Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

9MART1997PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Erbakan'm görüşmeleri • ANKARA (Cumhuriyet . Bürosu) - Başbakan . Necmettin Erbakan, dün gün boyunca RP'li bakanlarla bır araya gelerek son gehşmelerle ılgıli durum değerlendirmesi yaptı. Erbakan, ögle saatlerinde Adalet Bakanı Şevket Kazan ve Devlet Bakanı Abdullah Gül ile görüştü. Kazan 'ın. ^kenderun Cezaevi'nde 28 tutuklu ve hükümlünün firanyla ilgili Erbakan'a 'bilgı verdiği belirtildi. Başbakan, Kazan ve Gül'ün "yanı sıra Devlet Bakanı Fehim Adak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelık ile de görüştü. Rus uçaklaraıa vepgiyok . • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tunzm -Bakanlıgı'nın Rusya Federasyonu'na yönelik •turizm çalışmalan kapsamında, Rus . uçaklanndan alınan havaalanı vergısi kaldınldı. "Turizm Bakanlığı'ndan 'yapılan açıklamada, bu İcarann Rus kamuoyunda sevinçle karşılandığı bildirildi. Açıklamada, bakanlığın Bırleşik Devletler Topluluğu'na k (BDT) ayırdığı tanıtım bütçesini de 10 kat arttırdığı kaydedıldi Odabaşı serbest mrakıldı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - "Düş ve Yaşam" adlı kitabtnın mahkûm edilmesini protesto ederken mahkeme heyetıne hakaret ettiği suçlamasıyla 6 martta tutuklanan yazar Yılmaz Odabaşı. avukatlannın itırazı üzenne tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Odabaşı, "Devlet Güvenlik Mahkemeleni'nin düşünceye ceza yağdıran üyeleriyle aynı çağda ve ülkede yaşamaktan utanç duyuyorum" dedi. Işçi emeklleri ek zam istjyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Memur maaş artışlannda "aynmcı" bir politıka uygulayarak asker ve polislere ek zam veren REFAHYOL hükümetınin. < dığer memur maaşlanna da nisan ayında ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere ek artış sağlanacağını açıklaması, işçı emeklilerini de harekete geçirdi. Türkiye Işçi Emeklileri Cemiyeti Genel Başkani Ethem Ezgü, .işçı emekli maaşlanna da ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere nisan ayında ek zam verilmesini istedi. İbrahim Çittçi'ye gözaltı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı ile birlikte • Bahçelievler katliamına katıldığı gerekçesiyle -yargilanan ülkücü ibrahim Çiftçi, Cmit Tok adlı bir minibüs şoförünü tabanca kabzasıyla yaralamak suçundan gözaltına almdıktan sonra çıkanldığı savcıhk tarafından serbest bırakıldı. Çiftçi'nin silahına el konuldugu bildirildi. Turgay Ateş'ten I ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Turgay Ateş adlı peyzaj miman yurttaş, •gazetemizin 7 Mart 1997 sayısında 10. sayfada Oktay •'Ekinci imzası ile •yayımlanan "Taksim "projesine 'güdümlü' ihale" başlıklı haberde adının, proje ihalesine çağnlanlar arasmda geçtığini belirterek böyle bir ihale çağnsının kendisine ulaşmadığını bildırdi. Ateş, "Aynca almış olsam da şaibeli projelerde yer almak istemedigimi açıklamak istenm" dedi. Aktuna Küba'da • İstanbul Haber Servisi - Sağlık Bakanı Yıldınm Aktuna, MGK'de alınan kararlann, Türkiye'nin vazgeçilmez doğrulannm bir özeti olduğunu belirterek gereğinin mutlaka yapılacağını söyledi. Aktuna, beraberinde Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Türk Eczacılar Birliğı Başkanı ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir heyetle Küba'ya gitti. Ceyhan Mumcu, bazı yetkililerin cinayet konusunda bilgi vermekten kaçmdığını belirtti 'Mıımcu komisyonu ldlitlerıiyor 9 ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Bombalı bir suikait sonucu 4 yıl önce katledilen gazetemiz yazan Uğur Mumcu'nun ağabe- yi avukat Ceyhan Mumcu, devle- tin bazı makamlannın Mumcu ci- nayeti konusunda bilgi vermek- ten kaçındığını belirterek. TB- MM'de kurulan Mumcu Cinaye- tini Araştırma Komisyonu'nun 'ldtitienmek' üzere olduğu uyan- sında bulundu. Mumcu, önceki gece 'Siyaset Meydanı' programma katılan Curnhurbaşkanı Süleyman Demi- rel'e yurttaşlann soru yöneltme- • Avukat Ceyhan Mumcu, Süleyman Demirel'in katıldığı Siyaset Meydanı programı ilgililerine bir metin hazırlayarak gönderdiğini, ancak sorusunun yayımlanmadığını söyledi. si çağnsmda bulunulması üzeri- ne bir metin hazırlayarak ilgilile- re gönderdiğini, ancak sorusunun sorulmadığmı bildirdi. Mumcu, sorusunda, cinayet so- ruşturmasının ilk ayağmı yürüten eski Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcısı Nusret DemiraL, eski Içişleri Ba- kanı DYP Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar, 19. Dönem TB- MM Faili Meçhul Siyasi Cinayet- leri Araştırma Komisyonu üyesi DYP Erzurum Milletvekili fsma- il Köse, Milli Savunma Bakanlı- ğı ile Milli lstihbarat Teşkilatı (MÎT) Müstesarlığı'mn 'devlet sırn' kalkanına sığındıklannı kaydetti. TBMM Uğur Mumcu Cinaye- tini Araştırma Komisyonu'nun çalışmalanrun, yetkili makamlar- ca bilgi ulaştınlmaması üzerine kilitlenme aşamasına geldiğini belirten Mumcu. Demirel'e ses- lenerek, "Yasal olarak MİT'in bil- gi vermekzorundakaldığı bir ma- kamda bulunduğunuz için yar- dımcı oiup bflgüere ulaşarak, de- mokrasinin ve pariamentonun önünü açıp, UğurMumcu cinaye- tindeki devtetsımrun şeffaflaşma- sına ve demokratik sistemin işle- mesinc aracı olur musumız?" de- di. 'Şişko Tekin' ifade verdi Mumcu komisyonuna ifade ve- ren Astsubay Hüseyin Oğuz'un, Uğur Mumcu'nun otomobiline yerleştirilen bombanın evinde saklandığını öne sürdüğü 'Şişko Tekin' lakaplı Tekin Coşkuner dün Ankara DGM Başsavcılı- ğı'nda ifade verdi. Coşkuner'in ifadesi Ankara DGM Savcısı Hamza Keleş tarafından alındı. Keleş. dün Hüseyin Oğuz'un da ifadesini aldı. Shell. Mobil, BP Tüketmeme kampanyası yaygınlaşıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Uluslararası tekel konumunda olan Shell, Mobıl ve BP'yi, "Türkiye'de işçi haklanna baskı yapokian, sendikalaşma hakkını tanımadıklan ve çevreyi kirlettikleri'' gerekçesiyle Petrol-Iş Sendikası'nın ve 20'yi aşkın kuruluşun 18 Temmuz 1996 tarihinden beri sürdürdüğü "Tüketmeme KampanyasT yaygınlaştınlacak. "Shell, Mobil ve BP ürünkrini boykot" kampanyasına katılan kuruluşlann temsilcilerinden oluşan Eşgüdüm Komitesi Sekretaryası. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu'na (TESK) kampanyaya katılması için öneri götürme karan aldı. Ozürlülerden ügisizliğe protesto İstanbul Sakatiar Spor Kuliibü'nc üje bir grup iküriü, yaşamla- nnı olumsuz etkileyen mimari engelleri protesto etti. Beyoğlu/Tü- nel'de toplanan özürlüler, tekeıiekli sandalyeyle giremedikleri TüneTin kapısına "Ben buradan gecemedirrT yazısuiı yapıştırdüar. Yetkililerin bu konuda ilgisiz olduğunu belirten özüriüler. eylemlerini devam ettireceklerini, giremedikleri okullann, belediye binala- rının, mağazalann, anşveriş merkezierinin kapılanna aynı ya/ıdan yapiştıracaklanm söylediler. (Fotoğraf: BERTAN AĞANOĞLU) KJLTUK • SANAT • • • T H H N T T i m m m * HR PFTIB 6REENKWAT n u I I DiltkTuı+er TıMtro Avna . KUVAYI MİLLİYE KAMNLARI THf PILLO\V BOOK dajptmı ıcitı Avrjpa ÖZGÜN DÎZÎ FİLM ÖYKÜSÜVE SİNEMAFİLMİ SİNOPSİSİ YARIŞMASI tJDULLER (Her ıkı dalda ayn ayrı otmak üiere) Birinciye :150.000.000 TL Ikinciye :100.000.000 TL Üçüncüye: 50.000.000 TL Ayrıca beğenilen eserlere 30.000.000 TL mansiyon ödülleri verilecektir.Dallarında binnci olan eserter TV dizisi ve sinema filmi SeçiCİ Kurul yap.lacakt.r. Bülent Oran Ömer Lütfi Mete Osman Sınav Nihat Nıkerel 1 Ihsan Kabil £ 5 R fl r i L O l I LE T I } I M A 5 Ayrmtilı bilgi ve bafvurulanntz Ign: BESTEKAR ŞEVOBEY SK NO 8 BALMUMCU 80700 BEJIKTAŞ ISTANBUL TR 102U) 272 75 4! 272 65 11/274 48 19 FAX (0212) 272 92 '1 ESRA FİLM A.Ş. BİR KOMBASSAN HOLDtNG KURUlUfUDUR. I İSTANBUL BÜYÛKŞEHİR BELEDİYESİ J Sehır Tıvatroları HARBIYE MUH5IN ERIUGRUl 5AHNESI w o ın Ekrem Reşrt Rey/Cemal Fteşıt Rey SERP1LAKİLLJOĞLU lÛKÜSHAYAT KÜÇpK rUStETTlN^an^ Yöıeten Hddun DOftMEN 5-6-7-8-S MART FAT1H RESAT NURI 5AHNESI H I l ı : DrçefSÛMER AdaBAĞAOĞll) MAYrrpmsaafTiM ÇATBAMÇMUK Yöw» «a**ueORA YoneBc Eagfe UUIUfi 9-1:1SMAJTT ArelanKACAR USKUDAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESI MeihCevjelANDAY MIKAOaNUNÇOPÜB Wre*n irittStK YMenMaıKACAf) 8-9-15-16-22-23-29-30 MART FK VVaecrrter Tjrtças. TûctlERTEN YimMTmrBAOLAS 8-9-15-16-22-23-29-MI*WT KADKOY HALDUN TANER SAHNESI Fıkret TERZ1 METRO CANAVARI AKILU 5OYTARI IÇOOKOTUNUI Vönelen Ervgın ALKAN VmMfi Dmb UYSUNER 5 * 15-16-22-23-29-30 MAPT GAZIOSMANPASA SAHNESI Sevım BURAK SAHİBİNİN 5ESİ YonelenCMianALKAYA 5-6-7-8-9 MART Sema/ErbilGOKTAŞ BÜYUIUGOI[ÇOCUKOTWU) YöneleaCınDOĞAN 8-3-15-16-22-23-2M0 MART HARBITE CEP TIYATROSU I-l 0 Ji: AYRIUK Yöfieten Tmer BARLAS 4-6-7 1113-H-25-27-28 MART OYUN GUfMLERI SALI: 2O.3O / CARSAMBA: 1S.OO-20.3O PERŞEMBE: 2O.3O / CUMA: 20.3O C.TESI: ll.OO-IS.OO 2O.3O / PAZAR: 1 I OO-1 S.OO- J 8.30 sıtersAns YBRLCRI şemft TIYATROLARIGISILCRIıteC*PITOL KHDIKOY HALDUN TANER ıMERKfZ GlStSH HKİ Çmn - Yad^a 0«uc C«.lfc1«. MMTJBM HAYVAN8'den 88'e berkesin kendini bulacağı çocuk gözüyle bir hayvan müzikali U,tSahsl«k<iKHSvkiW10t7-mi37<)> Gsorge Onmll Çeviren ve Yöneten: Sovaş Özdural Cumortesı.. 13.30 /Ptnar... 15.00 Yayta Sana» Mericra' MoKtepe Sohıl Yolu Tel- 441 20 87 Snriyt VoHnrarTM 350 «7 « » (opdol 39119 2O/MOB.Î33 ÖAYI'IK AKAGUNDUZ TEMUR ResmSergtsı 1 -20 MART 1997 23-28 Nisan XIII. Çocuk Şenliği Çocukiari Sizleri res/m yapmaya çağınyotvz. Resimleriniz şenlik boyunca tiyatrolanmızda sergilenecektir. Konu : 'Çocuk Gözü ile istanbul' Katılım Yaşı: 6-12 Yaş Grubu Son Katılım Tarihi: 31 Mart 1997 24 cm. x 32 cm. 34 cm. x42cm. Serbest Boyutlar (maksimum) Paspartu (maksimum) Teknik Teslim Adresi Çocuk - Genç Eğrtim Birimi Muhjin Erluğfvl Sohnesi, Horbiye İSTANBUL JOSHUA SOBOL GETTO Î'JRKCL^ AHMETNECDET VC'.E'EN MURATKARASU -R,.:.'ATl.-JI TEOVAN KUMBSRACIBAŞI MuZK ALPER MARAL KOaEOGBAFI NASUH BARIN TIYATKO I I ;$IK TASARIt-/ ILHANORHAN SAMNE VE KOSTUM TASARI!/' KOLLEKTİF ÇALISMA KÜKIA TASARiMı EWA KLUSEK Muzıklı Oyun (2 Perde) 9 Mart'tan itibaren Pazar 19.00 - P.tesi 20.30 Marlı Sanatevi (0212) 293 81 37-230 27 93 TİYATRO-TINİN YENİ OYUNU Talinıhctne Scthııesi / Lokcmta Bav T.C. Kultur Bakanlıgı İSTANBUL DEVLET GPERA ve BALESİ ATATORK KÜLTÜR MERKEZI-NOE Piyotr ilyiç Çaykovski KUĞU GÖLÜbale 4 perde Koreografi ve Sahneye Koyan : Derek DEANE Orkestra Şefi : Elşad BAGIROV Koreograf Yardımcıları : Julie LINCOLN Charlotte TONER Dekor : Setçuk TOLLU Kostum : Şanda ZIPÇI Kordo Bale Şefı : Yüksel ERSİN Işık : Ahmet DEFNE Sanatçılar: Hûlya AKSULAR - Oktay KERESTECİ - Ayfer ZEREN Deniz BERGE - Çiğdem TEZCÛR - Alkış PEKER Barias KOBANER - Ender SAVAŞKURT Meriç SÜMEN KANAN (Devlet Sanatçısı) - Beyhan BAŞAR İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ ORKESTRASI 8 Mart Cumartesı 20.00 12 Mart Çarşamba 20.00 15 Mart Cumartesi 15.30 19-26 Mart Çarşamba 20.00 SÜMERBANK ii'HritishC'ouncil Deniz Türkali ŞARKIS1NI ARAYAN KAQIN Gitar: Onıır Toplırİak 12-19-26 Mart 23.00'de SetmUühtar Caddesı 69 A Tü»m "iektnk Kur-jTiuVarsıs^nrla!» soköfcı Psi 256 56 54 • 256 66 97 T.C. Kultur Bakanlığı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATORK KÜLTÜR MERKEZI'NDE C.i|»InliH (0?1öt S91 19 7O (10 hat) C.trusfl tcl (OPTJ1 r .7O34 34 <1O ha|( 144/14[ < G. Verdi AIDA opera A perde Orkestra Şefi: Orhan ŞAUIEL / Sahneye Koyan- Y.kt» KARA 11 M3rtSalı20 00 R.Rodgers / O.Hammerstein M KRAL VE BEN muzikal 2 perde Orkestra Şefı Sardar YALÇM / Sahneye Koyan HaMtın D0HMB4 13-27 Mart Perşembe 20.00 G. Bizet CARIV1EIM op«ra 4 parde Orkestra Şefr Antonio PROLU / Sahneye Koyan Yafctt KARA 18-25 Mart Salı 20.00; 22 Mart Cumartesı 15.30 O. Orff CAR1VIIIMA BURAIMA Orkestra Şefi: Sardar YALÇIN / Koro Şefi: Gök««n KOMY 20 Mart Perşembe 20 00 MÜZİKALLERDEN SEÇMELER müzikal gösteri 2 bölüm Mûuk Yânetmem Elsad BAGROV /Sahne Dicenlemesı. Sümeray AHMAN 7-1 *-21-28 Mart Cuma 19 00 P.l. Çaykovski FIIMDIKKIRAIM çocuk müzikali 2 perde Mûzık Yonetmenı Aydm KARUBEL. Sahneye Koyan. Sümaray ARIMAN 8-15-22-29 Mart Cumartesı 11 00 ANAP lideri Mesut Yılmaz 'Adil düzenciler hukuk devletini yaraladı' A K M ıjıs» lol 102121 251 10 23 / 2S1 5fi 00 17 lıatl C.,,,,io) t,,l (02161 Î91 19 20 (10 hall C.nrııs«lt-I 1021?) 570 84 34 Î1O hati 144/14S İstanbul Haber Servisi- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, savcılann aradığı in- sanlann rahatça televizyon- lara çıkıp beyanat verdikleri- ni, mülakat yaptıklannı, dev- letin bunlan yakalayamadı- ğını söyledi. Yılmaz, hukuk devletinin hiçbir dönemde bugünkü kadar yara almadı- ğını ifade ederek RP'nin yap- tığı en büyük kötülüğün de- mokratik rejimi tehlikeye sokmak olduğunu kaydetti. Yılmaz, kısa bir süre önce Tuzla'daki tankeryangınında şehit olan iki itfaiye erinin ölümü ile ilgili başsağlığı di- leklerini, yaralananlarla iigi- li olarak da geçmiş olsun di- leklerinı iletmek üzere Bele- diye-lş Sendikasi Genel Baş- kanı EfendiGûveran'i zıya- ret etti. Yılmaz. burada yap- tığı konuşmasmda, Büyûkşe- hir Belediyesi'ni, işveren olarak 1475 sayılı î§ Kanu- nu'ndaki gereklı tedbirleri al- mamakla suçladı ve bunun bir iş kazası değil, 'bir iş d- tıaveti' olduğunu söyledi. Yılmaz, bu konuda TB- MM 'de bir araştırma önerge- sı verdiklerini anlattı. Yılmaz, 8 aylık REFAH- YOL hükümetinde rantiyele- rin bütûn dönemlerden daha fazla gelir sağladıklannı. kendi yandaşlannı, partı mi- litanlannı bir avuç mutlu azınlık olarak bu kaynaklar- dan daha fazla yararlandır- dıklannı söyledi. Yılmaz, ül- keyi yöneten adil düzenciler- de en küçük bir utanma ve sommluluk duygusu olmadı- ğını savundu. Çetelerle mücadele ettik- lerini, saldınlara ve uğursuz- luklarla boğuştuklannı belir- ten Yılmaz, şöyle konuştu: "Laikdevietin her gün baş- ka bir rezaktle, her gün baş- ka bir olavla, her gün başka bir beyaııatla athm adım aşın- dınkbğını görüyonu. Sosyal de\letin nasıl zedelendiğini görüyorsunuz. Hükiimetin, memurlan arasmda ayrun yapıp sflahlı olanlanna zam yap&ğuii, silahsız olanlanna bir ş«y vermediğini görirvor- sunuz. Laikdevlet,sosyal dev- let ve hukuk devleti yaralan- ımşör." Belediye-Iş Sendikası Ge- nel Başkanı Efendi Güvercin de yaptığı konuşmada, poli- tikacılann MGK kararlanna rağmen çok rahat olduklan- nı belirterek, 12 Eylül darbe- sinde evlennden alınanlann hâlâ ders almamış olduldan- nı gördüğünü söyledi. Gü- CCD'nin balosu vercin, ANAP'ın Susurluk skandalı ile ilgili takipcilıği- nin sûrmesi halinde tam des- tek vermeye devam edecek- leri sözünü verdi. ANAP Genel Başkan Yar- dımcısı Ahad Andican. hü- kümetin 8 aylık ıcraatının ül- kede ciddi bir rejim bunalımı yarattığını öne sürerek, "28 şubattan sonra meşruhığu tarbşmah hale gelen bu hü- kümet, gerekeni \apmalı ve yerini boşaltmahdır" dedi. Ciller 'DYP ülkenin çimentosu' tstanbul Haber Servi- si - DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Iknsu Çiiier, partisinin ülkenin çimentosu oldu- ğunu belirtti. TansuÇilIerdünöğle- den sonra Avrupa Birli- ği (AB) Dönem Başkanı Hollanda Dısişleri Baka- nı Hans \'an Micrlo ile Müşir Fuat Paşa Yah- sı'nda yaklaşık iki saat süren bir görüşme yaptı. Çiller, görüşmenin ar- dından yapüğı açıklama- da, NATO ve gümrük birliği üyesi olan Türki- ye'nin AB üyeliği konu- sunda diğer ülkeler ile aynı statüde değerlendi- rihnesi gerektiğini söy- ledi. "Veni Berlin duvar- lan yaratılnıanıalıdır" diyen Çiller, Türkiye'nin AB'ye alınmasıntn dün- yadaki banş sürecinin ve insan hakiannın çatısı- nın kurulması açısından da önemli olduğunu be- lirtti. Türkiye'nin AB üyelığinı desteklediğıni belirten Van Mierlo, Av- rupa'da kendisi gibi dü- şünen birçok politikacı- nın olduğunu söyledi. Van Mierlo dün ülke- mizden aynldı. DYP îstanbul îl Mer- kezi'nde dün Bingöllü bin yurttaşm partisine katılım töreninde konu- şan Çiller, ülke bireyle- rinin tümünü birinci sı- nıf vatandaş saydıklan- m kaydederek. DYP'nin, ülkenin çimentosu oldu- ğunu savundu. Yılın gazetecileri ödülleriııi aldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çağdaş Gazeteci- ler Derneği (ÇGD) «Yınn Gazetecileri ~'W ödülleri, Ankara Oteli'nde önceki ak- şam düzenlenen bir balo ile sahiplerine verildi. ÇGD ba- losuna çeşitli partilerin ve medya kuruluşlannın temsil- cileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı. ÇGD Genel Başkanı İsmet Demirdöğen yaptığı konuş- mada, günümüz Türkiyesi'n- de basınm ve demokrasinin ciddi tehditler altında bulun- duğunu ifade ederek "Bizga- zeteciyiz, yandaş değniz. Bes- leme değûız, iletkeniz. Gör- düğümüz neyse onu yansrb- nz" dedi. ÇGD 1996 Haber Ödülü "Hakkâri'delnsanhk Dramı" başlıklı haber ile Show TV'den Vedat Yenerer ve "MGK raporu" haberiy- le Milliyet gazetesinden Mu- ratKul'a verildi. Yılın haber ödülünü Yenerer ve Kul'a ve- ren CHP Genel Başkanı De- niz BaykaL, günümüz Türki- yesi'nde medyadaki tekelleş- me dolayısı ile gazetecilik yapmanm güçlüklerine işaret etti. Baloda ÇGD Onur Ödü- lü"ne, "Banş Için Bir Vliryon Imza" kampanyasından do- layı layık görülen avukat Eş- ber YağmurdereK'ye ödülü, gazetemiz yazan Mustafa Ekmekçi tarafından verilir- ken. Uğur Mumcu Gazeteci- lik Ödülü'nü ise, Kanal D Haber Müdürü Tunca>T Öz- kan'a Ankara temsilcimiz Mustafa Balbav verdi. Gece- de. "Izzet Kezer Fotoğraf Ödülü" AA'dan Abdurrah- man Antakyalı'ya, ÇGD "Dayanışma Ödülü" ceza- evindeki gazeteciler adına Demokrasi gazetesinden Muteber Yüdınma, "ÇGD Özel Ödülü" ise görevi ba- şında yaşamını yitıren gaze- teciler adına Atlanta'da terö- re kurban giden TRT kame- ramanı MeiihUzunyol'un eşi Funda Uzunyol'a verildi. Araştırma - inceleme - röpor- taj - dizi dalında ödülleri Hürnyet gazetesinden Faruk Bildüici, gazetemiz muhabi- ri Berat Günçıkan ve Radi- kal gazetesinden Celal Baş- langıç aldı. Televizyon haber programı dahndaki ödülleri Çiğdem Anat ve Gürkan Zengin, radyo programı da- Imda ise ödülleri SibeJ Nart, NükhetEyüboğhı. Süle>"man Ayberk, Sevinç ^eşiltaş, Gül- çin Köseoğlu ve Nevzat Yıl- dızaldı. Araştırma-inceleme özel ödülü Hasan Üstün'e verilirken, haber özel ödülü- nü de Arzu Çakır aldı. Gaze- teci Türey Köse'ye.dizi özel ödülü, karikatür ödülü Musa Kart'a verilirken. fotoğraf dalında Selahartin tnanç ve Ali Ekeydmaz ödüle layık görüldüler. Yerel basın dalın- da daFîkretCnlü,Hül>n Gü- ven, Özcan Yazıcu Cumhur Kıbççıoğlu ve Ersel Teker ödül aldı. Bu arada gecede. saat 21.00'i gösterdiği sırada ba- lo salonunun ışıklan söndü- rülerek "Sürekli Aydınhk İçin Bir Daldka Karanhk" eyle mine destek verildi. Geceye Yıktaz Tilbe ve Yavuz Bingöl de şarkılanyla renk kattılar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog