Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAGDAŞ YAYINLARI • İ K M E T ÇE T İ N K A Y A kubilay olayı ve tarikat kampları 350.000TL Cağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsöğut Sok No 9/B Ca530ğiL.lstanbul Tel514 01 96 95 Posta çeto no 665322 Cumhu 9 ÇAĞDAŞ YAYINLARI S . K U D R E T A K S A L geçmişle g e l e c e k 250.000TL Çağ Paıartama A.Ş. VereOatan Cad SalkımsoÇjt SOK NO 9/B Cağaiojtolsfanoıri Te(5i4 01 96'95 Posta çe<ı no 666322 7a m. SAYI: 28130 / 75000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUMBIUDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİINUİ (Î945-799J) 22MSM1897SMJ Tuğgeneral Ozbek'e sahip çıkan Genelkurmay, RP'ye tavnnı netleştirdi ^Atatürkçiüer dekoraışur9 'DİI1İ ayağa dÜŞÜrdÜler' Genelkurmay Başkanhğı, Erbakan ve RP'yi kastederek "PKK ile nasıl mücadele ettimse, bunlarla da edeceğim" diyen Tuğgeneral Osman Özbek'e sahip çıktı. Genelkurmay'dan yapılan değerlendirmede, "Sanklısı, takkelisi konuşacak da Atatürkçüler mi konuşmayacak" denildi. Genelkurmay yetkilileri, Erbakan ile onlarca RP milletvekilinin, havaalanında ihram giydikten sonra Mekke'de sergiledikleri tutum konusunda, "Dini ayağa düşürdüler. Mekke görüntüleri dinin siyasete alet edilmesidir" yorumunu yaptılar. TOPLAMTYA MUSTEŞAR KATILACAK MGK'de emniyet krizi • Emniyet Genel Müdürlüğü tartışmasına MGK de taraf oluyor. Meral Akşener'in geceyansı op>erasyonuy]a atadığı Emniyet Genel Müdür Vekili Kemal Çelik, Milli Güvenlik Kurulu'na kahlmayacak. MGK'de emniyet brifıngini Içişleri Bakanhğı Müsteşan Teoman Ûnüsan verecek. • MGK toplantılanna geleneksel olarak katılan Emniyet Genel Müdürü iç güvenlikle ilgili brifing veriyor. Söz konusu brifmglerde terör olgusunun yanı sıra başta irtica faaliyetleri olmak üzere ıç güvenliği tehdit eden her konu gündeme geliyor. • 4. Sayfada SAĞLIK BAKANIYILDIRIM AKTUNA 'Halk Refah'tan bıktı' • DYP Grup Başkanvekili Bedük, Tuğgeneral Osman Özbek'in açıklamalan için "tçeriği doğru, zemini yanlış" değerlendirmesini yaptı. Yıldınm Aktuna, "Yaptığımız her toplantıya Atatürk büstü ile gelindi. Bu, halkımızın RP iktidanndan bıktığını gösteriyor" diye konuştu. ANAP'lı YaşarOkuyan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu şekilde günlük politikanın içine çekilmesi endişe vericidir. Ama, RP'lilerin gösterdiği tepki ondan daha endişe vericidir" dedi. • 5. Sayfada küfrediyorlar' "Izmir Fetih Sahnesi" adlı grubun oynadığı, "Bir Hak Düşmam" adlı oyun da Genelkurmay tarafından sert biçimde eleştirildi. Genelkurmay yetkilileri, oyunla ilgili olarak "Bu Sincan'dan daha vahimdir. Sincan'da bir çadır kurulmuştu. Orada, olayın îran yönü de vardı, ama bu bilinçli olarak yapılan ve Anadolu'yu dolaşan bir hareket. Profesyonelce hazırlanmış. Demokrasinin nimetlerinden yararlanıp demokrasiye küfrediyorlar. Böyle bir duruma hiçbir demokratik rejim izin vermez" değerlendirmesini yaptılar. Cumhurbaşkanı Demirel, herkesi sağduyuya davet ediyor. Cumhurbaskanı Demirel 'Bıınahmın çözümü erken seçim' • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, son günlerde yaşanan tartışmalarla ilgili olarak her kesime yumuşama çağnsında bulundu. Demirel, laiklik karşıtlanna "Dini istismar etmeyin" derken, laik kesimlere de "Müslümanlan rencide etmeyin" mesajı verdi. ^ Cumhurbaşkanı, yaşanan sorunlarla ilgili çözûmün seçimde olduğunu söyledi. Tuğgeneral Özbek'in açıklamalannm teamüllere uygun olmadığıru belirten Demirel, herkesin cumhuriyetin ilkeleri etrafında birleşmesi gerektiğini vurguladı. • 5. Sayfada ANKARA (Cıımhumet Bürosu) - Genelkurmay Başkanlığı, kritik Milli Gü- venlik Kurulu (MGK) top- lantısı öncesinde gerginliği tırmandıran köktendincı gelişmelere karşı tavnnı sertleştırdı. Hac gezısini şova dönüştüren Başbakan Necmettin Erbakan ile RP milletvekillerini kastede- rek "13 yıl PKK ile nasıl mücadeieettiysem,bunlar- la da edeceğûn" diyen Er- zurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Os- man Özbek hakkında "so- ruşturmayı gerektirecek hiçbir durıun bulunmadj- ğuu" bıldıren Genelkur- may, "Şeriatçı tiyatro Sin- can'dan daha vahim" de- ğerlendirmesini yaptı. Ge- nelkurmay yetkilileri, hac- daki milletvekili görüntü- lerini, "Dinin siyasete alet edihnesi, dinin ayağa düşü- M Arkası Sa. 17, SH3'te ERZURUM VE AMASYA Şeriatçı oyuna çifte soruşturma • Tuğgeneral Osman Özbek'in sert açıklamalarına neden olan "Bir Hak Düşmanı" adlı oyunu sergileyen Izmir Fetih Sahnesi oyunculan hakkında, Erzunım ve Amasya Cumhuriyet Başsavcıhklannca soruşturma başlatıldı. Savcıhklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nın manevi şahsiyetine hakaret gerekçesiyle dava açmaya karar verirlerse Adalet Bakanı'nın izni gerekecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Osman Özbek i ısyan ettıren "Bir Hak DüşmanT adlı oyunu sahneleyen Izmir Fetih Sahnesi oyuncu- lan hakkında, Erzurum ve Amasya Cumhuriyet Başsavcıhklannca soruşturma başlatıldı. ilgili güvenlik birimlennin raporlan esas alınarak baş- latılan soruşturma sonunda dava açılırsa Izmir Fetih Sahnesi oyunculan bir yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemıyle yargılanacaklar. Ancak, soruşturma sonunda Türk Silahlı Kuvvetlen'nin manevi şahsiyetine hakaret gerekçesiyle de da- va açılması öngörülürse, Adalet Bakanı Şevket Kazanın izni gerekecek. tzmır Fetih Grubu'nun ise bir soruşturma veya müdahale olasılığına karşı resmi makamlara farklı metin hazırlayarak "höe" yaptıklan ortaya çıktı. Oyunun, Amasya • Arkası Sa. 17,SiL3 'te 8 yıl eğitim tartışması 'Ükokullar dinselleştiriliyor' • Eğitim-Sen Istanbul 2 No'lu Şube Başkanı Alaattin Dinçer, RP'nin, 8 yıllık temel eğitimi 5 artı 3 şeklinde kesintili olarak dûzenlemek ıstemesinin siyasi kaygılardan kaynaklandığını belirterek "Bu uygalama. çocuklan küçük yaşta şeriatçı olrraya yöneltecek bir şartlandırma ve beym yıkamadır" dedi. • 3. Sayfada Ruhsatlı satılan pompalı tüfek sayısı 85 bin, ruhsatsızlann ise ne kadar olduğu bilinmiyor Türkiye 'pompalr' cennetiAYŞE SAYIN ANKARA-lçişleri Bakanlığı. ruhsat kolaylığı nedeniyle kök- tendinci kesim tarafından tercih edıldığı belırtilen pompalı tüfek- lerin Türkiye'deki dağılım hari- tasını çıkardı. lçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde, ruhsatlı top- lam 85 bin 386 adet pompalı av tüfeği bulunduğunu belirledı. Pompalı tüfeklerin ele alındığı MGK toplantısı sonrasında, Ka- ra Avcılığı Yasası değişikliği kapsamında. bu silahlann avlan- mada kullanılmasını yasaklamak isteyen bakanlık, TBMM engeli- ne takılınca, "Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Ta- bancalan ve Av Bıçaklarının Ya- pımı, Alımu Satunı ve Bulundu- rulmasma dair 2521 sayıta yasa" da değişiklik yapmak için çalış- ma başlattı. ANAP Ankara Milletvekili Yücel Seçldner'in pompalvtüfek- lerle ilgili yazılı soru önergesini yanıtlayan tçişleri Bakanı Meral Akşener, Türkiye'de 1992-1996 yıllan arasında toplam 403 bin 62 adet av tüfeği üretildiğini bil- dirdi. Akşener, ruhsath pompalı tüfek sayısını 85 bin 368 adet • Arkası Sa. 17,SH8 'de Gülsün diye çocuklar Bir yandan dersler, bir yandan kurslar derken çocuklar çocukluklarmı unutuyordu neredeyse. Sonunda bayram yetisri imdatlanna da biraz olsun sohıklanabildUer. Kimileri ailekrivle birtikte tatil yörelerinin yolunu ruttular, kimileri kenderde kahp lunaparklan doldurdular. Athkanncadan çarpışan otomobülere. pamuk helvadan meşrubata, sınavlar öncesinde harçhklarnun yettiğince e^endfler. (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL) 1 Mayıs'ın gündemi Susurluk • îşçi Bayramı'nda çeteler, darbe ve şeriat tartışmalan eleştirilecek. Demokratik ve özgür bir Türkiye isteği dile getirilecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Is- tanbul 'da alanlarda kutlanması planlanan "1 Mayıs İşçi Bayramı"nın ortak günde- minde, Susurluk kazasırun ortaya çıkardı- ğı "devlet görevlilerinin çete örgütknme- leri" yeralacak. Türk-Iş, Hak-Iş, DlSK ve Kamu Emekçileri Sendikalan Konfede- rasyonu (KESK) Istanbul'da Abide-i Hürriyet Meydanı'nda düzenlenecek mi- tingle 1 Mayıs'ı kutlamakiçinhazırlanır- ken KESK, Ankara'daki salon kutlama- lannı protesto etti. Ankara Demokrasi Platformu ise Tandoğan Meydanı'nda • Arkası Sa. 17,SH1 'de Rusya ve Türkiye Îran açmazında • Türkiye, "lran yönetimi ile ilişkilere devam" mesajmı verdi. Ancak Türkiye, karşılıklı yaşanan diplomat bunalımının hemen aşılamayacağı görûşünde. Ankara'ya göre şu anda ıkı ülkenin de nefes alabılmesi için bir süre geçmesi gerekiyor. • Iran'a karşı cephe alan Avrupa Bırliği ile ilişkilerini bozmamaya özen gösteren Rusya, "Fırsattan yararlanarak Tahran ile işbirliğini daha da arttınyor" izlenimini vermek istemîyor. nKMIOBMÜnş'tatai 8. Sayfada Muhalefet 'BibVnin peşinde • Israil Başsavcısı'nm Başbakan Netanyahu hakkındaki suçlamayı "delil yetersizliği"nden kapatmasına rağmen muhalefet işin peşini bırakmıyor. • "Bibi skandah" dosyasını yenıden açmak isteyen iki muhalefet milletvekili ile bir sivıl toplum örgütü, yüksek mahkemeye üç ayn başvuru yaptı. M 9. Sayfada Chirac meclisi feshetti • Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, millet meclisini feshederek yapılacak seçimlerin ilk turunun 25 mayısta, ikinci turunun da 1 haziranda yapılacağını söyledi. • 9. Sayfada Çin askeri Hong Kong'da • Çın ordusu 156 yıl aradan sonra Hong Kong'a döndü. Bölgeye gelen Çin öncü birliği, Hong Kong'u Ingiltere'den devralma hazırlığı yapacak. • 9. Sayfada Alanlar çocuklann • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TRT'nin düzenlediği 19. Uluslararası Çocuk Şenligi'ne 38 ûlkeden çocuklar katılacak. • 'Sevgi Ormanı'na çam fidanı diken çocuklan, Cumhurbaşkanı Demirel, Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. • 3. Sayfada Borç büyüyor • Iç borç stoku 3.6 katrilyon liraya, dış borç stoku 79 milyar dolara ulaştı. • 6. Sayfada Bu gece ve her gece saat21.00'de "SÜREKLİ AYDINLIK İÇİN I DAKİKA KARANLIK" SADECE 1 DAKİKA unutma! GUTVCEL CUNEYT ARCAYUREK 'Cumhuriyete Meydan Okumak' Günübirlik çarpıcı, hatta şaşırtıcı olaylan dikkatle izle- yen devlette üst görevde bulunan politikacı "Türkiye 'yi idare edenler böyle laubali hale gelirse birçok kesim- den, birçok insanı susturmak artık mümkün değildir" dı- yor. Laubali yöneticiler? Son örnek: Takkeli ile beraberin- deki bakan ve milletvekillennin hac farızasını sryasal şo- M Arkası So.17, SiLl'de Çocukluğa Yolculuk • Yakın tarihten beş portre: Gülten Akın, Mümtaz Soysaî, Kerim Afşar, Aydm Menderes, Halil Tunç. Bu beş kişiyi aynı yazı dizisinde buluşturan ne? Bir anlamda hiçbir şey. Sanat dense Mümtaz Soysal'ı, Aydın Menderes'i. Halil Tunç'u nereye yerleştireceksiniz. Politika dense Kerim Afşar'la Gülten Akın'ın yeri neresi? Hepsinin ortak noktası 2. Dünya Savaşı. Savaşın acımasızhğından habersiz, ama ekmeğin karne ile verilmesinden sonuna kadar etkilenen çocuklar. Bir de savaşın katmerlediği yokluk, yoksulluk günleri. Belki Aydın Menderes hariç, çocuklann hepsinin amlannda 2. Dünya Savaşı'nın izleri var. Çocukça izler. Bir de 30'lu yıllann Türkiyesi'nin yürek burkan yoksulluğu. Ve çocukluk anılanndan derlenmiş bu portrelerde "adam olacak çocuk..." özdeyişini bir kez daha doğrulayan küçük yaşam dilimleri. IŞK KMBirnun yaa dm» • ıo. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY MGK'ye Beş Kala Kurban Bayramı'nın daha sakin geçeceği bekleniyor- du, ama siyaserteki hesap Türk Silahlı Kuvvetleri'ne uy- madı... Hafta başından itibaren Türkiye'nin gündemi 26 ni- sanda yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısına kilit- lenmiş durumda. Gerginliğin kamuoyuna yansıyan bölümü, perde ge- risinin yüzde onundan az. RP gerginliğe oynuyor. Her türlü gericilikte üstüne yok. • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog