Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

($ ÇAĞDAŞ YAYINLARI H. V. VELİDEDEOĞLU yol kesen ırmak 300.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yereoatan Cad Salkımsoğu! Sok No 9/B Sajaojı. stanout T el5*4 01 96^5 Posta çekı no 666322 Cumhuri $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI î MEHMET BAŞARAN ' giz kokan suskunluk 200.000TL Çağ Pazarlama A.Ş. tereDatar Cad Sa kımsoftjt Sok Mo 9/B Caaalogluista-OJİ Tel 514 01 JS 95 Posta ;e* no 666322 73. YI. SAYI: 28123/75000RfKDVıçmde) KURUCUSU- YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADh IUDİ (1945-1991) 1SÜSMI1987SMJ Erbakan 25. kez hacı olmak için tüm ailesiyle birlikte Mekke'ye gitti Hac sömüriısü Valiler Pazarlığı Başkentten gelen haberlere göre çeşitli illere atanacak va- liler konusunda sıkı bir pa- zariık sürmektedir. Pazariık, hükümeti oluşturan koalisyo- nun iki kanadı arasındadır. Ancak bu pazaıiığın anla- mınedir?- Şu ile Refahçılann, bu ile Doğru Yorculann tuttuğu valiler mi atanacakür?.. Hiç kuşkusuz kamuoyu bu gibi pazarlıklann de\ let kad- rolaruıda nasıl bir yozlaşma- ya yol açtığını biljyor. Çok partili rejimimizin başuıa musallat olan bu hastahk, devlet bürokrasisinde iler tu- tar bir yan bırakmamışür. Partizanlığın fırtinalannda bir o yana, bir bu yana savnı- lan devlet memuıian kesi- minde. cumhuri\et devletin- de var olması gereken değer yargdan çüriitülmektedir. Oy sa bir ülke yalnız siyasal partilerin iktidara talip kad- rolanyla yönetilemez: yan- sız, yeterii, dürüst, yetkin, uz- man. deneyimli, namuslu, gü- venilir bürokrat kadrolanna sahip olmayan bir devletin, çağımıza uygun bir idareye kavuşması olanaksızdır. Türkiye'nin çok partili re- jiminde devlet bürokrasisini tahrip edecek her şey yapü- mışür. Son örnek ortada: Bir İçişleri Bakanı, usulsüz olarak tayin ettiği Idşiyi ma- kamına oturtmak üzere, ge- ce yansından sonra, yanında- ki polislerle devlet dairesini basabilir mi?.. Bir devletin Enuüyet Genel Müdürü, bu yöntemkdeğiştirilebiür mi?.. • Vali, bir ilde devleti temsil eden en yüksek görevlidir. Bu v ali hangi partinin ada- mı olacakür? Refah Partisi'nin güvendi- ği kişi mi. yoksa DYP'ye bağ- blığıyla müsellem bir kişi mi olacakür? Atandığı ilde yap- bğı hizmeâerie RP'yi mi,yok- sa DYP'yi mi memnun ede- cektir? Bu hizmetleri sonu- cunda seçim listelerinde mit- letvekili adayı mı gösterile- cektir? Yöksa emekliliğinde bir yönetim kurulu arpahğj- na mı atanacaktır? Eğer böy- le varsayımlar geçerli değilse, koalisvonun iki kanadı, vali- ler pazariığında neden çekiş- mektedirler?.. Partiler karşısında tarafsız olması gereken valiyi bir pa- zariık metauıa dönüştüren kiıienme, hükümetin kuru- luş mayasında vardır. Laik Türkiye Cumhuriye- ti'nin valisi, partikre karşı eşh mesafededir ve tarafsız- dır. Vali, ancak anayasa ve ya- salardan yanadır. Peki, koalisyon hiikümetin- de vali pazarlığı ne demek?_ Kirlenmenin, çöküşün, ah- lakdışı yöntemleri kullanma- nın çarpıcı göstergesi de- mekL Cumhuriyet Bu gece ve her gece saat21.00'de "SÜREKLİ AYDINUK İÇİN 1 DAKİKA KARANLIK" SADECE 1 DAKİKA unutma! SÜIale bOyU hac Başbakan Erbakan, Mekke'ye giderken beraberinde eşi, çocuklan, damadı, torunlan, kardeşi ve yeğeni ile onlann eşlerini de götürdü. Erbakan ile birlikte RP Grup Başkanvekilleri Salih Kapusuz, Temel Karamollaoğlu, RP Genel Başkan Yardımcısı Rıza Ulucak, Devlet Bakanlan Nevzat Ercan ve Teoman Rıza Güneri de aynı uçakla hacca gitti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Recai Kutan, Erbakan r ın ziyaretinin bir anlamda tatil olduğunu belirtti. SİyaSİ Panf TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, Başbakan Necmettin Erbakan ve çok sayıda milletvekilinin birden fazla hacca gitmesini eleştirerek, "Hac, yerine getirilmesi gereken dini bir vecibeyse fiyat avantajma konu edilip bir avanta havasma sokulmamalıdır" dedi. DSP Millervekili Cevdet Selvi de birden fazla ve topluca hacca gidişin şova dönük. siyasi rant amacı güden bir hareket olduğu kuşkusunu doğurduğunu söyledi. • 17. Sayfada Fezleke çekmecede kaldı• DYP Elazığ Milletvekili Ağar ve Şanlıurfa Milletvekili Bucak hakkında hazırlanan fezleke. Başbakan ve müsteşannın hac ziyareti nedeniyle bayramdan önce de TBMM Başkanlığı'na iletilemeyecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Necmettin Erbakan'ın, tüm tepkılere karşın TBMM "ye gondermedı- ğı, DYPmılletvekıllen MehmetAğarve Sedat Bucak hakkındakı fezleke, şımdı de hac rotanna uğradı Haccın tamam- lanması ve Kurban Bayramrndan son- ra Meclıs'ın yenıden çalışmaya başla- masıyla birlikte fezleke bunahmınm tır- manmasıbeklenjyor Muhalefet partıle- nnın, konuyu soruşturma önergesıne do- nüştıirebıleceğı ya da Başbakan hakkın- da bır gensoru önergesı verebıleceği be- lırtHdı. Başbakan Erbakan ile fezlekeyi MArkasıSa.l7,Sü.3'te İRANLILAR MEKKE'DE YlNE GÖSTERJ YAPTI • 9. Sayfada PROF. DR. NEŞET ÇAĞATAY: 'TÜRKLERlN HACCI GEÇERStZ' • 77. Sayfada REFAHYOL, Kombassan için gümrük birliğine aykın karar çıkardı Islaıııi sermayeye teşvik Akşener gecevansı baskınıyla makamına oturttuğu Emniyet Genel Müdûr Veküi Çelik ile \~aMkr toplanosından önce sohbet ettL Valilere şeriat uyansı• 80 ilin valisiyle bir toplantı yapan içişleri Bakanı Akşener, köktendinci kadrolaşmaya karşı uyanda bulundu. Akşener valilere, "Devlet kadrolan, yasadışı örgütlerin hedefinde. Emrinizde bulunan kamu görevlilerinin denetımıni sıkı bir şekilde sürdürmeli ve bölücü ve irtıcai nitelikte faaliyetleri saptanan kişıleri derhal görevlerinden uzaklaştırmalısınız" dedi. • Emniyet Genel Müdûr Vekili Kemal Çelik'in de katıldığı toplantıda Akşener, "kaçak Kuran kurslanmn Islamın adını kullanan terör örgütlerinın faaliyet alanı olduğunu" söyledi. Kamu görevlilerinin inanç ve siyasal görüşlerini çahşmalanna yansıtmasına izin verilmemesi gerektiğini belırten Akşener. kıhk kıyafetin de denetlenmesini istedi. • 5. Sayfada • MÜSİAD'ın en önemli üyesi olan Kombassan Holding, REFAHYOL tarafından kayınhyor. 40 resmi ortağı olan, ancak 25 bin kayıtlı olmayan ve çoğunluğu Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşından oluşan fıilı pay sahibı bulunan holding için özel bir Bakanlar Kurulu karan alındığı ortaya çıktı. • Erbakan'ın istemi üzerine Bakanlar Kurulu karanyla Avrupa Birliği dışındaki üçüncü ülkelerle ortak yatınm yapanlar, teknoloji ve makine getirenler için ithal edecekleri otomobiller ile makine ve teçhizatta eümrük vergileri kaldınlmıştı. ESM YHBTli İHİMH • 7. Sayfada Denk bütçe yalanlandı • Başbakan Erbakan ve Başbakan Yardımcısı Çiller'in "Denk bütçe sağladık" açıklamalarını IMF yalanladı. IMF Başkanı Martin Hardy, "Hazine bize 3 aylık bütçe açığını 415 trilyon lira olarak açıkladı" dedi. | 6. Sayfada Sendikalan bir arada tutamayan yönetim, 'işçi hakkını hükümete teslim etmekle' suçlanıyor Türk-Iş^te sözleşme kavgâsıPetrol-İş ve Harb-İşten eleştiri Hükümetin "eşelmobıl" sıstemıni temel alan toplusözleşme önensine karşı çıkmasına karşın sendikalan bir arada tutamayan Türk-lş yönetimi, "ışçi haklannı hükümete teslim etmekle" suçlandı. Petrol-tş Genel Başkam Bayram Yıldrnm, örgütsel tavır koyamayan Türk-lş yönetimini teslimiyetçilikle suçlarken Harb-lş Genel Başkanı Izzet Çerin, eşelmobil sistemiyle sendikasızlaştırma sürecinin başlatılacağına dikkat çekti. B 3. Sayfada Hak-işle toplusözleşme gösterisi Hükümetin 8 mılyon liralık seyyanen, düşük ücretlilere 1 milyon 400 bin liralık iyileştirme, üzerine ilk 6 ay için yûzde 38 zam ve 3.5 milyon liralık kıdem zammı önerisini kabul eden Hak- Iş'le 20 bin işçi adına yapılan toplusözleşmenin imza töreni hükümet gösterisine dönüştü. Erbakan, "Emeğin değerini korumak inancımız gereğidir" derken Başbakan Yardımcısı Çiller, daha önce "kan emici" olarak suçladığı işçilere "Evlatlanm" diye seslendi. I 3. Sayfada Sendikal haklara yakın takip DİSK, ILO sözleşmelerinin ve tavsiye kararlannın uygulanmasrnı izlemek üzere "Sendikal Hak îhlalleri Ulusal Izleme Komitesi" projesi başlatıyor. Hukümetlerin demokratikleşme konusundaki sözlerini tutmadıklarını ve bundan en çok işçi haklannın zarar gördüğünü belirten DlSK Genel Başkam Budak, Avrupa Komisyonu tarafından MEDA demokrasi programına alınan bu projeyle sendikal haklann geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi .• 3. Sayfada GUNCEL CUNE\T ARCAYUREK Duyansızlık... Içinden geçtiğimizgünleri bunalım diye adlandırmak ağır kaçıyor. Kimi çevreler daha yumuşak nitelemeler kullanmamı- zı öğütlüyorlar. Örneğin.. Evet, örneğin "buhran" desek. Pek çok kesım, geçmişte de gördük, buhranla Burhan'ı kanştı- nyor. Ya kriz sozcüğü? Olabilir. Zira deveti yönetenlerin çevresinde bulunanların umursamadığı nice krizlerden geçıyor bıreyler. MArkasıSa.l7,Sû.l'de 'Zorunlu din dersi kalksın' Pir Sultan Ab- dal Kültür Dernekleri Başkanı Murtaza De- mir, Meclis'ten olumlu sonuç alamazlarsa yargı yoluna gideceklerini, bundan da so- nuç alamamaları durumunda Uluslararası Insan Haklan Mahkemesi'ne başvuracak- larını bildirdi. • Arka Sayfada iran'da gizlenen savaş The Independent gazetesi, Mıkonos cinayetinin kişisel ka- rarlarsonucundadeğil, Iran Devrim Muha- fızlan'nın 10 yıl önce aldığı genel kararlar doğrultusunda işlendiğini yazdı. • 9. Sayfada Clinton, Netanyahu'ya kırgın Israil Baş- bakanı'nın, VVashington'daki görüşme sıra- sında tüm önerileri geri çevirerek ABD Baş- kanı'nı hayal kırıklığına uğrattığı bildirildi. • 9. Sayfada BORSA ODun 1502 Öncekı 1505 DOLAR ûDün 132.000 Öncekı 131.800 MARK ûDun 76.700 Öncekı 76.550 ALT1N Dün 1.478.000 Öncekı 1.481.000 Cezayir'de şeriatçı terör Cezayir'de radi- kal Islamcı militanlann önceki gece baş- kent Cezayir'in 35 kilometre güneyindeki BufariK kasabası yakınlannda 30 sivili da- ha katlettikleri bildirildi. • 9. Sayfada RP'li milletvekilinin gafı RP Kayseri Mil- letvekili Dr. Memduh Büyükkılıç, senfoni or- kestralan kullanılarak insanlann kamplara bölündüğünü öne sürdü. • 5. Sayfada AMGT, örgütsel çalışmalarında önune çıkan olanağı en lyi şekilde değerlendiren bir teşkilat ve amaca hizmet edenlıer girişimi mubah sayan bir kuruluş. Yöneticileri, laik kişi ve kuruluşları, başka dinden olanları şaşırtacak şekilde kıvrak hareket ediyor. Hem sağ hem de sol kuruluşlarla işbirliği yapmak için şimdiye kadar yoğun çaba içinde oldular. Cami cemiyeti başkanlarının ve hocalarının başarısı, cemaatten Milli Gazete'ye kaç abone yaptıklarıyla ölçülür. Her ay başı yapılan bölge toplantılarında bu konuda hocalardan rapor istenir. Her olanakta, "Müslümanca yaşamak, Müslümanca düşünmek için Milli Gazete'ye abone ol" denir. AMGT'nin Almanya'da önde gelen liderlerinden biri olan Berlin islam Federasyonu Başkanı Nail Dural, Milli Gorüş'ü çok açık bir şekilde şöyle tanımlıyor: "Milli Görüş'ün siyasi alanı Türkiye'dir. Doğrudan dini bir kuruluş değildir,, aslında siyasi bir * kuruluştur". / METIN GÜR'ün yazı dizisi bugün 1 0. sayfada YARIN GUNDEM ML STAFA BALBAY Erbakan Yüzsüz Değildir! Hacbakan Necmettin Erbakan benı, Sorumlu Yazı- işleri Müdürumüz İbrahim Yıldız'la birlikte mahkeme- ye verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'nden i- ki polis memuru geçen hafta Basın Savcısı'na gidip ıfa- de vermem konusunda bıraz ısrarlı davranınca kendi kendime mırıldandım: - ArUadaş, dava açan yüksekte oturan bıri o/sa ge- rek... Basın Savcısı her zamanki güleç yüzüyle karşıladı. MArkosıSo. I7,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog