Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI HAYDAR TUNCKANAT 27 mayıs 1960 devrimi 650 000TL Çağ Pazariama A.Ş Ye'eba'an Cad Salkımsoğut Sok No 9/B Ca;33g- Istanbu Tel yi : i 36 95 Posta çekı no S66322 Cumhuriyet <Ş ÇAĞDAS v,<Y 'r.' ARI 200.000TL Çağ PazaıAıa A Ş. Yerebatan Cad Ca§aloğlufetaı*Mİ Tel 5 — - I ™ >m—ı IG 9/B 18tfSJIMW7CnU7J. Yl S/VI: Z8128 / 75000 R (KDVıçmde) KUP.UCUSU: YUMB NAOİ ft924-7945; 8AŞYAZAR/:nıniR Mini(7945-1997) Genelkurmay, MGK kararlarını 15 komisyonla izliyor Ordu yakın takipte• Genelkurmay. MGK'nin 28 şubatta aldığı kararlara ılişkm uygulamalan izlemek üzere 15 komısyon oluşturdu. Komisyonlarda konulannm uzmanı olan 3-4 yüksek rütbeli subayın görev yaptığı bildirildi. Çalışma çerçevesinde, bazı üst düzey subaylann ilgili bakanhklarda görevli bürokratlarla görüşrneler yaptığı kaydedilirken Genelkurmay Başkanlığı'nın, kararlann uygulanmasında DYP'yi "anahtar güç" olarak gördüğü öğrenildi. • Başbakan VekilLÇiller'in, "8 yılhk kesintisiz eğiümin bır iki yıl içinde gerçekleştirileceği" güvencesi vermeye çalıştığı MGK'nin asker üyelerinın, "eğitımde büyük yapısal değişim, 11 yılhk temel eğitim" gibi vaatlerle "8 yılhk kesintisiz temel eğitime geçiş" karanmn oyalanmaya çalışıldığı kaygısını taşıdığı belirtildi. B5. Sayfada Uluslararası Para Fonu, REFAHYOL'un hazırlayacağı ekonomik programı denetleyecek Adil düzen IMF'ye tesliıııBaşbakan Erbakan ve yardımcısı Çiller'in ekonomik göstergelere ılışkin çizdikleri pembe tabloyu, Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti inandıncı bulmadı. REFAHYOL'un verdiği rakamlara karşı çıkarak 'Daha alınacak çok yolunuz var' diyen IMF, kendi denetiminde ekonomik bir program hazırlanmasını istedi. IMF'nin isteklerine boyun eğen hükümet, kendi başansızlığmın faturasmı 'acı reçete' ile emekçilere ödetmeye hazırlanıyor. Devlet Bakanı Söylemez, Türkiye'deki . makro dengelerin düzeltilmesi ve dış kredi l id l i i g olanaklannın yeniden açılması için IMF'nin de katılımıyla orta vadeli bir istikrar programı hazırlanacağını açıkladı. Söylemez. programın "acı reçete" içermeyeceğini savunurken Türkiye'deki IMF heyetinin başkanı Hardy'nin, alınacak önlemlerin kamu harcamalan ve tüketimi kısıcı olması gerektiği sözleri, faturanın yine çalışanlara çıkacağının mesajını verdi. REFAHYOL'un, IMF heyetine taslak metin olarak sunduğu orta vadeli program; yıl sonu için yüzde 57 olarak tahmin edilen enflasyon hedefinin yüzde 79'a çıkanlması, kamudaki ücret ve maaş artışlannın enflasyon oramnı aşmaması, tüketimi kısıcı politikalar izlenmesi, sıkı para politikası uygulanması, destekleme alımlannın azaltılması gibi ağır koşullu temellere dayamyor. Söylemez, taslak programın IMF tarafindan da uygun bulunduğunu söyledi. • 6. Sayfada Memuraverilen sözler tutulmadıHükümet memurlan kandırdı. Yalnızca yüksek derecedeki memurlar açıklanan zammı alabildi. ESRAYENER ANKARA - Hülcümetın, öğretmenlere yüz- de 18, vaızlere yüzde 44 oranlannda açıkladı- ğı maaş artış duzeylennın, yalnızca 1 derece- nın 4 kademesındekı memurlar ıçın vaat edı- len rakamlarda uygulandığı ögrenıldı. Derece oranı düştükçe zam oranlannın azaldığı, ma- aş artışınm öğretmenlerdeyüzde 15. araşturma görevlılennde yüzde 20, doktorlarda da yüz- de 24"te kaldığı bildirildi Hükümet memurlann aralık ayındakı ma- aşlanna, 1 ocakta yapılan zamlara ek olarak yüzde 18 ıle 44 düzeylen arasında zam yapıl- dığmı açıkladı. Ancak maaşlara, görev tazmı- natlannın yükseltılmesı yöntemıyle venlen ar- tışlann hükümetın açıkladığı oranlara ulaşma- dığı öğrenildi MArkasıSa. 17,Sü.8'de HERKESE AVANS YOK • 17. Sayfada Bayram... Bayramlar dostlukla- nn tazelendiğL, kırgınlık- lann unutulduğu, dar- gınlaruı banşüğı, insan- ların kucaklaştığı güzel günlerdir. Cumhuriyettarihimiz- de bütün dinsel bayram- lar, ülke ne kadar sıkuıü- da, halkımız ne kadar darda. insaıumız ne ka- dar zorda olursa olsun, gönüllere serpüen da\a- nışma duygulannın din- ginliğindp yaşannuşür. Ükkez değişikbir Kur- ban Bavramı geçimoruz. Çünkü bu bayramda, ibadeti bir siyasetgösteri- si gibi kullanmak isteyen bir başbakanın hac yol- lanndagösteriye guişme- si,halkınvicdanınatedir- ginlik tohumlan ekmiş- tir. Memurlarına, işçüeri- ne, emeklilerine aytıkla- nnı ödeyemeyecekkadar dara düşmüş, içe ve dışa gurtlağına dek borçlan- nuş bir devletin başbaka- nı,yurttaşlaruıı sıkuıüda bu*akıp hac yoUannda alayı vâlâ ilegösteriye na- Dincflerin deri çabası boşuna Hac yolunda siyaset gösterisivlegünaha giren, Tann katında sevaba gir- miş sayüabihr mi?.. Ne yazık ki bu yıl Kur- ban Bayramı'na çirkin politika bulaşü. Biz yine de bayramın bağışlayıcı ortamında, herkesi kapsayan hoşgö- rü duygulanyla okurla- nmızm bayramlarmı kutluyor, muüuluklar di- liyoruz. Cumhuriyet • tçişlerj Bakanı Meral Akşener, valiliklere önceki gün gönderdiği ikinci bir genelgede "THK dışındaki kişi ve kuruluşlann deri toplamaması içın görevlerini eksiksiz yapmalannı" istedi. THK Genel Başkanvekili Hasan Karaca, hukuk tanımayan anlayışm "her zamanki gibi takıyye yaparak yurttaşlan yanılttığını, kafasını kanştırdığmı" ifade ederek 10 trilyon liralık gelınn 2 trilyonunu THK'nin topladığmı, 8 trilyonunun ise yasadışı kurum ve kuruluşlara gittiğini söyledi. • 17. Sayfada >iı** rkftrt iu?ı*r lcnstv+n Istanbul'unBevazrt,Eminönü,Aksaray,Kadıköy,Bakırköygibiün- Uft UıM yİZil loUUrill lü meydanlan işportacüann akmına uğradL Eş, çocuk ve\akınlarını se\indirmekiçinmeydanlandolduran>Tirttaşlar.-*ha\^atpahalılığının Kurban Bayramı öncesi \erel vönetimlerin seyyar satıcılara izin ver- ^portayavepazariaradayansıdjğını,n>aüar ucuzolsa dahaçokkişiyi mesitstantnü'unbüyük me\ danlarını işporta merkerinedönüştürdû. sevindirebileceklerini'1 söylediler. (Fotoğraf: CUMHURİYET) Okurlarımızın bayramını kutlarız Cumhuriyet Dln Slyasete alet edilmesln' Cumhurbaşkanı Demirel, vatandaşlann devlete ve kurumlanna güven duyTnasmı istedi. Demirel bayram mesajında "Devlet ve toplum olarak herkesin kendisini tepeden tırnağa gözden geçirerek yenilemesi gerekir" dedi ve laikliğin önemini vurguladı. Erbakan ise "Ekonomimizin her sahada dengelerine kavuşması ve güçlenmesi hamlesi, tath reçeteler ve denk bütçeyle gerçekleştirilmektedir" dedi. Çiller, Yıknaz ve Ecevit de laikliğin önemine dikkat çekti. 1 3 . Sayfada Akşener'in itirazına mahkemeden ret YÜkSel VekİI Olarak atanamaz' Akşener1 ın. Çiller'in talimatıyla Alaaddin YükseFi Emniyet Genel Müdürlüğü görevinden uzaklaştırdığı işlemin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin itirazı mahkemece reddedildi. Ankara 5. Idare Mahkemesi'nin oybirliğiyle aldığı kararda, Yüksel'in Çankın Valiliği'ne vekil olarak atanamayacağı vurgulandı. 'YÜksel'İn Zarari SÖZ kOnUSU değil' Ankara Bölşe tdare Mahkemesi, îçişleri Bakanlığı'nın yaptığı itirazı görüştü. ltiraz dilekçesinde, bakanlığın tasarrufunda ilgili mevzuata hiçbir aykınhk bulunmadığı ve genel müdür kadrosunda bulunan Alaaddin Yüksel'in uğradığı bir zararın da söz konusu olmadığı savunuldu. • 5. Sayfada BAŞBAKAN ERBAKAN SAG İLE SOLU BtRLEŞTİRDÎ • 5. Sayfada HACDA ZİKİR AYtNl • 3. Sayfada İZMİR BAROSU'NDAN DGM SAVCISINA DESTEK • 4. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Nasıl Bayram? Bu gece ve her gece saat21.00'de "SÜREKLİ AYDINLIK İÇİN 1 DAKİKA KARANLIK" SADECE 1 DAKİKA unutma! Bugun bayram mı? Pekâlâ, bakalım nasıl bır bayram. Laık devlet hor görülüyor, yalanla dolanla yönetiliyor. Bugün bayram. Gerçekçi saptamaları bır yana bıraka- lım. Daha başka olaylarla, olgularla uğraşalım. Örneğın, hacca bakınız, hacca! Ekmek elden su gölden. Takkeli, şerıatçı kralın sara- yında, soğutucuların sağladığı serinlikte çoluk çocuk, torun, oh maşallah, yan gelip yatıyor. mArkasıSa.l7,Sü.l'de Ödüllü sanatçının onur savaşımı... • Tüm dünyada isim yapan piyanist Yüksel Dural, Ingiltere'de sayılı sanatçıya verilen "Song Doctor" ödülünü alabilmek için gerekli parayı bulamıyor. • Bugüne değin tngiltere Kraliçesi Elizabeth'ten Kral Hüseyin'e kadar pek çok devlet adamınm elinden ödül alan sanatçı, parayı bulmak için tablolannı satışa çıkardı. M 17. Sayfada BORSA ÛDün * 1532 Önceki 1523 DOLAR ûDün 134.000 Önceki 132.650 MARK ODun TO.0OO önceki 76.800 ALTTN ûDün 1.473.000 Önceki 1.459.000 Dolar, bayramı erken yapt» Repo yapmayan ve bayramda parasının değenni korumak isteyen alıcılar dövizi fıriartı. Piyasalarda TL sıkıntısı yaşanmasına karşın başta Anadolu olmak uzere serbest piyasada dövize olan yoğun talep, dolar fryatını 134 binin, mark fıyatını da 78 binin üstüne çıkardı. • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Adalet Pazarı••• Adaletı Oağıtma Bakanı Şevket Kazan bir süredir gündemın alt sıralanndaydı. Ama bu uzun sürmedi... Şevket Bey yine muzıriarımız.. affedersinız huzurla- nmızda... Yargıtay'a 13, Danıştay'a da 3 üye seçimi için bakan- la, Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu, bu köşenın dılin- deki adıyla Halim Selim Yüksek Kurulu ile başlayan pa- zariık, bir istifa ıle sonuçlandı. • Arkası Sa. 17, Sû. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog