Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

<$, ÇAĞDAŞ YAYINLARI M U S T A F A BALBAY ülkelere değil savaşa düşmanım 350.000TL Çağ Pazariama A.Ş YefebatanCad Salkımsoğut Sok No 9/B Cagaloglu/Istanbul Tel 51* 01 95/36 Postaçekıno 666322 Cumhuriyet <Ş ÇAĞDAŞ YAYINLARI K 0 N U R ER T 0 P pir sultan abdal'dan onat kutlar'a 400.000TL Çağ Pazartama A Ş. Verebatan Cad Salkımsofiut SOK NC 9'B CagaKjglutstanbul Te!514 0i 95 96 Posta çekı rc 666322 71Y1SAYI: ITl (KDVtçtnde) KURUCUSU: YUMff M 0 İ (1924-1945) BAŞYAZARi. NMfe MOt (7945-/997) 8NIMri8S7PBİŞ8HE Diğer parti ve kurumlar MGK bildirisi doğrultusunda girişimlere başladı Refalı clışlaıuyor Meclis'in Görevi!.. Şubat ayı enflasyonu toptan eşy-adayüzde62,tüketid fiyat- lannda yüzde 5.7 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 80 dü- zeyinde sey rediyor. Enflasyon cana\an topium- da egemenliğini sürdürdükçe, sosyal adaletsizlik artıyor; ah- laksızlığa yaonm hızlanıyon Türkiye'de bir bölük insan Hoilanda düzeyinden yukan- da yaşarken büy ük bölüm Hin- distan'da görülebilecek sefalet manzaralan sergiliyor. Yaşadığımız olayın geçmişi var; yûzde 70-80 oraaında enf- lasyonla uzun yıllardan beri koyun koyuna yaşıyoruz. Bu süreç, dinci partinin işine yaradı; Refahçılar 'adıl diizen' kuracakJannı söyleyerek se- çimde yüzde 21 oranında oy topladıİar. Ancak hükûmet de- neyimlerinde ülkeyi tehlikeli bir bunahmın eşiğine getirdi- ler. • Enflasyona karşı uzun yıDar bovu süregelen umursamazb- ğın Türkiye'yi bugünkü açma- za düşürdüğünü bilmek, bun- dan sonra ne yapılacağını gör- mek demektir. Bununla biriik- te şimdi 'acıl' bir sorun karşı- suıdayız. Milli Gütenlik Kuru- lu''nun bildirisini bu kapsamda değerlendirme/sek, ileride da- ha büyük tehlikeierin kapısını şimdiden çalmış olunız. Refah'ı besleyip büyûten dinciliğin ayakian aJtina ikti- dann kırmta hahsmı serenler, Refah'ın dışındaki partikrdir. Açmaz bu noktada yoğunüt- şıyor. Sağia sağjn, solla sohın didiş- tiği bir Meclis'te nasıl bir çö- züm bulunacak?- MGK tehlikeyi öntemekiçin neyin yapılması gerektiğini or- taya koymuştur: ama. Refah bu işi kaldıramayacağına göre çözümün iki avağı \ar: Ya Vlec- üs'ten yeni bir hükümetçıkan- lacak ya da asker doğrudan müdahaleyle gereğini yerine getirecek. Ok yaydan çıkmıştır. Türkiyç''ninbugûnkü "acıl" sorunu, bu açıdan baJahnca ne- dir?_ Sağın sagla solun solla banş- üğı bir Türkiye, lasa sürede is- tikrara kavuşabilir. Dincilik tehlikesi geriye rtilir, şeriatçda- nn tehlikeli umutlan suya dü- şer, toplumdaki gerilim yumu- şar, dış ilişkilerde düzelmeye doğru bir ortam kendiliğinden oluşur. Kısa vadede çözûm açık se- çiktir. DYP üe ANAP'ın ve DSP üe CHP'nin yapılanması, ülkenin ulusal çıkarlannı gözetecek kadrolaşmadan bu kadar mı yoksundur?- Sayın miUetvekil- İerimiz göz göre göre uçuruma sürüklenmeyi göze alacak ka- dar mı körleşmeyiyaşıyorlar?.. Eğer parlamentoda sorunu çözebilecek sayıda bilinçli \e namuslu insan bir araya gele- mezse tarihsel yazgımız belli- dir: Pariamento dışı güçler, Meclis'i aşarak şeriat devleti tehlikesinin üstesinden gelmek noktasına erişeccktir. Çiinkü bu bir ölüm kalım so- runudur. En büyük dileğbniz, Meclis içindeki çoğunluğun bir araya gelerek demokrasiyi şeriat- çılann eünden knrtarmasıdır. Cumhuriyet Bu gece ve her gece saat21.00'de "SÜREKLİ AYDINLIK İÇİN 1 DAKİKA KARANLIK" SADECE 1 DAKİKA unutma! YARGITAY YETKİİSTEDİ Erbakan MGK'ye dırenirken hüküînet dışı girişimler başladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, partiler hakkında "yasadışı eylemlerin odağı olmalan" durumunda anayasa çerçevesinde kapatma davası açılabilmesi için Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklik yapılması önerisini TBMM'ye gönderdi. Önerinin, başsavcılığa, harekete geçebilme konusunda daha geniş yetki öngördüğü kaydedildi. • 4. Sayfada ZORUNLUEĞİTİM 8 YIL ANAP, DYP, DSP ve CHP'liler. MGK'de kararlaştınlan önlemler arasında yer alan ve imam- hatip ortaokullannı korumadığı için şeriatçılarca engellenen zorunlu eğitimin 8 yıla çıkanlması için TBMM'ye ortak yasa önerisi verdiler. Türkiye'nin, 185 ülke arasında temel eğitimi 5 yılla sınırlayan 8 ülkeden biri olduğu vurgulanan teklifte, zorunlu eğitimin 1997-98 öğretim yılından 2001 'e kadar 8 yıl, daha DIYANET'TENKURS UYARISI Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, kendilerine bağlı Kuran kurslannda Atatürk Cumhuriyeti karşıtı bir ant içirilmediğini vıırgularken yurttaşlan devletin kurslan dışındakilere karşı uyardı. Diyanet îşleri dışında, "vakıf" gibi başka adlar altındaki örgütlenmelerde düzenlenen Kuran eğitiminden sorumlu olmadıklannı vurgulayan Yılmaz, denetim konusunda, "Bunlann sorumlusu başka sonra da 11 yıl olması öngörüldü. • 6. Sayfada mercılerdir" dedi. • 4. Sayfada Erbakan çark etti DEMİREL 6 Yumuşama olmadı' • Cumhurbaşkanı Demireî, MGK kararlannın Erbakan tarafından irazalanmasından sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye geri gidemez" değerlendırmesinı yaptı. Demireî, kararlarda herhangi bir yumuşamanm olmadığını belirterek "Imzalar tamam" diye konuştu. • 6. Sayfada KARADAYI 'Siyaset yapmıyoruz' • Erbakan'ın bildiriyi imzalaması, Karadayı'yı ve lcuvvet komutanlannt rahatlath. Karadayı, MGK kararlannın siyasi bir amaç gütmediğini, siyaset yapmadıklannı beiiriti. Karadayı, Türkiye'nin geriye götürüJemeyeceğini, basının gehşmelen doğru yorumladığnu söyledi. • 6. Sayfada ÇÎLLER Parti içi baskı • MGK bıldinsinden sonra DYP'de oluşan RP karşıtı cephe, Tansu Çiller'e deklarasyon vermeyi düşünüyor. Sanayi ve Ticaret Bakaru Yaiım Erez'in çeyresinde toplanan 15 kadar milletvekili hükümetten çekilme yönünde tavır koyarken Çilier koahsvonun devam edeceğini söyledı.ms. Sayfada • Başbakan Erbakan, DYP'deki rahatsızhğın tırmanmasrnın ardından, MGK'nin, laik rejime yönelen tehditlere karşı kararlaştırdığı bildirisine imza koyarak geri adım attı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral tlhan Kıhç, bildiride 'değişiklik olmadığını, olamayacağınf açıklayarak, metni muhalefet şerhi de koymadan imzalayan Erbakan'ın 'yumuşatma' istemlerinin geri çevrildiği mesajını verdı. "~~ B o.s0yJ8Btt •'•••"• AB için gözler Amsterdam zirvesinde Avrupa Türkiye'ye karşı çıktı • AB'ye bağlı Hıristiyan Demokrat partılenn Türkiye'nin AB'ye girmesi konusuna olumsuz yaklaşmalannm ardından gözler, 15-16 mart tarihleri arasında Amsterdam'da yapılacak AB Konseyi'ne çevrildi. Türkiye'nin zirveye davet edilip edilmeyeceğine AB Konseyi karar verecek. Hıristiyan Demokratlara 6. Sayfada Ankara girişimlerini sürdürüyor • 6. Sayfada Haber Mer- kezi - Avrupa Halk Partısı (PPE)adıaltın- da gruplaşan Avrupa Bırlı- ğı'ne bağlı Hı- nstıyan De- mokrat partıle- nn oncekı gün gerçekleştırdıgı zirvede, Türki- ye'nin AB'ye gırmesı konu- sunda olumsuz bır tavnn belırmesınin ardından gözler, Hoilanda'da yapılacak olan AB Konse- yi'ne çevnldı Türkiye'nin, 15-16 martta topla- nacak olan Amsterdam Zırvesı'ne davet edilip edilmeyeceğine ılışkın resmı karar AB Konseyi tarafindan venlecek Öncekı gün PPE Başkanı VVilfried Martens tarafindan açıklanan ve AB Komısyonu tarafindan hazırlanan 'görüş rapo- ru'nun olumsuz olmasının Türkiye'nin şansının az olduğunun ıpuçlannı ortaya koyduğu belirti- lıyor. Almanya Başbakanı Helmut Kohl ıle görüşen Avusturya Başbakanı Vıktor Klima, Avrupa Bır- liğı'ne yenı üyelerin alınması konusunda 'Ma- astricht Antiaşması'na harfıyen uyulmasını ve esnekJikyapılmamasını ıstedı. Dün Bonn'dager- çekleşen Klıma-KohJ göruşmesınde ağırhklı ola- rak Avrupa polıtıkası, ekonomi ve para bırlığı ko- nulannınelealındığı belrrtıldı. Almanya'ya baş- bakan sıfatı ıle ilk kez gelen Viktor Klima, ziya- MArkastSa. 6, Sü 4'te "^ DYP^Lİ ÜYELER KARAR1 PROTESTO ETTİ Komisyon Çîfler aüesiııi dinleyecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Su- surluk Araştırma Komısyonu, DYP'h üyelenn hükümeti bozma tehditlerine karşın Başbakan Yardımcısı Tansu Çilier ile eşı Özer Uçuran Çil- ler'i dinleme karan aldı. Komisyonun DYP'lı üyelennm, Çilier çıftimn komisyona çağnlması- na destek^Bren RP'lı Başkan Mehmet Elkatnuş , "Sizneyapıyorsunu/, hiiküme- rsunuz" dıye tepkı gösterdığı iurluk Araştırma Komisyonu, dün KALKANCI İR DAVADAN BERAAT ETTl • 7. Sayfada akşam yaptığı kısa değerlendırme toplantısında, ANAP'lı üye Yaşar Topçu'nun, Çilier çıfhnın dınlenmesıne ılışkın önerisini tartıştı Toplantıda DYP'li Nihan İlgün ve Mahmut Yübaş'ın önce Yaşar Topçu 'ya, daha sonra da onenye destek ve- ren RP'lı üyelere sert tepkı gösterdıklen bildınl- dı Topçu'nun ıse siyasi amaç gütmediğini, yal- nızca hakkında devlet içindeki yasadışı örgütlen- meler konusunda ıddıalar bulunan Özer Çil- MArkasıSa.6,SH4'te • Almanya'da bugüne kadar yapılan en büyük çaplı nükleer atık taşıması, 2. Dunya Savaşı'ndan beri görülmemiş güvenlik önlemleri aîtında ve çevrecılerin büyük eylemlerine karşın tamamlandı. 120'şer tonluk 6 nükleer atık varilı Gorleben'dekı depolara yerleştınldı. Yaklaşık 30 bın pohs, konvoyu engellemek ısteyen anarşıstler ve çevrecilerle çarışmak zorunda kaldı. 500 kişinin tutuklandığı olaylarda bazı göstericıler kemiklen kınlrncaya kadar dövüldü. • //. Sayfada Almanya'nın nükleer ayıbı GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK TkiN'den Tehlikeli 'Oyunlap' Devlet kurumlannın uyum ıçınde çalışmalanna alışık olanlann yadırgadığı olaylar yaşanıyor. Devleti temellerınden sarsmaya yönelen söylemlerle eylemlerin başlangıç tarıhi yedi-sekız ay önceye rastlı- yor. Her şey, yargıdan kurtuluş yollan arayan Şaibe Ha- nım'ın RP'ye destek vermesıyle başlıyor. Ve şimdı vardığımız noktaya bakınız: Ülkenin laık de- mokratik Türkiye'ye gönülden bağlanmış bütün zinde • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Dannenberg kasabasında, üç bineylemci ile polis arasında çıkan çaöşmada 9 polis ile yiizden fazla eylemci yaralandL Polis, göstericileri basmçh su sıkarak dağıttj. (Fotoğraflar: REUTERS) B U G Ü N Cumhuriyet'le birlikte PKK'DE21MART HAZIRLIĞI B 6. Sayfada ÖZDEN: ŞERİAT İRTtCADIR • 3. Sayfada ARNAVUTLUK'TA İSYANCILAR DlRENTYOR • 10. Sayfada MERKEZ BANKASI KORKUTTU • 8. Sayfada Kocaeli'nin rakibi Trabzon • Türkiye Kupası yan fınal rövanş maçında Gaziantepspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, Kocaelispor'un finaldeki rakibi oldu. Bordo-Mavilileri kupada finale taşıyan golleri, 19. dakikada Şota ve 83. dakikada Hami kaydetti. USpor'da BORSA Dun 1372 Öncekı 1443 DOLAR ûDün 124.500 öncekı 124.300 MARK oDün 72.600 öncekı 72.700 ALT1N oDun 1.428.000 Öncekı 1.442.000 ki rr> astı Ce-ketitne?- GUNDEM MUSTAFA BALBAY RP: Masum Saldırgan... 28 şubattakı uzun cumadan sonra yaşananları şöyle özetleyebilinz: Milli Güvenlik Kurulu (MGK) önünde esas duruşa ge- çen Necmettin Erbakan, Türkiye Büyük Mıllet Mecli- si'nı (TBMM), karşısında esas duruşa geçmeye çağır- dı... Başaramayınca geri döndü. Günlerdır "ımzalamam" dedığı bıldinnın altına imzayı attı. Şımdi gözler, bugün yapılacak Bakanlar Kurulu'nda. • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog