Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

(ŞÇAĞDAŞ YAYINLARI N U R İ 0 N AT G.M.P.'nın sonbahar gezileri 200.000TL Ç»SPazarl»naA.ş.YerebatanCad Salkımsoğut Sok No 9/B :Ega(oğluls-arbu Tel 514 01 95/96 Posta çekı no 666322 Cumhuri <Ş ÇAĞDAŞ YAYINLARI S A R A E . K 0 R L E geçmiş zaman olur ki 250.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerefcatan Cad SalKınsoğöt So* No 9'B Tel 514 01 95<S6 Posta çern no 666322 73. Jl SAYI: 28085 / 80000 Tl (KDV,ç,nde) KURUCUSU: YIIİB IMDİ (1924-1945) BAŞYAZARI. Mflfe HHİ (1945-1991) OSS-OYS DENEME SORULARI BUGUN 8MART1997CWWflTESİ YARIN Cumhuriyet - Düzey Dershanesi işbirliğiyle hazırlanan Öğrenci Seçme Sınavı rehberlik kılavuzu. 10. sayfada ... ve her cumartesi ... ve her pazar Hükümet Sorunu?.. MGK (MiDi Güvenlik Ku- rulu) anayasanın 118'inci maddesinedayanıvor. Anaya- saya görebu kiırulun " Devle- tın varlığı ve bağımsızlığı, ül- kenin bütünlüğü ve bölün- mezlığı, toplumun huzur ve güvenhğının korunması hu- susunda alınmasmı zorunlu gördüğü tedbırlere aıt karar- lar Bakanlar Kurulu'nca ön- celikJe dıkkate alınır." Bugüne değin MGK'nin çalışmaJannda anayasaJ çiz- ginin dışuıa bir adını çılohna- mışör. MGK, görüşlerini anayasa- yagöre "Bakanlar Kurulu'na bıldirmıştır" Bakanlar Kurulu ne ya- par?_ Başbakan, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışiş- leri Bakanı zaten MGK'nin üyeleridir; görüşmelere kaö- lırlar. olumlu ya da olumsuz yönde tutumlannı saptarlar. Hükümetin MGK'nin bildi- risini ilk de kabul etmek gibi zonınluğu var mıdır?» Hükümet, Meclis'e hesap vermekle yiikümiüdür. • Öyleyse son bunalım nere- den kaynakianıyor» Dünya âlcm biliyor ki Re- fahçı hükümet laik cumhuri- yeti içine sindiremiyor, şeriat- çı siyasete gönüi vermiştir, dind ffevlerdüzenini ö/Je- mektedir; bunun göstergeteri sayıiama>acak kadar çoktur. Daha başka deyişle "laık cumhunyete karşı tehdıt" hü- kümetin yapısuıda yuvalan- mıştir. Bu durumda MGK'nin as- ker kanadının önönde iki se- çenek vardı: 1) Tehiikenin hükümet için- de yuvalandığını gördüğü halde idare-i maslahat yolu- nu rutarak görmezlikten gd- mek.~ 2) Tehiikenin varhğını ku- rul toplanbsuıda ortaya koya- rak önJem aiınmasuu öngör- mek... Ürînci yol seçflmiştir. • MGK, anayasanın kendisi- ne verdiği görevi yerine getir- miş, "Laık cumhunyete teh- lıke nereden gelirse gelsin bıldırmek zorundayım" diye- rek işin gereğini yapmıştır. MGK'nin tutıunu,devletin tüm idaresinde geçerlidir. Bü- rokraside görevli bir kişi ya dakuruluşiçin, siyasal iktida- n temsü eden hükümctten ön- ce devletin yasalan geiir. İkti- dan temsil eden hükümete boyun eğip yasalan görmez- likten gebnek, demokrasi de- ğfldir, hukuk devletini hiçe saymakbr. Bunun en çarpıcı örneğişu- dur: Gü\enlikgüçleri.iktida- nn dcğil, devletin polisi olma- udır. Ordu, hiç kuşkusuz, hükü- metin değü, devletin ordusu- dur. • 54'üncü hükümerin Başba- kanı Erbakan'ın elinde güç vardır. MGK'nin yasadışı bir rutum ve davranış içinde at- duğuna inanıyorsa Başbakan yetküerini kullanır; MGK'- nin bildirlsindeki önlemleri uygulamaya sokmaz; daha ötesi. MGK'nin üyeleri hak- kında yasal işlemleri başlanr. Başbakan MGK toplanö- sında başuu eğip susmuşsa, alınan kararlara kaolnnşsa, bildiriyi imzalamışsa,yapaca- ğı hiçbir şey yoktur. İmza ettiği bir devlet belge- sinin gereğini yerine getirme- yen bir başbakanın nesinegü- venilir. Başunızdaki hükümetin ne' biçim bir hükümet olduğuna ilisküı kuşkular gün geçtikçe yoğunlaşıyor. Cumhuriyet MGK kararlan için parti tabanına 'Uygun görülen uygulanır' mesajı RP yolaışa sürüyor• RP, tabanı açısından sıkıntı yaratan Milli Güvenlik Kurulu kararlanyla ilgili olarak oyalama taktiği izleme eğiliminde. Başbakan Necmettin Erbakan'ın imza manevrasının yarattığı şaşkınlığı atan Refah Partililer, "Kararlann hepsini değil, istediklerimizi uygulayacağız" mesajını vererek savunma yapmaya başladılar. RP'nin, baskılann yoğunlaşması durumunda erken genel seçimi de hesaplan arasına kattığı belirtildi. ERZURUM^DA İZİIVSİZ GÖSTERİ İmam-hatipliler yürüdü • Devlet Bakanı Abdullah Gül, "Uygun gördüklerimizi uygulanz", RP Istanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre de "Bakanlar Kurulu'nda bir tek imza bile eîcsik olsa karar yürürlüğe giremez. îsterse Cumhurbaşkanı imzalasın" dedi. Istanbul Milletvekili Bahri Zengin de yaptığı açıklamada, Erbakan'ın, imzayı geciktirerek "RP'ye ters gelen kararlann yaşama geçirilmeyeceği" mesajını verdiğini söyledi. • n. Sayfada • Cuma namazından sonra Lalapaşa Camisi önünde toplanan bir grup imam-hatip lisesi öğrencisi slogan atarak izinsiz yürüyüş yaptı. "Imam-hatiplere uzanan eller kırılsın" sloganı atan yürüyüşçülerden dördü polis tarafindan gözaltma alındı. Cuma namazı öncesi kentteki tüm camilerin çevresinde yoğun önlem alan polis, verilen vaazlan da kaydetti. YurtHaberleri Servisi -Erzu- rum'da, cuma namazından son- ra toplanan bir grup ımam-ha- tıp lısesı öğrencisi slogan atarak ızınsiz yürüyüş yaptı "îmam- hatiplere uzanan eller kuılsın" şeklınde slogan atan yürüyüş- çülerden dördü polis tarafindan gözaltına alındı. Cuma namazı MArkasıSa. 17.SİL 5 'te Hükümetten geri adımSincan 'Amaçlan din devleti kurmak' • DGM Başsavcıhğı şenatçı göstenye sahne olan RP yönetımındekı Sincan Belediyesı'nin düzenledığı Kudüs Gecesi'nin ardından başlattığı soruşturmayı tamamladı. Başsavcıhk, hakkında 12 yıl hapıs cezası ıstemiyle dava açtığı Yıldız'ın, söyledıklenyle evinde bulunan kasetlerdekı Atatürk'e hakaret ettığıne ilışkin açıklamalar dıkkate alındığında. asıl amacın dın devleti kurmak olduğunu savladı. • 4. Sayfada Cemi kacırma Avrasya sanıklanna 8 yıl • Karann okunmasının ardından duru$mayı ızleyen sanık yakınları mahkeme heyetine sözlü tepki gösterirken sanıklarla birhkte tekbir getırdiler. Sanıklar jandarmalar tarafindan dışan çıkanldı. Mahkeme salonunda ızdıham yaşandı. • 4. Sayfada Kadınlar Günü Türkiye genelinde yapdacak çeşhü etkinliklerle kutlanacak. Kadudann 'buruk' araştırmaya göre, toplam çahşmanın yüzde 66'sını gerçekleştiren kadınlann, gelirin ancak yüzde 10'una sahip oldukJan belirtildi. Dünyada ve ülkemizdeki olumsuz koşullardan en çok kadınlann etkilendiği vurgulanan açıklamada, kadmlann dünya yoksulluğundan yüzde 70, cehaletinden de yüzde 65 pay aldıklan kaydedildi. • Arka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Çıkmaz Sokakta Geri Adım... Takkeli ile tam destekçısi Şaibe Hanım; ikı gündür hemen her sorunda yine elmalarla armutlan birbırine karıştınyor. Tabii bılinçle. Üstelik elmaya armut, armuta elma der- ken "demokratik ızlenımler^ vererek... Ne ki, çarkçıbaşı srfatını hak edecek ölçüde Takkeli, bütün gelişmeleri yadsıyarak 180 derece dönüyor. O kadar ki Takkeli, Şaibe Hanım aracılığıyla MGK ka- rariannı TBMM'ye taşımaya hazırtanırken, ne olduysa MArkasıSo. 17,Sü.l'de Meclis manevrası tutmadı REFAHYOL, MGK kararlannm Meclıs'te tartışmaya açılması girişiminden çark etti. Başbakan Yardımcısı ve Dışişlen Bakanı Tansu Çıller'in, Erbakan'a verdiği "kararlann Meclis'e götürülmesi" ödünü partisinden tepki gördü. DYP'li Necmettin Cevheri, genel görüşme önergesi verilmesinin tamamen gündemden çıktığını söyledi. Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan da MGK kararlannm gizli olduğunu belirterek öneriye karşı çıktı. • 5. Sayfada Erbakan: Hayretle karşılıyorum MGK kararlannı imzalamak için Çıller'e "TBMM'de genel görüşme açılması" koşulunu getiren Başbakan Erbakan, konuyla ilgili haberleri hayretle karşıladığını söyledi. RP lideri, Çıller'in resmen açıkladığı formül konusunda "MGK kararlaruıın TBMM'ye getirilmesinin ne anayasada ne uygulamada yeri vardır" dedi • 5. Sayfada HÜKÜMET PAZARLIKLARI Cindoruk desteklî ANAYOLSOL • Ankara'daki pazarhklarda, kurulacak hükümette, bakanhk sayısı azaltılarak DYP ve ANAP'a 9'ar, DSP'ye 6, DTP'ye 1 sandalye verilebileceği söylentileri yaygınlaştı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - REFAHYOL hükü- metindeki bunalım, Milli Gü- venlik Kurulu (MGK) karar- lannm uygulanmasma yönelik tartışmalar nedeniyle dınmez- ken yeni hükümet arayışlanna da hız venldi. TBMM kulisle- nnde,tt Bu hükümet fazla git- mez" görüşü ağırlık kazanır- ken, "Bderler dışuıda bir mil- letvekilinin başbakanhğuıda" ANAYOLSOL-DTP koalisyo- nu pazarlıklan yapılmaya baş- landı. Bakanhk sayısı azaltıla- rak kabınede DYP ve ANAP'a 9'ar, DSP'ye 6, DTP'ye 1 san- dalye venlebıleceğı söylentı- len yaygınlaştı Laik, demokratik rejime dö- nük tehditlerin artması ve MGK bıldirisıyle gerginleşen MArkasıSa. 17, Sû. 3 te 2004 Olimpiyatlan'na aday 5 kent arasında yokuz IstanbuFun umudu 2008 Lozan'da yanşan 11 aday kentten 5'i belırlendi. Atina (Yunanistan), Stockholm (Isveç), Roma (Jtalya), Cape Town (Güney Afrika) ve Buenos Aires (Arjantin) finale kalırken Istanbul ilk turda elendi. Cumhurbaşkanı Demirel, "Şimdi hedef 2008" dedi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Seçici Kurulu'nun karannı protesto eden TMOK Başkanı Sinan Erdem, seçim sısteminin değişririlmesini istedi. Gençlik ve spordan sorumlu Devlet Bakanı Bahattin Şeker ise "Karar tamamen siyasi" dedi. LOZAN (Cumhuriyet) - Tur- kiye'nin "oümpiyat düşü" bir kez daha hüsranla sonuçlandı ve Istanbul, 11 aday kent arasında ilk 5'e giremedi. Devlet Bakanı Bahattin Şeker kararı, "sJyasT olarak değerlendinrken, Cum- hurbaşkanı Süleyman Demirel, Istanbul'un 2004 Oümpiyat Oyunlan'na aday 5 kent arasına seçılememestnden üzüntü duy- M4rkasiSa.lZSu.rde Demirel 'Kararlara uyulmazsa sistem çöker9 • Cumhurbaşkanı Demirel, MGK'nin sıyasetler üstü bir kurum olduğuna dikkat çekerek hükümetlenn MGK'ye kendı arzulannı dıkte ettıremeyeceğini söyledi. • Demirel, "MGK kararlan Bakanlar Kurulu'na bildirilır; eğer uygulanmazsa moral sorumluluk doğurur, sistem çöker" dedi • Anketlerde bugünkü parlamentonun görevlerini yerine getıımedığı düşüncesınm yaygın olduğunun ortaya çıktığını behrten Demirel. ''Elımde yetkı olsa bugün seçimi yenılenm" şeklınde konuştu. • 17. Sayfada Susurluk Çiller ifadeden kaçıyor • TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu Başjcanı Elkatmış'ın, "Tansu ve Ozer Çıller'i komısyona çağıracağız" açıklaması hükümet ortaklan arasında yeni bir gerginlığe yol açtı. • Elkatmış'ı karardan vazgeçirmeye çalışan bazı DYP'lilenn "Bu karardan vazgeçin, hükümette sorun olur" dedikleri ileri sürüldü. • 17. Sayfada Yüksekova çetesi İtirafçı, binbaşıyı suçluyor • Yüksekova'da ortaya çıkan "özel tım-ıtırafçı- korucu" çetesının kilit ismi PKK itırafçısı "Havar" kod adlı Kahraman Bılgıç, gözaltına alındığı sırada verdiği ilk ıfadede, ılçenin eskı Tabur Komutanı Yurdakul'un, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuyu büyük şehırlerde sattırdığını öne sürdü. • 4. Sayfada MLJMCU ZANL1LARI YÜZLEŞTİRİLECEK • 10. Sayfada BAĞ-KUR'LU EMEKLİLERE ZAM YOK • 10. Sayfada BORSA ODün 1443 Öncekı 1482 DOLAR ûDun 125.100 Öncekı 124.000 MARK ûDun 72.800 Öncekı 72.560 GUNDEM MUSTAFA BALBAY RP TüPkiyeleşebilir mi? Erbakan, tabanına karşı "kul", MGK'ye karşı "makul", ortağına karşı "kur", medyaya karşı da "kıl" olma polı- tikası ızliyor. RP'li milletvekilleri şaşkın. Tabanı, "Hoca imzaladıy- sa bildiği bir şey vardır" sözleriyle sakınleştırmeye ça- lışıyorlar. Ardından da ekliyorlar: "Imzaladı ama, uygulamayacak... Merak etmeytn..." Hoca MGK toplantısına, "MGKanayasaldır... En bü- yükMeclıs'tır"göndermesı yaptı. Hanı, sahte kabada- MArkasıSa.l7,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog