Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

AĞDAŞ YAYINLARI MUSTAFA EKMEKÇİ öksüz yamalığı (köy enstitüleri) 400.0O0TL Çağ Pazalama A.Ş. Yereoatan Cad Sa kımsogut Sok. No 9/B C a j a l o ç j istarcj Tet 5U C!i 95 96 Posta çek io 666322 Cumhu @ ÇAĞDAŞ YAYINLARI A R I İ N A N tarihe tanıklık edenler 500.000TL Çağ Pazarlama A.Ş. Yefeba'an Cad Salkmsogut Sck No 9/B Cağalojlu/lstanbul Td514 01 95 96 Posta cekı no 666322 73. YM SAYI: 26084 / 60000 Tl iKDV ,ç,nde) KURUCUSU: YUMIS IMDİ (1924-1945) BAŞYAZAR1. MDfc JİUâ (1945-1991) 7RMKT1897CUNU Erbakan ve Çiller'in alternatif bildirisi Cumhurbaşkanı Demirerden döndü tki yüzlü siyasetSrvil mi Asker mi?.. Çağdaş devlet, en kısa taıu- mıyla 'hukuk devletı'dir. Bu sütunda sık sık yinelediğimiz gibi 'keyfı devlet'ten "kanun devletı' ne geçmek insanbk ta- rihinde kolay olmamıştır. Ha- zine'yi kralın \a da sultanın kişisel yönetiminden kurtar- mak. de\let harcamalaruıı biitçe kanununa bağlamak bi- le yeni sayüacak bir oigudur. Kanun devleti. yasalara bağlı devlet anlamuıa gelir. Bu, demokrasiden önceki aşa- madır: hukuk dev leti ka\Ta- mı ise demokratik düzenle an- lamdaş sayüır. Bu kısa açıklamalardan sonra şu sorgulamayı yapabi- liriz: Refah Partisi'nin bugün- kü konumu nedir?.. • Refah PartisL Türkiye CumhuriyetTningeçerliyasa- lannı beğenmeyebilir, eleşti- rebilir, değjştirmeye çalışabi- lir. Ancak değiştirinceye ka- dar laik cumhuriyetin vasala- nna uymak zorundadır. Hükümetteyken devletin kanunlarını hiçe saymak. dış- lamak. askıya almak ya da toplumsaJ katmanlarda yasa- lara uymayanlan konımak anarşive yol açar >e iktidann meşruiyetine gölge düşürür. Refahçı hükümet, bu konu- da yolunu şaşırnuştır. • MiIU Gü\enlik Kumlu (MGK) anayasanın verdiği yetkikri kullanarak bir karar aldı. Kurulun sivil ve asker üyeleri bu karan imzaladüar. MGK bildirisiyle açıklanan bu kararuı içeriği nedir? Her şeyden önce MGK yü- rüriükteki yasaların -söz geli- rai devrim yasalannın- uygu- lanmasuu istiyor. Birdevlet anayasasında tek tek sayüan (tadat edilen) yasa- lan uygulamaktan kaçınırsa -hukuk devleti bir yana- ka- nun devleti bile değildir. Hükümet -adı üstünde- vü- rütme organıdır; yasalan uy- gulamaklazorunludur. Bunu vapnuyorsa ya da yapamıyor- sa ne olacaktır?.. • MGK bildirisinde -sayısı çok az olmakla birlikte- yeni yasalann çıkanlması da öne- riliyor. BunJann arasında zo- runlu öğretimin 8 yıla çıkarü- ması vardır. Biliniyor ki 1970'li yıllardan bu yana, Türkiye'de zorunJu öğretimin 5 yıldan 8 yıla çıkanlması en- gelleniyor. Çünkü zorunlu öğ- retim 8 yıla çıkarılırsa, imam- hatip ortaoku1ları kaldınla- cak. 'Öğretım Bırlığı Yasası' geçerli olacaktır. Zorunlu öğretim parla- mentoda çıkarılan yasayla 8 yüa çıkarılırsa, Refahçı koalis- yonun tutumu ne olacakor .'_ Bu yasa uygulanacak nudır? Yoksa bilinmez bir tarihe ka- dar sa\ saklanacak mıdır?.. • Görüldüğü gibi Türkiye bir yol ağzındadır. MGK, 54'ûncü hükümete bildiriyor: Yasalan uygulayın!.. Daha başka deyişle MGK "Kanun devletı olalım" di- yor. Bu önerinin Milli Güvenlik Kurulu'nun asker kanadın- dan gelmesi ne büyük talih- sizlik!.. Sviller neden yasalann uy- gulınmasını sa\ saklıyorlar? J946'dan bu yana -varım yibyıldan beri- seçim yapü- masına karşın. çağdaş de- mokrasiye utaşmaktaki gedk- menizin sorumlusu kimler?.. AsLerler mi, sn iller mi?.. Sz karar verin.'.. Cumhuriytt • MGK kararlannı imzalamamak için direnen Başbakan Erbakan, Tansu Çiller ile birlikte alternatif bir metin hazırladı. Başbakanlık'ta 3 mart pazartesi gecesi yapılan toplantıda hazırlanan ve MGK kararlanndan çok farklı olmadığı belirtilen metnin, "MGK'ye ve askere direndiler, kendi isteklerini dikte ettirdiler" görüntüsü yaratmaya yönelik olduğu kaydedildi. • Aydın Menderes, 3 martta yapılan toplantının ardından Erbakan'ın istemi üzerine 4 mart salı günü saat 11.00 sıralarında Demirel ile görüştü, ancak MGK kararlannın yumuşatılması girişimine olumlu yanıt alamadı. Saat 11.30 sıralannda Köşk'e çıkan Çiller de bir gece önce hazırlanan "alternatif" metni ilettiği Demirel'den "ret" yanıtı aldı. • 17. Sayfada L a i k l i ğ i g ö z a r d ı e t m e k t e n k a ç ı n m ı y o r Tansu Çiller'in manevralan • Seçimlerden önce "'Laikliğin güvencesi benim", "'RP'nin önündeki en büyük engel benim" diyen Çiller, soruşturmalardan kurtulabilmek için RP ile koalisyon yapmaktan çekinmedi. Çiller, Susurluk olayından sonra ortağınm gündeme getirdiği konulara da karşı çıkmadı. • 17. Sayfada Hükümet, Milli Güvenlik Kurulu kararlan için genel görüşme önergesi hazırlığı içinde REFAHYOL Meclis'i kııUanıyor DYP'den tepkİ Erbakan, imzaladığı MGK kararlannı TBMM'de genel görüşmeye açarak baskılan yumuşatmaya çalışıyor. Partisinden destek bulamayan Çiller "Ben MGK kararlan gelsin, demiyorum. Kafalannız kanşmış. Laiklik, demokrasi gibi konular TBMM'ye götürülsün diyorum" dedi. Milli Savıanma Bakanı Turhan Tayan ise "MGK kararlan gizlidir, TBMM'de tartışılamaz" diye konuştu. • 5. Sayfada Meclis'in arkasına saklanıyorlar' Hükümeti sukabağına benzeten ANAP'lı Agâh Oktay Güner, "Başbakan, sorumluluklannı omuzlayamaz durumdadır, o nedenle sorumluluğunu dağıtmak amacındadır" dedi. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, hükümetin tutumunun "anayasal laubalilik" olduğunu vurgulayarak " Hükümet, Meclis'in arkasına saklanmasın" diye konuştu. • 5. Sayfada Kalemliden 12 Mart benzetmesi Erbakan'ın liderler turu çerçevesinde kendisini ziyaret etmemesini "Meclis Başkanlığı makamı görmezlikten gelindı" diye eleştiren Mustafa Kalemli, "tçerik bakımından bir yanlışhk yapılmamalıdır. Aksı halde 12 Mart 1971 'de TBMM'de yapılan yanlışlığı bu defa hükümet eliyle Meclis'in içine taşımış oluruz" dedi. Erbakan bugün için randevu istedi. • 5. Sayfada Cindoruk: Asıl kriz simdi Erbakan"ın MGK kararlannı ımzalamasıyla krizden çıkıldığını düşünmenin fazla iyimserlik olacağını savunan Cindoruk. Başbakan'ın 5 günün sonunda bu noktaya gelmesinin aslında planlı yürütülen bır taktik olduğunu ilen sürdü. Cindoruk, "KJIZ asıl şimdi başlamıştır. Başbakan kendi kamuoyunu oluşturduktan sonra MGK kararlannı imzalamışttr. Ordu baskısıyla imza atarak İcendinı mağdur duruma getirmiştir. Fevkalade önemli bir stratejidir. Vatanseverce olduğu söylenemez O nedenle kriz şimdi başlamıştır" dedi. • 4. Sayfada İmza RP'yi susturdu RP kurmaylan Erbakan'a, MGK kararlannın Çiller'in dayatması sonucu imzalandığı yolundaki iddialardan duvduklan rahatsızlığı dile getirdiler. Erbakan, Çiller'in parti içinde zor durumda olduğu gerekçesiyle bu çıkışa tepki göstermediğini belirtti. Erbakan'ın imzayr atmasının ardından sessizliğe gömülen RP'liler "Zaten kriz yoktu. Bildirinin yazılması zaman aldı" görüşünü öne sürdüler. • 4. Sayfada Hükümette kararname bunalımı Erbakan'ın MGK kararlannı imzalamasının ardından toplanan DYP Genel tdare Kurulu'nda hükümette kararname bunalımının gıderek tırmandığı dile getirilirken Tansu Çiller, "Benim önümdc de 200'ün üzerindc kararname var. Onlar imzalamazsa ben de ım7alamam" diyerek restleşilebileceğı mesajını verdi. Hükümetin DYP kanadında. MGK'nın ardından RP ıle ortaklığın sürdürülemeyeceği yolundaki görüşün yayıldığı, Çıller"in rahatsız mılletvekillerini takibe aldırmaya çalıştığı bildinldı. • 5. Sayfada SANTRAL ALANA KÖMÜR OCAĞI Promosyonlu özelleştirme • Kiralama adı altında özelleştirilmeye çalışılan termik santrallan 20 yıllığına devralacak olanlara, santrallan besleyen kömür işletmelerinin "bedava" \erileceği bıldirildi. • Termik santrallar, 20 yılhk gelirlerinin yüzde 10'una bile denk gelmeyen fiyatlarla devredilmek istenirken. Türkiye Maden-Iş Sendikası Genel Başkanı Hasan Hüseyin Kayabaşı, santrallarla birlikte kömür işletmelerinin işletme haklannın özelleştirilmesindeki yöntemin de "peşkeş görüntüsünü" gündeme getirdiğini söyledi. IŞ1< KMBtrnun haberi • 7. Sayfada BORSA ûDun 1482 Oncekı 1372 DOLAR ûDun 124.800 Oncekı 124.500 MARK rjDun 72.550 Oncekt 72.600 ALTIN 0Dun 1.423.000 OnceKı 1.428.000 GUNCEL CUNEYT ARCA\X REK Kurtuluşun Tek Koşulu••• Çarkçıbaşı Takkeli Başbakan, türlü cambazlıklar- dan sonra vırgulüne dokunmadan MGK kararlanna im- zayı basıyor. Kısacası beş gün önce yapacağını beş gün sonra ye- nne getırıyor. Ne var ki kriz sona ermiyor. RP yonetıcılennın -orneğın Asiltürk'ün- mılletvekılle- rın.n -Takkeli hayranı Hasan Hüseyin Ceylan'ın- imza olayından ıkı saat sonra bile haberlerı yok. • Arkası Sa. 17,Sü. l'de ERBAKAN'IN 'ÇARK'I ŞAŞIRTMADI • 4. Sayfada LAİKLİK PLATFORMU MECLlS'l UYARDI • 4. Sayfada IŞVEREN: BÎLDÎRl HALKIN DÜŞÜNCESl • 4. Sayfada DÜNYA KADıNLAR İÇÎN DÖNECEK I Arka Sayfada Çiller şaşırttı 'AB'yi engelleyen KohTdür* • Dışişleri Bakanı Tansu Çiller'in Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişine temel engel olarak Almanya Başbakanı Helmut Kohl'ü göstererek doğrudan hedef alan ve diplomatik dile çok uygun bulunmayan çıkışı özellikle Dışişleri Bakanlığı'nda tedirginlik yarattı. • Kohl ise Çiller'e, "Işler iyi gidince ABD'ye teşekkür, kötü gidince bize sitem etmeyin" yanıtını verdi. Kohl, Başbakan Erbakan"ı, uluslararası politika ve ekonomik ilişkileri görüşmek üzere Almanya'ya davet etti. • 9. Sayfada îran'ın kurnazlığı geri tepti • Îran'ın. Türkiye ile yaptıgı konsolosluk anlaşmasının Farsça metni ûzennde tahrıfat yaptığı ortaya çıktı. Tahrifat yüzünden ıki ülke arasında ımzalanamayan konsolosluk anlaşması, Türkiye'nin lran'daki diplomatik temsılcilerine yönelik Tahran'ın yıldırma politikasını hafıfletici unsurlar da içeriyordu. M 17. Sayfada Sri Lanka iç savaşı: 230 ölü • Sn Lanka'da bağımsız bir dev let kurmak için yönetime karşı mücadele veren Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanlan'nın dün ülkenin doğusunda bulunan iki askeri üsse eşzamanlı düzenlediği saldında ikı taraftan 230 kadar kişınin öldüğü açıklandı. • 8. Sayfada Sıısıırlıık'ta ilk dava 4 özel tim'e Türk balesinin 50 yılbk daıısı İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çaykovski'nin "Kıı- ğu Gölü" balesiyle Türk balesinin kuruluşunun 50. yünıı kutluyor. Türk balesini, bu- gün 98 >aşında olan İngili/ Dame Ninette de Yalois kurmuştu. Dün gece prömiyeri ya- pılan "kuğu Cüilü"nün koreograflığını da İngü'u Llusal Balesi Artistik Direktörii De- rek Deane gerçekieştirdi. Balede Odette-Odile rolünü yorumlayacak olan sanatçı Hül- ya Aksular ın ani rahatsızlığı nedeniyle Sruttgart Balesi'nden Prima balerina Vlarga- ret Ilman konuk sanatçı olarak yer aldı. (Fotoğraf: UGUR GÜNYÜZ) • Susurluk skandalından sonra savcılık, ilk davalan tbrahim Şahin, Korkut Eken, 7 polis ve Sedat Bucak'm şoförü hakkında açtı. Savcılık sanıklar hakkında çete oluşturmaktan 5 ile 9 yıl arasında hapis cezası istedi. Kemal Yazıcıoğlu hakkındaki soruşturmanın, bakanlığın izin vermesi halinde tamamlanabileceği belirtildi. İstanbul Haber Servisi - Su- surluk skandalında ilk dava İs- tanbul DGM Cumhunyet Baş- savcılığı'ncaaçıldı. Davada, es- ki Özel Harekât Daıresı Baş- kanvekilı İbrahim Şahin, eskı MtT görevlisı Korkut Eken ile 7 polıs memuru \e Sedat Bu- cak'ın şoforü hakkında 5 ile 9 yıl arasında ağır hapıs cezası ıs- tenıyor "Kumarhanelerkrah" Ömer Liitfü Topal'ın öldurul- mesıyle ılgılı olarak gözaltma alınan özel tım polıslenni sav- cılık yerine Ankara'ya gönde- ren. dönemın istanbul Emnıyet Müdür Yardımcısi Bilgi Ünal başta olmak üzere 6 emnıyet görevlisi hakkında da istanbul I Arkası Sa. 17, Sü. l'de 7. ölüm yıldönümü Çetin Emeç anıhyor • Günlük yazısında irticayı gündeme getiren ve dönemin yetkililerine seslenerek "Durup durup meydanlara toplanan çember sakallılar, keleş kafalılar, iki bacaklı karafatmalarla nereye?" diye soran Çetin Emeç, 7 Mart 1990'da silahlı saldın sonucu şoforü ile birlikte yaşamıru yitirmişti. • 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Danboloji... Onümuzdekı ilk seçımde ıktıdarın vemuhalefetın kul- lanacağı malzemelerden biri de MGK bildirisi olacak... Dönüş sahnelerinın vazgeçilmez ustasıyla kılıktan kı- lığı girme şenliklerinın bırıncısı. her şeyı bır kenara bıra- kıp şöyle dıyecekler: "Bız demokrasiyı korvmaya çalıştık. Ama muhalefet birolup bizi sattı..." Muhalefet partılerı de ıkısıne yüklenecekler "Mıllı Güvenlik Kurulu'nda herşeye boyun eğıp, fa- • Arkası Sa. 1'7, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog