Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI K E M A L S U L K £ R savaş yıllarında birsürgün 200.000TL Çağ Pazartarra A.Ş. »e^batan Cad Saikımsoğut Sok No &B CagaloçL Iç-arbul "e iU r J 95'9€ Pos1? çekı no 666322 Cumhuriyet <$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI V l L İ D E D l 0 Ğ L U ylev-3(belgeler) 400.000TL ıriama A.Ş. rerebatan Cad Salkımsogut Sck No 9 B l y cgl- IstanEu Te 51-i 0' 95 96 Pcsta cekı no 666322 73. Y l SAVI 28117 / 75000 TL (KDV ıçmde) KURUCUSU: YUNUSNADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: RUDİRIMDİ (1945-1991) 30 MMT1997 MZM 154 demokratik kitle örgütünden ortak açıklama 8 yılclaıı öclitıı yokANKARA / İSTANBUL (Cumhuriyet)- 154 sıvil top- lum örgütü, Ankara, tstanbul ve Izmır'de a^nı saatlerde or- tak bıraçıklana yaparak Mil- Iı Eğitım Şûrası'nda alınan karara koşut olarak 8 yıllık kesıntısız eğnmın bır an ön- ce yaşama geçinlmesinı iste- di. Ankara'da Gazeteciler Ce- mıyeti'nde yapilan toplantıda konuşan Türkiye lsçı Sendı- kalan Konfederasyonu (Tûrk-lş) Genel Başkanı Bay- ram Merai bır araya gelen ör- gütlenn, demokrası \e laikli- ğin yara almaması konusunda duyarlı oldugunu. cumhuri- yetın temel ilkelennden ödün verilmesine izm vermeyecek- lerinibelırtti. Gereksmım du- yulan sayıda öğrencinin, 8 yıllık temel eğıtimden sonra i- mam-hatip liselerine gitmesine karşı ol- madıklannı vurgulayan Meral, Başbakan Necmettin Erbakan'ın da imam-hatip me- zunu olmadığını anımsatarak "Oğrenciler, ortaokulu imam-hatip liselerinde degil de normal liselerde okuriarsa inançsız mı ola- • Aralannda işçi ve esnaf konfederasyonlan, meslek odalan, çok sayıda demek ve sendikanın bulunduğu 154 sivil toplum örgütü, Ankara, îstanbul v£ İzmir'de aynı saatlerde ortak bir açıklama yaparak, Milli Eğitim Şûrası'nda alınan karara koşut olarak 8 yıllık kesintisiz eğitimin bir an önce yaşama geçirilmesini istedi. caldar"dıye konuştu. Meral'in konuşma- sının ardından Atatürkçü Düşünce Derne- ği (ADD) Genel Başkan Yardımcısı Tev- fik Kızgınkaya. 154 sivil toplum örgütü- nün ortak bıldınsını okudu. "Türkiye Si- vil Toplum Kumluşlan Birliği'nden Göre- ve ÇağrT başlıklı bıldiride şöyle denıldi. "Anayasasında laik, çağdaş, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirti- len Türkiye'nin sivil toplum kumluşlan olarak, 15. Milli Eğjtün Şûrası'nda alınan, 'Zorunlu egıtımin, 2 yıl okul öncesi eğı- timden sonra, 8 yıllık kesıntısız temel eğı- tım ve 1 yıllık mesleki yönlendirme eğitı- mı' olması yönündeki karann yaşama ge- çirilmesini tstiyoruz. Ülkemizi çağdaş dün- yaya taşıyacak ve evrensel çocuk haklan- nın gereğini sağlayacak olan 8 yıllıkzorun- DtSK Genel Başkanı Rıdvan Budak Türkiye'nin sorunlanna srvil toplum örgütJerinin gösterdiği cabava dikkat çekerek "Keşke bunu yülar önce de yapabüseydik. O zaman Türkiye bugün darbe^eriat ikJlemine düşmezdi" dedi (HATİCE TUNCER) lu, kesintisiz temel eğitim, çocuklanmızı kurslardan, erken çıraknktan, erken evü- likten kurtaracak, ruh ve beden sağhklan- na kavuşturacaktır. Bu karann uygulan- M Arkası Sa.19, Sü.3'te Eğitimde seferberlik çağnsı'Demokrasinin ekSİğİ kalmamall' Çankaya'da rcktörler zinesını toplayan Cumhurbaşkanı Demirel. Türkiye'nin 2000'h yıllara bın gün kala sılkinme ve hedeflerine sanlmak zorunda olduğunu vurgulayarak, Avrupa yolunda elbisenin daha sıkılaştınlması, demokrasinin Avrupa'dan eksık bir tarafının kalmaması gerektiğini bildirdı. Demirel, 8 yıllık zorunlu eğitime ek olarak teknik eğıtimin hızla desteklenmesini istedi ve eğitimde ülke çapında seferberlik gerektiğini sözlerine ekledi. 1 3 . Sayfada '8 yıla gelecek yıl başlanabilir' MÜH Eğitim Bakanı Sağlam, Çankava Köşkü'nde gerçekJeştirilen "Rektörler Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, ilköğretimin, çocuğa sağlıklı bir kişilik ve ıyi vatandaşlık bilinci kazandırmak için bir "bütünlük içinde" düzenlendiğini söyledi. 8 yıllık zorunlu eğitimle ilgili hazırhklann sürdüğunü belirten Sağlam, altyapı. program ve öğretmen gereksinimini karşılayarak gelecek yıl 8 yıllık zorunlu eğitime başlayabileceklerini bildirdi. • 3. Sayfada Çlller ell bOŞ dÖndİİ Genelkurmay Başkanı Karadayı ile görüşen Çiller, eğitimin kesintisiz olarak 8 yıla çıkanlmasını, ilk 5 yıl ortak program uygulanmasını. 6, 7 ve 8. sınıflarda ıse seçmeli ders sayısının arttınlmasıru önerdi. Çiller, bu kapsamda, meslek dersleriyle birlikte, imam-hatip okullannın orta kısmında okutulan Arapça ve Kuran derslerinin de seçmeli dersler arasına alınmasını istedi. Karadayı, komutanlann, "MGK kararlanndan kesinlikle ödün verilmeyeceği" görüşünü yineledi. • 7. Sayfada 16. ULUSLARARASflSTANBUL FİLMFESTİVÂLİ rirliilii Sinemaseverlerin FassKinrl^r Ünlfl yönetmen Rainer rassoınaer W e r n e r ç ş ç riğiyie 16. kez başladı. Açılış konuğu, Amerikan sinemasına filmkri ve buhıp çıkardığı oyıın- cularla damgasmı vurmıış bir büyük usta Elia Kazan'dı.'Yaşam Bo\ u Başarı Ödülü'nü Tür- kân Şorav 'ın elinden alan ESa Kazan şuıtlan söviedi:w Ben burada, Kadıköy'de doğdum. Lk»ğ- duğum ülke tarafindan ağırlanmak ve onurlandınlmak benim için büyük bir ımrttulukveövünç kaynağı." Kazan iki yı] önce Beriin'de de ajnı ödülü aldığını. ancakburadakinin aniamının farklı olduğunu söyledL Türkive'yi gezecegini belirten ünlü yönetmen Kazan, arük kendisini kitap yazmaya adadığını vurguladı. Açıkşta Türksüıemasuunemektaroyımculan SunaPekuy- sal ileErol faş'a da omır ödülleri wrfldi (KADER TUĞLA) • 14. Sayfada 15 buçuk saatJik dev yapıü "Berfin Akxanderplatz*'ın ikmci bölümü, 16. LTuslararasj Îstanbul FiJm FestivaJi çerçevesinde bugun Beyoğhı Fıtaş Sine- ması'nda gösteriliyor. 1929 yıhnda, dört yıl cezaevinde yatüktan sonra doğru yolu seçmeye karar veren ama bir dizi tersiik sonucu kendisiru umutsuztuğun batağında, alkoiûn koflannda bulan bir adarrun öyküsünü anlatan "Bertin AkJtanderplatz", Fassbinder'in son derece ki^iseL aynı ölçude degörkemli bir fDmi. 1980Alman vapunıfihndeGunterLamprechtBarbaraSukmvaveHaıı- na SchyguBa gibi usta oyuncular yer alıyor. 115. Sayfada Polis coplayıp gözaituıa aldı • KESK çalışanlan dün bir kez daha meydanlara çıkarak sessiz protestolannı sürdürdüler. Balıkesir'de gösteriye müdahale eden polis, kadın ve çocuklan da coplayarak 200'e yakın kişiyi gözaltına aldı. Haber Merkezi - Kamu Emek- çileri Sendıkalan Konfederasyo- nu (KESK), örgütlü bulunduğu illerde gerçekleştırdıgı sessiz yü- rüyüşle'REFAHYOL hükümeti- nın politıkalannı protesto etti. Hükümetın. yenı açıkladığı ek zamlarda da sürdürdüğü 'aynm- cı'polıtikasına karşı ağızlannı sı- yah bantlarla kapatarak yürüyen memurlar, 8 vıllık kesintisiz zo- runlu eğitim, grevli-toplusözleş- melı sendıka hakkı ıstemlerini de dıle getirdiler. Balıkesir'de düzenlenen yürü- >üşte polis memurlara saldırdı, kadın ve çocuklan copladı, yak- laşık 200 laşiyı gözaltına aldı. Kamu çalışanlan, geçen hafta gerçekleştirdikleri 'FırtınaÖnce- si Sessulik' yürüyüşünü, daha ge- niş katılımla yinelediler. Yurt ça- pında meydanlara çıkan kamu ça- lışanlan. en düşük maaşın asgan geçim standardı olan 75 mılyon liraya yükseltilmesini istediler. Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda toplanarak yürü- mek ısteyen kamu çalışanlanna polis izin vermedi. Emniyet yet- kilileriyle sendikacılar arasında tartışma çıktı. Olay yerinde bulu- nan çevik kuvvetin, kamu çalı- şanlanna coplu saldınsı sonucu MArkasıSa.l9,Sü.rde DYP'de laüdik kaygısı Genel Başkan Tansu Çiller'in katılmadığı DYP genişletilmış Ankara II Başkanlık Divanı toplantısmda Ankara Milletvekili Ünal Erkan, Türkiye'de bır gerginlik yaşandığını ve laikliğin tehlike altında olduğunu -belirtti. • 5. Sayfada 'Asker çıkış yolu değir CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, askeri müdahalenin Türkiye'de çıkış yolu olmayacağını belirterek "Böyle bir müdahale çözümden çok sorun doğurur. Türkiye sorun istemiyor. Sorunu biz çözeriz" dedi. • 7. Sayfada 'Bir şahin bir güvercin' Daha önce sert çıkışlan ve tabanına verdiği laiklik karşıtı mesajlarla gündeme gelen Erbakan, DYP'nin 'hodri meydan'ına yanıt vermeyerek 'Gerginliğin anlamı yok' dedi. RP Genel Başkanı Erbakan "llericilik lafla, palavrayla olmaz. En ilerici parti RP. Suni gündemlerle ülkeyi meşgul etmemelıyiz" şeklinde konuştu. • 5. Sayfada BUGUN Cumhuriyet 'le birlikte... YARIN Cumhuriyet 'le birlikte... YARIN 8 yıllık Temel Eğitim tartışmaları almış başını gidiyordu... Erbakan, Merkez Bankası kaynaklarına göz dikmişti... Öğrenciler, harçları protesto için mendil açarak "sembolik dilenme eylemi" yapıyorlardı... Turhan Dilligil, Refah karşısında aklandığını göremeden aramızdan ayrılmıştı... Darbe-loto bu hafta da devretmisti... Cumhuriyet 'te 7 diplomat bizî bize anlatıyor İspanya, İngiltere, Polonya, Hindistan, Çek, Çin ve Macaristan büyükelçileri Türkiye'yi anlatıyor... Demokrasi, insan hakları, Avrupa Birliği, terör, mimari, turizm, medya için ne düşünüyorlar?.. ÖZGEN ACAR'ın yazı dizisi Cumhurryet 'te MUSTAFA EKMEKÇİ'NİN KÖŞE YAZISI B 6. Sayfada SAVCI ÖZDEMİR: BARİŞ tÇfN TAVfZ GEREKMEZ • 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 6 TÜRK TOPRAĞA VERİLDİ B 7. Sayfada ÖSS DENEME SINAVI YANITLARI • 19. Sayfada Takmış Kafaya... "Birlik ve beraberlik" temasını işletmek istediğı za- man; hiç çekinmeden Güneydoğu'da "terörün sona er- diğini" söylüyor. Bahar geldi Güneydoğu'yu yine hareketli günler bek- liyor. Zira, Şaibe Hanım basit siyasetçilik anlayışıyla terör döneminın kapandığını istediği kadar söylesin; sıfır de- recede dağın tepesınde görev yapanlarla gerçeğin acı yüzünü bılenler yine yalan söylediğini, kimı gelışmeleri mArkasıSo.l9,Sü. l'de Işyerinde kanlı infaz: 4 ölü • Musevi işadamı Josef Behar'a ait tekstil firmasını basan kimliği belirsiz kişiler, şirketin sahibinin de aralannda bulunduğu 4 kişiyi öldürdü. Yetkililer, Behar'ın tefecilik yaptığını belirterek saldınnm borçlulan tarafindan yapılmış olabileceğıni öne sürdüler. Polis, Behar'ın, Bursa'da öldürülen Musevi tefeci Nesim Malki'nin arkadaşı olduğunu kaydetti. tstanbul HaberServisi-Şişli Osmanbey'de Mu- sevi işadamı Josef Behar'a ait tekstil firmasını basan kışıler, şirketin sahibinin de aralannda bu- lunduğu 4 kişiyi öldürdü. Saldırganlar olaydan sonra kaçarken polis, Behar'ın kızı Lisset Be- har'la beraber4 kişiyi ifade almak için gözaltına aldı. Yetkihler. Behar'ın "tefecilik yapüğmT be- lirterek saldınnın borçlulan tarafindan yapılmış olabileceğıni ifade ettıler. Şişlı'dekı Ortadoğu Iplık ve Tekstil Şirketi'ne dün saat 10.30 sıralannda gelen Sezer Levi adlı işçi, işyeri sahıbı Josef Behar (55). Behar'ın Er- meni asıllı şoforü Kirkor Zarfçıyan (52) ve sek- reter Tuna Elişahı (19) tabancayla öldürülmüş, muhasebeci Zübeyde Uçar'ı (33) ağıryarah hal- de buldu. Levi durumu polıse bildirirken boğazı • Arkası Sa. 19, SH 7'de • SAYISAL LOTO'DA KAZANAN NUMARALAR: 19-32-33-41-46-49 GUNDEM IVIUSTAFA BALBAY Doğru Olan mı Gerekli Olan mı? Bizim gibi ülkelerde, doğru olanla gerekli olan ne ya- zık ki sık sık ayrılıyor, örtüşmüyor... O zaman da doğru olanın mı yoksa gerekli olanın mı uygulanacağı, sürekli tartışma konusu oluyor. Cumhurbaşkanından başlayıp politikacılara bu ikile- mi sorsak, her birinden farklı yanıtlar alınz. ' Demirel, "Yeri gelince doğruyu, yeri gelınce gerekli M Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog