Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 MART 1997 PAZAR 14 KULTUR 'İstanbul'da Berlin' kültür etkinlikleri ekim ayı sonuna dek sürecek Berlin'e açılaıı kültür pencereleriBugünedek Almanya'dan Türİdye'ye gelen en kapsamh sanat vekûltür progranuolan 'İstanbul'da Bertin' şenliği, Özay Fecht ve Berlinli sanatçdann caz konseriyle başladı. Birçok etkinliğin yer alacağı şenliğin ağırlık noktasını Bertolt Brecht dizisi oluşturuyor. (Fotoğraf: KADER TUĞLA) Kültür Servisi - Berlin hükümetince beş yıl önce başlatılan 'Grenzenlos-Suıırsız' projesi ile Berlin'in kültür yaşamını değişik ülkelerde tanıtmayı amaçlayan etkinliklerin bu yılki durağı İstanbul. 1997'de 'Smırsız' projesinin kardeş kenri olarak seçilen İstanbul. Berlınli sanatçılara kapılannı açacak. 25. yılını kutlayan îstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, etkınliklerinde 'buluşma' kavramını ön plana çıkararak "İstanbul'da Berlin' şenliğini düzenlıyor. 'İstanbul'da Berlin' kültür etkinlikleri, bugüne dek Almanya'dan Türkiye'ye gelen en kapsarnlı sanat ve kültür programı olacak. 1998 yılında da Berlin'de İstanbul başlıkh bir dizi kültürel etkinlik gerçekleştirilecek. Özay Fecht ve Berlinli sanatçılann caz konseriyle başlayan etkinlikler. Hanns Eisler, Matthias Bauer caz topluluğu'nun 'HoUyvvood Şarkılan' başlıklı bir konseriyle sürdü. Etkinliklerin ağırhk noktasını oluşturan Bertolt Brecht Dizisi kapsamında yönetmen Sltanan Dodow'un 'Kuhle \Vampe' adlı filmi 10 martta gösterilecek. Senaryosunu Brecht'in yazdığı. Peter Patfitzch ve Manfred Wekwetrh'in yönettigi 'Cesaret Ana ve Çocuklan' adlı film ise 11 martta Oda Tiyatrosu'nda gösterilecek. Berliner Ensemble sanatçılan 12 ve 15 mart tarihlerinde Oda Tiyatrosu'nda 'Aşk ve Devrim' başlığı altında Brecht'ten şiirler ve şarkılar yorumlayacak. 13 martta Berliner Ensemble'dan dramaturg Barbel Jaksch, Holger Teschke ve yazar Yıhnaz Onay'ın katılacakian 'Gelenek ve Yeniden Başlama- 1989'dan Sonra Berftner Ensemble' konulu bir panel düzenlenecek. 14 martta ise Yücel Erten. Barbel Jaksch, Kerem Karaboğa, Yılmaz Onay, Holger Tesckhe ve Prof. Dr. Zehra Ipşiroğlu'nun katılımıyla Oda Tiyatrosu'nda 'Brecht Arük Kimin Umunında?' konulu panel yer alacak. Brecht dizisi kapsamında Zeüha Berksoy ve piyanist Erol Erdinç, 15 mart akşamı Brecht'in şarkılanndan olusan bir konser verecekler. 18 ve 20 mart tarihlerinde ise Berlinli ve Istanbullu sosyal bilimci ve felsefeciler 'Modernligin Krizi' konulu konferansta bir araya gelecekler. Konferans, istanbul Devlet Tiyatrosu ve Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin işbirliğiyle düzenleniyor. 7-20 mart tarihleri arasında ise Oda Tiyatrosu fuayesinde Berlıner Ensemble'ın 1949- 989 yıllan arasındaki afişleri sergileniyor. Berlin hükümeti adına Berlin Kültür Etkinlikleri Kurumu'nun, İstanbul'da ise istanbul Kültür ve Sanat Vakfi ile İstanbul Alman Kültür Merkezi'nin (Goethe Institute) işbirliği çerçevesinde düzenlenen 'İstanbul'da Berlin' kültür etkinlikleri ekim ayı sonuna dek sürecek. Kültürelbuluşmafestivallere taşındı'İstanbul'da Berlin' kültür şenliği kap- samında müzık. sinema, dans ve tiyatro nun en son ömeklerinin izlenebıleceği kül- tür şenliğinde Istanbullu sanatseverleryal- nızca yapıtlan degil. sanatçılan da tanıma olanağını bulacaklar. Nisan-temmuz ayla- n arasındaki dört aylık süreye yayılan İs- tanbul film, tiyatro, müzik ve caz festival- len kapsamında da yer alacak 'tstanbul'da Berlin" etkınliklen. festival programlann- da 'Berlin Pencereleri" adı altında sunula- cak. Bu çerçevede Raûıer Werner Fassbin- der'in başyapıtlanndan 'Berlin Alexander Meydanı' film festival i bünyesinde 29 martta Fitaş 5 sinemasında göstenlecek Fritz Lang'ın sinema tarihınin ılk bılim- kurgu filmlerinden 'MetropoKs'i Istanbu Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde 8-^ nisan tarihlerinde Lütfi Kırdar Odıtoryu- mu'nda özel birgösterim yapacak. Berlin- li yönetmenler tarafından son beş yıl için- de çekilmiş filmlerden oluşan 'Berlin: Bir Kent Bir Sinema' başlığı altında Wim VVenders'in 'Ne Kadar Uzak O Kadar Yakın'. Margarethe von Trotta'nın 'Va- at', Angela Hottschmidt'in 'Senin Mavi Gözûn', Uluslararası Sanatçılar Organı- zasyonu'nun 'Avrupa Kalesı", Mark Schüchter'ın 'Ölü' veJanRabke'nin 'Par- tizan'.JensBecker'ın 'Adamskf, Clemens Schönbom'un 'Deniz Kabardı". Filippos Tsitos'un 'Bana Aşktan Söz Et\ Matthias Glasner'ın 'Seksi Sadk', Fred Kdemen'm 'Kötü Kader' ve Carsten Fiebeler'in "Ra- Rainer VVerner Fassbinder'in başyapıdanndan 'Berlin Alesander Meydanı' ve İDSO eşliğinde gösterilecek olan Fritz Lang'ın 'Metropotis'L ul'un Tango"su göstenme sunulacak. Tiyatro Festivali kapsamında Berlinli sanatçılar Ismafl Iv» ve Johann Kresnik, 'Othello' adlı gösteriyi sunacaklar. Berli- ner Ensemble uyarlaması "Arturo L'i'nin Önlenebilir Yüksetişi''. dansçı ve koregraf Cesc Gelabertin 'Armand Dust2//Susa- mak' başlıklı gösterisi yer alıyor. İstanbul Müzik Festivali'nde ise çağdaş Alman bes- tecıler Peter AMtnger, Erhard Grosskopf, Georg Katzer, Juliane Klein, Isabel Mundry, Helmut Oehring, Dieter Schne- beL VValter Zimmermann'ın yapıtlan Ne- ue Musık Berlin Oda Müzıği Topluluğu ta- rafından seslendirilecek. Besteci Dieter Schnebel yönetimindeki Neue Musik Ber- lin Oda Müziği 'Jowagerfi' sahne kantatı- nı Dıe Mauhverker Grubu ile yorumlaya- cak. David Moss, Hans Peter Kuhn ve Ja- pon kadın dansçı Junko YVada, Berlin Skycraper ve Süleyman Erguner, Brit-pop grubu Superstore, reggae topluluğu Re- aiity Brothers, Doğu Berlinli kadın şarkı- cı Bobo ve Dogu Berlinli metal topluluğu Rammstein müzik festivalinin konuklan arasında. Berlinli yazarlar ile Türk yazarlann bu- luşması ise 28-30 nisan tarihleri arasında gerçeklesecek. Buluşmaya Katia Lange Müller. Mkhael Roes, lwe Kolbe Dea Lo- her. Christoph Hein, Feücitas Hoppe, Hui- ki Aktunc, Murathan Vlungan, Lale Mül- dür, Latife Tekin. Mahir Oztaş ve Mario Levi katılacaklar. "Bertin-lstanbul'da et- kinlikler dizisınde ikı kentın ılışkileri ayn ayn tarihsel ve güncel boyutlanyla konfe- rans ve açıkoturumlarla ele alınacak. 'Sa- nat veMedya', 'Berliner Ensembte Afişle- ri Sergisi', Berlin Etnoloji Müzesı sergısı olan "Müslümanlar Brandenburg'da", Alman-Türk Cemıyetı ışbirlıgıyle hazır- lanan 'Bağdat Denüryolu' foto belgeseli, Berlin Kukla Tiyatrosu Müzesi 'nın düzen- ledıgı 'DüşgücününOyun Alanlan', Stutt- gart Dış llişkiler Müzesi'nce hazırlanan 'Potsdam Meydanı DüzenJemesi' sergileri de İstanbul ve Berlin'in kültür buJusması- na katkıda bulunacak. 9. Uluslararası Ankara Film Festivali'nde en ilginç bölüm 'Kısa Sınır Tanımaz' Ankara, 'Avnıpah9 Türklere açılıyor CUMHUR CANBAZOĞLU Dokuz yaşına basan Uluslara- rası Ankara Film Festivali, her yıl olduğu gibi bir grup amatör ruh- lu sinema tutkununun büyük ça- basıyla 13 mart tarihinde başlı- yor. 24 marta kadar sürecek fes- tival, Başkan Mahmut TaK Ön- gören önderliğinde Ankara'yı bir sinema kenti yapabilmenin çaba- sını veriyor. Kısa metraj, canlan- dırma ve belgeselde büyük yol kateden festival, bu yıldan başla- yarak Türkiye dışında yaşayan Türkiye kökenli sinemacılara da kapılannı açıyor. 'Kısa Suur Ta- nımaz" başlığını taşıyan bu bö- lüm Uluslararası Ankara Film Festivali'nin bu yıl en ilginç bö- lümlerinden biri. - Bflinen bölümler dışında bu yıl festivalde ne gibi yenilikler var? M\HMUT TALİ ÖNGÖ- REN - Geçen yıl Köln'de ve Nürnberg'de yapılan Türkiye film festivallerine Ankara Film Festivali'nin önemli katkılan ol- du. Bu ilişki sırasında Avrupa'da yaşayan. film yönetmış Türkiye kökenlı birçok gence rastladık ve onlara bizim festivalde bir bölüm ayırmaya karar verdik. Bu bölü- mün adı 'Kısa Sınır Tanımaz'. Ancak, içinde belgeselin uzunu- na da rastlamak mümkün olacak. Avrupaüaki genç yönetmenler- den on tanesıni Ankara'ya davet edip onlann 21 filmini göstere- ceğız. 19 martta da forum düzen- leyip Avrupa'daki genç sinema- cılann sorunlanyla Türkiye'de film çekenlerin sorunlannı aynı anda tartışacağız. Bir de gelecek yıl için yanşmalarda nasıl bir dü- zenleme yapacağımızı görüşece- Çünkü gelecek yıl Türkıye kö- kenli bu insanlan da yanştırma- yı planlıyoruz. Ancak Avrupa 'da- ki filmcilerin bir bölümü bulun- duklan ülkelerin vatandaşı ol- muşlar. UlusaJ yanşma deyince bir insan Türkiye kökenli olsa da teknik açıdan sorun doğuyor. Iş- te bunlar hep tartışmadan sonra ortaya çıkacak. - Festival bu yıl hangi salonJan bulabUdi? - Salonlann büyük bölümü Amerikan filmlerine aynldığı için bu yıl festivale boş sinema salonu bulmak yine zor oldu. tr- fan Demirkol'dan üç sinema sa- lonu aldık: Kavaklıdere Sinema- sı'nda birinci salon, Büyülü Fe- ner kompleksınde Şener Şen Sa- lonu ve Kızılırmak Sineması. Buralarda uzun metrajlılar para karşılığında gösterilecek. Bilet fiyatlan: Tam 350 bın TL, öğren- ci 200 bin TL. olacak. Parasız gösteriler ise Türk-Amerikan Derneği'nde, Fransız Kültür Merkezi'nde, Alman Kültür Merkezi'nde ve Türk-lngiliz Derneği'nin salonlannda göste- rilecek. - Panel ve söyleşi programlan zenginmi? - Başta önemli bır forumdan söz etmiştim. Onun dışında yö- netmenlerin gösterilerden sonra katılacakian çok sayıda söyleşi var programda. Uç kategoriyle kısa film -Ankara arük iyiden iyiye Tür- kijc'nin kısa metraj film merke- n oldu. Kısa metrajcılann bu yıl ilgisi ne düzeyde? - Ankara, "l988'deki ilk festi- valden başlayarak kısa fılme ve belgesele çok önem verdi. Kısa .nkara Film Festivali'nin Başkanı Mahmut Tali Öngören, kısa metraj, canlandırma ve belgeselde büyük yol kat eden festivalin bu yıl Türkiye dışında yaşayan Türkiye kökenli sinemacılara da kapılannı açtığını belirtiyor. 'Kısa Sınır Tanımaz' başlıklı bölüm, bu yılın en ilginç bölümlerinden biri. Avrupa'daki genç yönetmenlerden lOtanesinin 21 filmi gösterilecek ve gerçekleştirilecek bir forumla Türkiye'de film çekenlerle birlikte sorunlan tartışılacak. Bu yönetmenlerin gelecek yıl yanşmaya katılmalan da görüşülecek. film yanşmasını dramatik, de- neysel ve canlandırma olarak üç kategoride düzenliyoruz. 62 film baş\aırdu, bu önemli bir rakam. Belgesel film yanşmasına ise 25 film katıldı. Tabii bunlar ilk ele- meden geriye kalan yapımlar. Uluslararası Kısa Canlandırma Yanşması'na Türkiye dahil 13 ülkeden 47 fîlm geldi. O da fes- tivalin önemli bir bölümü. Bu- nun dışında on beş filmden olu- şan Türk Sinema Tarihi bölü- münde Türk kısa fılminin tarihe geçmiş ömeklerini sunacağız. Ulusal uzun film yanşmasında 13 film yanşıyor "Mum Kokulu Kadmlar" İrfan Tözüm, "Akrebin Yolculuğu" Ömer Kavur, "Sen de Gitme" Tunç Başaran, "Işıklar Sönmesin" Reis Çelik, "HolK^ood Kaçakİan" Muammer Özer, "Ekmek" Faik Ahmet Akjncu "Dırajen" Şahin Gök, "Tabutta Rövaşata" Derviş Zaim, "Deniz BekHyordu" Sunar Kural Aytuna, "Bir Erkeğin Anatomisi" Yavuz Özkan, "Intihann El Kitabı" Erbil Amnay, "Ali" Cemal Şan,"Kış Çk*grKadirSözen. Teknik açıdan gösterilebilecek on beş film bulduk bu yıl. Dün- yaya Kısa Bakış bölümünde çe- şitli ülkelerden yanşmadışı film- ler olacak. - Son yülarda bir öğrenci ken- ti görünümû kazanan Ankara'da gençlerin festivalden beklentile- riyle ilgili bir araşbrmanu var mi? - Gençlerin isteklerini yakın- dan inceliyoruz. Onlan çekebil- mek için kısa metrajlılann ve bel- gesellerin çok önemli bir işlevi var. Hem yanşma filmJeri hem de yanşma dışı fılmler büyük il- gi görüyor. Buna Kısa Sınır Ta- rumaz bölümünü ekleyince ilgi- nin daha da artacağmı düşünü- yoruz. Festivale gösterilen ilgiyi bilet satışıyla açıklarsak. geçen yıl gelen 40 bin seyircinin yalnız 15 bini bıletli seyirci.. yani uzun metraj seyreden kitle. Gerisi kı- sa metraj ve belgesel izlemiş. Bunlann büyük bölümü de genç- lerden oluşuyordu. Bfitçe 12 mllyar lira - Bu >il hangi kuruluşlar festi- vale destek sağuyorlar? - Bu yıl en çok sponsor olan dönem, ancak masraflar da o de- rece arttı. Aslmda çok sponsor yerine sponsorlann daha fazla maddi olanaklarla festivali des- teklemesi önemli. En büyük sponsorümüz Çankaya Belediyesi.. altı milyar veriyor. Bunun dışında Renault-Mais ilk kez giriyor; UPF, Piyale. Ziraat Bankası, Top Avenue diye bir mağaza zinciri, Halk Bankası, Yapı Kredi Bankası, Mamak Belediyesi, THY, British Air- ways, Neva Palas Oteli, Mül- kiyeliler Birliği gibi para dışında değişik olanaklar sağlayan kuru- luşlar var. Son anda Kültür Bakanlığı da çok küçük bir mik- tar da olsa katkı sağlamaya karar verdi. - Festivalin butçesi ne kadar? - On iki milyar lirayı buluyor. - Her bölüme değişik kuruluş- laruı sponsorluğu sağlanarak da- ha fazla verim ahnamaz mı? - Şirketler bunu istedi ama, Ankara'da şu andaki durum genel bir katkı gerektiriyor. Önümüzdeki yıl onuncu festivali kutlayacağız, güçlü sponsorlar gerekecek ve bunu bölümlere sponsor sağlayarak gerçekleş- tireceğiz. Cesaria Evora Cazın çıplak ayaklı divası Kültür Servisi - Amenkalı ünlü caz piyanisti Horace Silver, 30 yıl önce yaptığı 'Tne Cape Verdean Bhıe' adlı albümüyle doğup büyüdüğü topraklara şükran borcunu yerine getirmesinden bu yana, Cape Verde adalannın caz dünyası için anlamı çok büyük. Senegal kıyılanndaki bu eski Portekiz sömürgesı, caz dünyasma yepyeni bir ses daha armağan etti son yıllarda. 55 yaşındaki kadın şarkıcı Cesaria Evora, Cape Verde adalannın müzik mirasmın günümuzdeki temsilcısi. Evora, 'Morna' adıyla bilenen geleneksel müziği çağdaş caz standartlanyla buluşturarak özellikle A\Tupa ve Kuzey Amerika'da büyük bir çıkış yaptı. Evora'yı 90'lann BüHe Hoüday'i olarak tanımlayan eleştirmenler, sanatçmın yapıtlannı blues, folk ve Portekiz 'fado'lannm bileşimi olarak değerlendiriyorlar. Kısa bir süre önce Londra'ya taşuıan Evora'nm ailesi, kökleri 19. yüzyıla uzanan 'Morna' geleneğinin sıkı takipçilerinden. Amcalanndan biri, günümüzün çağdaş Morna bestecilerinden biri olarak biliniyor. Evora'run en büyük düşü, konserlerinde onun parçalannı söylemek. Bir sokak çalgıcısınm kızı olan Evora, Cape Verde'de adeta ikinci din olarak kabul edilen müzik ile küçük yaşlarda tanışmış ve 15 yaşında barlarda şarkıcılığa başlamış. Uzun yıllar küçük kulüplerde çalışmış. Jose Da Silva'nın önensiyle Paris'e gelen Evora, 1988'de 'LaDiva aux pieds nus - Çıplak Ayakh Diva' adlı bir albüm yaptı. Dört yıl sonra da Fransa'da büyük sükse yaratan 'Miss Perfûmado' adlı albüme imza attı. Albüm Fransa'da 200 bin kopya sattı. Cape Verde adalannın çıplak ayaklı divası ya da daha bilinen yakıştırmayla Billie Holiday'in 90'lardaki yüzü, geldiği toprakian, büyük zenginliklere sahip olmasa da dünya üzerinde nadiren bulunabilecek bir cennet olarak tanımlıyor. Evora'nın ilginç bir özelliği de konser salonlannı 'doğasuıa aykın' bulduğu için kapalı yerlerde şarkı söylememesi. • Tlial Bedenler Peter Greenaway'in yönettiği filmde Viv un Vv'u. Ken Ogata ve Ewan McGregor rol alıyor. (Beyoğlu Alkazar 293 24 66, Teşvikiye AFM 224 05 05, Bakırköy Carousel 571 83 80, Altunizade Capitol 39119 35, Kadıköy Bahariye 414 35 05) • Özgürlüğün Bedeli Venedik Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi aktör ödüllerini alan filmin yönetmeni Neil Jordan. Başrol oyuncusu ise Liam Neeson. (Beyoğlu Emek 293 84 39, Osmanbey Gazi 24796 65, Teşvikiye AFM 224 05 05, İstanbul Princess 285 06 95, Ortaköy Princess 227 9147, Ç. Taş Şafak 516 26 60, Bakırköy Avşar 583 14 97, Kadıköy Süreyya 336 06 82, Altunizade Capitol 391 19 35, Pendik Oscar 390 09 69) • Güzel Bir Gün Mıchael Hoffman'ın yönettiği filmde Michelle Pfeiffer ve George Clooney başrollerde. (Şişli Kent 241 62 03, Beyoğlu Sinepop 25111 76, Çemberlitaş Şafak 516 26 60, Bakırköy Avşar 58314 97, Galeria Prestige 560 72 76, Kadıköy Reks 336 0112) • Sırlar ve Yalanlar Bu yıl 5 dalda Oscar adayı olan filmi Mıke Leigh yönetiyor. (Beyoğlu Alkazar 293 24 66, Harbiye As 247 63 15, Etiler Akmerkez 282 05 05, Fenerbahçe Pyramid 348 01 50. Kadıköy Bahariye 414 35 05, Altunizade Capitol 3911935) • Güzel Bebek Louıs Malle'ın Amenka'da çektiği ilk fılmm Türkiye'de gösterimi 20 yıldır yasaktı. Susan Sarandon ve Brooke Shields başrollerde. (Etiler Akmerkez 282 05 05, Beyoğlu Fitaş 249 01 66, Bakırköy Carousel 57183 80, Altunizade Capitol 391 19 35) • Koh/a Jan Sverak'ın yönettiği film yabancı film dalında Oscar adayı. (Beyoğlu Fitaş 249 01 66,Kadıköy Moda 33 7 01 28) • Bir Kadının Portresi John Malkovich ve Nicole Kidman'ın başrolleri paylaştığı filmin yönetmeni Jane Campion (Şişli Kent 241 62 03, Beyoğlu Beyoğlu 21 32 40, Bakırköv Avşar 583 14 97, Altunizade Capitol 310 06 16, Kadıköy As 336 00 50) • Cadl Kazanı Arthur Miller'ın oyunundan sinemaya uyarlanan filmin yönetmeni Nicolas Hytner. Filmde Danile DayLewıs ve VV'inona Ryder rol alıyor. (Şisli Kent 24162 03, Beyoğlu Lale 249 25 24, Çemberlitaş Şafak 516 26 60, Bakırköy Avşar 583 14 97, Atrium Prestige 559 80 63, Kadıköy Holiytvood 338 80 63) • Evita Alan Parker'ın yönettiği film Madonna'ya en iyi kadın oyuncu dalında Akın Küre ödülü kazandırdı. Filmde Antonio Banderas ve Jonathan Pr\'ce da rol — ahyorlar. (Şişli Kent 241 62 03, Beyoğlu Sinepop 251 11 76, Çemberlitaş Şafak 516 26 60, Bakırköy Avşar 583 14 97, Bakırköy inciHi 5^2 64 39, Galleria Prestige 560 72 66, Kadıköy Hakan 33796 37) M Emma Jane Austen'ın yapıtından uyarlanan filmin yönetmeni Douglas McGrath. Filmde Gwyneth Paltrovv, Toni Colette, Alan Cumming ve Evvan McGregor rol alıyor. (Beyoğlu Alkazar 293 24 66, Harbiye As 247 63 15, Bakırköy Avşar 583 14 97, Kadıköy Bahariye 414 35 05) • Erkekler ve Kadınlar Kullanma Kılavuzu Geçen günlerde ülkemize gelen Fransız yönetmen Claude Lelouch'un yönettiği filmde Bernard Tapıe, Fabrice Luchini ve Alessandra Martines rol ahyorlar. (Kadıköy As 336 00 50 M Fidye Ron Hovvard'ın yönetmenlığıni yaptığı, Mel Gibson. Rene Russo, Delroy Lindo ve LİIi Taylor'un başrolünü paylaştığı heyecan verici filmin öyküsü Cyril Hume'a ait. (Etiler Akmerkez Braun 282 05 05, Teşvikive AFM 224 05 05, İstanbul Princess 285 06 95, Ortaköy Feriye 236 28 64, Osmanbey Gazi 247 96 65, Beyoğlu Atlas 252 85 76, Aksaray Yüdız 589 61 38, Etiler Hillside 26318 38, Altunizade Capitol 391 19 35, Bakırköy Carousel 571 83 80, Bakırköy Renk 57218 63, Bakırköy Cinema 74 572 04 44, Kadıköy Moda 337 0128, Pendik Güney 35413 88, Çemberlitaş Şafak 516 26 60, Florya Prestige 663 28 86) • Larry Flynt: Skandalın ismî tki dalda Oscar'a aday göstenlen ve Hustler dergisinin sahibi Larry Flynt'in hayatını konu alan filmin başrolünü Woody Harrelson oynarken, yönetmenliğini Milos Forman yapıyor. (Beyoğlu Alkazar 293 24 66, Osmanbey Gazi 24796 65, Etiler Akmerkez 282 05 05, İstanbul Princess 285 06 95, Bakırköy Avşar 583 14 97, Çemberlitaş Şafak 516 26 60, Kadıköy Kadıköy 337 74 00, Altunizade Capitol 39119 35) BUGÜN • AKBANK KARAGÖZ KUKLA TİYATROSU gösterisi saat 11.00'de Sakıp Sabancı Lisesi Tiyatro Salonu'nda Tacettin Diker yönetiminde sergilenecek. (264 18 95) • BERTOLT BRECHT VE EPİK SİNEMA konulu söyleşi saat 16.00'da Idil Kültür Merkezi'nde. Söyleşiye sinema eleştirmeni Atilla Dorsay ve yönetmen Atıf Yılmaz katılacak. (260 05 07) • İSPANYA İÇ SAVAŞI konulu seminer saat 16.00'da Toplumsal Araştırmalar Vakfı Beyoğlu Şubesi'nde Erkan Doğan tarafindan sunulacak. • İSTANBUL'DA BERLİN kültür etkinlikleri kapsamında Özay Fecht ve Berlinli müzisyenlerden oluşan grubu, saat 19.30'da AKM Oda Tiyatrosu'nda bir konser verecek. • AYDINLANMAMN ŞAİRİ TEVFİK FİKRET, Saat 15.00'te Caddebostan Kültür Merkezf nde anılacak. Toplantıya Sami Karaören, Prof. Dr. Reşat Kaynar, Prof. Dr. Cahit Tanyol, Salim Rıza Kırkpınar, Recep Bilginer \e iadi Cumbul kaülıyorlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog