Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI ASIM BEZİRCİ çok kapılı oda 250000TL Çağ Pazartama A Ş 're'ebata' Cad Salkımsoğut Sok No 9<B CağalsçİLİsta-fcji W 5 ' 4 31 96/95 Postaçek no 566322 Cumhuriy $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI ALİ SİRMEN onikiden onikiye türkiye 250.000TL Çağ Pazartama A Ş Yerebatan Cad Salkımsogut Sck No 9f3 Cagaloğlu Istanbul Tel 514 01 96 95 Postaçekı-c 666322 78. Yl SAYI: M121 /75000Tl(KDV içinde) KURUCUSU- YUNUS NMİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NMARIUDİ (1945-1991j »*•*- 13MMN1887PIUNI DYP'deki muhalefet hükümetin ardından partiye yöneldi Erez:Yönetimi devireceğim... Fezleke!.. Fezieke "oz, kısalnlmış, özet" anlamuıa geliyor. Bir yazının, konunun. bir dosvanın anlamı- na ve içeriğine ilişldn özünü fez- lekede bulabilirsiniz. Hukuk kapsamında fezleke- nin işlevi çok önemJL- Bu önem, Istanbul DGM Baş- savcdığı'nın "Ağar-Bucak fez- lekesı" nde görülüyor. • ' "Susurluk kazası" 3 Kasun 19%'da gerçekleşti. Demek ola- yın üstünden yaklaşık 6 ay geç- miş. Susurluk kazası, devletin içine yuvalanmış çetelerin varlı- ğınıgözler önüneserebilecek ttiş- kiler yumagının düğüm nokta- sını betirledi. Bu düğümiin açıl- masrvla binlerce faili meçhul ci- nayetin esran da aydınlanabile- ceİcti. Olayın boyutlan UginçtL İlk aşamada Refahçı hükü- metin DYP'li İçişleri Bakanı Mehmet Ağar istifa etmek zo- runda kaJdı. Bundan sonra so- ruşturma -kamuoyu baskısıyla- başlatıldı. Bir vandan Meclb Komisvvnu. öte yandan İstanbul Devlet Güvenlik Mahkeme- si'nde "Susurluk Dosyası" açıJ- dı. Medva da bütün gücüv le ola- yuı iistüne gidiyor, iz siirüvordu. Ancak Refah ile Doğrn Yol'dan oiuşan hükiımette birsı- kıntı gözleniyordu. Bu sıkınü Çıller cephesinde açık seçikti. Nitekim Ağar'ın yerine atanan yeni tçişleri Bakanı, önce İstan- bul Emnivet Müdurü'nü, ardın- dan EmnivetGenel Müdurü'nü görevlerinden uzaklaşürdı. Her ild işlem, soru işaretlerini daha da yoğunlaştırdı. Hele tçişleri BakanıAkşener'in EmniyetGe- nel Müdürü'ne uyguladığı "operasşon" ortaugı büsbütün buİandıracak nitelikteydi. Susurluk dosyası için kurulan Meclis Komisyonu üzerine de gölge düştiı. Bu golge, komisyo- nu da aşarak -giin geçtikçe- bü- yüyor ve kovulaşıvor. • " Susurluk kazası üzerinden yaklaşık 6 ay geçti: bugüne dek alınan yol nedir?_ Bir arpa boyu mudur?.. Başbakan Erbakan'ın masa- sının üstünde İstanbul DGM Başsavcısrnuı fezlekesi duruyor. Bu fezlekede DYP'li Mehmet Ağar ile Sedat Bucak'ın millet- veküi dokunulmadıklannın kal- dınlması isteniyor. Soruşturma- nın Çiller ailesine doğru y önele- bileceği de anlaşüıvor. Fezlekeyi Başbakan Erbakan işleme koymuyor™ Oysa Başbakan'ın bu konu- da takdir hakkı ve yetkisi yok... Fezleke -30 Ocak 1997'de- TBMM Başkanlığı'na ttetilraek üzere54'üncü hükümetegönde- rildL Yaklaşık üç aydan beri fezie- kenin üstiı örtülüyor. Fezlekede DVT milletveldlleri Mehmet \ğar ile Sedat Bu- cak'ın "curüm ışlemek üzere çeteoluşturduklan" bildirilivor. Fezleke, neden işleme konul- muyor?.. Meclis Başkanlığı'na niçin gdnderilmiyor?_ Saym Çiller'in koalisyon or- tagı Refah'a teslimiyetinin sür- mesi için fezleke bir şantaj ara- cı olarak ını kullanılıyor?.. Cumhurlyet YÖNETİM YETERSİZ Kabine karşıtlarmın hükümeti düşürmek için parmak hesabı yaptığı DYP'de, Yalım Erez, Genel Başkan Çiller'in kurmaylannı hedef aldı. Genel merkez yönetimini "yetersiz" olmakla eleştiren Erez, "Onlan demokratik yollarla devireceğiz" dedi. Erez ve arkadaşlannın GtK içerisindeki muhalefeti de genişletmeye çalıştıklanna işaret edildi. ANAYOL FORMULU 'Şahinler' grubundan olan Ayvaz Gökdemir, rejim tehdidinin bir araya gelmeyi zorunlu kılan unsur olduğunu söyledi. "Yıkmaya yeten güç, yapmaya yetmiyor" diyen Gökdemir'in dışında Erez'in de merkez sağdaki bütünleşme için gizli turlar yaptığına dikkat çekildi. ANAYOL uzlaşmasının canlandınlmaya çalışılacağı kaydedildi. • 5. sayfada 'Şeriat din devletidir'• DGM Başsavcılığı, başkentte yaklaşık 30 bin kişinm katıldığı "Şeriata Karşı Kadın Yürüyüşü" hakkında Akit gazetesinin şikâyeti üzerine başlattığı soruşturmada "takipsizlik" karan verdi. Kararda yurttaşlann, anayasanın 2. maddesinde güvence altına alınan "laiklik" ilkesim korumak için mücadele vermeye hakkı olduğu kaydedildi. • Şeriatçı basının yürüyenlere "Fahişe" dediği mitıng için başsavcılık karannda şöyle denildi: "Şeriatın din değil, din esaslanna dayalı devlet rejimi ve hukuk düzeni olarak anlaşılması gerektiği açıklamalan dikkate alınarak suçun yasal unsurlanmn teşekkül etmediğinden kamu adına takibata yer olmadığına karar verildi." • 4. Sayfada DEMİREL: ŞERİAT DEVLETİ KURULAMAZ • 7. Sayfada YILMAZ: CENNET VAAT EDENLER ŞARLATAN • 5. Sayfada BALOĞLU IMAM-HATİPLER KAPATILMALI • 7. Sayfada BAYKAL. HOLLANDA BİZE ÖNEM Akrebin Yoicuhığu itınLale 'MaskelerKralı'nınDün gece sonuçlanan 16. Uluslararası İstanbul Füm FesthalTnde ödüller Uzakdoğu'ya gitti. Wu Tlanming'in yönettiği Çüı filmi "Maskeler Krah" Altuı Lale Ödülü'nü kazanırken. Jüri Özel Ödülü'nün sahibL, Japon filtni "Düşler Köyü"nün yönetmeni Yoichi Higashi oldu. Ulusal yanşmada ise Omer Kavur'un "Akrebin Volculuğu" 'En İyi Film' seçilirken, Der- viş Zaim'in "Tabutta Rö\aşata~sı 'Jüri Özel Ödülü' ile değerlendirildi Yabancı eleştirmenlerden oiuşan FIBRESCI Jü- risi ise Zaim'infilmini,Kavur'un yapıtına tercih ederek ödülü "Tabutta Röv^şata^yaverdL CICAE Jürisi de ödülü "Mas- keler KralTna verirken Junan Schnabel'in u Basquiat"ına bir mansiyon verdi. VECDİ SJMUCa ysm • 14. Sayfada AB ülkelerlnln 'terörist İran'dan büyükelçilerinr çekmesl ABD'yi sevlndirdl Türkiye Iran için kararsız Erbakan'a mesaj Ankara'nın temkinh polıtıkasına karşın REFAHYOL hukümetının DYP kanadına mensup kaynaklar, Berlın mahkemesı karannı, "lran'm uluslararası ıtıbanna ındınlen önemlı bir darbe", Tahran'ı kollayan Erbakan'a da önemlı bir mesaj olarak değerlendınyorlar • 6. Sayfada ABD'den İran tepkisi tran'ı "yasadışı ve terörist bir ülke'" olarak nıteleyen ABD Dışışleri Bakanlığı Sözcüsü Nıcholas Bums, Bonn dahıl Avrupa Bırliği (AB) ülkelenrun Tahran'daki büyûkelçilerinı gen çağırma karannı "büyük bır memnunlukla karşıladıklannı" söyledi • 6. Sayfada Tanık kaçak subay Mıkonos davasında, üst düzey Iranlı yetkilılenn olaya kanştığına ılışkın en önemlı tanığın, 1995 yıhna kadar İran Devlet Başkaru Ali Ekber Haşımı Rafsancanı'nın asıstanı olarak görev yapan 39 yaşındakı Ebu Hasem Mesbahı olduğu kaydedildi. B 6. Sayfada Şeriatve RefahErbakan'ın, Avrupa'da en çok güven duyduğu parti görevlileri, son seçimlerde milletvekili seçilen Yumakoğulları dışında kalanlar tam 12 yıldır görevlerinin başın Ali Yüksel'i, Ali Hikmet Sarai'ı, Hasan Özdoğan'ı ve Erbakan'ın gölgesi yeğen Mehmet Erbakan1 1 kimse yerlerinden oynatamaz. Bunlar doğrudan Ankara'dan RP'nin genel merkezinden atama yoluyla teşkilatın başına getirilmişlerdir. AMGT'nin, 26 Mayıs 199O'da Köln kentinin ünlü Spor ve Sergi Sarayı'nda yaptığı 6. genel kurul, tarihinde bir donum noktası oldu. Yaklaşık 3000'i kadın olmak üzere 12 bin kişinin katıldığı genel kurulda, Türkiye'den RP Genel Başkanı Erbakan kalabalık bir heyetle hazır bulundu. Avrupa'daki Milli Görüşçüleri şeriat yeminine çaf>ıran bu heyetin içinde şu kişiler vardı: Temel Karamollaoğlu, İbrahim Halil Çelik, Halil Ürün, Fethullah Erbaş, Ali Sezal, Mehmet Ali Cengizgil ve dönemin İstanbul İl Başkanı RecepTayyip Erdoğan. AMGT, örgütsel çalışmalarında önüne çıkan olanağı en iyi şekilde değerlendiren bir teşkilat ve amaca hizmet eden her girişimi mubah sayan bir kuruluş. Yöneticileri, laik kişi ve kuruluşları, başka dinden olanları şaşırtacak şekilde kıvrak hareket ediyor. Hem sağ hem de sol kuruluşlarla işbirliği yapmak için şimdiye kadar yoğun çaba içinde oldular. M E T İ N G Ü R ' ü n y a z ı d i z i s i y a r ı n Cumhuriyet ' t e BUGUN YARIN ve her pazar.,r F. BAHÇE YARIŞTAN KOPTU B Spor'da GALATASARAY ISTATsBLLSPOR'U 3-2 YENDİ M Spor'da PAPA'YA SUİKAST GİRİŞİMİ • 6. Sayfada SAYISAL LOTO 14-17-28-33-35-49 • 6. Sayfada GUTVCEL CUNEYT ARCAYUREK Kahraman Şerif ler. Bır dönemin ünlü yıldızı Gary Cooper'dan sonra, ül- kemızde de "ıkı kahraman şenf kasabayı (Türkıye'yı) kurtarmaya" soyundular: Erez ile Aktuna. Başarı dıleklerımız onlaria. Cooper, filmdeyanlış anımsamıyorsak baş belası ha- lıne gelen bir ıkı haydutla çatışıyordu. Bızım kahraman şerifler^ REFAHYOL hükümetıni indırmeye çalışıyorlar. Ülke- yı, Takkeli ile Şaibe'den kurtarmaya çabalıyorlar. Bu eyleme gırişırken DYP'de ıkı kahraman şenf gıbı • Arkosı Sa. 6, Sü. 1 'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Acıklı Güldiirüler... Bugun hafta içinde yaşadıklarımızdan bır demet ya- palım Once ağlanacak halımıze gulelım, sonra ne ya- pabılınz ona bakalım.. Esenboğa Havaalanı'nda bır haftadır 213 ışçı. affe- dersınız hacı adayı beklıyor. Suudı Arabıstan her ulke- ye nüfusunun bınde bırı oranında kontenjan tanıyor. Bu- nun dışında kımse hacca gıdemıyor. Kımı hacı adayla- n bunu delmenın yolunu bulmuşlar, hıleyle hacca nasıl gıdılır kafa yormuşlar. "Işçı statusünde gıdenz, hacı statüsünde dönerız" m Arkası Sa. 6, Sil 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog