Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI Y I L MAZ Ş İ PA l çalışanların sorunları 200.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerefcatan Cad Salkımsoğut Sok No 9'B CaŞabçlg'lstanbul Tel 514 31 95,96 Posîa çekı no 666322 Cumhuriyet @ ÇAĞDAŞ YAYINLARI SOK No 9B .ı 10 665322 73. Yl SAYI: 28108 / 75888 Tl ( KDV ıç ,nde) KURUCUSU: VUNUS NMİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADh IUDİ (1945-1991) 3MMRH987MZJMBİ MGK'de Başbakan açmazsa 28 şubat kararlan gündeme gelmeyecek Erbakan gergiııliği Kesin Ongörü... Bugün toplanacak olan MGK'nin gündemi ne?_ MGK'nin geçen toplanü- sında karaıiar alındı. Bu ka- rarlann aJtında Başbakan Erbakan ile yardımcısı Çil- ler'in imzalan bulımuyor. Aradan bir ay geçti. Neokuı?- Halkumzm dilindeki bir şarta, "karakolda doğruyu söyleyip mahkemede şaşan" kişiden söz açar. Bu kez Baş- bakanımız için bir türkü bes- telemek gerekecekL Güftesi de hazırL Sayın Erbakan'ın tutum ve davranışına bakt- lırsa, hükümetin başı kendi- sini imzasıyla bağh saymayan ilginç bir kişiliğe sahip~ 28 şubattan bu yana geçen bir ayda MGK kararlan yal- nızca tarüşüdı. Hem de bu kararlann al- tında imzalan bulunan kişi- lerce tartışıldı. * Öyleyse her şeyden önce bir noktaıun aydınbğa kavuş- ması gerekiyor: MGK'nin 28 şubat tarihli kararlan karşı- sında Erbakan ne vaziyet ala- caknr?.. Ortak hükümetteki belir- sizük dalga dalga topluma yayılmakta, sakıncalı bir or- tam oluşmaktadır. Laik Tür- kiye Cumhuriyeti'nin tebü- ke alünda bulunduğuna iüş- kin kaygı, ülkede yaygındu*. Bu yaygmlık MGK bildiri- sinden sonra eksilmemiş, yo- ğunlaşmışür. Laikliğe tehdit, yalnızca iktidann Refahçı kanadından gelmiyor, Doğru Yol Partisi'nin teslimiy etçi tu- tumu ajpr endişelere yol açı- yor. Kamuoyundaki birikim, gün geçtikçe patiamaya dö- nük bir gerilime dönüşüyor. • MGK'nin anayasal konu- rau ya da kurulun shil ve as- ker ûyeleri arasındaki itişld- ler, bu sorunun yüzeysel gös- tergeleridir. Sorun biçimsel değUdir. Türkiye'nin gündeminde demokrasinin özûnü kapsa- yan bir uygarlık sorunu ağır basıyor. Yurttaşlann büyük çoğunluğu tran, Suudi Ara- bistan. Cezayir'in konumu- na düşecek bir ülkede yaşa- makistemiyor. Dinci bir devlet düzeninde ümmet olmak, laik Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının ve Türk ulusunun asla kabul edemeyeceği bir irticadır. Asker ile sivilin sonuna dek paylaştığı bir "uygarlık so- runu" gündemdedir. Bugûnkü MGK toplanü- suıda "şu ya da bu olacak" gibi bir öngörünün önemi yoktur. Bu toplanbyla " şu ya da bu biçimde" sonuca biraz daha yaklaşılmış olacak». Laik Tûrldye Cumhuriye- ti hayat memat sınavını veri- yor. Bu sınavda başarısızhk sözcüğüne yer yoktur. Cumhuriyet Askerler bekliyor Cumhurbaşkanı Süleyman Demırel'in gerginleşen siyasi ortamı yumuşatma isteği nedeniyle, bugünkü MGK toplantısında krize neden olan kararlann gündeme gelmemesi bekleniyor. MGK'nin asker kanadının önceki toplantıda ahnan tûm kararlarla ilgili aynntılı dosyalarla toplantıya geleceği ve Başbakan Erbakan'ın bu konulara girmesi durumunda kararlı ve açık tavır koyacağı belirtiliyor. 28 şubat tarihli MGK toplantısında ahnan kararlann uygulanması hakkındaki asıl değerlendirmenin, ay sonunda yapılacak toplantıda gündeme geleceği belirtildi. • 5. Sayfada Erbakan savunmada MÜH Güvenlik Kurulu gündeminde 8 yıllık eğitim ve ımam-hatip liseleri konulannın yer almadığını bildiren Erbakan, "Ya gelirse" sorusuna, "Havadan gelmez. Suni gündem yaratmayın" karşılığmı verdi. Imam-hatiplilerin bugünkü toplantısıyla ilgili bir soru üzerine de Erbakan, "Bu okullarla iftihar ediyorum. Buralarda vatanını, milletini seven öğrenciler eğitiliyor" dedi. Hükümetin ibadet aşkıyla hizmet ettiğini söyleyen Erbakan. DYP'nin seçim yasası hazırhklanyla ilgili olarak "Bunlann hiçbiri gündemde değildir. Türkiye 2000 yılında seçim yapacaktır" dedi. • 5. Sayfada DYP'den RP'ye son mesaj DYP kurmaylan. toplanrı öncesinde, RP'ye MGK kararlannın gereğinin yapılması gerektiği mesajım gönderdi. DYP'li Mehmet Gölhan, 8 yıllık zorunlu eğitim tartışmalanna ilişkin olarak "Bu ilkeleri kabul eden gelir, günah bizden gider" dedi. Genel başkan yardımcılanndan Hasan Ekinci de "MGK'nin dikkat çektiği irticayla ilgili tedbirlerde savsaklama olursa partimizin yetkili kurullan toplanır. DYP gereğini yapar" diyerek ortaklannı uyardı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez, "Gereİcirse hükümet bozulur" görüşünü dile getirdi. • 19. Sayfada Cumhurbaşkanı Demirel, rejimin çökmeyeceğini söyledi yaçagrı• MGK toplantısı öncesinde demokrat bir ülke ve laik, sosyal hukuk devletinden geriye " gidilemeyeceğini bir kez daha söyleyen Demirel, "Buradan ileriye gideceğiz. Bunlan düzelterek gideceğız. Demokrasimizi ıslah ederek gideceğiz" dedi. Rejim her an çökebilir düşüncesinın büyük sıkıntı yaratacağını söyleyen Demirel, bu kanaatin kafalardan atıhnası gerektiğini belirterek "Tartışmalar aşılacak, sağduyu hâkim olacak" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu)-Cumhurbaşka- nı Süleyman Demirel, Turkıye 'de yaşanan tartışma- lann ülkenın hür ve serbest olmasmın işareti oldu- ğunu belirterek "Tarüşmalara bakıp bunalmaym. Sağduyu bir yerde hâkim olacakbr" dedi. Türkı- ye'nin demokrat, laik bir hukuk devletı olduğunu vurgulayan Demirel. u Buradan geriye gidemeyiz. Buradan ileriye gideceğiz. Rejim çökecek kanaati kafalardan atılmalıdır" açıklamasını yapti. Ankara Tıcaret Odası'nın (ATO) sosyal tesısle- nnın temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı UArkasıSa.l9,SiL3'te RP'Lt KAHRAMAN'A PROTESTO Başkentte laiklik sloganları • Sevda Cenap And Müzik Vakfi tarafindan 14.'sü düzenlenen Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin açılış konserine katılan yaklaşık 10 bin kişi "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganlan attı. RP'li Kültür Bakanı Ismail Kahraman ise salona girişinde dakikalarca yuhalandı. • Konserin yanm saat geç başlaması salonda bulunanlann alkışlı protestosuna neden oldu. Demirel 'in salona girmesiyle gerginlik sona erdi. Demirel, salondaki görüntüyü "çağdaş Türkiye tablosu" olarak yorumladı. • 19. Sayfada MGKKARARLARI ~ ANAP'ta 8 ydlık eğîtim tarbşması • Milli Güvenlik Kurulu kararlannın ardından alevlenen ve REFAHYOL hükümetini sarsan 8 yıllık eğitim tartışması, ANAP'ı da böldü. ANAP, 8 yıllık kesintisiz eğitime, Kuran-ı Kerim ve Arapçanın seçmeli ders olarak okutulması koşuluyla destek verirken, Adana Milletvekilı Imren Aykut, "Seçmeli ders formülü kesintisiz eğitimi sulandırmaktır" dedi. • ANAP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Baş, 8 yıllık eğitime karşı olmadıklannı, ancak dıni eğitim ve öğretime zarar gehneyecek şekilde düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. 1 4 . Sayfada 'Toprak Günüy nde İsraiVe protesto 1976'dan bu yana her yıl 30 mart tarihinde protestolaıia aıulan "Toprak Günü"nde binlerce Fifistinü, BaO Şeria'daABDve fsrail bayraklannı yakü ve 10 gündür oFduğu gibi yine lsrail askerlerini taş yagmuruna ruttu. Vlne de Arap topraklannın işgalini protesto etmek için ilan edilen "Toprak Günü" beklenenin aksine büyük böyutiu şiddet olaylan yaşanmadan geçti. (Fotoğraf. REUTER) • 8. Sayfada Mumcu Araştırma Komisyonu'na ifade veren itirafçılar Murat İpek ve Murat Demir'in iddialan 'DYPTi Yılbaş'ın emriyle 3 ldşi öldürdük9 •PKK itirafçısı Murat Ipek ve Murat Demir, DYP'ye yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Murat Ipek, Mumcu'nun katili olduğunu ileri sürdüğü Velit Hüseyin'i, Çiller, Ağar. Erkan, Şahin ve Eken'le birlikte gördüğünü söyledi. Demir ise Susurluk Komisyonu'na DYP'li Mahmut Yılbaş nedeniyle gitmediklerini belirterek "Bana o adam 3 tane adam vurdurdu. Ben nasıl karşısında ifade vereyim" dedi. DÜRDANE KOCAOĞLU ANKARA - TBMM Uğur Mumcu Araştırma Komisyonu'na ifade veren itirafçılar Murat tpek ve Murat De- mir, DYP'ye yönelik çok önemli iddi- alan gündeme getirdiler. İtirafçılar, DYP Van Milletvekili Mahmut Yü- baş'ın emriyle aralannda Gündem ga- zetesi dağıtıcısınm da bulunduğu 3 kı- şiyi öldürdüklerini söylediler. Ipek ve Demir. Uğur Mumcu'nun katili oldu- ğunu ileri sürdükleri Velit Hüseyin'i Başbakan Yardımcısı DYP Genel Baş- kanı Tansu Çiller ile birlikte gördükle- rini ve bu nedenle MlT'in elemanı ol- duğuna kesin kanaat getirdiklerini de bildirdiler. Cumhuriyet, itirafçılar Murat De- mir ve Murat Ipek'in TBMM Uğur Mumcu Araştırma Komisyonu'na Bü- yük Ankara Oteli'nde gizlice bulusa- rak verdiği ifade tutanaklannm tama- mını ele geçirdi. İtirafçılar, Mum- cu'yu Iran isrihbaratıyla da ilgisi olan, MArkasıSa.l9,Sü.3'te BUGUN Cumhuriyet 1e birlikte 8 yıllık Temel Eğitim tartışmaları almış başını gidiyordu... Erbakan, Merkez Bankası kaynaklarına göz dikmişti... Öğrenciler, harçları protesto için mendil açarak "sembolik dilenme eylemi" yapıyorlardı... Turhan Dilligil, Ret'ah karşısında aklandığını göremeden aramızdan ayrılmıştı... Darbe-loto bu hafta da .. . . devretmişti... ,_ ' . • 3. Sayfada YARIN 7 diplomat bizi bize anlatıyor İspanya, İngiltere, Polonya, Hindistan, Çek, Çin ve Macaristan büyükelçileri Türkiye'yi anlatıyor... Demokrasi, insan hakları, Avrupa Birliği, terör, mimari, turizm, medya için ne düşünüyorlar?.. ÖZGEN ACAR'ın yazı dizisi Cumhuriyet 'te 31 Mart'ın 88.ydı Haber Merkezi-"1nsanlann V'apnğı yasalara değfl, dine ve Kuran'a da>anmak gerektiğini ileri sürerek şeriatyönetimi isteyenler' bundan tam 88 yıl önce 13 Nisan 1909'da avaklandı. Geleneksel Osmanlı halk ayaklanmalannuı son örneğı olan 31 Mart ayaklan- ması, meşnıtıyet hükümetının ilerici programına kar- şı çıkan gencılerle ilerici ve özgürlükçüleri karşı karşıya getirdi. Şenatçılar ve ısyan eden askerlerden olusan kalabalık, Meclis'ın yanmdaki Ayasofya Meydanı'nda toplanıp "Padişahım, şeriat isteriz,ye- niden ümmetinin başuıa geç, mev hander kapatüsın, fotoğraf çekimi >asaklansın, ka<ünlar sokaklara çık- masın" dıye bağınnca ısyan dalgası bütün şehıriere yayıldı. Padışah Abdülhamit'in softalann isteğıni kabul etmesiyle II. Meşrutiyet yıkılma tehlikesi ge- çırdı. Ayaklanmayı, Makedonya'daki lttihat Terak- kı yanlısı gönüllü. sivıl ve asken güçlerin oluşturdu- ğu Hareket Ordusu bastırdı. GÜNÜMÜZDE BENZERLERtNÎN YAŞANDlGl 31 MART OLAYI-3 • 4. Sayfada Çayan ve arkadaşlan anıldı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Kızıldere'de bomba ve kurşunlarla katledilen Vlahir Çayan ve 9 arkadaşı dün mezar- lan başında anıldı. Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) An- kara ll Başkanı Haydar llker. Çayan ve arkadaşlan için "On- lar ölecekti, ama emekçilerin, yoldaşlanmn yeni birdünyaiçin, MArkasıSa.l9,Sü. 7'de GUIVCEL CUNEYT ARCAYUREK Gider mi mi? Herkes kıyısından köşesinden yanaşıyor. Oysa, Türkiye'nin iç veya dış yaşadığı bütün olaylann kaynağı, Refah'lı hükümet. Son günlerde gündemin birinci maddesine yerleşen ke- sintisiz eğitim, bu hükümetle içinden çıkamadığımız sorun- lardan sadece birtanesi. Türkiyemizde demokratik ülkelerde olağan sayılan "hü- kümet sorunu" yok. Ülkemizde, Batılı ülkelerde görülmesi zor bir "hükümet MArkasıSa.l9,Sü.rde Susurluk raporu 3 nisanda hazır Susurluk Araştırma Komisyonu, sonuç raporunu gelecek hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunacak. Komisyonun DSP'li üyesi Pişkinsüt, rapor konusunda endişe duyduğunu söyledi. • 3. Sayfada Kartal Belediyesi silahlandı MGK'nin 28 şubattaki toplantısında terör silahı olarak kabul edilen ve yasaklanması yönünde tavsiyede bulunulan pompalı tüfeklerden RP'li Kartal Belediyesi iki adet satın aldı. • 3. Sayfada Kanser Haftası Erken teşhis konulduğu takdirde yüzde 90'lara varan oranda tedavi edilebilen bir kanser türü olan meme kanserinde en önemli gelişme rutin olarak gerçekleştirilecek taramalarda yatıyor. • Arka Sayfada TBMM mülklerini istiyor TBMM, Milli Saraylar'ın özgün sınırları içinde bulunan gayrimenkulleri, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklan başta olmak üzere kamu kuruluşlanndan geri almayı planlıyor. • Arka Sayfada Avrupa faşizme karşı Strasbourg'daki 50 bin kişilik gösteriye İspanya, Italya, Almanya, İsviçre ve Belçika'dan çok sayıda kişi katıldı. Gösterinin sonunda anarşistler polisle çatıştı ve çok sayıda arabayı ateşe verdi. • 8. Sayfada Kamboçya'da katliam Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'te meclis önünde hükümet karşıtı gösteri yapan kalabalığın arasına fırlatılan el bombaları, 12 kişinin ölmesine, 119 kişinin de yaralanmasına neden oldu. • 8. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY RP 'Mazlum'a Oynuyor... Prof. llhan Arsel, şeriatçıyı şöyle tanımlıyor: "Kendisini güçsüz hissettiği an elinizi öper. Güçlü hissettiği an kılıcını çeker..." RP'nin izlediği politika yukarıdaki tanımlamayla bü- yük ölçüde örtüşüyor. Biryandan, "Bize nasıl kıydınız"; bir yandan, "Ayağı- nızı denk alın geliyoruz"... Gündeme gelelim... Milli Güvenlik Kurulu (MGK) "aylık olağan" toplantısı- MArkosıSa.l9,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog