Bugünden 1930'a 5,484,969 adet makaleKatalog


«
»

(ŞÇAĞDAŞ YAYINLARI N ! ( A T İ CUMALI makedonya 1900 350.000TL Çaj PazartanaA.Ş. 'erebatan Cad SalKımsogut Sok No. 9/B CiÇacJİL staibul ~eı 51- T 96 95 Posta çew no 666322 CumhurİYOtİ_; ——• $ ÇAGDAŞ YAYINLARI V l D A T GÜ NY 0 L yaşarken 300.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Verebatan Cad SalkmsoÇut Sok No 9'B Cağak^L'lstanbul Tel514 0i 9695 Posta cekı ro 666322 78. Yl SA/I:26128 /75000 Tl (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NMİ (1924-1945) BAŞYAZARI: N M h HMÂ (1945-1991) 20NİSMII1907MZİUI Tuğgenerale Ecevit ve Aktuna'dan destek, Cevheri'den yeşil ışık BUGUN RP'den tepki 'Konuşma tümüyle suçtur' • Tümgeneral Osman Özbek'e sert tepki gösteren RP'li bakan ve milletvekilleri, karşı suçlamalar yönelttiler ve "Her kurumun başındaki insanlann kendi elemanına sahip çıkması gerekir" diyerek Karadayı'ya gönderme yaptılar. • 5. Sayfada GENELKURMAY'DAN SESSİZ DESTEK • 5. Sayfada 6 Asker de görüşünü açddayabiGr 9 ... ve her pazar • Bülent Ecevit, Özbek'in, Erbakan'ın 25. hac ziyareti ve kralın sarayında kalmasını kınayan sert sözlerini "Keşke Tuğgeneral Özbek bunlan üniformayla söylemeseydi. Ancak, bu sözleri özünde halkımızın çoğunluğu da kabul eder. RP'lilerin kızmaya hakkı yoktur, çünkü RP ile devletimiz uyum sağlayamamıştır" şeklinde yorumladı. • Laik çıkışlanyla dikkat çeken Yıldınm Aktuna, TSK'nin en disiplinli kuruluş olduğunu belirterek Özbek'in konuşmasını Türk insanının sabnnın taşmasının işareti olarak nitelendirdi. DYP'li Cevheri ise "Sadece siviller konuşabilir anlayışmı geride bırakmak, çoksesliliğe alışarak olaylara daha çağdaş yaklaşmak lazımdır" dedi. YARIN ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Erzurum Jandarma Bölge Komu- tanı Tuğgeneral Osman Özbek'in, "Adam oian gklip o krala misafırol- maz" sözleriyle Başbakan Necmet- tin Erbakan'ı eleştiımesi siyasıler arasında tepki buldu. DSP Genel Başkaru Bülent Ecevit ile laık çıkış- lanyla dikkat çeken Sağhk Bakanı Yıldınm Aktuna Tuğgeneral Öz- bek'e destek venrken diğer sıyası- ler olayı "çoksesülik" olarak nite- lendirdi. Başkentte bulunan siyasetçilerin dünkü bayramlaşma görüşmeleri sı- rasında, Tuğgeneral Osman Öz- bek'in sözleri gündeme geldi Ece- vit, bu konudaki bır soruya şu kar- şılığı verdi: M Arkası Sa.17, Sû.3'te F ı k ı h ' d e r s i n d e a i l e , c e z a , y ö n e t i m ; İ s l a m h u k u k u e s a s a l ı n a r a k ö ğ r e t i l i y o r Imam-hatipte şeriat eğitimi• Imam ve hatip yetişririlmesi amacıyla kurulmalanna karşın üni- versitelerin her alanına öğrend gönderen bu okullarda okutulan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan "Fıkıh" adlı ders kitabında, "Erkek, 4 kadına kadar evlilik yapabilir. Boşanma hakkı kocaya ait- tir. Kadının görevi kocasına itaat etmektir. Kocasından aynlmak is- teyen kadına cennet kokusu haramdır. Kadınlar, Müslûman olma- yan erkekle evlenemez. Kasten öldürmede kısas yöntemi uygularur" yolundaki hükümlerin aktanldığı vurgulandı. • i. Sayfada 'Kuran'ın Arapça ezberletilmesi putperestlik' TB- MM Başkanvekili Uluç Gürkan, Arapça ve Kuran derslerinin seç- meli olarak okutulması önerilerine karşı çıkarken "Kuranıkerim'in insanlara bilmediği bir dılden ezberletilmesi ve bunun dinin öğre- tilmesi olarak algılanması putperestliktir. Allah'a da, Arapçadan başka dil bilmez anlayışıyla yaklaşmak ayıptır, günahtır" dedi. Gürkan, ortada bulunan ve dini duygulan istismaredilebilen "mar- jinal bir seçmen kitlesi" bulunduğunu belirtti. • 3. Sayfada 8 yıllık eğitim sorunlar yumağı Prof. Dr. Adii çagiar, se- kiz yıllık zorunlu temel eğitimle ilgili olası sorunlan şöyle sırala- dı: "Finansman, program geliştirme, öğretmen yetiştirme, öğren- ci rehberliği ve yöneltme sisteminin geliştirilmesi, uygun ölçme ve değerlendirme hizmetlerinin oluşturulması, öğrenme ve öğretme sürecinde tam zenginliğe ulaşılması, araç-gereç kullanımı." Prof. Dr. Çağlar, "Bu konuda kaybedilen her yıl geleceği ipotek altına almak anlamına gelir" dedi. • 3. Sayfada ... ve her pazartesi Ingiltere'de Blair Devrimi • tngiltere de 1 mayıs günü genel seçim var. On sekiz yıllık Muhafazakâr Parti iktidarı o gün sona erecek gibi görünüyor. Kamuoyu yoklamalan, aym on sekiz yılı inzivada geçiren Işçi Partisi 'ne büyük şans tanıyor. • 10. Sayfada ATAMA KRİZİ SÜRÜYOR Emniyet MGK'ye katdamayacak • îçişleri Bakanı Meral Akşener'in geceyansı operasyonuyla değiştirdiği Emniyet Genel Müdürlüğü makamı krizi aşılamadı. Idare mahkemesinin karan ve îçişleri Bakanlığı'nın itirazımn reddedilmesi üzerine Akşener 30 günlük bekleme süresini kullanmak istiyor. • Görevden alınan Alaaddin Yüksel'in avukatı Tezcan Çakır, yürürlüğün durdurulması için verilen 30 günlük süreyi kullanan Akşener'in kötü niyetli olduğunu söylüyor. Bu durumda 26 nisanda yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Emniyet Genel Müdürü katılamayacak. Içişleri'nin kullanmak istediği 30 günlük süre 8 mayısta bitiyor. • 4. Sayfada HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULL 6 Çokar'ın istifası hanedanlaşmaya uyarı' • Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Nazmi Şarvan, Adalet Bakanı RP'li Şevket Kazan'ın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndaki (HSYK) dayatmalanna tepki göstererek üyelikten istifa eden Zuhal Çokar'ı "yargının Jeanne d'Arc'ı" olarak niteledi. • Çokar'm istifasının HSYK'deki hanedanlaşma eğilimine dikkat çektiğini kaydeden Şarvan da Kazan'ın "laik ve Atatürkçü yargı kadrolannı sürgüne gönderme operasyonu" olarak değerlendirilen kararnamesiyle Mersin'e atanmak istenmesine tepki göstererek görevinden istifa etmişti. • 17. Sayfada Kadın ve çocuk tutukevinde açık görüş Tek istek <af (Fotoğraf. KAAN SAĞANAK) HÜLYATOPCU Bakırköy Kadın ve Ço- cuk Tutukevi'nde açık gö- rüş sevınci dün sokaklara uştı. Cezaevinde kalan kadın ve çocuk tutuklu ve hükümlüler yakınlanyla özlem giderirken, af bek- lentilerini bir kez daha di- le getirdiler. Cezaevinde görüş nedeniyle hazırlık- lar sabahın erken saatle- rinde başladı. Tutuklu ve hükümlü yakınlan ceza- evi önûnde uzun kuyruk- lar oluşturdu. Kadınlarla çocuklann kaldığı iki ay- n blokta da görüş sevinci bahçeye taşan çocuk ses- leri ile şarkılardan anlaşı- lıyordu. Kadınlar demir parmaklıklann hemen ya- nı başına "Af istiyoruz" yazılı pankartlar asmışlar- dı. Yakınlan gelen kadın tutuklular sürekli volta at- tıklan, oturup sohbet et- tikleri avluda yakınlanyla özlem gideriyorlar. Gö- mArkasıSa.l7,Sü.Vde AKŞENER^DEN 'U' DÖNÜŞÜ ^Kıırban derisi bağışı serbest' • Tüm yasal haklann THK'de olmasına karşın yasak dinlemeyen şeriatçı kuruluşlar bayramın ikinci gününde de kurban derisi toplamayı sürdürürken Îçişleri Bakanı Meral Akşener de valiliklere gönderdiği genelgeyi unutarak "Kurban kesenler derileri istedikleri kurum ve kuruluşlara bağışlayabilir" sözleriyle şeriatçılara destek verdi. Haber Merkezi - Kurban derisi toplama yetkisi THK'de olmasınarağmenherhangi bir müdahaleyle karşılaşmayan şenatçı kuruluşlar, bayramın ikinci günü de yurt genelinde deri toplamayı sürdürdü. Îçiş- leri Bakanı Meral Akşener, yurttaşlann kurban densıni ıs- tedigı yere bağışlama hakkına sahip olduğunu söyledi. RP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk ıse den toplama yet- kisinın yasayla sınırlandınl- mamasını ıstedı. Îçişleri Ba- kanı Meral Akşener, bayram- mArkasıSa.l7,Sü.3'te t KARA DELİK ? DEMEK SSK'YE HAKSIZLIK Eıııekli Sandığı destekle ayakta • Aktif sigortalı başına 1996 yılında bütçeden Emekli Sandığfna 58 milyon 300 bin, SSK'ye ise 30 milyon 500 bin liralık aktanm yapıldı. Buna göre, Emekli Sandığf na kişi başına yaklaşık 28 milyon lira daha fazla transfer gerçeİdeştirildi. BANUSALMAN ANKARA - Milletvekille- ri nin de aylıklannı ödeyen Emekli Sandığı'nın malı du- rumunun, "kara deBk" ola- rak nitelendirilen Sosyal Si- gortalar Kurumu'ndan (SSK) daha bozuk olduğu ortaya çıktı. Aktıf sigortalı başına 1996 yılında bütçeden Emek- li Sandığı'na 58 milyon 300 bin, SSK'ye ise 30 milyon 500 bin liralık aktanm yapıl- • Arkası Sa. 17,SiL3 'te Bu gece ve her gece saat21.00'de "SÜREKLİ AYDINLIK İÇİN 1 DAKİKA KARANLIK" SADECE 1 DAKİKA unutma! GUNCEL CUNE\T ARCAYUREK Yalancı Dolma Niyetine Medyamız; Şaibe Hanım'ın "kesıntisiz 8 yıl eğitim" müjdesini ya inandırıcı bulmuyorya da içeriğinde yatan gerekçeleri dikkate alarak fazla büyütmüyor. 3-5 kişiyi bir arada gördü mü, hele 1 -2 kadın tombul yanaklarına öpücükler kondurunca, tutmayın Şaibe Ha- nım'ı, öksüz çocuklara da nutuk atıyor. Aklına geleni söylüyor. Belki de bu nedenle medya bir duraksama geçiriyor. Oysa, Şaibe'nin müjdeden sonra bayramlaştığı ga- zetecilere yaptığı açıklamalar "işin içinde başka birşey- • Arkası Sa. 17, Sü, l'de Ogünve Vural'a saldın • Kocaeli'nde oynanan Türkiye Kupası rövanş maçından dönerken Kızılcahamam yakınlannda meydana gelen trafik kazasında ölen iki taraftann cenaze törenine katılan Trabzonspor kaptanı Ogün ve teknik direktör Yılmaz Vural, bir grup taraftann saldınsına uğradı. Ogün ve Vural, güvenlik güçlerince olay* yennden kaçmldı. I Spor'da Türkiye'de arrtma yetersiz Çevre Bakanlığı'nın hazırladığı bir araştırmaya göre, Türkiye'deki sanayi kuruluşlarının yanya yakın bölümünde arıtma tesisi yok. MArka Sayfada 'Ebedi Serseri' Şarlo Sinemanın unutulmaz ismi Chaplin'i konu alan bir belgesel ekranda. • 75. Sayfada Netanyahu köşeye sıkıştılsrail Başbakanı hakkında soruşturma açılıp açılmamasına başsavcılık bugün karar verecek. • 9. Sayfada Fenerbahçe kazandı Istanbuispor'u Uche, Erol ve Boliç'in golleriyle 3-0 yendi. • Spor'da Sayısal Loto çekildi Büyük ikramiyeyi 1 kişi bildi. • 7Z Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sevgi Hazinedir... Dinozor Kadar Çoktur... Yaşamının bir dönemi Ankara'da geçmiş, şu anda Anadolu'nun değişik yerlerinde görev yapan pek çok ar- kadaşım var. Bunlardan özellikle öğretmen olanlar benim için ayrı- ca önemlı. Onlardan, Anadolu gençliğinin nereye gitti- ğini, yarının öğretmenlerınin, politikacılarının, gazetecı- lerinin nasıl bir temel üzerinde yükselmekte olduğunu M Arkası Sa. 17, SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog