Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

9MART1997PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 AGİT heyetinin arabuluculuk girişimleri sonuç veriyor Berişa'dan erken seçime 6 evet'Dış Haberler Servisi - Arnavut- luk'taki bunalımın çözümü için ülkeye gelen Avrupa Güvenlik ve lşbırliği Teşkılatı (AGİT) heyetiy- le görüşen Amavutluk Devlet Başkanı SaH Berişa. isyancılann silah bırakmalan durumunda 45 gün içınde genel seçime gitmeyi kabul ettı. Vlora'daki isyaru yöneten Vlo- ra FCurtuluş Komıtesi, öncekı gün silah bırakmak içın yenı seçımle- re gidilmesini şart koşmuştu. Be- rişa'nın seçime gıdileceği açıkla- ması, isyancılann, hükümetın si- lah bırakılması ıçın tanıdığı 48 sa- atlik sürenin son saatleri yaşanır- ken. ordunun olası bır saldınsına karşı savunma hatlannı güçlendı- rip hazırlık yapmaya başlamalan- nın ardından geldi. Hükümetin, is- yancılara silahlannı bırakmalan için verdıgi süre bu sabah saat 7'de bitiyor. Devlet Başkanı Benşa, dün, ülkedekı bunalıma banşçı çözüm bulunması amacıyla hükü- met ile ısyancılar arasında arabu- luculuk yapmak içın ülkeye gelen Avusturya eski Başbakanı Franz Vranitzky başkanlığındaki AGlT heyeti ile ikı kez görüştü. Sali Be- rişa, görüşmelerin ardından. is- yancılann silahlannı bırakması durumunda 45 gün içınde genel seçimlere gitmeyi kabul ettiğini açıkladı AGÎT heyeti, muhalefet liderleri ile de görüştü. Muhalefet- tekı Demokrasi Bırliği'nin lideri Neritan Ceka ise, Benşa'nın er- ken seçim önerisine karşı çıktı. • Arnavutluk lideri Sali Berişa, isyancılann silahlannı bırakmalan halinde 45 gün içinde genel seçime gitmeyi kabul etti. Hükümetin elindeki Girokastra kentinin de isyancılann eline geçtiği bildirildi. Ceka, bu koşullar altında seçim yapılmasının yanlış olduğunu, se- çimlerin 3 - 6 ay içinde yapılma- sından yana olduklannı belirttı. Içişleri Bakanlıgı, ülkenin güne- yindeki Vlora kentinde de, isyan- cı gruplarla hükümet güçleri ara- sında geçen hafta başlayan çatış- malarda ölenlennsayısuunİO'ye çıktığını açıkladı. tsyanolar karartı tsyancılann liderleri. Ben- şa'nın istifasında ve ûlkeyi erken seçime götürecek geniş tabanlı bir hükümetin kurulmasında ısrarlı olduklannı yinelediler. Saran- da'dakı isyancı liderlerinden Ce- vat Koçiu. AGlT heyetiyle görüş- mesınin ardından seçime gidile- ceğini açıklayan Berişa'ya güven- mediklerini söyledi. Koçiu, 45 gün içinde seçirnlere gidilmesinin uygulamada imkânsız olduğunu savundu. Saranda kentinde, silah- lı isyancılardün, Yunan adası Kor- fu ile Saranda arasında çalışan fe- ribota binıp Yunanistan'a gitmek için limanda toplanan yüzlerce ki- şiyi dağıtmak ve kente gönderilen ilaç veyiyeceklerinyağmalanma- sını önlemek için ateş açtılar. Ka- labalığın yatıştınlmasından son- ra, önceki gün gızli polislerle gir- diİderi çatışmada ağır yaralanan üç isyancı ile 150 kadın ve çocuk feribotla Korfu'ya gönderildi. Bu arada, hükümet güçlerinin kontrolunda bulunan Girokastra kentinin de isyancılann eline geç- tiği bildirildi. Yüzlerce isyancının kentteki ordu üssünü basarak bu- radaki bınlerce silaha el koydu- klan belirtildi. Olay sırasında as- kerlenn müdahale etmedikleri ve isyancılann, aldıklan silahlarla havaya ateş açarak ussü terk ettik- len belirtildi. Öte yandan, İtalya Arnavut- luk'un güneyindeki isyandan ka- çan Arnavut vatandaşlannm sı- ğınma taleplerini kabul etmeye- ceğini açıkladı. Bu arada, Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel, Amavutluk Devlet Başkanı Berişa ile dün bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhur- başkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cum- hurbaşkanı Demirel görüşmede, Türkiye'nin Arnavutluk'ta mey- dana gelen olaylan yakından ve endişe ile takip ettiğini belirterek, ülkede en kısa zamanda düzenin ve kanun hakimiyetinin sağlana- cağına inandığını kaydetti. POLÎTIKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Medine'den Lozan'a Ulkedeki isyan nedeniyle yaşam koşullan daha da kötükşen Çingeneler, Yu- nanistan'a geçebilmek amacrvla çaresizük içinde günlerdir suurda bekliyor. "Millet olmanın zorunlu bir şartı, hukuk ve yargı birliğidir." Böyle diyor Taha Akyol, "Me- dine'den Lozan'a" adlı kitabın- da. Taha Akyol, kitabında, ameli- yat masası başındaki bir dokto- run titizliği ile tarihimizde "çok hukukluluktan", "hukuk ve yargı bihiğine" geçilmesi için verilen mücadeleyi irdeliyor. Hz. Muhammed, "Medine Vesikası" dıye bılinen sözleşme ile Medinelı Yahudi ve putperest kabilelere yargı ve yönetim ko- nulannda, Taha Akyol'un "bir tür kabile otonomisi" diye niteledigi özerklik tanımıştı. Ancak "tekrahanmayan, ge- çici olan ve bağlayıcı olmayan" Medine sözleşmesi, değışen ko- şullar altında yürümemiş, "hukuk bırliğine" yönelme egilimleri güç- lenmeye başlamıştır. • • • Osmanlı Imparatorluğu'nda ise Fatih Suttan Mehmet'in "millet" (dini cemaat) sistemi ile çok hukuklu sistemın uygulan- masına başlanıyor. Yani her dini cemaat kendi dini yönetim örgü- tünesahipolupdinı kurallara gö- re yönetiliyor, yargı mercileri ve hukuk da dinlere göre farklılaşı- yordu. Çağına göre ilerıci ve liberal bir sistem olan "millet" sistemi, di- ğer bir deyişle "çok hukuklu sis- tem" zamanla Osmanlı'nın başı- na büyük dertler açacak sorun- lann kaynağı olacaktır. Özellikle 19.yüzyıldamilliyetçilikakımlan- nın gelişmesi üzerine din farkla- nna göre bölünmüş Osmanlı Im- paratorluğu'nda "kendi hukuku- na göre" örgütlenmiş topluluklar arasında aynlıkçı eğilimler güç- lenmeye başlayacaktır. Taha Akyol kitabında Osman- lı Imparatorluğu'nda "çok hukuk- luluktan" hukuk ve yargı birliğine geçmek için verilen savaşımı, bu savaşımın Lozan'da kazanılan ni- hai zaferle noktalanmasının öy- küsünü anlatıyor. ••• Osmanlı Imparatorluğu'nun tasfiyesi ve topraklannın payla- şılması anlamına gelen ünlü "Şark Meselesi", Rusya'nın Os- manlı'nın Ortodoks tebaasını ko- ruma hakkını kazandığı 1774 ta- rihli Küçük Kaynarca anlaşması, Sadrazam Ali Paşa'nın ilk kez kapitülasyonlann kaldırılmasını Avrupalılardan resmen talep etti- ği 1856 tarihli Paris Kongresi, hu- kuk birliği yplunda çok önemli bir adım olan Cevdet Paşa tarafın- dan yazılan Mecelle'nın öyküsü, Ittıhat ve Terakkı hükümetinin 1914'te kapitülasyonları kaldır- ması, ancak 1920'de Sevr anlaş- ması ile kapitülasyonlann tekrar konulması ve Lozan. Lozan'da Ismet Paşa'nın başkanlığındaki Türk heyetinin Ingiltere, Fransa, İtalya ve Yuna- nistan'ın dayattığı kapitülasyon- lara, "çok hukuklu sisteme" kar- şı verdiği zorunlu mücadeie... Taha Akyol Türk tarihinde mil- let olmanın zorunlu şartını oluş- turan 'hukuk birliği' ve 'yargı bir- liği' için verilen mücadeleyi duru, akıcı bir üslupla anlatıyor. Refah'ın "çokhukuklu" siste- mi savunduğu günümüz de Me- dine 'den Lozan 'a, okunması şart olan kitaplardan biri. ABD'den İsraiPe yeşil ısık Dış Haberler Servisi- BirleşmışMil- letler(BM) Güvenlik Konseyi'nin, ts- rail'in Doğu Kudüs'te, Yahudiler için yeni yerleşim merkezleri kurma kara- nndan vazgeçmesını isteyen bir karar tasansı, BM Güvenlik Konseyi'nde ABD tarafından veto edildi. ABD'nın vetosu Israil'i sevındirirken Filistin'i kızdırdı. ABD temsilcısı Bill Richardson ta- rafından kullanılan veto nedeniyle Konsey, Fransa, Ingiltere, Ponekız ve lsveç tarafından sunulan tasanyı kabul edemedi. Konseyın diğer 14 üyesi, ta- san lehınde oy kullandı. Richardson, veto karannı açıkladığı konuşmasında, Güvenlik Konseyi'nin, taraflar arasın- da görüşülen konulara kanşmasını olumlu bulmadıklannı söyledi. Filistin liden YaserArafat ıse ABD vetosunun yanlış olduğunu belirtti. Ya- ser Arafat'ın danışmanı Nebil Abu Rdaineh, ABD'nın karannın, lsrail - Filistin arasındaki banş sürecini olum- suz etkileyeceğıni söyledi. İsrail memnun lsrail Dışişleri Bakanı David Levi, ABD'ye, BM'nin haksız karannı veto ettiği için teşekkür etti. Levi'nin üst düzey danışmanı Freddy Eytan ise ka- rar tasansını sunan Avrupa ülkelerini eleştirdi ve Avrupa'nın girişimin "den- geste" ve *tektaraflı'' olarak nitelendir- di. Eytan, Reuter ajansına yaptıği açık- lamada, "Avrupa'nın girişimini denge- siz, tek taraflı ve Güvenlik Konseyi'nin diğer üyeJerinin durumlanna tcrs dü- şen bir girişim olarak görüyoruz" de- di. Bu girişimin, Avrupa'nın arabulucu- luğunu tekrar gündeme getirdiğini be- lirten Eytan, "Sorunlann ilfgili taraflar arasında çözümlenmesi gerekirken, çı- kan her sorunu Güvenlik Konseyi'ne götürmck istiyoruz" diye konuşru. Ingiltere, Fransa, Portekız ve ls- veç'in sunduğu ve konsey üyesı 14 ül- kenin lehinde oy kullandığı tasanda, Israil'in Dogu Kudüs'teki Cebel Ebu Hneim'de yeni yerleşim merkezleri kurma karanndan vazgeçmesi isteni- yordu. lsrail Başbakanı Benyamin Netanya- hu, Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim bınmlerini genişleteceğini açıklamış ve bu karanyla başta Filistinlilerolmak üzere tüm dünyanın sert tepkısini do- ğurmuştu. uvanık kalanlar icin -"m Kremlin yeniliklere gebe peşin fiyatına 5 taksit! Dış Haberler Servisi - Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Kremlin Başdanışmanı Anatoli Çubays'ı başbakan yardımcılığı görev ine getırdi Uzun bır ara- dan sonra yeniden görevinin ba- şına dönen Yeltsin'in bu atama- sının, Kremlin' in üst düzey kad- rolannda yapılacak bir seri değişikliğin ilk adımı olduğu belirtiliyor. Geçirdiği ciddi kalp ameliya- Anatoli Çubais tından sonra geçen hafta içinde yeniden görevinin başına fiili olarak yardımcısı Çubays'in elbirliğiyle ka- dönen Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, ülkeyi içınde bulunduğu kaos- tan kurtanp, düzenı yeniden kurma gi- rişimlerine üst düzey kadroyu ele ala- rak başladı. Sekiz ay1ık bir aradan son- ra fiili olarak görevinin başına dönen Devlet Başkanı Boris Yeltsin, perşem- be günü yaptığı açıklamada. kabinede cıddi kadro değışikliklerine gidıleceği- • Rusya lideri Yeltsin, kabinede d,eğişikliğe girişti Özelleştırmenin miman Anatoli Çubays'ı başbakan yardımcıhğına getirmesi tepki' çekti. ni ilan ermişti Başbakan Vıktor Çernomırdin ve bineyi baştan aşağı yenilemeleri bek- leniyor. 41 yaşındakı Çubays, Rus- ya'daki özelleştirmenin miman olarak tanınıyor. Çubays, 1991-1994 yıllan arasında gerçekleşen geniş çaplı özelleştirme kampanyasının arkasındakı kilit isim olarak özellikle parlamento'nun alt ka- nadı Duma'daki komünist ve millıyet- çi milletvekillerinın şimşeklerini üze- rine çekiyor. Kremlin'deki kaynaklar, Yelt- sin'in Çubays'i "ülkevi içinde bu- lunduğu kaostan ve ekonomikge- rüemedenkurtarabOecekadam" olarak gördüğünü belirtirken, muhalefetteki Komünist Paıti li- deri Gennadi Zyuganov, Çuba- ys'nin başbakan yardımcılığına atanmasının. "ulkedeki durumu daha da kötüJeştirmekten başka ise yaramayacağuu'" bildirdi. Ulkedeki liberal kesim tara- fından, "Rusva'nm ender, yete- nekli ve Batı'va dönük Idşilerinden bi- ri" olarak nıtelendirilen Çubays. bu- güne kadar •*Kremlin'de perde arka- sında önemli bir rol o\ na\an" ve Yelt- sın'e yakınhğıyla bılinen bir kişi. Rusya Devlet Başkanı Yeltsin, per- şembe günü Parlamento'ya hitaben yaptığı konuşmada, hükümette üst dü- zey kadro değişikliklerine gidileceği- ni söylemiş ve ülkenin içinde bulundu- ğu ekonomik kaos ve siyasi yolsuzluk ortamından kurtanlacağını bildirmişti ya d a ı p e ş i n + 6 , 8 , ı o aya k a d a r u z a y a b i l e n t a k s i t l e r t e en iyiler için çok para ödemek gerekmiyor. 720 W T37-O7» M £ G A M 70 -1690 TOP/LOG M7-C T SS-73» VALNIZ UZERINDE BU AMBLEM IULUNAN GRUNDIG TELEVIÎYON1 A» ORIIINALDİD LOGIC DECK INCSEDIBLE GUM EISAÖDÜLÜ 1 (ELiROPEAN ADVENCED '. I AUDIO SV5TEM j OF TME YEAM 96- 97) PA3-1 Belçika Faslı Lubna'ya ağlıyor BRUKSEL(AA)-Belçı- ka'da, 1995 yılında 9 yaşın- dayken kaybolan ve cesedı geçen çarşamba günü Brük- sel'deki bır garajda, çelik sandık içınde bulunan Faslı Lubna Benesa adlı kızın ce- nazesı, dün sabah Brüksel Camiı "nde yapilan törenden sonra ülkesıne gönderildi. Cenaze törenine, Belçikalı- lardan ve yabancılardan oluşan yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Benesa ailesi ile daha ön- ce cesetleri bulunan diğer kayıp çocuklann ve halen aranan çocuklann aileleri, adli makamlan ve güvenlik bırimlerini ağır bir dille eleştirdiler. Öte yandan Belçika Hü- kümeti, Lubna'nın kaybol- masından sonra büyük ıh- malleri görülen Brüksel Savcılığı hakkında soruştur- ma açılacağını açıkladı Lubna'nın katıli. daha önce 4 erkek çocuğa tecavüz et- mış ve bu çocuklan ödür- meye yeltenmişti. Sübyan- cılıktan sabıkalı olan Belçi- kalı katilın, sadece 50 gün psikolojik tedavi gördükten sonra salıverildiğinın orta- ya çıkması, büyük tepkilere yol açıyor. Lubna Benesa'nın, BrükseFde, kaçınldığı evin çok yakınlanndaki bir ga- rajda çelik sandık içerisin- de, yedek parçalar arasında bulunan cesedi üzennde ya- pılan otopsi, çocuğun, Pat- rick Derochette (33) adlı bir Belçikalı tarafından tecavü- ze uğradığını ve öldürüldü- ğünü kanıtladı. Derochette de suçunu itiraf etti. Katil Belçikah'nın, Lubna'nın kaçınldığı günden ıtibaren en önemli zanlı olarak gö- rülmesine rağmen, güvenlik birunlerinin gerekli arama ve sorgulamalan yapmama- lan ve Faslı aıleye karşı ırk- çı tavır göstermeleri, tepki- leri arttınyor. Işkenceci elektrigî seviyor AVHANEVTtENSEL VİYANA - Uluslararası Af Örgütü'nün (AI) 1990'dan beri yaptığı ıncelemelere ve Avrupa Konseyı Işkenceyle Mücadeie Komisyonu raporlanna dayandırarak yayımladığı son raporda, dünyada 50"den fazla ülkenin hapishane ve polis karakollannda elektrikle ışkenceye başvuruluyor. 1990-96 arasında elektrikli coplar başta olmak üzere pek çok çeşit aletin sorgulamalarda süreklı kullanıldığı belirlenen 18 ülke şunlar: ABD, Avusturya, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Güney Afrika, Lübnan, Mısır, Rusya, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Türkiye, Uruguay, Vietnam. Yugoslavya, Yunanistan ve Zaire, Sudan. Raporunda yahıızca bu ışkence gereçlerini kullanan değil, başta ABD olmak üzere üretimi yapılan şirketlerin bulunduğu ülkeleri de kınayan AI. kara listede ilk kez bu kadar kötü bir biçimde eleştinlen Avusturya basımnı şaşırttı. Viyana merkezli Presse ve Standard gazeteleri, Avusturya'nın da ünlü insan haklan ihlalcisi ülkelerle aynı listede yer almasını yorumsuz yayımladılar. Elektrikli işkence gereçlerini üreten, satan, pazarlayan ya da reklamını yapan şirketlerin ülkelere dağıhmı (1990-96): ABD: 42, Almanya: 13, Belçika: 3, Brezilya: l,Çin: 8, Endonezya: 1, Fransa: 7, Güney Afrika: 3, Güney Kore: 3, Ingiltere: 6, Ispanya: 1, lsrail: 5, Japonya: 1, Meksıka: 1, Rusya: 1. TVGRUBU ÖRÖN KODU P 37-071 P 37-73» T 51-071 T 51-731 T 55-731 ST 55-750 ST 63-750 ST 70-750 E 55-700 M 70-1690 ST 84-796/9 E 72-9« IDTV M 95-115/9 IDTV TVC-ST-8410 MK953 AUDIO GRUBU ÜRÜN KODU K-SC40 SC410 GWAT25 GW AT 45 YB320 RR315 RR 126$ K-RCD110 M7 -C M27-C PA3-İ TV GRUBU ÜRÜNADI 37 cm PIKO 37cmTXT 53 cm PİKO 5icmTXT 55CmTXT 55 cm TXT Stereo 63 cm TXT Stereo 70 cm TXT Stereo 55 cm TOP/LOG TV Max (Space Fıdeııty) 70 cm 16:9 Megatron Geniş Ekran TV 84 cm TOP/LOG Megalogic TV 72 cm 100 Hz Megatron TV (Porschej 95 cm aoo Hz Megatron TV (PIP) 84 cm TOP/LOG TV Konsolu M 95-115/9 IDTVTV Konsolu AUDIO GRUBU ÜRÜN ADl Digital Alarrn Saatti Radyo Alarm Saatli Radyo (LC oıspiay) Kişisel Stereo Radyo Kasetçalar (UBS) Kişİsel Stereo Radyo Kasetçalar (UBS) DOnya Alıcısı Radyo (LC Dısp(ay) Stereo Radyo Kasetçalar [UBS> Stereo Radyo Çîft Kasetçalar (UBS) CO'li Stereo Radyo Kasetçalar 3CD'U Hi n MüzikSeti (72oWPMPO) 3 CD'li Hi FÎMQ2İkSeti{2S2oWPMPO) •Bu itampanya 3 Mart 1997 dö k J artışı ftyatlara 7 CD'li Hİ fi Müzik Seri (Space fidelfty) PEŞİN 47.000.000 $7.800-000 64.500.000 72.000.000 83-750.000 1W.000.000 121.630.000 125.900.000 PEŞİN 6.500.000 8.750.000 90.000.000 207.000.000 PCŞJtl FtYATlllA 5 TAKSfT TOPLAM 8.6OO OOO ! 43.OOO.OOO 9 400 000 47.000.000 11.560 000 14.400000 57.800.000 64.500.000 72.000.000 16.750 000 83.750.000 22 OOO OOO * 110.000.000 24.326.OOO 121.630.0O0 25.l8O OOO ' 125.900.000 43 200 OOO ' 216.000.000 46 550 000 232.750.000 58 700 000 103 800 000 203.500.000 519.000.000 8 600 000 44.000.000 12 200 000 61.000.000 PEŞİfl FİYATIIU 5 TAKSİT TOPLAM 1 300 000 6.500.000 4 500.000 14.350.000 8.750.000 »5-250.000 71750.000 18.000000 [ 90.000.000 41.400.000 ( 207.000.000 1 PEŞİN 6 TAKSfT TOPLAM 6 840 000 47.880.00© 7 440 OOO 52.080.000 9 160 000 11 400 000 64.120.000 71.540-000 79.800.000 13 280 000 92.960.000 17 450 000 I 122.150-000 19 280 000 134.060.000 19 950 000 139.650.000 34 230 000 239.610.000 36 890 000 258.j30.ooo 46 540 000 325.780.000 82 260 000 575.820.000 7 OOO OOO , 49.000.000 9 800000 I 68.600 000 1 PEŞİN 6 TAKSfT TOPLAM 800 000 5.600.000 1.600 000 1030 000 7.210.000 1.380 000 9.660.000 1.420 000 1.780.000 3.550.000 11.360000 14.270.000 16.87O OOO i2.460.OQO 24.fijO.OOO 79.520,000 99.890.000 ve 31 Mar* 1997 tanhlen arasmda geçerlidır »Bu kampanya Sanayi ve Ticaret Bakantıgi nın 25/5/1994 unhli, 21940 sayı 1 tebiığ h^kun-lenne uyju /nen ya^sıîılır »Tatepter şırkenmızır stok olanaManyla smırlıdtr •Urünter Mrakende satış noktalannda teslım edılecektır •fıyattanfnu Turk LırasKİt 32 S40 000 | a29.880.ooo h-ıkun-lenne uyjun ota 1 PEŞİN 8 TAKSİT TOPLAM 5 800 OOO 52.20O.OOO 6 320 OOO 56.880.OOO 7 780 OOO 70.020.000 8 680 OOO , 78.UO.OOO 9.680.OOO ' 87.120.OOO 11 280 OOO I IOI.520.OOO 14.820 OOO 16 370.OOO 16.950 OOO 152.550.OOO 29.080.000 261.72O.OOO 31 330 OOO ' 281.070.000 39 53O-OOO 69870 OOO 6.000.000 8.320 OOO 355-770*000 628.830.000 54.000.000 74JI80.000 1 PEŞİN 8 TAKSİT TOPLAM 680 OOO , 6.120.000 1 360 OOO 12.240.000 870 000 9 650000 7.830.000 10.620.000 18-450.000 10.890.000 13.590000 27.180.000 86.850.000 12 120 OOO I 109.0ao.000 27 89O.OOO 251-010,000 1 PEŞİN 10 TAKSİT TOPLAM 5.200 000 5 660 000 57.200.000 6 970 000 76.670.000 7 770 OOO 85-470.000 8 670 000 14,660.000 15 170 OOO 26.030 000 28 050.000 166^70.000 2ft6.330.ooo 308.550.000 35 390.000 I 389.290.000 62 550 OOO 688.050.000 525OOOO 57.75O.OOO 7450.OOO } 81.950.000 1 PEŞİN 10 TAKSİT TOPLAM 780 000 6.710.000 13.310.000 8.580.000 050.000 I 11.550.000 840 000 20.240.000 080 000 11.880.000 .350 000 14.850.000 700.000 29.700.000 8 640 000 I 95.040.000 10 860 000 24 980000 119460.000 274.780.000 an yapfrnaktadır «Fıyatlara KDVdahtldır KDV. dfjer vergiler ve a fC NORMURINA UYGUN OLAN ÜRÜNLERİMİZ, TÜM TÜRKİYEDE YAYGIN SERVİS GÜVENCESİNOEDİR GRUnDIG m ad e fo r y o u Türkiye Genel Distributöru MERCANSOY Dayanıklı Tükefim Malları Ticaret ve Sanayi A.ş. Tel.0.212.537 60 20 (pbx)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog