Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI M EH M E D K£ M A L denemeler elemeler 3SO.0O0TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkmsöğut Sok No 9'B Cağalo0lu Istaroul Tel 514 01 95 "9€ Posta çekı ro 666322 Cumhuriyet <& ÇÂĞDAî? YAYINLARI öykünün dışındaysan Çağ Pazâ&rtütA.Ş. Y&etSSâp Bİlrsâİ6msogı.t Sok No 9 Ç Caûaloğlu/Istanbul Tel 5'4 01 9596 Posta çekı no 566322 73. Yl. SAYI: 28102 / 75000 H (KDViçinde) KURUCUSU: YUMB N U İ (1924-1945) BAŞYAZARI: RUOİR IUDİ (1945-1991) ZSMMT18S7SMJ REFAHYOL kaçak işçiye göz yumuyor, prim ödemeyenlere de af getiriyor SSK'yi çifte stamlart yıktı Çağdışı Eksen... Poütika bugünkü Türld- ye'de "laik-antilaik" ekseni- ne oturdu. Dış dünyanın gözJemi de budur. Baü, ülkemize dönük bakışında, Türldye'nin bir lran ya da Cezayir olup ola- mayacağı sorusunu taşîyor. Oysa onlaıra yıJ önce Tür- Idye, bir Baö ülkesinde oldu- ğu gibi" sağ-sol" tartışmala- nnı yaşıyordu; demokrasi için doğal olanı buydu. Ne yazık ki sola karşı ina- nıhnaz bir düşmanlık taşıyan sözde sağcılar, faşizme yatkın yöntemkıie dengeyi bozdu- lar; şeriatçılann önünü açto- lar. Olan oMu. Kırkyıldan beri bu köşede yayımlanan uyanlar yarar sağlamadL • AB (Avrupa Biriiği) kapı- sını bize açacak mı?_ Bu soruya yanrt verenkr, demokraside ve ekonomide Türkive'nin olumsuz koşul- lannı sayıp dökerek kamtla- nnı açıklıvorlar. Türldye ekonomisindeenflasvon vüz- de 86, AB'de 2.7; Türldye'de faiz oranlan yüzde 135, AB'de yüzde 7.6; bizde kişi başına ulusal gelir 3 bin do- lara ulaşmanuş, AB'de 20 bin dolar. Bütün bunlara Türid- ye'deki demokrasiden yok- sunluğu ekleyip AB'nin yai- nız sermaye ve mal değiİ, e- mek dolaşımını da içerdiğiııi düşünürsek ne söyleyebili- riz?.. Ancak bu konular daülke- mizdeki son gelişmelerle öne- mini yitirmiş görünüyor. Niçin?- Çünkü AB ülkelerinde çok partili rejim yüzyıllar önce- sinden bu yana "laik-antila- ik" çaüşmasını aşmışür. Türkiye'de ise sorun gün- ceL. • Avrupa'nın Hırisoyan de- mokrat partileri, Türid- ye'nin bir Islam iilkesi oldu- ğunu anımsatarak "Hıristi- yan Kulübü"ne almamaya- cağını dile getirince, tepki AB'nin içinden geldi Ülkeler arasındaki ilişldle- re din gözJüğüyle bakılır mı?« Elbette balabnaz. Laikliği reddeden bir Av- rupa kültürü düşünülemez. Türkiye'nin Batı karşısın- da en güçlü kozu laikliktdr: a- ma, dinci gözlükle siyasaya bakanlar bugün ülkemizde iktidan ellerinde bulunduru- yorlar. Bu çelişki nasıl çözüle- cek?.. Tibidye çağdaşlaşmak için kendi yapısındaİti laik-anti- laik çaoşmasmı çözümlemek ve bu çağdışı eksenden çok partili rejimini kurtarmak zorundadır. Demokrasiye başka biçim- de kavuşamayız. Cumhuriyet • Sosyal Sigortalar Kurumu'nu parasal darboğazdan kurtarmak gerekçesiyle 'geç emeklilik" hazırlığına girişen hükümet, bir yandan da 'yurtdışı satılık emeklilik' yasasıyla çifte standart uyguluyor. REFAHYOL prim gelirlerini iki katına çıkarabilecek 4.5 milyon kaçak işçiye de göz yumuyor. Bu yılki açığının 321 trilyon lira olması öngörülen SSK'ye primlerini ödemeyen yükümlüler için ise af yasası hazırlanıyor. Böylece prim kaçaklanna 'taksitlendirme' olanağı ve 'ceza indirimi' kolaylıklan sağlanacak. MNU SMMMm MNri • 3. Sayfada • DSP'nin CHP ile işbirliğinden kaçınması yüzünden, SSK ve Emekli Sandığı mallannın satış yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması gecikti. DSP ve CHP ayn ayn başvuru dilekçeleri hazırlarken CHP Grup Başkanvekili Arash, "DSP bizim imzalanmızı istemiyor, bize imza da vermiyor. Bu, Ecevit'in son zamanlardaki iki partiyi uzak tutma anlayışının sonucu" dedi. DSP Grup Başkanvekili Özkan da "tmzalan tamamhyoruz. ANAP bize söz vermişti, onlarla beraber imzalanmız yetiyor" dedi. • 3. Sayfada UĞUR MUMCU CİNAYETt MÎT için suç duyurusu • Uğur Mumcu'nun ağabeyi avukat Ceyhan Mumcu, "Elimizde cinayetle ilgili bilgi yok" diyen MÎT Müsteşan Sönmez Köksal hakkmda suç duyumsunda bulunulması için Başbakanlığa başvurdu. TBMM Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komisyonu'na açıklama yapmak üzere çagnlan Işçi Partısi Genel Başkam Doğu Perinçek de Iran'ın MOD adı verilen örgütünün, CIA emriyle Mumcu'yu öldürdüğünü ileri sürdü. • 14. Sayfada TOCA VE BURSA^DA İSYAN ÇIKTI Cezaevleri yine kaymyor • Buca Cezaevi'ndeki tûnelin ortaya çıkanlmasından sonra gerginleşen ortam dün isyana dönüştü. Görûşmeye çıkan tutuklu ve hûkûmlüler koğuşlanna dönerken gardiyanlarla tartıştılar. Çıkan kavgada 4 gardiyan ve bir jandarma eri yaralandı. Çatışma sırasında bir koğuşta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Oiaylan duyan Bursa Özel Tip Cezaevi'ndeki bir grup tutuklu ve hükümlü de isyan çıkardı. lsyancılar 8 gardiyanı rehın aldı. • 17. Sayfada oa i > Karaoğlan'dan Red Kit'e... > Ferhan Şensoy: İnce Ayar... JÖğretmen Hasan'ın öyküsü... »Medyazor... »Fiko'nun Sarkacı: Hasta, Doktor, Karısı veTV Yapımcısı Testi... »Sunay Akın: Soğan YoldaşL > Altay Martı: Bugün Polis İçin Ne Yaptın? Mizah eki yarın Cumhuriyet 'le birlikte... Bakaıün Emktk Bankası ihmaliSoruşturma açtırmadı Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, Beylikdüzü ve Mavişehir II. etap projelerinde Emlak Bankası'nı zarara uğratmakla suçlanan eski Genel Müdür Aydın Ayaydın ve diğer yöneticiler hakkında soruşturma açılması istemini kabul etmedi. Ayaydın ve yöneticiler, projelerin kabul edilmesi durumunda bankanın 1.5 trilyon liraya yakın zarara uğrayacağı belirtilmesine karşın ihaleleri onaylamakla suçlanmıştı. ESRA YBVBtin liaberi • 4. Sayfada Ayaydın'dan savunma Rekabet Kurulu Başkanı Aydın Ayaydın, Emlak Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, kendisinin de genel müdürlük dönemini kapsayan 1994-1995 yıllanndaki inşaat ihalelerinden 44.6 trilyon liralık zarar oluştuğu yönündeki raporu için "Gerçek değil, şişirme raporlar" dedi. • 4. Sayfada Avrupa Biriiği üyesi ülkelerin dışişlerî bakanları Brüksel'de toplandı Avrupa'nın gündemi Türkiye Fifistin Israü'in koşullarını kabuletmedi • Filistin yönetimi Netanyahu'nun banş görüşmelerini sürdürmek için öne sürdüğü şartlan reddetti. Arafat'ın danışmanı Nebil Ebu Rudeina, "Özerklik anlaşmalannı ihlal eden bu şartlan kesinlikle reddediyoruz. Asıl Israil izledigi sömürgeleştirme politikasıyla, imzalanan anlaşmalan üılal edip banş sürecini tehdit etmektedir" dedi. • Beytüllahim'de Filistinliler Israil askerlerine saldırdı. Yaklaşık 100 kadar Filistinlinin bir mezarlıkta nöbet tutan Israil askerlerine taş atmasıyla başlayan olaylarda Israil askerleri göz yaşartıcı bomba kullandı. Çatışma sırasında bir Filistinli yaralandı. • 9. Sayfada 27 haziranda toplantı yapılacak AB Konseyi'nin dün yapılan toplantısında, Dönem Başkanı Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mierlo, 15-16 haziran tarihinde yapılacak olan AB Zirvesi'ne aday ülkelerin çağnlmayacağını bildirdi. Mierlo, aralannda Türkiye'nin de bulunduğu tam üyelik adayı ülkelerin 27 haziranda Amsterdam'a davet edilerek özel bir bilgilendirme toplantısının yapılacağını açıkladı. • Brüksel'de yapılan konsey toplantısında, daha önce Apeldoorn'da gerçekleştirilen ve Türkiye'nin bir Avrupa ülkesi olduğunun teyit edildiği zirvedeki ifadeler de 'hatırlatma' niteliğinde tutanaklara girdi. • 8. Sayfada Kinkel umut vermedi Almanya Dışişleri Bakanı KJaus Kinkel, yann sabah Ankara'da başlayacak temaslan öncesinde Türkiye'nin Avrupa Biriiği'ne tam üyeliği konusunda umut vermeyen açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin "insan haklan, Kıbns ve Kürt sorunlannı" bir an önce çözmesi gerektiğini belirten Kinkel, "Türkiye'nin tam üyeliği görünür gelecekte gerçekleşmeyecek" dedi. Ancak Kinkel, yerel seçimlerde "Türklere de seçme ve seçilme hakkının verilmesini" isteyerek Almanya'da yaşayan Türklere umut verdi. • 77. Sayfada Avrupa düşü 40 yaşında Almanya'nın Nazi lıden Adolf Hitler'in silah zoruyla yapamadığını Avrupahlar banş içinde gerçekleştirmeyi başardılar. Tek Avrupa yolunda 40 yılda tahminlerin ötesinde ilerleme sağlandı. • 8. Sayfada DISK: Refah darbe kışkırtıcısı• DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, yaşanan olaylardan ders almayan RP'lilenn toplumsal gerginliği arttırma gayretlerini ısrarla sürdürdüklerine dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "TV'den kurşun sıkıhyor" sözlerini eleştiren Genel Başkan Rıdvan Budak, "Gökçek, adeta medyaya da kurşun sıkılması gerektiğini ima ediyor" dedi. Istanbul Haber Servisi - DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, RP'nin ortamı gerginleşttncı ve toplumu kutuplaştıncı politikalarla darbe kışkırtıcıhgı yaphğı- nı savundu. Budak, RP'nin bu tehlikeli tutumunun parlamento ve sivil toplum örgütlerince mutlaka durdurulması ge- rektiğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ts- tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Re- cep Tayyip Erdoğan'ın basına yönelik saldınlan, DtSK ve Basın Konseyı'nce kınandı. DİSK Genel Başakanı Budak, yaptığı yazılı açıklamada RP'lilenn ger- ginlik yaratan çıkışlannı değerlendırdı. RP'lilenn toplumsal gerginliği arttırma gayretlerini ısrarla sürdürdüklerini ıfade eden Budak, RP Denizli Milletyekiii Ra- mazan Yenidede'nin RP Eyüp İlçe Örgü- tütarafindan düzenlenen "ÇanakkaleŞe- hitlerini Anma Gecesi"nde söyledigı " Biz davamızdan \azgeçecek değiliz. Ge- rekirse bu yolda ölmeje hazuız" sözleri- nin RP'lilenn kışkırtıcı polıtikalannın en son örneği olduğunu savundu. RP'nin basına yönelik düşmanca tavırlannın da MArkasıSa.l7,Sü.3'te BORSA Dün 1651 Öncekı 1654 DOLAR -ûDun 126.7OO Öncekı 126.2OO MARK ODün .75.O5O Öncekı 74.85O ALTIN ODün 1.435.OOO Öncekı 1.437.000 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yenl Serüvenler Devlet yönetmeye alışık olmadıklan... Ve çağdaş devlet anlayışını çağdışı ilkelerle örtmeyi ana amaç saydıklan için... Önce şaşkınlık, sonra toparlanma dönemi geçirdiler. Bu aşamanın ardından MGK'den gelen önemli kimı tavsiyeleri nasıl savsaklayacaklannı düşündüler. Sonuç alamayınca uygulamalan önleme çarelerini araştırmaya başladılar. Derken kendilerine özgü kimı gerekçeler buldular. MArkasıSa. 17, Sü. l'de Demirel 'Boş beşik sallanıyor' • Pakistan'da bulunan Demirel, bir gazetecinin, "Hükümet, MGK kararlannda zorluklar olduğunu söylemiş. Başbakan, MGK'ye geri getireceğim demiş" değerlendirmesi üzerine, "Bunlar doğmamış çocuğa beşik sallamaktır" yanıtını verdi. • 17. Sayfada Mestan Sener Ağar'a ağır suçlama • Istanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mestan Şener, uyuşturucu kaçakçısı Yaşar' Öz'ün serbest bırakılmasmı dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın istediğini söyledi. Öz'e silah taşıma belgesinin de Ağar tarafından verildiği belirtildi. • 3. Sayfada Dizi yazı Tıpta yeni gelişmeler • Günümüzde teknoloji her geçen gün ilerlerken tıp da bu gelişmelerden payuıı alıyor. Yapılan bütün yeniliklerin tek bir hedefl var: Insana daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam biçimi sunabilmek. GÜHDÜZ İMŞh ve 8AA0ET USUrmn lizi yaası yarm Cumhuriyet te. GUIVDEM MUSTAFA BALBAY Turistik Emeklilik... Bugüne dek emekliliğın pek çok biçimiyle tanıştık: Kıyak emeklilik, süper emeklilik, mezarda emeklilik... "Adi"\ düzenci RP sayesinde yepyeni bir tiple daha karşı karşıyayız: Turist emeklilik... Şu emekliliğin birtürlü sosyal, âdaletlfolanını bulama- dık. Ya mezara bırakıyoruz ya pazara. Şımdi de emekliliği satışa çıkardılar. mArkasıSa.l7,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog