Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

' -•- «.**• H A D İ R NA D İ dostum mozart 35O.0O0TL Ça$ Pazarlana A.Ş. Yerebatar Cad Salkımsoçu Sok No 9 1 ! Ca;aloçlu s'anbul Te 1 5"4 0 1 96 95 Posta çekı no 655322 Cumhuri Ç) ÇAĞDAŞ YAYINLARI Z E HR A İ P S İ R 0 G L U tiyatroda devrim 250.000TL Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatar Cad Salkımsoğut Sok No 9/B Cağaloğm'lstarbJl Tel 5U01 96'95 Posta çekı no 666322 73. Yl SAM: 2611017W00 Tl (KDV,çmde) KURUCUSU: YUMBMDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: IMDh NJUH (1945-1991) OSSDENEMESINAVI Pazar günü yapılacak sınav öncesi kendinizi son kez sınayın. Deneme sınavı Cumhuriyet - Düzey Dershanesi işbirliğiyle hazırlandı. Yann Cumhuriyet 'te BUGUN ...ve her Çarşamba 2MMN1987ÇMŞMIBA YAR1N KİTAP ...ve her Perşembe RP, DYP ve ANAP milletvekilleri dinsel temel öğretim için meydan okudu Imaııı-lıatiı) ittifakı Merkez Sağın C^oküşu... Son günkrin gündemi imam okullan konusunda kilitieodi. Gerçekte sonı açık ve seçik: İmam okullan meslekokulla- n mı olacak?- Vbksa temel öğ- retim okullan mı?.. Yanm milyon öğrenciyi ba- ruıdıran imam okullannın çok- tan beri meslek okullan kimliği- ni yitirdiği biliniyor. Türkiye'de- ki bu gidişat u\gar dünyada ge- çerli çağdaş öğretimin ülkemiz- de dışlandığını vurgulayan bir göstergedir. 28 şubat günlü MGK (MiUi Güvenlik Kundu) toplanusın- daki kanuiardan sonra günde- min bu konuda kiliaenmesi ise yaşadığımı/ zavalhbğın göster- gesidir. • Merkez sağ partilerin bu alanda yıllardan beri yasanan- lardan ders almadıklan da gö- rülüyor. Dİni politikaya alet ederek ts- lamı siyasallaştınnanın bedeü- ni, merkez partiler, hern kcndi- leri ödediler hem de ülkeye öde- tiyoriar. Bugfln bik akıllannı başlan- na doşirmiş değiller. tmam okullannın Milli F.ğitim alanın- daki ycrlcrini saptama yolunda De DYP'nin sö>ledikleri bellidir ne de \NAP"ın tutumu açıkor. Bu iki parti de "tavşana kaç, ta- zıya tut" sıyasetini yeğliyorlar; dincisecmentabanınıdoğrudan karşüanna almaktan çekiııivor- lar. PekLbututum vedavranış ki- me yarayacaktır?.. Hiç kuşkusuz Refah Parti- sTneL Çünkü herkesin büdiği -ve şündiye degin kanıtlandığı- gibi siyasette dincilik taslamak Re- fah'ın değirmenine su taşunak- ur. Yılardan bu yana merkez sa- ğın bu yolda cktikkrini dinci parti dertemişur. Bir malın ger- çeği ortada dururken taklidine nedeo rağbet olsun?.. • Türkiye'de tam ortadan çat- layan merkez sağın çöküş süre- ci yaşanıyor. Mtrkez sağ tereddüder için- dedir % ISedemokratikdüzenaçısın- dan Baü ölçûlerine göre kendi- sini ayarlay abiliyor_ INeekonomidepopülizmiaşa- rak gerçekçireformlarayöneie- btfiycc- Nt de inaoç alamnda seçme- nin kırşısına açıkseçik bir kim- likk nkabiliyor... Mirkez sağm sorunu yalmz D\Tik AIV\P arasmdaki itişme değiUir. Her iki parti de çağuı gerisnde kaidılar: Bao realitesi- nin Larşısında tutumlannı be- Brleycmiyorlar: seçmen karşı- smdı'ıdare-ımaslahat' siyase- tininöCesincgecemiyoriar. açık seçl bir tutumu cesarefle be- nimsemektea yoksundurlar. Hç kuşkusuz bu konumdan yara-Unan Refah Partisi oluyor. • N* \ar ki yaşanan olaylar menez sağ partilerini aşnuşbr. ^ikınlık iki yandaıı geliyor. Dnci parti merkez sağ parti- leıiri geçerekenbüyük parti ko- nmnuoa yükselmiştir. Vcrkez sağın edilginliği kar- ştsuda.MGK'nin asker kanadı tehlkeyi bdirleyerek ülkenüı göıJemini saptamak zonınlu- lufında kalmıştır. F ü merkez sağda bir umut gcrmüyor mu?.. \tkın gdecekte bu soruya »lanlu yanıt vermek olanağı y<efc- Öyle görünüyor ki mer- kraağ olayiann peşinde sürük- devam edecck, zoraki yapmayı sürdürecek— Cumhuriyet BÜtÜn OkUİIar İmam-hatip Olur* tmam-hatip okullan mezunlan- nın düzenlediği toplantıda RP, DYP ve ANAP milletvekilleri, dinsel öğreti- min sürdürülmesi için mücadele edeceklerini vurguladılar. Bazı DYP'liler, imam-hatip liselerinin arttmlmasını isterken bazı ANAP milletvekilleri de imam-hatip ortaokullannı kapatacak bir düzenlemenin TBMM'den geçme- yeceği görüşünü dile getirdiler. Ankara İmam-Hatip Mezunlan Derneği Baş- kanı Fehmi Çalmuk, imam-hatip ortaokullannın kapanması durumunda "tüm okullann imam-hatip olacağını" söyledi. Bi. Sayfada Umutlan DSP Hderl Ecevit'in kesinbiraçıklamayapmaktankaçınma- sı, kutsal-ittifak lobisini umutlandırdı. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, " Sessiz kahyorsam bilerekyapıyorum, MGK'nin muhatabı hükümettir" der- ken bazı milletvekilleri "sulandırma" formüllerine karşı açık tavır koydular. TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nun DSP'li üyelerinden Adana Milletveki- li Tuncay Karaytuğ, "Seçmeli ders manevrasıylabugün sayılan yüzlerle anı- lan imam-hatipler, binlerle ifade edilmeye başlanacak. Seçmeli ders almayan öğrenciler, 'gâvur' ilan edilecek" dedi. • 5. Sayfada 5 + 3te ısrarlı Erbakan: Ordu teşekkür etti • Başbakan Necmettin Erbakan, Milii Güvenlik Kurulu'nun (MGK) "yaptınm" uyanlı kararlan arasında yer alan 8 yıllık zorunlu eğitimin uygulanmasında "5 artı 3 " modeli için ısrarlı olduğıınu bildirdi. Erbakan, Güneydoğu projesi nedeniyle MGK'de "komutanlardan teşekkür aldığını" iddia ettı. I 5. Sayfada -). }-*. Erez, hedef adam TOBB, DYPMen desteğiııi çekti • TOBB, kurulurken destekJediği hükümetin bitmesini istedi. Erez'le karşılaşmamak için isimlerini vermeyen DYP'liler, Erez'in bazı hesaplar yaptığını, sürekli eleştirdiği hükûmetten istifa etmesinin en çıkar yol olacağını söylediler. Muhalifler, toplantıya Erez'in de davet edildiğini, ancak gelmediğini belirttiler.il 4. Sayfada Ordu:• Genelkurmay, Refah Partisi'nin gelişmeleri ciddiye almadığı, DYP'nin de aldatma planı uyguladığı görüşünde. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Genelkurmay Başkanhğı'nın, hü- kümetin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararlannı uygulamada "samimi hareket ehnediği, konuyu zamana yayma politikası izkdiğj" düşüncesinde oldugu ögrenildi. DYP içinde hükümetin gidişine kar- şı çıkan milletvekillerinin önemli bir bölümünün tavn ise "aldatma planı" olarak nitelendirildi. MGK'nin önceki günkü toplantı- sından önce ve sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile kuvvet komutanlan "dunun değertendinnesi" yaptılar. Orgeneral Karadayı'nm MGK ön- cesi, geçen perşembe günü DYP Genel Başkanı, Başbakan Yardım- cısı Tansu ÇiDer'le yaptığı görüş- mede bu "değerlendirmeler'" kendi- sine iletildı. Genelkurmay'ın Çıl- MArkasıSa.J9,Sü.8'de YUKSEL GORE\DEN ALINDI Emniyet^te 2. Susurhık operasyonu • Içişleri Bakanı Meral Alcşener, Cumhurbaşkanı Demirel'in onaymı almadan yaptığı ikinci operasyonda Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel'i görevden aldı. Yüksel'den boşalan göreve Hakkâri Valisi Kemal Çelik vekâleten getirildi. Yüksel ise vekâleten Çankın Valiliği'ne atandı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Içişleri Bakanı Meral Akşener, Susurluk skandahnın ardından Emniyet'te yaptığı ikinci operasyon- da. Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel'i, Cumhurbaşkanı'nın onayına sunmadan ger- çekJeştirdığı atamayla görevinden aldı. Yük- sel'den boşalan Emniyet Genel Müdürlüğü gö- revme, Hakkân Valisi Kemal ÇeBk vekâleten getirildi. REFAHYOL iktidara geldikten sonra sık sık Emniyet Genel Müdürlüğü görevinden alına- cağı söylenen Yüksel'in Emniyet Genel Mü- dürlüğü'nden uzaklaştınlmasının askeri kesim- de soğuk karşılandığı kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü atamalannın ka- rarname ile yapılması gerekirken, Akşener'in mArkasıSa.l9,Sü.3'te lenkazadaölenleriçinağh>or.De\tetBaşkamSaHBerışatarafindanulusalyasilanedüen31 mart tarihinde tekne kazasında ölen 80 Araavut mülteci, Viore kentinde 3 büı kişinin katıldığı bir yürüyüşle anıldı. Arnavutluk Başbakam Baş- kim Fino, ülkenin güneyindeki isyancı bölgelerini ilk kez ziyaret etti. Fino yaptığı açıklamada. meşru yerel temsilciler ile görüşmek üzere bölgeye geldiğini ve isyancılann seçimle gelmiş yetkililerle kapalı kapılar artünda göriişmeler yapmasma izin vermediğini söyledi. Başba- kamık'tan yapılan açıklamada ise Fino'nun isyancı üderler ve komitelerinin görüşme isteklerini kabul edeceği büdirildL (REUTER) GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yüzsüzlük Bulaşıcı mı? Köktenci basına göre MGK'nin 28 eylül kararlan, "don- duruldu." llımlı medyanın habercileriyleyorumcuları vites değiştir- di. Onlara bakılırsa 28 şubatta başlayan sürecin önü kesil- medi. Bir ay uzatıldı. MGK'nin nisan sonutoplantısında "dananın kuytvğu ko- pacak". Zira; RP hâlâ direniyor. Imam-hatipli ortaokullann kapa- tılmasıyla Kuran kurslannın MEB'nin denetimine girmesi- mArkasıSa.l9,Sü.rde Polonya Büyükelçisi Hensel 'Atatürk konusunda sizi kıskanıyoruz' • "Türkiye'de genel görünüm geleneklere bağhlık daha da fazlalaştı. Bunun çeşitli nedenleri var. Bana kalırsa bunlardan birisi 'demografi'dir. Belki bu geleneklere bağhlık bazı toplumsal kesimlere özgüdür. Bu kesimler, yani Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da köy halkı daha çok çocuk yapıyor. O kesim daha hızlı büyüyor. Bunun sonucu olarak da halk, oralardan kentleıe göç ediyor ve kendi geleneklerini kentlerde de sürdürüyor." ÖZGBIİ ACMrn yaaftÜSJ• U. Sayfada BORSA ODün 1590 Öncekı 1613 DOLAR ûDün 128.050 Öncekı 127.500 MARK ûDün 76.800 öncekı 76.300 ALTIN ûDün 1.445.000 Öncekı 1.437.000 DOĞALGAZA ZAM BÜTÇEYİ ZORLUYOR • 6. Sayfada YTLBAŞ'LA İLGİLİİDDİALAR REFAHYOL'U KARIŞTIRDI • 7. Sayfada DİSK BAŞKANI BUDAK: TELEFON DtNLEYEN ŞEREFSİZ • 7. Sayfada SAVCI SÖGÜTLÜOĞLU: PARSADAN ÇtLLER'l DOLANDIRDI • 7. Sayfada Yakarak öldürüyorlar Avrupa'da ırkçı saldm durmuyor• Hollanda ve Almanya'da neo- faşistlerin Türklere karşı başlattığı saldınlann arkası kesilmiyor. Dün de Hessen eyaletindeki Haiger-Seelbach kasabasında bif Türk ailenin evi kundaklandı. Olayda şans eseri ölen olmadı. • Hollanda'nırrLahey kentinde Kösedağ ailesinden 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan kundaklamayı kınamak için geçen cuma günü yapılan yürüyüşü düzenleyenlerden bir Hollandalınm evi de önceki gece yakılmak istendi. Haber Merkezi - Hollanda ve Almanya'da Türklere karşı ırkçı saldınlar giderek tırma- rayor. Almanya'nın Krefeld kentinde 3 kişi- nin ölümüne neden olan kundaklamanın ar- dından dün gece de Hessen eyaletindeki Ha- iger-Seelbach kasabasında bir Türk ailesının oturduğu müstakil bir evde çıkan yangmda bir Türk ağır yaralandı. Evın arka duvanna sprey boyayla gamah haç çizildiği bıldirildi. MArkasıSa. 19,Sû.3'te 2 astsubay işkenceden tutuklandı• 13 martta koyunlan otlatmak için çıktığı otlakta tartıştığı bir kişi tarafindan ayağından vurulan 16 yaşındaki çoban A.M. hastaneden taburcu olduktan bir gün sonra Kadınhanı Jandarma Bölüm Komutanlığı'nca, "kendi kendini vurduğu ve sakladığı tabancayı çıkarması için" gözaltına alındı. • A.M.'ye burada 24 saat boyunca işkence yapıldığını öne süren yakmlan, Jandarma Ustçavuş Adnan Yücel ile Kadınhanı Jandarma Bölük Komutanlığı'nda görevli Üstçavuş H. Hüseyin Şimşek hakkında Kadınhanı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundular. • Konya Askeri Mahkemesi'ne sevk edilen Jandarma Üstçavuş Adnan Yücel ve H. Hüseyin Şimşek tutuklanarak askeri cezaevine konuldu. • 19. Sayfada OPERASYON 56 PKK'U öldürüldü Yurt HaberteriServisi -Son üç gündür özel- likle Tunceli'nin Kutuderesi Aliboğazı ve Munzur Dağlan civannda sürdürülen hava desteklı operasyonlar sonucunda şimdiye ka- dar 43 PKK'linin öldürüldüğü, çatışmalarda 2 askenn de yaralandığı bildinldi Genelkur- may Genel Sekreterligı'nden yapılan açıkla- mada Şırnak'ta da 13 PKK'linin öldürüldü- ğü kaydedildi. Askeri kaynaklar, öncekı gün ve dün sabah saatlerinde Hozat'a bağlı Ka- • Arkası Sa. 19, Sü.3'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP... Korodan Kadroya... Diyalektik bir tanımlamadır: "Her sorun, çözümü de içinde banndınr." Pariamenter sistemi ayakta tutan unsurlann başında, iktidardan umudu kesen insanlann, umutlannı bir baş- ka partiye yöneltmesi gelir. Umut tükendi mi felaket... Havakirliliği... Yaşadığımız sonjnlann giderek çözümsüzlüğe doğru sürüklenmesinin nedenlerinin başında, "sistem içinde- ki" arayışlann sonuçsuzluğu geliyor. • Arkası Sa. 19, SiL 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog