Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 MART1997 PAZAR HABERLERIN DEVAMI ftt&fc'HH tstanbul ÇB 10 Sınop 8 Adana PB 16 Edıme PB 10 Samsun 10 Çanakkale PB 11 Trabzon Kocaelı ÇB 10 Gıresun Izmır PB 16 Ankara Manısa PB 15 Konya PB 8 Aydın PB 17 Eskışehır K 8 Denızh PB 15 Sıvas K 3 Zonguldak Y 10 Antalya PB 18 Kars Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkârı Van PB PB PB PB PB PB PB 16 10 11 6 7 0 -2 PB 0 Marmara nın doğusu Iç Ege Iç Anado lu nun kuzeybat sı ıle Karadenız bolgelerı yagışlı otekı yerler parçalı ve az bulutlu geçecek Yağışlar Marmara nın dogusu ıle Karadenızkıyılann- da yağmur otekı yer lerde karla kanşık > ağmur ve kar şekhn de olacak Hava sı- caklıgı bıraz artacak Londra Pans Roma Berlın Amsterdam Madnd Sofya Bruksel PB PB PB PB PB PB ÇB PB 11 14 17 11 10 18 11 11 Atına Mılano Oslo Helsınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn Y PB PB PB PB PB PB PB 13 17 6 4 3 10 13 11 Budapeşte PB 11 Munıh PB 13 ASYA Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Baku Bışkek Tıflıs Kahıre Şam K PB PB Y PB Y PB PB PB 2 12 12 8 9 7 8 15 16 ÖAçık / " ^ Parçalı bJutiu ^ Çok bulutlu Yağmırtj 2>Kartı Suiu kar . Gok guruttulu G U N C E L CÜNEYTARCAYÜREK • Baştarafi 1. Sayfada leşmış laık duzenı bozmaya yeltenenlere karşı çı- kan devlet adamlanna sataşıyor Orneğın, başta cumhurbaşkanına Takkelı Çankaya'nın laıklığı oven, laık demokra- tık devlete sahıp çıkan bır dızı açıklamalannı bırtur- lu sındıremıyor O kadar kı, Takkelı Başbakan'la Şaibe'yı savun- mayı baş gorev bıten bır yazann aktardığına gore, partılı arkadaşlanna Çankaya ıçın "Tutumu hıç gu- ven vermıyor Bu konuya bırmım koyun" dıye ko- nuşuyor Son olarak terbıye sınıriannı da aşan kımı sozle- n 15 gazetecı huzurunda soyluyor Demirel'ın 4 şubatta gonderdığı dokuz mektu- bu Takkelı, once yadsıyor Laık demokratık cum- hurıyetı takkelılere karşı savunan medyayı oven cumhurbaşkanına "basını 'tavlamak' ıçındır" gıbı, -devlet adamına dıyemıyoruz- bır devlet yonetıcı- sıne yakışmayan uslupla yuklenıyor Tabıı medya da nasıbını alıyor "Turkıye'de bır medya problemı vardır ve bunun mutlaka çozulme- sı lazımdır" dıyor Inanılmaz olayiar yaşıyoruz Adam ıle kadının soy- ledığı yalanlar kıtaplar dolusu Takkelı ıle Şaıbe Ha- nım'ın rejıme ve siyasete yonelık kabul edılmez ya- lanlannı ve eylemlerını ortaya çıkanp halka duyu- ran medyaya durmadan saldınyorlar Halkın gerçeklerı oğrenmesınden korkuyorlar Buyuk bır yuzsuzlukle, "70 mılyon ınsana kulak ver- mek Gerçek demokrası budur" dıye halk dalka- vukluğu yapıyorlar Hele "Hâkımıyet kayıtsız şartsız mıl'etındır" dıye başlayıp, 24 aralıkta aldığı yuzde 21 oylaTurkıye'yı ele geçırmış havalan basmıyor mu Takkelı Insan ulkenın halıne ağlarken guluyor Takkelı'ye taş çıkartan ıse, yazdıkça DYP orgu- tunu delıye çevıren unlu adıyla Şaıbe Hanım Ne kı, son MGK'de Denız Kuvvetlen Komutanı Güven Er- kaya amıralın "Bakmız, sızın soylemlennızle eylem- lennız bırbınnı tutmuyor Bu koşullarda laıklığın gu- vencest nasıl oluyorsunuz?" dıye tersledığı Şaıbe 1 Birini ötekine Takkelı ıle Şaıbe, bır odaya kapanıp aralarında soyleşıp oylesıne guzel anlaşıyoriar kı sonralan partılerınde "kurmay" dıye geçınenlere ne konuş- tuklannı, neye karar verdıklerını anlatmıyorlar Işte kanıtı Takkelı'nın gozde gazetecılere verdı- ğı akşam yemegınde, bır yazar, Asılturk'e MGK top- lantısında 163 maddenın yenıden getınlmesı one- rısının Şaıbe'den geldığını soyleyınce, RP Genel Sekreterı, Takkelı'ye bakarak "Sayın Başbakan bıze 'konuşutertfan' anlatint- yorkı "demış """' '"" ''*" ' Uydurmacılık, yalancılık sanatınmyanı sıra, bir de partı yonetımlerınden olanı brtent sakladıklan orta- ya çıkıyor Iplığını pazara çıkaran medyaya kızıyor laık de- mokrat sosyal hukuk devletını savunan devlet adamlanna, askerlere bozuluyor Yonetıcımız ışte bu Al btnnı vur otekıne Gül Abdullah'ın "Turkıye'de asken bır rejım gorûntusu doğduğunu" savladığı gun, Takkelı, askerlenn sevgı <ıe saygı selıyle uğur- tandığını soyluyor Tanrı aklımızı esırgesın' Demirel'ın neredeyse dortte bır yuzyıllık "Camıye, okula ve kışlaya sıya- set sokmayalım" soylemını Şaıbe, yenı bır buluş gı- bı durmadan soyluyor Buyuk ortaktan tık yok 1 Çarşaflıların yeşıl bayrakların, tekbır seslerıyle sokaklan arşınlayanlann fotoğraflannı "Işte, bu iran" dıye gosteren Genelkurmay Başkanı Karadayı'ya, MGK'de susan, sonradan "dışarda" verdığı yanrt- ta "bır avuç delının ışlen "nden soz açan Takke- lı'nın onune konulan saptama şu "Sılahlı eyrlemı benımsemış radıkal dıncı örgut- lere yonelık operasyonlar arttınlacak " Tabıı, Takkelı'ye gore, bu saptamanın aslı astarı yoki Oysa, var RP'ye -hem de nasıl- yakınlığı bılınen Mıllı Gençhk Vakfı istanbul il Başkanı Mustafa Şen, "Halk sılahlan 'bınlerıne' güvenmedığı ıçın alıyor Yoksa bır ıkı kuş vurrnak ıçın pompalı tufeğe ne gerek" dıyor Irtıca, boyle boyle gelıyor Tünel kazap kaçtılar • Baştarafi 1. Sayfada cadele Şubesı tımlen ope- rasyona başladı Gecenın karanhğından yararlanarak bolgeden uzak- laşmaya çahşan PKK'lıler- den Mustafa Şengen (12 yı- lahukûmlu) Mehmet Birlik (ıdam). Mustafa Sıdar (mü- ebbet) Mehmet Gençer(20 yılahukumlu) TarhanGen- çer (muebbet) M. Ali Yümaz (ıdam) Yasin Işlek (ıdam) ve KâzunTepe duzenlenen ope- rasyon sonucu cezaevı çevre- sınde yakalandı FiTar gece yansı Hatay Va- lısı Utku Acun'a bıldınldı Iskenderun ICaymakamı Se- lahattin Alanya, savcıhk ve cezaevı yetkılılen durum de- ğerlendırmesı yaptılar Çevre ıl ve ılçelerde de on- lemler alınarak olası sızma- larakarşı gereklı uyanlar ya- pıldı Emnıyet mudurluğunden ahnan bılgıye gore Iskende- run Kapalı Cezaevı'nden fı- rar eden ve halen aranan tu- tuklu ve hukumlulenn adla- n şoyle Fahri Çiftkuş,_ İbrahim \kkoc, M. Şirin Önen, Ra- mazan Çakasm, Yasin Ay dın, Vunus Aydemır, İlhan Kara- tepe, Yusuf Demır, Mehmet Gedik, Erdal Oğuz, Vedat Yoldaş, Mustafa \talan, Re- şat Ozdii, Bekir Cin ve İrfan Mantaroğlu. Barışın sesi kachnlar B Baştarafi 1. Sayfada ğini kuşatan yoz ve yobaz değerierle savaşırken, diğer yandan da onu do- ğurganlığına kadar denetlemek is- teyen dev let baskısıyla karşı karşıya- dır" dedı Boluculuk suçlamasıyla tutuklu olan Murat Bozlak da gön- derdığı mesajda, kadının ozgur ol- madıgı toplurnlann asla ozgur ola- mayacağını vurguladı Tum Bel-Sen Mamak Temsılcılı- ğYnce duzenlenen şenlıkte de halko- yunlan ve tıyatro oyunu sahnelendı Kadınlar, turkuler eşhğınde halaylar çektı ADD'nın, Ankara Ünıversıtesı Dıl ve Tanh-Coğrafya Fakultesı'nde du- zenledığı etkınlıkte mesleğınde ba- şanlı kadınlar, "8 Mart Dünya Ka- dınlarGünü" ıle ılgıh duşuncelennı dıle getırdıler Ilk Turk kadın pılot Sabiha Gökçen, "Bazı gencierimizin gericüiğe kapüdığını görüj-orum. Bu cumhuri) eb > ıkmava kimsenın gucu yetmevecektir'* dıye konuştu Sendı- kacı-yazar Yaşar Seyman. ÇYDD Ankara Şube Başkanı Gûlsen Daldal ve Devlet Tıyatrosu sanatçılanndan Leyla Tecer'ın yaptığı konuşmaların ardından tıyatro sanatçılan Hakan Güneri ve Gülgün KuÜubır şıır dın- letısı sundu Pınar-Duygu-Suhan uç- lusu ıse bır mını konser verdı Mo- dern Dans Topluluğu da, "Hars" ve "Posfgosterılennden bolumleT sah- neledı DÎSK'e bağlı sendıkalar, önce U- lus Atatûrk heykelı onünde bıldın dağıttılar, daha sonra da Çorum-Der salonunda bır toplantı duzenledıler Mamak Beledıyesı de, Halkevfnın katkılanyla bır şolen gerçekleştırdı Kocaeli'de miting 8 Mart Dunya Kadınlar Gunu do- layısıyla K.ocaelı'de CHP tarafından "Â>dinlıkTürkiye-l'' mıtıngı düzen- lendı Mıtrngde konuşan CHP Genel Başkanı Deniz BaykaL sorunlann ka- dın sorunu olmaktan çıkıp, çağdaş Turk ınsanırun sorunu halıne geldı- ğını belırttı Denız Baykal, mıtınge katılan ve kulıslerde CHP'ye geçece- ğı soylenrılen sıklaşan bağımsız mıl- letvekılı Gencav Gûrün'u de tanıttı Ba> kal "'Gencav Gurun'u böyle bir ımtingedavetetmeye hıçbırbankanın kredi portföyıı >etmez. Hıçbır siyasi pazarhk onu bura>a geürmeye >et- mez. Onu böyle bır toplantrva getiren, Türkiye'nin karanhk bır isükamete surükleniyor ounasıdır'' dedı Izmır'de Kadın Platformu'nu oluş- ruran 28 kuruluşun destekledığı yu- ruyuşe bınlerce kadın katıldı Eskı Balık Halı'nden Cumhunyet Ala- nı'na kadar sessız yuruyuş gerçek- leştıren kadınlar. "Eşit ışe eşit ucret; yargı önûnde eşitlik; sendikasız ise ha>ir; banş-özgüriük istiyoruz; ulu- sal, sınıfsaL cınsel sömfirüyeson; me- zardaernekblikisteniiywuz;sekizyri- hk temeleğitim'" y azıh dovız ve pan- kartlar taşıdılar Etkınlıkler fuarda duzenlenen Ka- dın Şenlıgı ıle surdu Başkent Ünı- versıtesı Zubeyde Hanım Hastanesı çalısanlan, Atatürk'ûn annesı Zû- beyde Hanım'ın mezannı zıyaret ederek çelenk koydu Bodrum'da Kadın Platformu tarafından duzenle- nen yuruyûşun ardından istanbul Ünıversıtesı'nden Prof TûrkeJ Mi- nibaş, Dr Bedriye Gûrkan ve Prof Şener Ergiz'ın konusmacı olarak ka- tıldıklan bır panel duzenlendı Çanakkale'de Kadın Platformu, Cumhunyet Alanı'nda çeşıtlı kutla- malar gerçekleştırdı Kuşadası Ka- dın Platformu'nun etkmhklen Ku- tuphane Salonu'nda Grup Iz'ın mu- zık dınletısıyle basladı Gazetecı Necla Akgökçe'nın katıkhğı soyleşı- nın ardından gıtar ve saz dınletısı ıle kadın konulu sınevızyon gostenmı yapıldı Muğla'da Cumhunyet Alanı'nda basın açıklaması yapıldı, anıta çe- lenk konuldu Bursa'da, Mudanya ıl- çesınde beledıye ıle Turk Kadınlar Bırlığı'nın (TKB) dûzenledığı ve 3 mılyar hraya mal olan, kadınlann el emeğı unmlennın satışa sunulduğu 'Kadın Çarsısı' açıldı İmza kampaması Adana'da kadın kuruluşlarının temsılcılen, Ataturk Parkı"ndakı Ataturk Anıtı'na çelenk koyup say- gı duruşunda bulundular Kadın tem- sılcılen daha sonra, Devlet Bakanı Işday Saygın'a gondenlmek uzere hazırladıklan, "Evfflik içi şiddet" ıle ılgılt yasa tasansının gundeme getı- nlmesrnı oneren mektubu ımzaya aç- tılar Gazıantep'te, "Tûrldye'de Kadı- nın Durumu" konulu soyleşıye katı- lan eskı Devlet Bakanı Önay Alpa- go, 8 Mart'ın "Kadınlar Günû" ol- maktan çok "kadm-erkekeşitiik bay- ramı" olarak kutlanmasını onerdı Mersın'de Bağımsız Kadın Derneğı tarafından duzenlenen kutlamaya KESK, HADEP, ODP, tP, DBP, StP ve bazı demokratık orgutler katıldı Istasyon Alanı'nda saat 11 OO'debaş- layan yurûyuş, genış gûvenhk on- lemlen altında Cumhunyet Ala- nı'nda olaysız son buldu Şanlıurfa'da gecen yıl "namus uğ- runa" ıkı akrabası tarafından boğa- zı kesılerek öldurulen 16 yaşındakı Sevda Gök, 8 Mart etkınlıklen çer- çevesınde Şanlıurfa'da dun bır kez daha anıldı Ana Kültur Eğıtım Ko- operatıfı ve Gazıantep Kadın Plat- formu'nun dûzenledığı program çer- çevesınde, îstanbul, Ankara ve Ga- zıantep'ten gelen kadınlar, dun genç kızın olduruldüğü Şanlıurfa'dakı Su- leymaruye Mahallesı'ne gıderek el- lenndekı karanfıllerle saygı duru- şunda bulundular Kadınlar, karan- fillen genç kızın oldurulduğu yere bırakarak olayı kmayan konuşmalar yaptılar Bır kadın da gumuş tepsıye ışlenrruş Sev da Gok'un resmını elın- de taşıdı Torenden sonra bır grup genç yere bırakılan karanfıllen par- çalaîdı Gençler bır yandan da "Siz Bosna'yagfcfin,asü öidûrülenler ora- da" dıye bağırdı Merkeze bağlı Sağlık Koyû'nde de devlet bakanlan Salim Eosarioğ- lu ıle Işılay Saygın'ın katıldığı bırto- ren duzenlendı Bakanlar 57 çıftın resmı nıkâhına şahıtlık yaptı Kadın ve aıleden sorumlu Devlet Bakanı Saygın, Harranlı babalardan yore- dekı başlık parasının kaldınlması so- zunu aldı Turkıye'nın çeşıtlı ıllennden Sam- sun'a gelen Turk-lş"e bağlı sendıka- lann kadın temsılcı ve uyelennden oluşan grup, ^taturk Anıtı'na çelenk koydu Daha sonra, Turk-Iş Eğıtım Merkezı 'nde duzenlenen torende ko- nuşan Turk-lş Genel Eğıtım Sekre- ten Saüh Kıhç, çalışan kadınlann hak ettıklen yere kavuşabılmek ıçın mu- cadelelennı surdurduğunu ve bu mu- cadelede kadınlara destek v erdıkle- nnı belırttı Zonguldak Kadın Dayanışma Platformu yuruyuş duzenledı Ma- dencı Anıtf nda toplanan grup, Gazı Paşa Caddesı'nı takıp ederek Ata- turk Anıtı'na kadar slogan atarak gel- dı Daha sonra KuğuluPark'a gıden grup. burada şıırler okudu, muzık dınledı DYP Zonguldak Kadın ve Gençhk Komısyonu uyelen, Kızılay Kan Merkezı'ne kan bağışında bu- lundu Antalya'da Unıversıtelı Ka- dmlar Demeğı'nın onculuğunde, çe- şıtlı kuruluşlann katılımıy la mıtıng duzenlendı Türk kaduıı lıaklaruıı yaşay^mıyor HAKAN DtRİK IZMİR - Turk kadınının yuzde 98 7'sı üUcede kadın haklannın yaşanabıldığıne ınanmıyor DEÜ Hukuk Fakultesı Adalet Yuksekokulu'nca Turkı- ye genelınde evlı kadınlar ûzennde vapılan araş- tırmaya gore dayak kadının kaden olmaktan çı- kamıvor Kadınlann yuzde 56'sıevlılık oncesı"ba- ba ocağı''nda dayak yedığmı belırtu"ken, evlılık sonrası koca dayağı yemedığmı söyleyenlenn ora- nı ıse yuzde 60'ı geçemıyor Bu sonuçlann "eşier arasında fena muamele" suçunun yenıden duzenlenmesını gereklı kıldığı- nı dıle getiren DEU Hukuk Fakultesı Adalet Yuk- sekokulu Müdûru Prof Dr Batari Oztûrk, bu su- çun takıbının şıkâyete bağlı olmaktan çıkanlma- sını ıstedı Araştınna sonuçlanna gore. Turk ka- dınının sadece yüzde 46'sı eşıyle anlaşarak evlen- Cenel-ls'in raporu Kadınlar ücretsiz mış durumda Kız oğrencıler tarafından yuz yuze yapılan araş- tırma, 8 bın 619 evlı kadın uzennde gerçekleştı- nldı "Dayak veya tehdkfi poüse ya da savaya ih- bar eder mısınız" sorusuna "Bana karşışıddet uy- gulayan kim olursa obun cezakndınlmasını iste- rim" dıyenlenn oranı vuzde 29'da kaldı Sık sık kotu muameleye maruz kalmalan duru- munda şıkâyette bulunabıleceklennı ıfade eden kadınlann oranı yüzde 26. aıle ıçı olaylara polısın veya savcının kanşmasını doğru bulmayanlann oranı da yuzde 28 olarak belırlendı Eşlennden korktuklan ıçın şıkâyet etmeyen kadınlar ıse yüz- de 16'lık bır grubu oluşturuyor Araştırmanın en ılgınç noktalanndan bınnı ev - lılık öncesı ve sonrası dayak yıyen kadınlann ora- nı oluşturuyor Eşlennden dayak yıyen yüzde 32 68 oranındakı grup ıçmde, yuzde 2 86'sı evlen- dıkten sonra da anlve veya babalanndan dayak ye- meye devam edıyor Evlılık öncesı babalanndan dayak yıyen kadın- lar, yuzde 26'yı buluyor Yuzde 25 55'lık bır ke- sım de anne dayağına maruz kalıyor Evlılık on- cesı dayak yemedığını bıldıren kadınlann oranı ıse yuzde 43 88'de kalıyor Araştırmada yer alan kadınlann yuzde 0 82'sı babası tarafından cınsel tacıze uğradığını belırtı- yor Erkek kardeşlen tarafından cınsel tacıze uğ- radıklannı belırten kadınlann oranı yuzde 0 77 dı- ğer akrabalar Urafindan tacıze uğrayan kadınlann oranı da yüzde 1 97 \ûe ıçınde cınsel tacıze uğ- ramadığını soyleyen kadınlann oranı ıse yuzde 96 44'luk biT çoğunluğu oluşturuyor Araştırma sonucuna gore "LTkemizde kadın haklan gerçek- ten yaşanabiliyor mu" sorusuna evet dıyenlenn oranı sadece yüzde 1 93'te kalıyor Bu arada K Maraş'ın El- bıstan ılçesındekı E Tıpı Ce- zaev ı'nde oncekı gece koğuş temsılcılığı sorunu nedenıy- le olay çıktığı bıldınldı Slogan atan, kapı ve pen- cere demırlenyle dolaplara vuran tutuklular sayım ıçın koğuşa gıren mfaz koruma memurlanna karşı koydular Çıkan olay da 7 ınfaz koruma memuruyla PKK lı olduğu belrrtılen 3 tutuklu yaralandı Çanakkale'den fırar Çanakkale Yanaçık Ceza- evı'nden oncekı gün bır mahkum fırar ettı Edınılen bılgıye gore, otomobıl hırsız- lığı suçundan 5 ^la hukum- lu Hakan Demir (27) dun ya- pılan ara say ımda bulunama- dı Cezaevinde rûşvet Ordu'nun Unye ılçesınde kapalı cezaevı muduru ıken Tokafın Zıle ılçesıne atanan İsmail Savsar ıle Unye Ka- palı Cezaevı mtaz koruma memuru Alrun Kapusuz, A.dalet Bakanlığı mufettışle- nnın soruşturması sonucu, ruşvet aldıklan ve yolsuzluk yaptıklan ıddıasıyla Cumhu- nyet Savcılığı'nasevkedıldı Daha sonra, çıkanldıklan mahkemece tutuklanan Sav- sar ıle Kapusuz, Unye Ceza- evı'ne konuldu aüe işçisi BANU SALMAN ANKARA-DlSK bağlı Genel-tş Sendıkası'nın hazırladığı rapor, kadınlann çalışma yaşamına katılım oranının çok duşük duzeyde olduğunu ortaya koydu Sıgortasız, sendikasız, duşuk ucretlı ve ağır koşullar altında ıstıhdam olanağı bulan kadınlar, geleneksel değer yargılan ıçınde aıle sorumluluklannın eşıtsız paylaşımı nedenıyle çocuk bakımı ve ev ışlennı de yurutmek zorunda bırakılıyorlar Işgucune katılan kadınlann vuzde 71'ınıntanm sektonmde "ücretsiz aik işçisi" olarak çalıştığının vurgulandığı rapora gore, kadınlar kentlerde ış bulamıyor Kentlerde "çalışma hakkından yarartanabilen'' kadınlann buyuk çoğunluğu da hmnet sektorunde ıstıhdam edılıyor Genel-lş'ın bu ay yayımlanan "8Mart'ta Çalışan Kadınlar Gerçeği ve Sendikalar" başlıklı raporunda, kadınlann toplam ıstıhdam ıçındekı payınm yalnızca yuzde 29 olduğu belırtıldı Erkeklerde yuzde 7 7 olarak behrlenen ışsızlık oranı, kadınlarda yuzde 8 2'ye vukselırken 15-24 yaş arasmdakı lıse ve ustu eğıtım goren kadınlarda bu oranın yuzde 41 5'e çıkması dıkkat çektı Rapora gore, kadınlann yuzde 63 6'sı ücretsiz aıle ışçısı konumunda ıstıhdam edılıyor Raporda, bu durumun kadın ışsızlığını gızledığı vurgulanarak ücretsiz aıle ışçısı konumundakı kadınlann da hesaplamaya alınması dunımunda kadın ışsızlık oranının yuzde 66 6'ya, toplam ışsızlık oranının da yuzde 24 8'e yukseldığı belırtıldı Kadınlar, yuzde 71 3 oranıvla en fazla tarun alanmda çalışıyorlar Kentlerde kadınlara çalışma alanı olarak sunulan hızmet sektoru, toplam kadın ıstıhdamının yuzde 17 6'sını kapsıyor Çalışan kadınlann yalnızca yuzde 11 'ı sanayıde yer alıyor Kadınlann kentlerde ışgucune katılım oranı, yuzde 16 2'ye düşerken, kentsel ışsızlık oranı kadınlarda yuzde 9 1 'e çıkıyor Eğıtımlı genç kadınlann kentlerdekı ışsızlık oranı, ulke genelıne gore yükselme gostenyor Kadın ışgucunun erkeklere oranla oldukça eğıtımsız olduğunun belırtıldığı raporda yer alan Devlet lstatıstık Enstıtusu (DİE) venlenne gore, çalışan kadınlann yuzde 20 6'sı okuma-yazma bılmıyor, yuzde 6 6'sı dıplomasız okur-yazar grubunda yer alıyor, yuzde 51 3'u de ılkokul mezunlanndan oluşuyor Sayısal Loto 6 bileıı olmadı ANKARA (AA) - Mıllı Pıyango idare- sı'nce duzenlenen Sayı- sal Loto'nun bu haftakı çekıhşınde 6 bılen çık- madı Çekılışte mımaralar 2, 16,20,22,25 ve 27 ola- rak belırlendı Mıllı Pı- yango Idaresı'nden ya- pılan açıklamaya göre bu haftakı çekılışte 6 ra- kamı bılen çıkmayınca, 116 mılyar 67 mıryon 867 bın 500 hra 18 haf- taya devredıldı Buhaf- ta 5 bılen 509 kışı 212 mılyon 895 'er bın hra, 4 bıien 28 bın 995 kışı 1 mılyon 940'ar bm hra, 3 bılen 544 bın 672 kışı 195'er bın hra tkramıye almaya hak kazandı Türk kadımııın parlamenter portresi tZMlR(AA)-Turkıye nufusunun yansmı oluşturan kadınlann sayısı, parlamentoya aynı oranda yansımıyor Parlamentoda gorev alan kadın mılletvekılı sayısı bugun bıle 1935'ıngensmde 23 Nısan 1920'den bu yana TBMM'ye gıren toplam 8 bm mılletvekılının ancak 137'sı kadın En çok kadın mılletvekılı ıse 1935-39 arasındakı 5'ıncı dönemde seçmenı temsılettı 4 \ralık 1934"te kabul edılen yasa ıle kadınlara seçme ve seçılme hakkı venldı Yasa uyannca "22 yaşını brüren kadın ve erkek her Türk. mebus seçme" ve "30 yaşını bitiren kadın ve erkek her Türk, mebus seçflme" haklannın venlmesınden sonra yapılan seçımlerde, Meclıs'e gıren toplam 395 mılletvekılının 18'ı kadın oldu Bu donem aynı zamanda, TBMM'de, cumhunyet tanhının en çok sayıda kadın mılletvekılıne sahıp olduğu dönem olarak gerçekleştı Meclıs'te kadın 1935-39 1939-43 1943-46 1946-50 1950-54 1954-57 1957-60 1961-65 1965-69 1969-73 1973-77 1977-80 1983-87 1987-91 1991-95 1995- 395 400 435 455 487 435 610 450 450 450 450 450 400 450 450 550 18 15 16 9 3 4 7 3 8 5 6 4 12 6 8 13 ' Çocuk vizesFne protesto BONN (Cumhunyet) - Almanya'da 15 Ocak 1997'den ıtıbaren yürurluğe konulan ve 16 yaşından küçuk Turk çocuklanna vı- ze v e oturma ıznı alma zorunluluğu getıren uygulama, dun Bonn'da duzenlenen göste- nlerle kınandı Avrupa Türk tşadamlan ve Sanayıcılen Derneğı (ATİAD) Genel Sekreter Yardım- cısı Levent tyilik. yaptığı konuşmada. vıze ve oturma ıznı uygulamasmm "lrkçüıkve Yabancı Duşmanltğıyla Mücadele Ydı"nda yürurluğe gırmesının son derece anlamlı olduğAmu soyledı Almanya'dakı Turk derneklennce Bonn. Freıburg, Heıdelberg, KarUruhe, Duren Frankfurt ve Schvveınfurt kentlennde du- zenlenen ve bınlerce kışmın katıldığı "ço- cuk vizesi"nı protesto yürüyüş ve göstenle- n olaysız geçtı Bonn'da toplanan bını aşkın Türk vatan- daşı, "Vızeye hayır", "Kanther, >ize ne de- mek?" yazılı pankanlar taşıyarak yuruyuş boyunca vıze karşıtı sloganlar attı Turk dernek temsılcılen. "Kunstmuse- um" bınası ömınde toplanan kalabalığa hı- taben yaptıklan konuşmalarda, vıze uygu- lamasını kınadılar Yuruyuş Komıtesı Başkanı ve Avrupa Türk Işadamlan ve Sanayıcılen Derneğı (ATİAD) Genel Sekreter Yardımcısı Levent tyılık. yaptığı konuşmada, vıze ve oturma ıznı uygulamasmm "Irkçdık ve Yabancı Düşmanltğryla Mücadele Ydı"nda yürürlü- ğe gırmesının son derece anlamlı olduğunu belırterek şunlan soyledı "Birkaç suiisti- mali bahane ederek, 800 bine vakın çocuğu ve onlann aileterini maddi >e manev i yonde zarara sokmayı, bu insanlan dışlamayı ve hatta yeni bir tür yabancı duşmanJtgına se- bep olmayı doğru bulmuyoruz." G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada Koltukların tutkallı, oturanların sakallı, gunlerın skandallı geçtığı bu ulkede her şey ıkı kafadara emanet edılmış Bu ıkı kafadar o kadar guzel, o kadar guzel an- laşırtarmışkı, heroturuşlarındasoyledıklen "buluş- ma marşı" şoyle başlarmış "Ikımız bır fidanın acılarsalan dıkenıyız, dalı tut- tuk bırakmayız, sankı keneyız " Arada bır halk da sorarmış "lyı de bız neyız9 " Ama masalımızın bu yanına gırmeyelim Kafa- darlarla devam edelım Bunlardan san saçlının adı Acı, pembe yanaklının adı da Oca'ymış Bu Acı'ylaOca başlangıçta bırbırlerıne kın doluy- muş Ama ıkısı de şışkın ve pışkın olduğu ıçın ış kol- tuk sevdasına donunce kın de doğal olarak aşka donuşmuş Eskıden, "Sandıkta sopa var, yersen " Şımdı, "Dıle benden ne dılersen " Işler boyle guzel guzel gıderken, memleketın her şeyınden sorumlu Malum Guvenlık Kurulu Acı'yla Oca'nın tekenne ın bır bıldınyle kanşık taş koy- muş Tabıı bu taş koymayı hemen kendı dıllenne çe- vırmışler "Hımm aşımıza goz koydu " Çareler duşunmeye başlamışlar Kafa kafaya verıp durumu soylamışlar Bakın nasıl soylamışlar Oca - Ortak, donekrasılerde çare tukenmez Her zamankı gıbı ışbırlığı yapıp bundan da sıynlmanın bır yolunu bulalım Acı - Yolumuzu bulmak varsa ben baştan hazı- nm Oca - Aklında fıkrınde yolmak Hele dur Bu bu- nalımdan çıkamazsak değıl yolumuzu bulmak, bı- zı yolucaklar Acı - Ben dun akşam bızım Zer'le de konuştum Topu uzerınızden atın olsun bıtsın dıyor Oca - Topu bır kaldırabılsek uzenmızden ataca- ğızda Acı - Buldum Oca - Hemen soyle Acı - Bu bıldınyı ozelleştırehm Alana uste para venrız Paslanmazçelıkdolapdavennz Ustebeş de yeşıl pasaport verdık mı bu ış tamam demek- tnr Ya takkesinden ya tekkesinden... Oca - Hâla eskısı gıbı duşunuyorsun O yorrtem- lerşımdılıkçurudu Bunlanyemezlerartık Bakne yapacağız Bıze bıldırı verdıler ya Aynısını bız de yazacağız Sonra gıdıp dıyeceğız kı "Tamam sızın soyledıklennızı aynen kabul edıyoruz Işte altına da ımza, bır de parmakızı Bırakın gıdehm, tutmayın bızı " 't ' ' " f Acı - Anladımm 'Hatta onlann yazdığından da- ha ağır, çok daha hoşlarına gıdecek şeyler de ya- zarız Bunu kabul ettırınce mıllete de derız kı "Ba- kın onlar bıze bıldın dayattılar Bız de hayır olamaz, satan ıllet sardalya, dedık Imzalamadık Bız hazır- layıp onlara ımzalattık Imzayı bız dayattık Hatta bır ara ımzalamayacak oldular, karşı çıktık " Oca - Heh heh heee Senden de bır şey sak- lanmıyor Acı - Eee, ınsan aynı duşununce Ne demışler, hocayia oturan ya takkesinden ya tekkesinden Oca - Ama unutmayalım kı şunu da, kabul etme- yebılırler bunu da Acı - O zaman topu Meclıs'e atanz O halletsın denz Oca - Bak bu guzel ışte Malum Guvenlık Ku- rulu'nu da Meclıs'le karşı karşıya getırınz Acı - Bız de seyredenz Oca - Belkı bırbırlenne gırerler, buyukluk goste- rır ayınrız Acı - Tabıı tabıı, sakın olun denm Ben sızın ana- nızım denm Oca - Bu da tutmazsa bır yontem daha bulma- lıyız Ac« - Tabıı tabıı yedeklı olmalıyız Oca - Bak şımdı, o zaman aramız bıraz bozuk- muş gıbı gorunecek Vanadolu'da bırkaç hareket oluyor gıbı olacak Acı - Heyecanlandım, daha hızlı soyle, benım de ekleyeceklerım var Masal uzun satır kısa Devamını sonra anlatınz, bız bızeyız nasılsa Gokten uç bıldın duştu Bın ın, bın dırı, bırı sıvn ı Provokasyon korkusu kepenk kapattırdı HATtCE BİÇER KANGAL-Tes-tş'mSı- vas'ın Kangal ılçesınde dû- zenledığı * 4 ÖzeUeştirme\e Hayff" mıtmgı ılçe halkı ta- rafından protesto edıldı tn- tıhar saldınsı yapılacağı de- dıkodulan uzenne dün ılçe esnafının tamamı kepenk kapatarak ev lenne çekıldı Mıtıngde konuşan Tes-lş Genel Başkanı Mahmut Özonur, ozelleştırme çalış- malannın "namusluvehay- siyctli yapılmasmı" ıstedı Kangal Cumhunyet Meydanı'nda yapılan "ÖzeDeştirmeyeHayır'' mı- tıngıneElazığ Kaysen.To- kat Malatya Tes-îş yönetı- cılen, Dıvnğı Demır-Çelık madenlennde çalışan ışçı- ler ve dığer sendıkalann temsılcılen katıldı Yoğun guvenlık önlemlennın alın- dığı mıtınge yurttaşlann gelmemesı dıkkat çekerken ılçedekı esnafın tamamının da provokasyon olacağı ıd- dıasıyla kepenk kapatarak ev lenne çekıldığı gozlendı îlçedekı gergmlığın Sı- vas'takı yerel Hakıkat ga- zetesınm, "Dikkat, provo- kasyon olabilir" şekhndekı yayınından kaynaklandığı ve ılçe halkınm mıtıng ıçın Tuncelfden ıntıhar tımı ge- leceğı ıddıalan üzenne en- dışeye kapıldığı oğrenıldı Bu arada dün akşam saat 20 00 sıralann- da bır polıs oto- su kımlığı belır- sız kışıler tara- fından otomatık sılahlarla yay- lım ateşıne tu- tuldu Olaysıra- sında can kaybı olmadı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog