Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI B a s A T A T U R K H a z . : H . V . V E L İ D E D E O Ğ L U söylev 1 -2 600.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsogut Sck No 9 ^ Cagalogü Istanbul Te 51-01 95'96 Posta ceta nc 666322 Cumhuriyet $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI .H . -V . V E L İ D E D E O Ğ L U söylev-3(belgeler) 400.000TL Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatar Caa Salkımsoğf Sok No 9'B - CaÇalogü Istanbj Tel 514 01 95 96 Posta çekı no 665322 73. Yl SAYI: 28105 / 75000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YIHUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: N/U* IUDİ (1945-1991) 28MMT1997CURU OSS DENEME SINAVI Üniversiteye hazırlanan öğrencilere sözel ve sayısal toplam 176 soruluk deneme sınavı. ÖSS öncesi en iyi deneyim. Cumhuriyet - Düzey Dershanesi işbirliğiyle hazırlanan ÖSS deneme sınavı. Yann Cumhuriyet 'te MGK toplantısı öncesi bir araya gelen komutanlar, 8 yıllık eğitim üzerinde durdular Askerierm yoğun günü• Orgeneral Ismail Hakkı Karadayı ve MGK Genel Sekreteri Kılıç, Genelkurmay daire başkanlan ile bır araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. • Orgeneral Çevik Bır'ın de katıldığı toplantıda komutanlar "MGK kararlan uygulanmazsa kurum da zarar görür" görüşünde ısrarlı olduklannı dile getirdiler. • Komutanlann. bu konuda hiçbir şekilde ödün verilemeyeceğini, gerekirse çok sert mesajlarla dile getirmeye hazır olduklannı vurguladıklan belirtildi. kflndi çıioriann ıçir) kultonıp faiklıkilkesirti b _ inananter... Laik Pafciscter ÖĞRETMENE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ Dinci dayağa tepki 16. Uluslararası îstanbul Film Festivali ekı Cumhuriyet'le birlikte... YARIN MEHMETATILGAN KIRŞEHİR- Öğretmenlik stajını ya- pan öğrencilenn türbanla derse girme- sine karşı çıktığı gerekçesıyle okul mü- dürü tarafından tartaklanan ve 46 hap ıçerek ıntıhara teşebbüs eden öğretrnen Emel Bilki. tedavi gördüğü Erciyes Ünı- versitesi Tıp Fakültesı Hastanesı'nden taburcu edildi. Kitle örgütlen Bilici'ye destek veımek ıçin bugün görevli oldu- ğu okulun önüne siyah çelenk koyacak- lar. Eğıtım-Sen de saldınyı protesto içın ögretmenlere derslere kravatsız ve tıraş- sız girme çağnsı yaptı. Eğitim-Sen Kırşehir Şube Başkanı Haydar Baran. Bilici'ye yönelik saldı- nyı şiddetle kınadıklannı söyledi. CHP Merkez tlçe Başkanı Hüseyin Güven, zorba düşüncelerin karşılannda çağdaş düşünceyi bulacağını belirterek öğretmen Emel Bilıci'nin tartaklanma- sınıı protesto ettı. ÖDP ll Başkanı Ersen Şahin, "SaK dırdıklan öğretmen sahipsiz dcğildir" dedi. YUSUFÖZKAN ANKARA - Genelkurmay Baş- kanı Orgeneral tsmail Hakkı Kara- dayı: ku\vet komutanlan. Milli Güvenlık Kurulu (MGK) Genel Sekreten Orgeneral İlhan Kıhç ve "J Başkanlan" olarak bilınen Ge- nelkurmay'dakı 6 dairenın başka- nıyla, 31 mart pazartesı günü ya- pılacak MGK toplantısı öncesi bır durum değerlendirmesi yaptı. MGK'nın "mart ayı toplajıüanda*' şenatçı tehdide karşı önlemlerı özel olarak ele almama eğıliminde olan komutanlann. RP'den yansı- tılan "Başbakan Necmettin Erba- kan'ın MGK'de, 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitime geçilemeyeceğini söyteyeceği'' mesajlan üzerine ay- nntılı bir dosya hazırladıklan ve gündeme gelmesi durumunda bu konuda ödün venlemeyeceğinı "kesin bir dille" ifade etmeye lca- rar verdikleri ögrenildi. Genelkurmay Başkanı Karada- yı'nın, dün sabah saatlennde Eğı- tim, Doktrin Komutanlığı'nda (EDOK) kuvvet komutanlanyla birtoplantı yaptığı öğrenıldi. Top- lantıda, 31 mart pazartesı günü ya- pılacak MGK'de dile getirilecek görüşler konusunda da bır değer- lendirme yapıldığı kaydedıldi. Karadayı ve kuvvet komutanla- n, öğleden sonra da. Genelkurmay Karargâhı'nda, MGK Genel Sek- reteri ve J Başkanlan ile bır araya geldiler. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir'irı de katıldı- ğı toplantıda, "MGK kararlan uy- gulanmazsa kurum da zarar gö- rür" görüşünde olan komutanla- nn, bu konuda hiçbir şekilde ödün venlemeyeceğinı, gerekirse çok sert mesajlarla dile getirmeye ha- mArkasıSa.l9,SH3'te % • • 'ILK ADIM, İLKOKULLARA 6. SINIF' • 3. Sayfada • ERBAKAN'A MEB'DEN YALANLAMA • 3. Sayfada • IMAM OKULLARINA BURS VE PANSİYON AYRICALIĞI • 3. Sayfada beynımizde saklı Cumhuriyel 'le birlikte ÇİLLER'E ÜSTÜ KAPALI ELEŞTİRİ Kinkel'den insan haklanna destek Birdal ve Önen'le görüştü İHD Başkanı Akın Birdal ve TİHV Başkanı Yavuz Önen ile görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Kinkel, "Almanya'da da insan haklan ihlali var. İleride bunlan gündeme getirebiliriz" diyen Çiller'i eleştirerek "Kötü örnek emsal olmaz. Sizlerle bir araya gelerek Türkiye'nin demokratikleşmesi ve insan haklannın iyileşmesi konulanna verdiğimiz önemi gösteriyoruz" dedi. • 4. Sayfada 'AB'ye girmeniz zor' Kinkel, Türkiye'nin, önkoşullan eksik olduğu için yakın bir gelecekte AB'ye tam üyeliğinin söz konusu olmadığını söyledi. Kinkel, Bulgaristan'a geçti ve Türkiye'deki temaslan sırasmdaki olumsuzluğu "Türkiye'ye yaptığım huzursuz edici bir ziyaretten sonra Bulgaristan'a geldiğimden dolayı son derece mutluyum" diyerek açıkça yansıttı. • 4. Sayfada ATATÜRK BÜSTÜNÜ KALDIRMIŞTI RP'li başkana üç yıl hapis cezası îstanbul Haber Servisi - Ata- türk bustürui tuvalete koyduğu gerekçesıyle hakkında dava açıhn Gebze'nin Çayırova beloesı Refah Partıli Beledıye Başianı Yaşar Algan'a üç yıl ağırhapis cezası venldi. Goreve haşladıktan kısa bir süre sonra Çayırova Beiedıye Başanlığı binasının önündeki Ata-ürk bûstünü "koyacakyer buJımadığT gerekçesıyle bi- naauı tuvaletıne kaldıran Yaşar \\g\n ile ıigili duruşma Kar- tal 2 Ağır Ceza Mahkeme- sı'nde dün sonuçlandı. CHP Gebze İlçe Başkanı Mustafa Kaj'a'nın olayın ka- muoyunda duyulmasının ar- dından suç duyurusunda bu- lunması üzenne başlayan da- vaya "Atatürk'e hakaret". su- çundan dolayı tutuksuz olarak yargılanan RP'lı Çayırova Be- lediye Başkanı Algan katılma- dı. Mahkeme heyetı, Anka- ra'da bulunduğu öğrenilen Al- gan ıçin temyiz yolu açık ol- mak kaydıyla üç yıl ağır hapis cezası verdi. Türkiye'nin 3 yıllık dönemde uygulayacağı örta vadeli program IMF'ye sımulacak, kemerler sıkılacak Başaıısızhğın faturası yine halka Paketİti İÇerİğİ aÇlklandl Türkiye'nin 3 yılhk orta vadeli ekonomik istıkrar paketinin içeriği, DPT Müsteşan Necati Özfirat tarafından açıklandı. Program, IMF'nin öncelikli talepleri arasmda yer alan 'reel döviz kuru politikasını', 'kamu açıklannı kapatma'yı ve 'iç borçlanmayı aşağı çekme'yi hedefliyor. Vergiler kademeli olarak artacak iMFye sunulacağı belirtilen orta vadeli ekonomik istikrar programının temel eksenini; kamu harcamalannın azaltılması, tüketimin kısılması, vergilerin kademeli olarak arttınlması, özelleştirmeye hız verilmesi ve büyümenin yüzde 5'le sınırlandınlması oluşturuyor. Sosyal maliyeti yüksek olacak Ekonomik istikrarsızlığın faturasmı yoksul kesime yükleyen ve kemerleri son deliğine kadar sıkacak olan programın sosyal maliyetinin yüksek olacağı belirtiliyor. Özfirat, programın uygulanabilmesi için toplumsal uzlaşmanın şart olduğunu söyledi. • 6. Sayfada 16. ULUSLARARASI ISTANBUL FİLM FESTtVALİ 'Ben hep mııtlu oldum9 • Dünya sinemasınm büyük ustası yönetmen Elia Kazan onur ödülünü almak için IstanbuFa geldi. 87 yaştndaki ihtiyar delikanlı Anadolu topraklanndan yeni dünyaya gidenlerden. Türkiye'yi çok seviyor, tabii ki yaşamı da. Elia Kazan 87 yıh şöyle özetliyor: Ben hep mutlu oldum. Çünkü her zaman istediğim gibi davrandım. Birlikte olmak istediklerimle oldum. Görüş farklılıklanm oldu, ama asla boyun eğmedim. AHU NVTMBrii SÖytaşM • Arka Sayfada Füm şenliği başhyor • 15 yıl boyunca 60 ülkeden 170Q filmin yer aldığı, 2 milyonu aşkın sinemaseverin izlediği 16. Uluslararası İstanbul Film Festivali, Amerikalı yönetmen Todd Solondz'un 'Oyun Evine Hoş Geldink' fihniyle (üstteki fi açılıyor. • 14. Sayfada HİKMET ÇETİNKAYA AKLANDI Gülen'in davaları Yargıtay'dan döndü • Fethullah Gülen'in, gazetemiz Genel Yayın Koordinatörü Hikmet Çetinkaya'nın Politika Günlüğü adlı köşesindeki yazılannda kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle açtığı davalarda verilen manevi tazminat cezalan, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından bozuldu. • Yargıtay karannda "Basının görev ve işlevi konusunda göz önünde tutulması gereken ilkeler gözetildiğinde bunlann eleştiri niteliğinde olduğu, yayındayazıda sınınn aşılmadığı, böylece kişilik haklanna karşı bir saldında bulunmadığı sonucuna vanlmıştır" denildi. • 19. Sayfada Fethullah Gülen REFAK'IN MİLYARLIK İMAMI • 6. Sayfada CEP TELEFONLARI DINLENİYOR • 6. Sayfada STK'LERDEN RP'YE '8 YIL' UYAR1SI • 7. Sayfada EFES PİLSEN FINJLLE KOŞLÎYOR • Spor'da GUNCEL CUNE1T ARCAYUREK Dön Dolaş Aynı Konu Alman Dışişleri Bakanı Kinkel, Avrupa Birliği konu- sunda Türkiye için "mevcut koşullarda ancak gümrûk birliği ile tam üyelik arası bir statünün mümkün oldu- ğunu" söylüyor. Hem de TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinin göz- lerinin içine baka baka. AB ile "daha geniş işbiriiği sağlayacak 'özel bir sta- tünün' uygulanmasını" öneriyor. Özel statü dediği; danışma, yatınm, ticarfet gibi konu- MArkosıSo. 19, Sü. l'de 'Çare krtlesel muhalefette' İstanbul Ser- best Muhasebeci ve Mali Müşavirler Oda- sı'nca Doç. Dr. Gemalmaz'a hazırlatılan "Tür- kiye'nin Demokrasi Sorunu" raporunda, "De- mokratikleşmenin yolu farklılıklardaki ben- zerlikte birleşmede" denildi. • 5. Sayfada DSP'de örgüt-muhalefet kavgası DSP'de disipline sevk edilen muhalifler, ken- dilerine sert eleştıriler yönelten yönetime yandaş bazı örgütlere gönderdikleri mektup- larda "Kapıkulu olmayın" çağrısında bulun- dular. M 5. Sayfada Sağhk hizmetleri çökerti- liyor İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Orhan An- oğul, birinci basamak hiz- metlerini en iyi veren kuru- mun sağhk ocakları olduğu- nu söyledi. • 12. Sayfada BORSA Dur 1511 Öncekı 1562 DOLAR Dun 126.850 Öncekı 127.400 MARK ûDun 75.400 önceta 75.300 ALT1N oDun 1.427.000 Oncski 1.427.000 'Melekler'in toplu intihan ABD'nin San Dıego kentinde bir tarıkat faciası daha yaşandı. 'Daha Yüksek Kaynak' isimli tarikat üyesi 39 kişi topluca intihar etti. Tarikat üyelerinin 3 gün önce öldükleri belirlendi. • 10. Sayfada Avrupalının uzun yürüyüşü Avrupa'da artan işşizlik oranı karşısında sabırları taşan işçi örgütleri, iki ay sürmesi planlanan bir yürüyüş düzenlemeye karar verdi. Işçiler 14 haziranda Amsterdam'da buluşacak. • 10. Sayfada Lahey'deki yangın kun- daklama Lahey'de çıkan ve 6 Türkün yaşamını yi- tirmesıyle sonuçlanan yan- gının yüzde yüze yakın bır olasılıkla kundaklama oldu- ğu belirtildi. • //. Sayfada GUNDEM. MUSTAFA BALBAY Eğitimde Sekizberlik... Sağın bütün yelpazesi, sekiz yıllık temel eğitimi su- landırmak için sekiz olmuş durumda... Herkes sekiz yıllık eğitimden yana... Ama, "ama"s> var... Bu durum, gazetelere de yansıyor. Zaman ve Türkiye, "utangaç hayır"c\: "Sekiz yıllık eğitim tabii ki çok önemli, ama okullann durumu buna uygun değil. Şimdiki durumda bıle sağ- lıklı eğitim yapılamazken zorunlu hale gelince bu iş na- sıl olacak?" MArkosıSo. 19,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog