Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

9 MART 1997 PAZAR CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Kanal D 22.45 "Siyasi îslamın îflası" TV Servisi - Haber program "Durum"da, "Sijasi İslamın Îflası" adlı kitabın yazan Paris Si- yasal Araştırmalar Enstitû- sü Direktörü Doç. Oliver Roy. Giineri Cıvaoğ- lu'nun sorulannı yanıtlı- yor. TBMM Başkanı Mus- tafa Kalemli'nin Anka- ra'dan katılacağı fjrograma aynca, Devlet Bakanı Ab- dullah Gül, Korkut Özal, Taha Akyol \c Mehmet Ali Kılıçbay da konuk oluyor. NTV 21.05 Haberin temposu TV Servisi - NTVnin yeni başlayan programla- nndan biri de Cem Ay- dın'ın sunduğu "Haber Peşinde" olacak. Geçen bir haftanın öyküsünün ek- rana getirilecegi program- da, özel haberler ve röpor- tajlar da yer alıyor. atv 12.20 '1 Dakika Karanlık' TV Servisi-GüIrizSu- rurTnin sunduğu "A La Luna"nın konuğu Giine- ri Cıvaoğlu olacak. Cıva- oğlu, "Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık" eyle- mi, Taksim'e cami yapıl- ması gibı konularla iigili düşüncelenni de açıklıyor. Kanal E 22.05 'Siyasi gerginlik' TV Servisi - "06 Fısıltı" programında Türkiye'de- ki "siyasi gerginlik''' ko- nusu ele alınıyor. Progra- ma katılan DSP'den Isma- il Cem, ANAP'tan Avni Akyol "sağduyu" çağn- si yapıyorlar. 'Görünmeyen a zorbilmecesi...MURAT ÖZER 1990'lıyıllannbelkideen "özgün" filmi diyebileceği- miz Bryan Singer yapitı "Olağan Şüpheliler" (The Usual Suspects), şifreli ka- nal CINE 5'ten sonra bu ak- şam da atv ekranlannda arz- ı endam etmeye hazırlanıyor. Silahyüklübirkamyonun çalınmasının ardından "ola- ğan şüpheliler", zaman ge- çırilmeden gözaltına alınır- lar. Bu kişiler, suç dosyalan kabank beş kişidir; yoldan çıktığı için polislikten atılan Keaton (Bryne), çılgın hare- ketleriyle dikkat çeken soy- guncu McManus (Baldwin). yürüme özürlü üçkâğıtçı Verbal Kınt (Spacey), kadın simsan. ağzı bozuk Finster (Del Toro) ve patlayıcı uz- manı Hockney (Pollak)... Bu durumu "iyi" degerlendiren beş kişi, bir araya gelerek ye- ni ışlere soyunma girişimın- de bulunurlar. Ancak karşıla- nna "karabasanvari" gö- rûnmeyen bir adam çıkar: Kayzer Söze. Onun avukatı (Postlethwaite) aracılığıyla adama ula$maya çalışan beş kafadar, Kayzer Söze'ye bu- Iaşarak belkı de yaşamlan- nın en büyük hatasını yap- mışlardır... Öykü, Verbai Kint karak- terinin ağzından anlatılıyor. Onu sorgulayan polıs dedek- tıfi Kuvan (Palminteri) ise parçalan birleştirerek olayı çözme çabasına girişiyor, hatta çözdüğünü sanıyor ama bu öylesine bir "puzzle"dır ki çözümü yalnızca bir kişi- nin ağzından dökülecek söz- cüklere bağlıdır; Kayzer Sö- ze"nın... Son yıllarda yapılagelmiş en"akjllıca"film "Olağan Şüpheliler". bir " B Mo- vie" olmasına karşın "sınır- lannı aşan" özellikleriçeri- yor. Christopher McQuar- rie'nın Oscarlı senaryosu, olaylan öylesine çarpıcı bi- çimde kurguluyor ki fılmin hiçbir anında yorum yapma- atv 23.30 Olağan Şüpheliler - The Usual Suspects / Yönetmen: Bryan Singer / Senaryo: Christopher McQuarrie / Görüntü: Newton Thomas Sigel / Müzik: John Ottman / Oyuncular: Gabriel Bryne, Kevin Spacey, Stephern Baldvvin, Chazz Palminteri, Kevin Pollak, Suzy Amis, Benicio del Toro, Pete Postiethwaite, Giancarlo Esposrto, Oan Hedaya / 1995 ABD yapımı, 108 dakika. ya cesaret bile edemiyorsu- tçlerinden bin, Kevin Spa- nuz. En ufak aynntılar üze- rinde gezinen senaryo, bu ay- nnrjlan ustaca birbırine yak- laştınyor ve bir tür "or- gazm" niteliğındeki o müt- hiş fınale ulaştınyor bizleri. 1940'lann"fiJmnoir"(ka- ra fılm) geleneğinin günü- müzdeki en iyi takipçilerin- den biri olan yapıt, oyuncu- lanyla da aykınlığını haykı- nyor adeta. Her birinin ku- sursuz kompozisyonlar çiz- diği oyuncu kadrosu, klasik başrol kavramını da yerle bir eden özelliklere sahip. Film- de hiçbir aktörû başrol oyun- cusu olarak tanımlayamayız. cey. belkj de her biri adına Oscar ödül törenine kadar gi- dip en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında ödülü alıp götürdü. "Olağan Şüpheliler"m müzüderini yapan John Ott- man, aynı zamanda fılmin kurgucusu da. Böyle bir du- rumun sinema tarihinde pek rastlanmayan bir şey olduğu- nu ise söylemeye bile gerek yok. Ancak bu fılmin kurgu- sunu yapmak da öyle kolay bir şey degil. Müthiş senar- yonun "açık" vermeden be- yazperdede somutlanmasını sağlayan Ottman. yapımm 'Olağan Şüpheliler', en iyi özgün senaryo \e yardım- cı erkek oyuncu dallarında Oscar ödülü almıştı. belkı de en "can alıcı" ele- manı. "atv Sinema Festivali" kuşağı. geçen hafta Emir Kusturica başyapıtı "L'n- derground-Yeraltı"yla görkemli biçımde açılışını yapmıştı. Ve bu hafta da "Olağan Şüpheliler"le ay- nı hızla devam edıyor. Bu "kara film" başyapıtını ne yapıpedip izleyin! Kamburun askı "Desperado"nun esmer bombası Salma Hayek, Esmeralda rolünde. TV Servisi - Sinemaya en çok ko- nu olan Victor Hugo klasiği "Notre Dame'ın Kamburu"nun Türki- ye'de henüz gösterilmemiş bir uyar- laması Interstar'da ekrana geliyor. Konu malum; ortaçağ Parisi'nde, çingenelere olan düşmanlığım her fir- satta gösteren zalim yargıç Frollo, Notre Dame Kilisesi'nin himayesine verdiği hilkat garibesi, ancak altın kalpli Quasimodo' nun annesinin ölü- münün baş sorumlusudur. Bu kor- kunç gerçekten habersiz olan ve Frol- lo'yu dostu olarak bilen Quasimodo "Aptallar ŞenliğF'nde karşılaştığı büyüleyici güzellikteki çingene kızı Esmeralda'ya âşık olur. Ancak Es- meralda"yı büyük tutkuyla seven ve bu duygusunu nefreti ardında gizle- yen biri daha vardır; Yargıç Frollo... "Notre Dame'ın Kamburu" da- ha önce VVallace VVorsley (1923), Wil)iam Dieterle (1939), Jean De- İnterstar 21.40 Notre Dame'ın Kamburu - Hunchback of Notre Dame / Yönetmen: Peter Medak / Oyuncular: Thomas Hulce, Salma Hayek. lannoy (1957) ve Michael Tuchner (1982)tarafındanfılmealındı.Buak- şam ekrana gelecek uyarlamanın yö- netmeni ise Lena Olin ve Gary Old- man'ın rol aldığı "Romeo is Ble- eding" fılminden tanıdığımız Peter Medak. Filmin başrollerinde ise "Despe- rado"yla yıldızı parlayan esmer bomba Salma Hayek; "Dick Tra- cy" ve "Alien Nation"dakı oyunuy- la göz dolduran Mandy Patinkin var. Aynca Richard Harris ile Thomas Hulce'un olduğunu da hemen hatır- latahm. . : - . , '' , .'j J' ayırtı-»»»-. •» 'İçimizdeki cehennem 9 TRT2 13.00 TV Servisi - Rekin Tek- soy'un hazırlayıp sunduğu TRT 2 run "Sinema ve Ede- biyat" kuşağında Ingmar Bergman'ın ılk dönem film- lennden "Zindan" gösterili- yor. Filmin gösteriminden önce Teksoy, 9 Eylül Ünıver- sitesi'nden Doç. Dr. Simber Atay ıle Ingmar Bergman'ın sineması konusunda bir söy- leşi yapacak. Yalnız Isveç sinemasının değil. dünya sinemasının da en büyük ustalanndan Berg- man içın sinema bir başka tür tiyatrodur. Çünkü cınsellik- ten insanm Tann ile iüşkile- rine dek her şey temelde bir oyunun öğeleridir. Film çe- virmek ise insanın kendi de- rinliklerine. çocukluk dünya- sına yapılan bir yolculuktur. Süreidi olarak ölümü sorgu- layan, Ölüm sonrasına. Tan- n'nın var olup olmadığına egilen Bergman'ın bu turu- munda, Luther'cı bir papaz olan babasının etkisi büyük- tür. Varoluşçu akımın ana te- NTV 22.00İ 'Kritik' başlıyor Kültür-sanata yeni bir bakış TV Servisi - NTVde "Kritik" adlı yeni bir kültür ve sanat programı başlıyor. Gazeteci Nilüfer Koyaş'ın sunduğu programın ilk bölümüne Zeynep Oral, Lale Mansur ve Ahmet Altan konuk oluyor. Küitür ve sanat gündeminı takip edıp, filmlerin, tiyatro oyunlannın ve kitaplann değeTİendirmelerinin yer alacağı yapımda bu hafta kadını konu alan oyunlardan görüntüler, televizyon dizisi "Sıdıka"nın kamera arkası, yönetmenı Atıf Yılmaz_ve Mahinur Ergun'la söyleşi, Atıl Ant ve Erdal Öz'ün korsan kitap basımına ılişkin görüşleri ekrana geliyor. "Kritik", haftada bir yayımlanacak. Ahmet Altan ve Lale Mansur, NTV'nin yeni kültür ve sanat programı 'Kritik'in konukları ola- cak. Programı gazeteci Nilüfer Kuyaş sunuyor. Zindan - Törst / Yönetmen: Ingmar Bergman / Senaryo: Herbert Grevenius, Brigit Tengroth / Oyuncular: Birger Malnisten, Eva Henning, Bengt Eklund, Gaby Stenbertg/1948 ' isveç yapımı / Siyah- Beyaz. malanna yer verdığı hemen sezilen "Zindan"ın da yö- netmenın genel çizgisine uy- gun birkonusu var. Eski bir öğretmen, yönet- merdik yapmakta olan bir öğ- rencisinden "cehennem" üzenne bir fılm yapmasını ıs- ter. Çünkü ona göre Tann öl- müştür ve her şey şevtanın egemenlığıne geçmiştir. Yö- netmen cehennem kavramını dünyamızın gerçeklerı içıne yerleştırmeye karar verır. Başrol oyuncusu olarak bir sokak kadını seçilir. Ve fil- min çağdaş bir iş merkezınde çekılmesı kararlaştınlır. Ne var ki film ekibinın yaşadık- lan olay lar sonucunda yönet- men cehennem konusunda bir fılm çekileme\eceğı ka- ranna varır. Çünkü bir soru işaretiv le sonuçlanan bir film çekmenin bir anlamı yoktur. Kendısıne öneny yapan yaş- Iı adama şu yanıtı verir: "Tannya inansaydık soru işaretine bir karşılık bula- bilirdik. .Ne \azık ki inan- mıyoruz artık \e hiçbir çı- kış yolumuz yok." Cehen- nem stüdyo denilen yanılsa- ma merkezlennde görüntüye dökülemez. Umutsuzluk ve karamsar- lığın egemen oldu|u "Zin- dan". cehennem yaşamının ta kendisi mıdir. yoksa Sart- re'ın da dedıği gıbı, ötekı ın- sanlar mıdır sorusunu ortaya atıyor. Herkesın kendı ıçın- dedır kendı cehennemı. Ikın- cı Dünya Savaşı"nın vol açtı- ğı büyük yıkımın \ol açtığı sorgulamalara göndermeler yapan "Zindan". Berg- man'ın önemli filmlennın ilk örneği sayılıyor. Bergman daha sonra "Susuzluk" adı filminde ev lilik cehennemıni işleyecek ve sorgulamasını "Fanny ve Alexander"a dek sürdürecektır. KENT HABERLERI Star-Tac tantU • Istanbul Haber Servisi -Cep telefonu Motorola StarTac, Kral TV Müzik Ödülleri gecesinde mankenler Eliz Can, Seda Ergin, Dilek Deliktaş ve Sena Dora tarafindan tanıtıldı. Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen gecede tanıtılan cep telefonu, 95 gram ağırlığında ve kullanıcı pilin zayıflaması durumunda işlemını böhneksizin pil değiştirebiliyor, Intemet'e bağlanabiliyor. Siyanüre karşı Tepki GPUÖU' H tstanbul Haber Servisi - tzmir'ın Bergama ilçesi Ovacık Köyü'nde sıyanür yöntemiyle altın madeni işletmek isteyen Eurogold'a karşı tstanbul'da 'Tepki Grubu' oluşturuluyor. îstanbul'daki farklı çevTeci örgütlerin bir araya getirilerek oluşturulmaya çalışılan Tepki Grubu, yaptığı açıklamada, grubun her salı akşamı saat 19.00'da Istanbul Sanat Merkezi'nde halka açık olarak çalışmalannı sürdüreceğini bildirdi. Kepgjymetöreni İstanbul Haber Servisi -Türkjye Kızılay Derneği'ne bağlı İstanbul Kjzılay Özel Hemşirelik Lisesi'nin 72. Geleneksel Kep Giyme Töreni'nde. 1. sınıföğrencisi 30 hemşire adayı kep giydi. Törende konuşan Türkiye Kızılay Demeği Genel Başkanı Kemal Demir, Cumhuriyet Türkiyesi'nin en eski okullanndan Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi'nin 72 yıllık eğitim hayatmda mezun ettiği öğrencilerin ülkeye yararlı hizmetler yaptıklannı söyledi. Küçükçekmece'de yangm • İSTANBUL (AA) -Küçükçekmece'de bir barakada çıkan yangm sonucunda, yeni evli bir kadın hayatını kaybetti. Sefaköy Muammer Aksoy Caddesi Seymen Sokak'ta bulunan boş arazıde kurulu olan barakada, saat 02.30 sıralannda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, çadırda yaşamakta olan Sultan Karabıyık (15) yanarak öldü. Kâğrt kampanyası • tstanbul Haber Servisi -Haraççı Belediyesi, "Çocuklanmız için 1 kg kâğıt kampanyası" başlatıyor. Belediyeden yapılan açıklamada, milli servetin korunması, çocuklara daha fazla yeşil alan bırakılabilmesi için böyle bir kampanya düzenlendıği belirtildi. Açıklamada. kampanyanın bugün saat 14.00'te başlatılacağı bildirildi. Sukesintisi •İstanbul Haber Servisi - Güngören'deki ana isale hattında yapılacak çalışrna nedeniyle bugün saat 08.00- 17.00 arası bazı semtlere su verilemeyeceği bildirildi. İSKİ Basm Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre su verilemeyecek semtler şunlar: Merter, Tozkoparan, Kerestectler Sitesi ve Güngören. Mimarlar Odası'nın mekânlan Maliye'ye verilmek isteniyor Bakanlıktan yeni işgal senaryosu İstanbul Haber Servisi - Mimarlar Odası'nın, Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası'ndaki 2005 yılınakadarkulla- nım hakkı bulunan mekânlannı, mah- kemenin durdurma kararlanna rağ- men ışgal eden Kültür Bakanlığı. şim- di aynı mekânlan boşaltarak bu kez Maliye Bakanlığfna teslim etmeye hazırlanıyor. İstanbul Idare Mahkemesi'nin yü- rütmeyi durdurma karanna bölge ida- re mahkemesınde ıtiraz eden Kültür Bakanlığı, üst mahkemeden de 'ret' yanıtını alınca, yargı karanna aykın olarak işgal ettiği bınayı 'Mimarlar Odası'ndan kaçırmak için' yeni yöntemler uyguluyor. Bakanlığın söz konusu amaçla yaklaşık bir haftadır Oda'ya ait mekânlardaki eşyalarını boşaltarak aynı mekânlan 'Maliye've devretme hazırlığına giren' Kültür Bakanlığı 3 No'lu Koruma Kurulu Müdürlüğü, geçen aralık ayından bu yana sürdürdüğü çalışmalanna da bi- nanın 'fuayesinde' devam etmeye başladı. Koruma Kurulu'nun halen büro ve toplantı mekânı olarak kul- landığı giriş holü ve fuaye bölümü. Mimarlar Odası ile Kültür Bakanlığı arasındaki sözleşmede 'ortak kulla- nım alanı' olarak tanımlanıyor. Kültür Bakanlığı'nın ginşımını 'hukuku çiğnemek için yeni bir hi- le' şeklinde yorumlayan Mimarlar Odası İstanbul Şubesı Yönetim Kuru- lu Sekreter Üyesi Yıldız U> sal, bu son gelişmeyle ılgilı şu değerlendirmeyi yaptı: "Kültür Bakanlığı'na bağlı 3 No'lu Koruma Kurulu Müdürü, mahkemeden bizim lehimize karar çıktığı gün Bakan'ın talimatıyla bi- nayı işgal etti. Biz de uygulanma- >an bir yargı kararı elimizde olarak dışarıda kaldık. Şimdi, hukuken ve iki kez verilen mahkemc karanna göre bizim kullanmamız gereken mekânlan yine bue vermemek için .Vlaliye've devrediyorlar. Bu anla- yış bina peşinde değil, mimarlara ve Mimarlar Odası'na düşman. Çünkü biz kültürün ve doğanın ko- runmasından yanayız. Onlar ise bundan çok fazla rahatsızlar..." Ceza yağdı Trafikte alkol denetimi İstanbul Haber Servisi - tstanbul'da alkollü araç kullanımını kontrol altına almak isteyen trafık ekipleri alkollü sürücülere ceza yağdınyor. Polisin yaptığı uygulama sonucu 230 sürücüden 1 milyar 470 milyon 800 bin lira para cezası alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam saat 22.30 ile 01.00 arasrnda Istanbul'un 14 ayn kilit noktasında alkol kontrolü yaptı. Yeni Trafik Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte denetimlerini arttıran trafik polisleri. alkollü araç kullanan insan sayısında azalma olduğunu belirtiyorlar. 815 sürücüye alkol kontrolü yapan polis, bu kişilerden 230"una toplam 1 milyar 470 milyon 800 bin lira para cezası yazdı. 184 kişinin sürücü belgesıne el koyan polis ekipleri, 104 aracı da trafikten men etti. Eminönü ve Fatih ilçe belediyelerince ortaK kullanılılan Şebzadebaşı'ndaki nikâh dairesine Büyükşehir Belediyesi göz dikti. (Fotoğraf: KADER TUĞLA) RP'li veANAP'h belediyeler arasında nikâh dairesi tarüşması İstanbul Haber Servisi-RP'li Istanbui Büyükşehir Belediyesi, ANAP'lı Eminö- nü ve Fatih ilçe belediyeierinin ortak kul- landığı Şehzadebaşı'ndaki nikâh dairesine göz dikti. RP'li Büyükşehir Belediyesi, RP'lı ol- mayan ilçe belediyeierinin gelir kaynakla- nna el atıyor. Açık otoparklann işletilme- si ile iigili sorundan sonra Eminönü Bele- diyesi ile Büyükşehir Belediyesi bu kez de nikâh dairesi için karşı karşıya geldi. Eminönü Belediyesi'nin konuyla iigili dün yaptığı yazılı açıklama şöyle: "Emi- nönü ve Fatih belediyeierinin ortak kul- landıkları bu tarihi nikâh dairesine Bü- yükşehir Belediyesi göz dikti. Tıpkı, da- ha önce otoparklara göz diktiği gibi. Ne- rede bir gelir kaynağı sezse derhal ora- ya el atan Büyükşehir Belediyesi, bu yol- la ilçe belediyeierinin de elini kolunu bağlamak istiyor. Son olarak bu ünlü ni- kâh dairesinin alt salonunu market yap- mak üzere kolları sıvayan Büvükşehir Belediyesi, dairenin arşivinin kilidini zorla kırarak içeri girdi v e burada bulu- nan evrakı zorla boşalttı. Arşivlenmesi zorunlu olan bütün nikâh kütükleri, on binlerce kişinin evlenme sicil kayıtları da arşivden çıkarılıp koridoriara aıılı- verdi. Nice kutsal yuvanın manevi tapu senetleri olan bu evrak ayak altında çiğ- nenecek dereceye geldi. Nikâh için gelen gelin arabalarının ve misafirlerinin oto- mobillerinin park ettiği otopark ise mar- ketin deposuna kamyonların rahat ya- naşmalan için tahsis edildi ve kamyon yolu yapıldı. Zaten yetersiz kalan oto- parkın büyük bölümü de kamyon yolu haline getirilince bırakın nikâh için ge- len vatandaşların arabalarına, markete alışveriş için gelenlerin otolarına bile yet- meyecek bir durunıa geldi." F İ K R E T DAĞLIOĞLU 1.K6ŞI SAAT: 14.» A GR. \R\PL\R KAZI.M DİRİk 14MH.IUI im.m.m I.Sergen 61 &G5kçe T liu 2.Bozdağ 60 Alan 5 222 J.Stnr 6» A.R.Vüdız 4 »42 4.Kiçûktıuıcı 5«i BJutt 2 004 ITtBsd 58 Aykut 6 111 (j.Setiıu 58i E.Vılçın 3 030 2 . K « Ş l 3»eYK.hGlUZLER ,'I9NX.K11H SAAT: 14.30 ?EYLİLKOŞISI ••t* l.Airman 62 S..Akdı *• 2.Bahadır2 62 Tınaj t 3. Elektrik 42 E.Valçu t * * 4.Kazbek 62 Akıı 5.PriııcessSen 58i 5 211 3 243 4 212 1 211 2 «30 3.MİŞI SAAT: 15J» 3 VŞ. t>GlLtZLER K.V.-2I 1<M I. EIM ••+ I.Bato 60 Akın •*•• 2.PrivateFh 59i S..Akdı 3.BlutIct ' 58 Davıı 4.G«Ia>ak 56.5 S.İbi$ • 5. Kortta> 56.5 S.Kava 6.Hiroi 51 ILManaı •t 7. Enrico 50.5 LModa 5 121 4 013 3 343 2 211 1 201 6 411 7 312 4. EOŞP B GR - ^ L A » 'I«M ı. a n SAAT:I5J« RHA>D-2« , «İMİLTON * l.lntiUBİ 62i Abo 1 340 2.TıvkM 62i Sevindik 6 004 3.Awm3 60 A.Gökçc II 010 4.SeM 62 M.Bjvram 3 000 5. LIfet 61 I.GUYM 5 020 6. Bryçe 60i F.ÇHtik 7 OM 7. Hedi>e 5 60 Z.Mutlu 12 000 •• 8.Anplazı7 59i LYtlçııı 4 000 ••• 9.Ajoil 59i I.E«r 2 042 10. Pafalazı 1 57 Ş.Gâkçe 14 004 •*•• ll.Serçtm 57 A.RYıMız 10 400 12.MİMİ0 52.5 K.Dnrsun 9 «M 13.Sınarta 56 RMıut 13 3M H.Erdio 52i B.Gekçe t 000 t\TİKAM HTTAVKASEKİRİDİR 1. AYAK: Son ikı yanşlannı da kazanan Air- man ve Ka/bek, ilk şansa sahipler. Baha- dır 2, sûrpriz. 2. AYAK: Idmanlannda göz dolduran Priva- te Fly, gıderek düzelen Babo \e derecelı ga- lobu ile Enrico, birlikte değerlendinlmelı. 3. AYAK: Zor bir koşu. Sırasıyla Serçem, Asos 1, Arapkızı 7, İntikam 1 \ e Selvi de- ğerlendirmeye alınmalı. 4. AYAK: Son yanşını ölçü almadığımız Ca- hill, gûnün bankosudur. 5. AYAK: Istıkrarlı yanşlarçıkaran Malaba- di, çok şanslı. Nevres ve Haylaz, surpnz 6. AVAK: Bu grupta ılk kez koşacak olan Çelikbaş, ve iyi bir form tutan Nunşık, ön- celıklı ısimler. ALTILI CANYAN 2 11 1 9 7 8-1 4-5 7 13 12 8 5. KOŞl SAAT:l<İ.OO 4YK.İNGİLİZLER M M 1 . KIK 2i25.OO0.fl6» ••** l.Cjhill 57 M.Bı>rım I 114 2. M.hldızınojlu 56 \kın 6 331 3.Pri.Dancer 56 Dıtvt 6 343 * 4.Şakirefendi 56 A.R.Vılda 7 321 •* 5. Sisiluno 56 B.Cökçe 5 000 •**6.Ke>if 54 EAılçın 3 204 7.\o'vioreBets 54 Tıım 2 142 8,BİKkPtirl 52.5 S.İbiş 4 402 SUT:I6J« 4>t >K.I>GILIZLER HAND-15 U50.000.000 I.Mırin 57 V.Be>rw 5 000 ••* 2.Nevr« 59i E.Vıİçın 15 042 * 3. Pantomime 1 59i A.Rıza 1 020 * 4. IsUnder 59 Ş.Gökçt 7 104 5.Karapns 57.5 Akın 4 930 •••• 6. Malabadi 57i S.Akdı 9 234 7. Rising Spring 56.5 S.İbiş 2 004 IGuneh 56 Beür 14 302 9. Cellini 55.5 S.Yıldınm 16 000 l«. Vismr 55.5 D.Akdı 10 104 •• 11. Haylaz 55 Sefim 8 000 12.Gi»an 5fli B.Çeftik 3 000 Ü.TosTosTuran 52.5 R.\Una» 12 000 H.SVMGate 50i İ.Gûlbodafc. II 003 15.Elifimsin 49i C.Bozkurt 6 300 16. Mıbuhıvl 46.5 D.S» 13 000 (MBH) Gong 55.5 F.Çcltik P 000 l.SaMekin 59 E..Anlan U Î4T 2.DÖIMİ 59 R.Mana> 1 010 3. Senctrbey 1 56 İ.Gûlbudak 4 100 4.Samtaj 57.5 S.Vıldınm 3 021 5.Altmberk 55 Akbulut 7 003 6.M«radım3 56 Akın 13 232 •••* 7.Çebkbaş 55.5 Ş.Gökçe 6 121 • «.Mamflıej 55i E.>alçıa 10 313 9.Başakcao 54i t.Bozkart 14 100 10. >ozat Baba 54.5 S.lbi; 9 100 ll.Tekir 50.5 A.Ka>a 2 093 **12.Ba\Ba> 58 Bekir 11 231 *•* O.Nunşık 51 B.Ç*ftik 5 041 H.Şnbatl 49i D.Sm 8 000 TAHMİNLER l.KOŞL':F:TanseI(5).P:Bozdağ(2).PP: Sarar(3). S: Sergend;. 2. KOŞU: F: Airman (l). P: Kazbek (4). PP: Bahadır2(2). S: Elektrik (3). 3. KOŞU: F: Pmate Fly (2). P: Babo (1). PP: Ennco (7). S: Kurttay (5). 4. KOŞU: F: Serçem (11),'P: Aso5 1 (°). PP: Arapkızı 7 (S). S: fntikam 1(1). 5. KOŞU: F: Cahill (1). P: Keyıf (6). PP: Sisihano (5), S: Şakırefendi (4). 6. KOŞU: F: Malabadı (6), P: Nevres (2). PP: Haylaz (II). S: Islander (4). SS: Pan- tomime 1 (3). 7. KOŞU: F: Çeükbaş (7). P: Nunşık (13), PP: Bay Bay (12). S: Marufbey (8). Günün Ikilisi: 1. Koşu: 5/2 TabelaBahis:6.2.î1.4.3. OTORİTELERİIM GÖRÜŞLERİ Burhan Dalgıç Gülkan Vidinli Yaşar Atikler 1-2-3-4 1-4 1-4-2 2-1-4-7-5 2-1-5-4-7 2-1-5-7 1-4-8-9 9-11-4-1 11-9-5-4 1 1-3-4-6 1-5-4-3-6 2-6-4 2-4-6 8-12 8-4-1-12 7-13-12
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog