Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makale



Katalog


«
»

AĞDAŞ YAYINLARI A T A TU R K l a s . H o ı . : H . V . V E L İ D E D E O Ğ L U söylev 1 -2 500.000TL Ça4 Pazaramt A.Ş. •erebatar Cad SaJkımsogut Sok No 3 B Cagalojıj/istaıbul Tel 514 01 95/96 Postaçekıno 666322 Cumhuriyetvrss @ ÇAĞDAŞ YAYINLARI T A 0 L B E H R A M O Ğ L U '*V utanıyorum 250.000TL A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok No 9/B Tel 514 01 95*96 Posta çekı no 666322 73. n . S/\Yf: 26080 / 60000 Tl IKDVICmde) KURUCUSU: YUNUS NMİ (1924-1945) BAŞYAZARl: NMH) HU (1945-1991) 3MMT1007MZMTESİ ^ V ?T Milli Güvenlik Kurulu'nun köktendinci akımlar uyansmı rakamlar doğruluyor Şeıiatçı eğhmı dorukta Alılaksızhk ve Din... "Ahlaksız Tekhf',sanataç»ın- dan bir deferi olmasa da epey sü- rüm yapan bir nimin adıdır. An- cak bu nirnin adı, iç ve dış med- >^da Refahçı koalisyona da ya- ktşnnkn. Çiinkü ortaklığın maya- sında ahlaka ay kın bir anlaşma- nm yattjğmı dünya âlem biliyor. Bu anlaşma. millctin gözleri önünde programlandı ve yine herkesin gözleri önünde adım adım gerçekleştirildi. Ne yazık ki iş bu kadaria da bit- miyor: ahlakstzlığın içine kutsal Islam dinini politikaya alet eden- lerin 'takıyye'si de giriyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihin- de hiç yaşanmamış bir siireç baş- lamıştjr. Hükiimetin başının her tututıı ve davranışı kamuoyu önünde şu kuşkuyla irdeleniyon Takıyye mi?_ Bu sormu medyada ve siyaset dünvasında rahatça soranlar ne demekistiyorlar.'.. Başbakan Er- bakan'ın davranışları içtenlikli midir?.. toksa içten pazaıiıku ıro- dır?_ Refah lideri, hedefıne uiaş- mak için hile-i şeriye mi yapıyor?. Söj lediği) le diişündüğü ve yapü- ğı bir midir?.. Çöl entrikasıvla sarmallaşan devtetten hayır gelmez: eninde so- nunda insanlar birbirinin boğazt- na sanlır. Türkiye, tehlikenin eşiğine böyle geİmiştir; ahlaksız bir ko- alisyon pazarltğı\la kurulan or- takiıkta valan ve takıyyenin Tür- kiye'yi nereye süriiklediği beüi de- ğiİdir. • Halk, bu sürüklenişin önseri- sinde tepkilerini dile getirmekte, çeşitli vöntemlerte muhalefetini yürütmektedir. "Süreklı Aydmlık Içın Bir Dakika Karanlık" eytemi de bunlardan Bfl'IUU. Çoğunluğu temsil eden siyasal partilerin akıl almaz aymazukla- n ise inanılacak gjbi değildir. Laik Türkive Cumhuriyeti'ni karanhğa sürükiemek isteyenk- rin karşısında birbirteriyle uğra- şanlann kördöv üşü bağtşlanabi- lir mi?.. Milli Güvenlik Kurulu'nun ta- rihsel karan, işte bu aşamada gündeme girmiştir. Halkın din duygulannı sömü- rerek sivasetyapmak ahlaksızlık- tır: dine saygBizuknr. Türkiye. demokrasiye geçmek istiyorsa, bir gün gecikmeden bu temelsorunu çözümlemeiidir. Ba- ü'da yüzyıllar önce aşılmış bu da- vayı 21'üıci yüzyıl eşiğinde yine Türkiye'nin önüne dikenlerin de> leti ele geçirip amaçlanna u- laşmalan engellenmeli.din ile po- litikanuı sınırtan çtkilmeüdir. MGK'nin karan bu yokia bir uyandır. Ancak Refahçı koalisyonun i- ki kanadından biri. MGK uyan- sını takryye yoluyla eritmek, öte- ki kanadı da takıyyenin güncel adı olan yalanla geçiştirmek yön- temlerini benünsevebilecek isti- dattadıriar. • Türkiye'nin sorunu askeri dar- be değildir. Darbe; vüzeysel, sığ, dar ve demokrasiye aykın bir kavramdır. O> sa günümüzde ka- ranlık bir dü/cnin ülkenin başına musallat olacağı korkusu toplu- mu sarnuştır. Bu korku. darbey- le değiL laikliğin güvence altina alınması ve demokrasinin tam anlanunda >ı aşama geçirilmesiv- le dağılabili'r. Ahlaksız pazarükla kumlmuş koalisyon. bir korkunun yöneti- minedönüşmüştür. Bu hükümet- le ülkenin aydınltga ve istikrara kavuşması olanaksız... Bu koalis\(in hükümeti gjtme- U.din. ahlaksızlann elinde siyaset pivasasında pazarlanmaktan kurtanlmalıdır. Cumhurfyet Öğretim Birliği Yasası 73 yaşında Kadınlar çiçeklerle Taksim Meydanı'nda • Halifeliğin kaldınlmasınm ve başto Öğretim Birliği Yasası (Tevhid-i Tedrisat Yasası) olmak üzere kimi "devrim yasalan"ntn kabulünün 73. yıldönûmü kutlanıyor. 45 dernek ve siyasi partilerin kadın komisyonlanndan oluşan "Istanbul Kadın Kuruluşlan Birliği" laik hukuk devletini ve çağdaş eğitimi desteklemek amacıyla bugün Taksim'deki Atatûrk Anıtı'na çiçek bırakacak. Kadınlar böylece, 15 şubatta Ankara'da düzenlenen "Şeriata Hayır" yürüyûşûnün ardından ikinci büyük eylemlerini gerçekieştirecekler. • 4. Sayfada 2 milyon öğrenci Kuran kursunda Milli Güvenlik Kurulu'nun uyansına kadar gelinen süreçte, birçoğu denetim dışındaki Kuran kurslan ve şeriatçı bazı vakıflar tarafından yönlendirilen köktendinci eğitimdeki öğrenci sayısı büyük bir hızla arttı. YakJaşık 2 milyon öğrencinin devam ettiği belirtilen 8 bin 500 Kuran kursuna seçmeli sosyal ve fen bilimleri dersleri konularak zorunlu eğitim için zemin hazırlandı. Sekiz yıllık zorunlu eğitim, köktendincilerin imam-hatip ortaokullan ve Kuran kurslan konusunda baskı yapmalan nedeniyle yaşama geçirilemedi. İmam-hatip liselerinin sayısında artış 511 bin 502 öğrencinin öğrenim gördüğü imam-hatip liselerinin sayısı, son yıllardaki hızlı artışla 36'sı çok programlı lise, 2'si süper, 107'si Anadolu ve 464'ü de düz olmak üzere 609'a ulaştı. Meslek eğitimi veren ortaokullardaki öğrencilerin yüzde 87'sini imam-hatip ortaokulu öğrencileri oluştururken imam-hatip olamayacak kız öğrenci sayısının genel öğrencilere oranı yüzde 20'ye ulaştı. 4.Sayfada Genelkurmay hükümetin uygulamalannı yakından izlemekte kararlı 'Büdiriniııtakipçisiyiz 9 • Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak, Erbakan'ın, "Askerierle uyum içindeyiz. Bildiride hedef bölücülerdir. Toplumu laik-antilaik diye bölenlerdir" sözlerine karşılık şunlan söyledi: "TSK. Atatürk'ün kurduğu laik, çağdaş cumhuriyetin ilkelerini hayata geçiren insanlarla uyum içindedir. Bunun dışında kimseyle uyum içinde değildir." • 20 maddelik bildirinin aynntılan, uygulamanm nasıl yapılacağı konusunda Genelkurmay'la hükümet arasındaki "mekik" diplomasisi dün de devam etti. Erbakan'ın. söz konusu bildirinin kamuoyuna yansıtılış biçimi konusundaki karşı çıkışlan, Genelkurmay'da, hükümetin konuya "yeterince sıcak" bakmayacağı biçiminde yorumlandı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay Genel Sekreteri Tümge- neral Erol Özkasnak. Başbakan Nec- mettin Erbakanın. "Askerierie tam bir uvıun jçindeyiz" değerlendirmesine kar- şılık olarak "Türk SUahh KuvTetleri, Atatürk'ün kurduğu laik, çağdaş cum- huriyetin ilkelerini hayata geçiren insan- larla ve onlara gönül verenlerie uyum içindedir. Bunun dışında kimsey le uyum içinde değildir" dedı Genelkurmay"ın MGK. bıldinsinin uygulanması içın "sıkı bir takip" içinde olacağı öğrenildı. 28 şubat cuma günü yapılan ve dokuz saat süren MGK. top- lantısının ardından yayımlanan bildiriy- le ılgilı değerlendirmeler sürerken, Ge- nelkurmay'ın çalışmalan da devam edı- yor. Dört maddelik ilk "çerçeve" bildı- nden sonra 20 maddelik daha aynntılı birbildiri daha hazırlanmıştı. MGK Ge- nel Sekreteri Orgeneral Ilhan Kıhç. Baş- bakan Necmertin Erbakan v e Başbakan Yardımcısı Tansu ÇUler'le görüşmüştü. Orgeneral Kılıç, bildirinin ana hatlannı her iki lidere aktardı. 20 maddelik bil- UArkasıSa. I7,Sü.3'te ERBAKAN ÇEKİNCE KOYMADI RP: Tedbir alınabilir• Erbakan, 163. maddenin insan haklanna aykın olduğu ıçın kaldınldığına dikkat çekerken "Hürriyetleri yanlış kullanan bir avuç ülke çocuğu varsa, onlar eğitilir, ihlal edenler varsa yasal tedbirler alınır. Daha da tedbirler alınmak gerekiyorsa tedbirler alınır" dedi. Erbakan'ın, MGK'nin dıncı akımlar konusunda öngördüğü düzenlemeyi kaldınlan 163. maddeyle eşdeğer tutmamaya özen göstermesi dikkat çekti. • Başbakan Erbakan, şimdiye kadar "ftrsatı olmadığı" gerekçesiyle bir araya gelemediğıni öne sürdüğü muhalefet partisi liderleri ile ülkedeki gerginliğı kaldırmak ve yeni yasal düzenlemeler için işbirliği yapmak için gelecek haftadan itibaren görüşeceğini açıkladı. Erbakan ve partı kurmaylannın, milletvekilleri \e belediye başkanlannı verdikleri demeçlere dikkat etmeleri konusunda uyardıklan belirtildi. B 5. Sayfada BİLDİRİYİ KABLXLENDİ DYP: Herşey uygulanacak • DYP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Gölhan, MGK'nin laik-demokratik rejim ve çağdaşlaşma sürecinin devamı için öngördüğü 20 maddelik istemin aynm yapılmadan düzenlenmesini istediklerini açıkladı. • DYP'lı Sağhk Bakanı Yıldınm Aktuna, MGK'nin istemlerinin uygulamaya geçirilmesi gerektiğini belirtirken, DYP Grup Başkanvekili Ali Rıza Gönül, "Başbakan, 'Mesajı aldık' demış, çok hoşuma gitti. Genel başkanımızın başbakanlığının öne alınması konusu da olabılir. Bu koalisyondur, uzlaşma olabilir" dedi. B 5. Sayfada Vlore'de hükümet karşıtı gösteriler kanh çadşmalara dönüştü. 9 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Arnavutlıık'ta olağanüstü hal • Banker krizinin neden olduğu halk isyanlanyla sarsılan Arnavutluk'ta, hükümetin istifası da bankerzedelerin öfkesini dindirmeye yetmedi. Önceki gün, hükümete karşı gösterilerin kanh bir ayaklanmaya dönüştüğü Vlore kentinde denetimi ellerinde tutmaya devam eden isyancılar, dün Devlet Başkanı Sali Berişa yönetimine bir ültimatom vererek "talepleri kabul edilmezse başkent Tiran'a saldıracaklannı" bildirdiler. Ültimatomun ardından parlamento, acil toplanarak ülkede olağanüstü hal ilan etti. Devlet Başkanı Berişa'nın Vlore'deki konutunun yağmalanarak yakıldığı, isyanm diğer kentlere de yayıldığı kaydedildi. • 8. Sayfada V ?T ;. u TXJYGAN3 B^RUCERDİ İLE GÖRÜŞTÜ Demirdjin mesajılmn'a üetitiyor • Iran ile Türkiye arasında büyükelçiler düzeyinde süren sıkıntılann ardından Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ali Tuygan, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in mesajını vermek üzere Tahran'a gitti. Alaaddin Burucerdi ile görüşen Tuygan, Iran Cumhurbaşkanı Rafsancani'ye mesajı bugün vereceğini söyledi. SERKAN DEMtRTAŞ ANKARA - Dışışlen Ba- kanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Tuygan, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in mesajı- nı tran Cumhurbaşkanı Haşi- mi Rafsancani vc vermek ıçın Tahran'a gitti. Iran'ın Ankara Büyükelçıliği tarafından ya- yımlanan bir bültende ıse Cumhurbaşkanı Demirel'in, "Islam ülkeleri arasındaki iş- buiiği. ABD ve tsrail gibi bazı Ban ülkelt rinin kaygı duyma- sına neden olacakür" dedığı öne sürüldü. Ali Tuygan. dün Iran Dışiş- len Bakanfnın Asya-Pasıfik ışlennden sorumlu yardımcı- sı Alaaddin Burucerdi ile gö- rüştü. Tuygan. görüşmeden sonra, "tki ülkenin karşılıklı ifişkileri ik Ugüi rurumumuzu anlatük. Göriişmenin İran'la ilişkikrdeki tutumumuzun an- la^ıtması açısuıdan yarariı oia- • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de 1Org. Çevik Bir 'Ege'de sınır yok' • Yunanistan ile Türkiye arasında, Ege Denizi'nde belirlenmiş bir sınır olmadığını vurgulayan Genelkurmay İkinci Başkanı Org. Bir "Türk uçaklannm Yunanistan hava sahasını ihlal etmeleri de bu nedenle mümkün değildir" dedi. • 17. Sayfada GURBETÇİ ÇOCUKLARIIN PROTESTOSU 4 Oyuncağınıa da vize uygulayın^ • Almanya'da 1 martta yürürlüğe giren Avrupa Birliği dışmdan gelen 16 yaşından kücük çocuklara 'oturma izni' ve 'vize' zorunluluğu uygulamasına karşı yürüyüşler başta büyük kentler olmak üzere tüm Almanya'da düzenli ve disiplinli bir şekilde binlerce göçmen ve çocuklannm katılımıyla yapılıyor. REMZİCENGtZ BREMEN - Almanya'da 1 martta yürürlüğe giren 'çocuk vizesi' uygulamasına karşı yü- rütülen protesto eylemleri şen- liklere dönü^erek devam ediyor. Federa! hükümetin Avrupa Bir- liği dışmdan gelen 16 yaşından küçük çocuklara 'oturma izni' ve 'vize' zorunluluğu uygula- masına karşı yürüyüşler Hanno- ver, Hamburg, Berlin, Frank- furt, Stuttgart ve Düsseldorf gı- bi kentlerde başta olmak üzere Almanya'nın tüm kentlerinde düzenli ve disiplinli bir şekilde binlerce göçmen ve çocuklan- run katılımıyla yapılıyor Göste- nlerde çocuklann ellerinde "Oyuncak bebeğime de vize", "(İçişleri Bakanı) Kanther, KantJıer Çocuklann öcüsü" gi- bi ilginç dövizler taşıdığı göze çarpıyor. Bu uygulama ile Al- manya'da yaşayan 16 yaşından küçük 800 bin göçmen çocuğu oturma izni almak zorunda. • Arkası Sa. 17,Sü.3'te EMLAKBANKLIVOLEYBOLCULAR ÖFKELİ 4 Demokrasi kurbanı oldıık 9 • 1 Dakika Karanlık eylemini destekledikleri ve saçlannı kazıttıklan için kadro dışı bırakılan erkek voleybol takımı oyunculan Emlakbank yönetimini ağır bir dille suçladılar. • Emlakbank yönetimi, sporculann saçlannı eyleme katıldıklan için değil, paralannı az bulduklan için kazıttıklan ve bu nedenle de kadro dışı bırakıldıklan iddiasında. • 17. Sayfada GUNCEL Ekonomi Gazete'den izlenir GUNDEM CUNEYT ARCAYLREK Bu gece ve her gece saat21.00'de "SÜREKLİ AYDINLIK İÇİN 1 DAKİKA KARANLIK" SADECE 1 DAKİKA unutma! Çevremizdeki Tehlike! Olanağı var mı bilmryorum; MGK'ye sunulan MİT ra- poru açıklanabılse Türkiye'de gerici akımlann aldığı deh- şet verici mesafeyi toplum ayrıntılanyla öğrenebilır. MİT raporu "tarikat ve radikal Islamcı örgütlerin ser- maye gruplanyla birlikte... toplumda bazı kesimleri dev- lete karşı harekete geçirecek düzeye geldiklerini" be- lirliyor. Saptamalar bitmiyor: "Söz konusu tarikat ve kuruluş- lann kendi gruplannda devlete alternatif bir yapılanma • Arkası Sa. 17, Sû. l'de Yalancı Coban: IMF Türkiye, ekonomisinin kurtuluş umudunu IMPye bağladığında 1 ABD Doları 2.80 TL idi; bugün, 50 yıl sonra aynı Amerikan Doları için 121 bin liradan fazla Türk parası ödemek gerekiyor. "Kronik devalüasyon" olarak da tanımlanabilecek bu süreç, tek başına, Türkiye ile Uluslararası Para Fonu arasındaki ilişkilerin kimlerin çıkarına işlediğinin de göstergesidir. MUSTAFA BALBAY Askerin Bakışı. HYalanaÇobarLÎMF E k o n o m i e k i b u g ü n v e h e r Cumhuriyel' I e Milli Güvenlik Kurulu (MGK)-hükümet, hükümet-TB- MM, RP-DYP, silahlı kuvvetler-silahsız kuvvetler "iki- lemlerinin" yoğun konuşulacağı bir döneme girdik. Aslındayukandasıraladıklarımız, gündemdeki konu- lann çözümüne yönelik bir kamplaşma değil. Yüzeysel birdurum... Asıl ikilem şu: - Türkiye, çağdaş, demokratik, laik bir ülke olarak yo- luna devam edecek mi, etmeyecek mi? • Arkası Sa. 1'7, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog