLAYAN K A Z A M Y O R - Bugün ÇocukB«5TOniLKiımWrgûıılûkbaşbakan olacak kimi gezmeye gidecek. kimine armağanlar alınacak, künîleri de sokaklann efelerini oynayacak! Taksim'den Tünel'e tramvay mı kalkıyor, haydi çocuklar işbaşına! Koşup koşup da tramvayuı kapısına ya da arkasına yapışmaca oynanacak^. Büyukkr istedikleri kadar "A- man tehükeDdir. Atiayayım derken tekerteklerin aİtında kahramr haaa" desinler, sanki ken- di çocukluklannda tehJikeyi umursamışlar da_ (Fotograf: KUBlLAY TÜNTÜL) Peruda operasyon Rehineler bombalarla 'Imrtarûdı'Bir rehine ya$amını yitirdi Peru hükümeti, Japon büyükelçiliğini işgal ederek ellerinde 72 rehine tutan Tupac Amaru gerillalanna karşı operasyon düzenledi. Elçilik binasma çok sayıda bombanın atıldığı operasyon sırasında bir rehinenin öldüğü, diğerlerinin ise kurtanldığı açıklandı.f Cerlllalar öldürüldü Peru polisinin açıklamasına göre içeride bulunan yaklaşık 20 gerilla öldürüldü. Çatışmanın ardından birçok rehinenin de yaraîandığı bildirildi. Yaralananlar arasında Peru Dışişleri Bakanı'nın da bulunduğu öğrenildi. Devlet Başkanı Alberto Fujimori, olaylann yatışmasından sonra güvenlik güçlerini kutladı. • 8. Sayfada ATTİLÂ İLHAN'IN 'SÖYLEŞİ' KÖŞESİ • 4. Sayfada Erbakan: Hepinizin ayarı bozulmuş • 25. kez gittiği hacdan dönen Başbakan Necmettin Erbakan'ı karşılamaya DYP'den sadece Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam geldı. Necmettin Erbakan, kendisinin yokluğunda yaşanan gelişmelerle ilgili sorulan sorulara sinirlenerek "Yurda döndüm baktım ki hepinizin ayan bozuk. Ayannızı düzeltin" dedi. Başbakan Erbakan, Tuggeneral Özbek'in sözleriyle ilgili sorular üzenne "Tek kelime dabi söylemeyeceğim" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Necmet- tin Erbakan, hac dönüşünde yokluğundakı gelişmelerle il- gili soru yönelten gazetecile- re tepki göstererek, "Yurda döndüm baktım ki hepinizin ayan bozulmuş. Ayarlannm düzeltin*' diye çıkıştı. Erba- kan'ı hacca giderken uğurla- yan DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiüer'in karşılamaya gitme- mesi dikkat çekti. Erbakan, hac ziyareti için Suudi Ara- bıstan'da bulunduğu sırada, Taleban örgütü lideri MoDa Muhammed Rabbani ile gö- rüştü. Erbakan ve beraberin- dekilen taşıyan uçak saat 20.20'de Esenboga Havaala- nı'na indi. Erbakan'ı RP'li ba- kan ve milletvekilleriyle par- tililer karşıladı. Hükümetin istifasını isteyen Aydın Men- deres'in sağ kolu olarak bilı- nen Devlet Bakanı Gürcan Dagdaş'm RP'li bakanlar ara- sında yer almadıgı gözlendi. DYP'den ise sadece Milli Eği- tim Bakanı Mehmet Sağlam karşılamada hazır bulundu. Sağlam, Çiller'in karşılamaya gelmemesine Cumhurbaşka- MArkasıSa.l7,Sü\8'de GUNCEL CLTVEYT ARCAYUREK tyimserlik Sahnede... Falcılık yapmadığını söyleyen Mesut Yılmaz'a -bu sefer- inanırsanız "bu hükümet bir iki hafta içinde gidi- yor". Yılmaz'a dayanarak bir sonuca varmak, olanaksız. Ne ki, bir iki gelişme hükümet sorununun bir oldubit- ti hareketıne gerek kalmadan pariamento içinde ve par- lamenterlenn çabalarıyla çozüleceği umudunu veriyor. Örneğin, Aydın Menderes'in son çıkışları tünelin ucundaki umut ışığı. Ikincısi Cumhurbaşkanı Demirei'in günlerdirher plat- UArkasıSa.l7,SiLl'de Dikmener ödülleri açıklandı HaberMerkezi-Cumhuriyet gazetesi Yazıişleri Müdürle- ri'nden BüfentDikmener adına 18.'si düzenlenen "Bülent Dik- mener Haber Ödülü" sonuç- landı. 1 Nisan 1996 ile 31 Mart mArkasıSo.l7,SiLl'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün 23 nflsan... Huzün Dohıyop İnsan Son iki ay içinde belki de onuncu kez, Bülent Ecza- abaşı'nı, Türk Sanayici ve Işadamları Derneği'nin CTÜ- SİAD) demokratikleşme raporunu savunmaya çalışırken görünce aklıma ıster ıstemez aşağıdaki fıkra geldi. Kıyı kasabalarımızdan bırisine kınk dökük bir gemi yanaşmış. Direk perişan, yelkenler paspasa dönmüş, dümen kınk, sağda-soldaonlarcaölü, ortalık kan revan, mArkasıSa.l7,Sû.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog