Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI D t r . S A M İ K A RA Ö R £ N nadir nadi'yi uğurlarken 300.000TL ÇağPaz*1afmA.Ş.YereDatanCad Salk1mso9utSok.N0 9/B CaçâlcŞlu IstjiDu' Teı 514 01 95<96 Posta çekı no 666322 Cumhuriyel ® ÇAĞDAŞ YAYINLARI F 7S.TISAYI 28103/ Tl(KDViçinde) KURUCUSU: YIMUS RUDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: lUOfe NAOİ (1945-1991) Çağ Pa; •>rv(3aÖ' SalkıfnSbgut Sok No 9.B T514C1 9596 Posta çekıro 666322 28MMT1997ÇMŞMIM DYP, Milli GüvenlikKurulu 'nun istediği 8 yıllık zorunlu eğitime karşı çıkan RP'yiyumuşatmak istiyor Dköğretime imam-hatipmodeli BUGUN • MGK'nın istediği 8 yıllık kesintisiz eğitime karşılık ilköğretimde Kuranıkerim ve Arapçanın seçmeli ders olarak konulmasının gündeme gelebileceği belirtildi. Milli Eğitim, RP'yi ikna etmek için bu seçmeli dersleri temel eğitim programlanna almayı planlıyor. Bakanlık, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası ile 222 sayılı îlköğretim ve Eğitim Yasası'nda "ortaokullan koruyan" iki geçici maddenin kaldınlarak 8 yıllık zorunlu eğitime geçilmesini içeren yasa taslağı hazırladı. MİLLİ EGÎTtM TAVIR DEĞİŞTÎRDİ Bakanın zorunlu eğitim şaşkınlığı • MGK kararlannın ardından 8 yıllık kesintisiz eğitimin uygulanacağıru açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, RP'nin ısran karşısında tavır değiştirdi. Hazırlık çahşmalannın sürdüğünü belirten Sağlam, RP'nin, 5 artı 3 uygulanacak tavn üzerine "Temel eğitimin kesintili mi kesintisiz mi olacağının aynntısını çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz açıklayacağım" dedi. • Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, temel eğitim altyapısının oluşturulmasında önemli olan 19 bin öğretmen kadrosu için de Başbakanlığın olumlu görüş bildirdiğini, Maliye Bakanlığı'nın iznini beklediklerini belirterek şöyle konuştu: "MGK'nin kararlan iade mi edilecek. şu kısım böyle mi uygulanacak gıbi konularda değerli basın mensuplannın dikkatli olmasını rica ediyorum." • 3. Sayfada • Taslağın gelecek hafta Bakanlar Kurulu'na sunulması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeme getirmeyi düşündüğü öneriler daha önce de 15. Milli Eğitim Şûrası'nda tartışılmış ve kabul görmemişti. Bu öneriler şöyle: Temel, eğitime seçmeli olarak Arapça, Kuranıkerim, Osmanhca ve hadis dersleri konmalıdır. tmam- hatip liselerine olan talebi azaltmak için bu okullardaki meslek derslerinden bazılan genel liselere seçmeli ders olarak konulmalıdır. BHtl KAPUUVntabarl• 3. Sayfada MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI 'Laikliği yobazlara feda etmeyin' • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 8 yıllık eğitimin yasallaşması için milletvekillerine yaptığı çağnda, "Halkımız sizleri, laik düzeni yobazlara feda etmemeniz için seçti" uyansında bulundu. Özel Okullar Derneği de 8 yıllık kesintisiz eğitimin hemen başlamasım istedi. DİSK ise RP'nin 8 yıllık eğitime geçişi 'dinci-karşı dinci' tartışmasına dönüştürme çabası ıçınde olduğunu bildirdi. • 3. Sayfada RP'nin güveni 'kUtsal İttifak' RP'nin yanı sıra ANAP ve DYP'nin muhafazakâr kesimi de, kesintisiz 8 yıllık zorunlu eğitime karşı çıkıyor. ANAP, din derslerinin zorunlu olmasını savunurken öğrencilere 6. sınıftan itibaren Kuran okuma, fikıh gibi imam-hatiplerde okutulan derslerin de seçmeli olarak verilmesini istedi. ANAP lideri Yılmaz, "genel eğitim içinde din eğitiminden vazgeçilemeyeceğini" söyledi. • 3. Sayfada Mizah eki Cumhuriyet 1e birlikte... Karadayı: Kararlara uyıılmalığErbakan'a ÖrtÜIÜ mesaj Genelkurmay Başkanı Or- general Ismail Hakkı Karadayı, Milli Güvenlik Kuru- lu'nda alınan kararların tüm kurul üyeleri tarafından or- taklaşa alındığını belirterek "MGK kararlanna herkes ri- ayet etmelidir" dedi. Orgeneral Ismail Hakkı Karadayı, Milli Güvenlik Kurulu'nun bütünüyle anayasal bir kurum olduğunu yurgulayarak alınan kararlara askeri bir kisve giydırmenin anlamı olmadığını söyledi. • 7. Sayfada YENİDEN 1 DAKİKA KARANLIK 'Isyan ediyorum ısrar ediyorum' ^ Susurluk karanlığının yargıdan kaçınlmaya kalkışılması ve devlet ıçindekı çetelerin ortaya çıkanlması için bugüne dek somut'girişimlerde bulunulmaması yüzünden "Sürekli Aydınlık İçin l Dakika Karanlık" eylemı 6 nisanf>azar gecesi yeniden başlatılıyor. • Pencere, balkon ve otomobillerde gerçekleştirilecek ışık yakıp söndürme eyleminde düdûk, korna ve mûzik çalınacak; tencere ve tavalarla sesli protesto yapılacak. Eylem 23 nisana dek sûrecek ve bu süre boyunca yakalara beyaz kurdele takılacak, balonlar göğe salınacak. Erbakart geffllmi tırmandınyor Başbakan Er- bakan, gericiliğe karşı mücadelenin gerekçelerini saptı- ranbiryaklaşımla "inanan insanlardan ödün istendiğini" öne sürdü. Erbakan, "Bir kez daha ifade ediyorum; dini- ne bağlı, şehitlik nedir bilen, devletini, vatanını seven in- sanlar bu ülkeyi kurdular ve bu cumhuriyeti onlar yücel- tecek ve yükselteceklerdir. Kimseye herhangi bir ödün vermek zorunda değildirler" dedi. • 3. Sayfada DYP'nin 'Seçim Çalimi' DYP. dar bölge ve iki turlu seçim sistemi için çalışma başlattı. DYP'nin iki dereceli seçim sistemini esas alan yeni seçim yasası hazırlığının temelinde "başbakanlık" nesabının yattığına dikkat çe- kildi. DYP lideri Tansu Çiller'in başbakanlıkta dönüşüm zamanını bir yıl erkene çekme önerisini. hükümet proto- kolündeki "eşit süreli ve dönüşümlü" hükmüne dayana- rak"gündeme getireceği bildirildı. • 5. Sayfada Demirel 'Bangladeş'le ilişkiler gelişecek' • Pakistan'da yapılan Islam Konfejansı Örgütü Zirvesi'nekatılan Demirel, gezisinin ikinci durağı Bangladeş'e geçerek Başbakan Wajed'le görûştü. Görüşmelerde iki ülke arasında hava ulaştırması ve kültürel değişim programlan ımzalandı. ORM.ÇUŞUR'lll • 19. Sayfada fstanbul Haber Servisi - Yurttaş gınşımiyle şubat ayında başlatılan ve her ke- simden her yaşta insanın destek verdiğı yurt çapın- daki "Sürekli Aydınlık için 1 Dakika Karanlık" eyle- mi, ikinci bir uyan dönerru olarak 6 nisan pazar günü. "tsyan edıyorum, ısrar edi- yonım*' sloganıyla yeniden başlıyor "Susuriukkaran- bğını yargıdan kaçınnakis- teyenİere karşı" gerçekleş- tirilecek eylem, 23 Nisan 1997 Çarşamba akşamına dek sürecek. Eylem sırasında önce- kinden farklı olarak pence- re, balkon, otomobil eylem mekânı olarak kullanılacak MArkasıSa.l9,Sü.3'te f 9 Oscar aldı İngiliz Hasta' iyileştil Amerikan Sinema Sanatian ve Bilimleri Akademisi tarafindan verilen geleneksel Oscar ödüDeri gecesinin galibi "tngiliz Hasta" filmi oldu. Tkari ağırlıgu prestiji ve a>larca süren sovlentilerin doruğa çıkoğı gün Oscariar 69. kez dağıüldı. Mih arlarca insanın canlı olarak izlediği törenden "The İngiliz Patienfe düşen 9 ödülün dağdımı şunlarth: En iyi fflm, en başanlı yönetmen, en iyi yardımcı kadın oy uncu, en başanlı sanat yönermeni. en başanb kostiim tasanmcısı. en i\i ses, en iyi montaj. en iji fİlm mûziği, en iyi görüntü yönermeni Ğönüllerin favorisi iki filmin başrol oyunculan Oscarian paylaşülar. "Shine*'ın başrolündekj GoefFrc> Rush en iyi erkek ojuncu, "Fargo"nun o\Tincusu Frances Mc Dormand ise en iyi kadın oyuncıı ödülünü akiı. MArka. Sayfada İKİ 'EN İYİ'- Erkekte Rush, kadında Mc Dormand en iyi oyuncu oldular. (REUTER) KADIN PARLAMENTERLER Almanlamı korkusu şeriat • Alman kadın parlamenterler ülkelennin şeriatçı gelişmeler karşısında "çaresiz" olduğunu dile getirdi. Anayasayı Koruma Orgütü Başkanı Peter Frisch, "Aşın tslami hareketler, Alman demokrasisinin önündeki en büyük tehlike" dedi. Alman Sosyal Demokrat Parti Temsilcisi Regine Koch, "Şeriat bizi bıçak sırtına sürüyor" diye konuştu. • Aşırı Islami hareketler konusunda teorik bir çözüm bulmamn çok zor olduğunu söyleyen Regine Koch "Bu yolu seçmektense biz pratik olaylara çözümler getirmekle yetiniyoruz. Yoksa işin içinden çıkamıyoruz" dedi. • Alman parlamenterlerin büyük korkusu da köktendinci ilerlemeye karşı önlem ahrken "anti- demokratlıkla" suçlanmak. ECE mmjaMKm İMtari • 10. Sayfada GELMEK İSTEMEDİ KinkeFin gezisi bunahndı başladı • Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel ile yapacağı görüşmenin "çok enteresan" geçeceğini belırten Erbakan, "Seni şu şartlara bağladık, bızim dedikJenmızi yap şeklindeki muameleyi kimse Türkiye'ye gösteremeyecek" dedi. Avrupa'nm, Türk işçılerine serbest dolaşım hakkı vermediğini, gûmriik birliğine ilişkin sözlennı tutmadığını, Türkiye'nin ıhracatına konulan engellerden dolayı vermeyi garentı ettiği parayı ödemedığinı kaydeden Erbakan, "Bu olaylardan dolayı önlenne bakmak zorundalar" diye konuştu. • Erbakan'm sözlerinin kendisini hedefledığını belirten Kinkel, ziyaretı iptal etmek istedi. Ancak yoğun dıplomasi trafıği sonucu konuk bakan, karanndan vazgeçerek iki saatlik bir gecıkmeyle Ankara'ya geldi. • 10. Sayfada BAYKAL: ERBAKAN KÜSTAH • 5. Sayfada GUNCEL DSP ÖRGÜTLERİ BOŞALIYOR I 5. Sayfada CUNEYT ARCA\TJREK SERGEN'DEN BEŞİKTAŞ'A REST • Spor'da LOTO İÇİN ASKER UYARJSI • 19. Sayfada Aldatma Çeşitlemesi Baş başa verip açıkladılar da sonunda halkımız, ka- muoyumuz gerçeği öğrendi. Meğer hükümetin başarısındaki sır "Allah vergisi uyum"dan kaynaklanıyormuş. Ister inanın, ister inanmayın. Yetmtşini aşkın Takkeii ile altmışlara süren yaşıyla Şaibe, aralanndakı uyumu, su sızmayan ışbırliğını boyle açıklıyorlar: Allah vergisi! Oysa bizler ıkili arasındaki uyumu, kul yapısı başka öğelere bağlıyorduk. Örneğin; üç beş yılda kavuştuğu • Arkosı So. 19,SH1 'de Rahşan Ecevit'in talimatı Kongre faksla iptal edildi • DSP'nin Çayeli ilçe kongresi salona gelen bir faksla iptal edildi. Genel Başkan Yardımcısı, Genel Merkez Örgüt Kurulu üyesi Rahşan Ecevit ımzalı faksta, Çayeli ilçe kongresinin Genel Merkez Örgüt Kurulu'nun 24 Mart 1997 tarih ve 36 No'lu karan ile ileriki bir tarihe ertelendiği belirtilerek konunun Kaymakamlık ile tlçe Seçim Kurulu'na bildirihnesi istendi. ÖNH ŞMTıı haberi • 5. Sayfada Polise ikinci ek zam Yüzde 5-6'lık ikinci zamla yeni polis 45 milyon lira, 25 yıllık öğretmen 47 milyon lira alacak. • 9. Sayfada Demiryolcuya 'aynl' rüşveti TCDD'nin özelleştirilmesi kapsamında işten ayrılmak isteyenlere 6 kat ' oranında fazla para ödenecek. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hans'la Dans... BORSA oDun 1577 Oncekı 1651 DOLAR ûDun 127.000 Öncekı 126.700 MARK ûDün 75.300 Önceki 74.050 ALTIN ûDun 1.436.000 öncekı 1.435.000 Almanya Dışişleri Bakanı Ktaus Kinkel, kritik bir dö- nemde Ankara'da. Yoğun programı arasında Genelkur- may Başkanı Orgeneral Ismail Hakkı Karadayı ile gö- rüşmek de vardı. Ancak aynntılarını daha sonra dile ge- tireceğimiz nedenlerle askıya alındı. "Türkiye tipi" demokrasinin sacayağı üçten dorde çıktı: Yasama, yargı, yürütme, Genelkurmay... Bu ayaklar oluştu. Kimın yüzünden dersen de tersin- den de oku düzünden de... • Arkası Sa. 19, SU 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog