Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

$) ÇAĞDAŞ VAYINLARI N U R I 0 N AT G.M.P.'nın sonbahar gezileri 200.000TL Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatan Cad Salkmsöğut Sok No 9/B Caijaloğlu'lstapbul Tet 51 -1 01 9596 Posta çekı nc 666322 Cumhu $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI S A R A E. K 0R L E geçmiş zaman olur ki 250.000TL çağ Pazartama A.Ş. Yereoatan Cad Salkımso§ut Sok No 9/B Cagalggiu/lstanbul TelSUDT 95 96 Posta çekı no 666322 73.VI.SAYI:2N81/ H (KDV içınde) KUftUCUSU. YVJNUS NJUM (1924-1945) BAŞYAZAflf: NAÛfc N M l (1945-1991J 4MMT1U7SMJ Başbakan Necmettin Erbakan, 'işbirliği' önerdiği muhalefetten uyarı aldı icine sindirya mt DEVLETLE İNATLAŞILMAZ' Başbakan Necmettin Erbakan ile görüşen DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit "Devletle inatlaşarak hükümet edilemez. RP'nin laikliği içine sindirmesi gerekir. Ya bu devleti temel unsurlanyla içinize sindirmeniz ya da şu aşamada bunu yapamayacak durumdaysanız, bir süre hükümetten uzaklaşmayı göze almanız gerekir" dedi. Başbakan Erbakan'la DSP lideri Ecevit'ten sonra CHP Genel Başkanı Deniz Baykal görüştü. Baykal, RP liderine "Krizin nedeni sizsiniz. Sorun RP ile muhalefet arasında değil, RP ile anayasa arasındadır" dedi. • 4. Sayfada KARARLAR BUGÜN İLETİLECEK TSK, MGK kararlannın hükümete resmi bildirimi için Başbakan'ın inıza koymasının şart olmadığını bildırdi. 20-24 maddeden oluşan kararlann bugün Erbakan'a iletileceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Demirel de MGK kararlannın Başbakan tarafından imzalanmasa da hükümete resmen bildirileceğini söyledi. Erbakan, kararlann imzalanması ile ilgili olarak sessiz kalmayı tercih etti. • 5. Sayfada Erbakan MCK'ye meydan OkUdU Erbakan, MGK kararlanna "MGK, yasalar konusunda hükümete ve Meclis'e dayatmada bulunamaz" sözleriyle meydan okudu. Erbakan, görüşmelerin ardından "darbe söylentilerinin gündemden kalkıp kalkmadığı" yönündeki bir soruya, "Darbe tamamen gündemden çıktı. Dış güçler ile bir avuç iç mihrak, huzursuzluk yaratmak için ellerinden geleni yaptılar. Ancak, hepsi boş çıktı" karşılığını verdi.. • 4. Sayfada Cumhuriyet kamuoyunda günlerdir tartışılan 'mektup' konusuna açıklık getiriyor Demirel 9 den 9 mektup9 ŞUbatta gönderildi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Başbakan Necmettin Erbakan'a çeşitli konularda 9 mektup gönderdiği öğrenildi. Mektuplann hepsinin 9 şubatta gönderildiği, dördünde Demirel'in. diğerlerinde ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz'ün imzasının bulunduğu belirtildi. Erbakan'a gönderilen mektuplann ilkinde laiklik konusuna değinildiği. ikincisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nm çalışmalannın konu edildiği, üçüncü ve dördüncü mektuplann ise Adalet Bakanlığı'nm faaliyetleri ile ilgili olduğu öğrenildi. • 4. Sayfada 'Koalisyondan çekilelim 1 Erbakan'ın MGK bildirisinden sonra gerilimi tırmandırması ve toplantıda itiraz etmediği konulara kamuoyu önünde çıkış yapması DYP'de tepkilere neden oldu. Başkanlık divanı, "seçim hükümeti" seçeneğini de gündemine alırken Çiller, Erbakan'la görüşerek DYP'deki rahatsızhğını iletti. Yalım Erez'in, Çiller'e, "Koalisyondan çekilelim" önerisi götürdüğü öğrenildi. Aktuna da yaptığı açıklamada, MGK'nin karannın Türkiye'nin doğrulannın özeti olduğunu belirterek "Erbakan bu kararlan gerekli görmüyorsa istifa etmelidir" görüşünü dile getirdi. • 4. Sayfada Turhan Tayan da tavır aldı "Devrim yasalannı bırakanlan mahcup etmeyeceğiz" diye konuşan Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, Türkiye'yi komşu îslam ükeleriyle kıyaslarken. "Bizim enerjimiz, petrolümüz Atatürk ilke ve devrimleri olmuştur" dedi. 8 yıllık zorunlu eğitime daha önce karşı çıkan Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, dün Milli Güvenlik Kurulu'nun "Kuran kurslan ve imam-hatip okullanna sınırlama getirilmesi, 8 yıllık zorunlu eğitimin sağlanması" istemini içeren karanyla bakanlık programının "paralellik" gösterdiğini savundu. • 5. Sayfada fc MİLİTAN YETİŞTİRİYORLAIT ÇocukEsirgeme'de imam kadrolaşması • Refah Partisi, Çocuk Esırgeme Kunımu'ndaki kadrolaşmasını sürdürüyor. Görevden alınan yöneticilerin yerine imam-hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi mezunlan atanıyor. Aynı şekilde kuruma Milli Gençlik Vakfı üyelennin de almdığı saptandı. Yurt Haberleri Servisi - Mıll\ Güvenlik Kurulu, köktendinci eğiti- mıa önlenılmesıne yönelık hükümete 'muhüra gibi' uyanda bulunur- ken, RP'lılenn, 28 bın çocuğun eğitım gördüğü, Devlet Bakanı Sa- utGünbey'e bağh Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda (SHÇEK) akıl almaz ölçüde kadrolaşmaya gıttıği ortaya çıktı. RP'lı- ler. iörevden aldıklan SHÇEK bırimlennin yöneticilerinin yerine ı- maaı-hatip lisesi (tHL) ve ilahiyat fakültesi mezunlan ile eski ımam- lan atadı. Müdürlükten memurluğa kadar kapsamlı bır kadrolaşma- ya giden RP'lıler çok sayıda Milli Gençlik Vakfı (MGV) başkanını da kurumun birimlenne yöne- tıci yaptı. Sağlık ve Sosyal Hızmetler Emekçileri Sendi- kası (SES) kadrolaşmanın kay- gı venci olduğunu belırtirken, yurtlarda öğrencilere namaz kılmalan, dinı kıtap okumala- n yolunda yoğun baskı yapıl- dığı öne sürülüyor Hükümet ortaklan ısrarla REFAHYOL'un laiklik karşıtı uygulama yapmadığını söyler- ken, RP'liler. Sacit Günbey'ın yönetiminde, on binlerce ço- cuk ve gence hızmet verilen SHÇEK'ın 251 kuruluşunda dini örgütlenmeye gıdiyor. SHÇEK'in yurt genelindeki DÜNYADA FELAKET ÜSTÜNE FELAKET • 8. Sayfada İRAN'DA 50 CASUS TUTUKLANDI • 8. Sayfada ÇATIŞMADA BİR POLİS ÖLDÜRÜLDÜ • 75. Sayfada İBRAHİM ŞAHtN'DEN YILMAZ'A SUÇLAMA • 3. Sayfada MEMURA EK ZAM BAKANLAR KURULU'NDA I 7. Sayfada IRAK'A AMBARGO VE TÜRKİYE'NÎN ZARARLAR1 Prof.Dr.TtnnJMftnÖV'Ün yaa IİZİSİ • 10. Sayfada yöneticilerinin yüzde 90'ını görevden alan RP'liler. kuru- ma bağh bınmlere din dersi öğretmenlen, imamlar, MGV ve şeriatçı vakıflann yönetici- lenni atadılar. MArkasıSa.l7,Sü. 7'de İMAM ÖRGÜTLENMESİ 1/7. Sayfada Kadınlar Taksim'deydi Taksim'de toplanan kaduı kuruluşlan üyeleri ÇiDer'i istifaya çağırdı. Haber Merkezi - Milli Gü- venlik Kurulu'nun (MGK) hü- kümete verdiği bildiride "vaz- geçilemez" olduğunu vurgula- dığı Tevhid-i Tedrisat Yasası (Öğretim Birliği Yasası) ile hi- lafetin kaldınlışınm 73. yıldö- nümü kutlanıyor. tstanbul Ka- dın Kuruluşlan Birliğı'ne bağ- lı örgütlerin üyeleri dün Tak- sim Meydam'nda toplandı. Genci, yaşlısı, türbanlısıyla Atatürk ilkelerine bağlılık gös- terisinin yapıldığı eylem bir dakikalık saygı duruşu ve Is- tıklal Marşı'ylabaşladı. "Çağ- daş eğitim. çağdaş Türldye", "Tansu neredesin, sen kadın değU misin?", "Tansu istifa, Erbakan tran'a" sloganlan MArkasıSa.l7,Sü.3'te ÖZDEN: ATATÜRK'E KİMSE SALDIRAMAZ M 17. Sayfada Arnavutluk'ta tank sesleri Ordu devveye girdi • Sokağa çıkma yasağı ilan eden hükümet, ülkenin yurtdışıyla bağlantısını büyük ölçüde kesti. Gyirokaster'de tanklann dolaştığım ve kentte silah sesleri duyulduğunu bildirdi. Tüm ülkede 20.00- 07.00 - arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi, 4'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. • Hükümet, basına sansür getirdi. Halkm banker krizinden sorumlu tuttuğu ve istifasını istediği Deviet Başkanı Sali Berişa ise parlamento tarafından yeniden seçildi. • 9. Sayfada Kıbnsiçin hukuk savaşı • Türkiye, MGK kanalıyla AB'ye tam üyeliği deviet politikası olarak ön plana çıkanrken Avrupa'ya karşı Kıbns'ın üyeliği konusunda hukuk savaşı veriyor. Türkiye, Kıbns Cumhuriyeti'nin kuruluşunu öngören ve Ingiltere ve Yunanistan ile birlikte garantör olduğu 1960 anlaşmalannın hazırlanışı sırasında dönemin Yunan Dışişleri Bakanı Averof un tutanaklara geçen ifadelerini önemli bir hukuk tezi olarak ortaya atıyor. • Averof, Ingiliz Bakan Perth'in bir sorusu üzerine "'Yunanistan'ın Kıbns ile ekonomik ENOSÎS'üıi önlemeyi amaçladıklannı" açık bir dılle ifade ediyor. AB ise Türkiye'nin kendisinden önce Kıbns'ın tam üyeliğine karşı çıktığı hukuki tezlerini farklı yorumluyor ve yasal bulmuyor. Bu anlaşmazlık Türkiye ve AB'nin devletler hukukunu farklı yorumlamalanndan kaynaklanıyor. LALESAMİBRAHİMOĞl-U'ııunhabert • 9. Sayfada Demirel ABiçin devrede• Çiller, MGK'nin tarihi toplantısından bir gün önce AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine vereceği yemeği erteleyip 6 marta aldı. • Cumhurbaşkanı Demirel de AB üyeliği için atağa geçerken; Batı, MGK'den çıkan "Avrupa rotası" açıklamasmın, Türkiye'yi AB"ye tam üye olacaklar listesine alıp almamasmda etkili olmayacağı görüşünü taşıyor. I 9. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Zıtlaşma... Bu gece ve her gece saat21.00'de ''SÜREKLİ AYDINLIK İÇİN 1 DAKİKA KARANLIK" SADECE 1 DAKİKA unutma! Kimilerine gevezelik gibi geliyor. Takkeli Başbakan, MGK'den hemen sonra, "TSKile 'tam bir uyum' içindeyiz" diyor. Doğruyu mu söyledi yoksayine saptırdı mı araştırma- larına gerek kalmadan, Genelkurmay Başkanlığı adına Genel Sekreter Tümgeneral Erol Özkasnak'tan yanı- tını alıyor: "Atatürk çizgisinde olanlardışında hiç kimseyle uyum içinde değiliz." Takkeli Başbakan ile yardımcısı Şaibe Hanım son mArkasıSa.l7,Sü.l'de Süryani mezariığı talan edildi Diyarba- kır'daki Meryem Ana Kilisesi Papazı Yusuf Akbulut, tepkisini şöyle dile getirdi: "Kazı- lar sırasında mezarlardaki atalanmızın, din adamlarımızın kemikleri etrafa dağılmıştır. Böyie saygısızlık olmaz." • Arka Sayfada Mumcu suikastında Özal bağlantısı Uğur Mumcu Cinayetını Araştırma Komis- yonu'na bilgi veren jandarma istıhbaratçı- sı Astsubay Hüseyin Oğuz, Mumcu cina- yetine karıştığını ileri sürdüğü Tekin Coşku- ner'in Alaattin Çakıcı ve Sedat Buçak'la bir- likte Ahmet Özal'la da yakın ilişkide olduğu- nu öne sürdü. • 3. Sayfada BORSA ODun 1522 Öncekı 1612 DOLAR ûDun 123.500 Örcekı 122.900 MARK ûDun 73.000 Örtcekı 72.700 ALT1N ûDun 1.443.000 Onceki 1.424.000 Susurtuk savcılann çabalanyla yürüyor Dort aydır süren soruşturma, üç savcının ki- şisel çabasıyla yürüyor. Soruşturma süre- since emniyet, MİT ve jandarmanın hakkın- da gıyabi tutuklama kararı çıkanlan kişilerin bulunması ve delillerin toplanmasınayardım etmemesi dikkat çekti. • 3. Sayfada Üniversitelere Meclis ilgisi Üniversiteler- deki gerginliğin bir daha yaşanmaması amacıyla Içışleri Bakanı Meral Akşener ve Turizm Bakanı Bahat- tinYücelileCHR DYR RR BBP ve DSP mil- letvekilleri, Istanbul Üniversitesi Rektörü Bülent Berkarda'yı zi- yaret ettiler. • 3. Sayfada GUVDEM MUSTAFA BALBAY RP Ormana Kaçıyor... Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisine ad ve muha- tap aranıyor. Kimi tavsiye dedi, kimi bıldirim dedi, kimi takviye de- di... Muhatap da kanşık... Iktidara göre muhalefete, mu- halefete göre iktidara, RP'ye göre "laiklik çığırtkanlığı" yapanlara... Bildiri hem diri hem iri... Bu yüzden olacak, kimsenin kucağına sığmıyor... Birınci bildırideki çerçevenin ardından ikinci bildiride- UArkmıSa.l7,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog