Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

<$ ÇAGDAŞ YAYINLARI R A HM İ K U M A S parlamentonun boyutları 200.000TL Çağ Pazarlama A.Ş. v eretatan Cad Saikımsogut Sok. No 9/B Cağaloştulstanbu TelS'4 01 95'96 Postaçek 10 666322 Cumhuriyet ^ÇAĞDAŞYAYIN'LARI YI L M A & I P çalışantynh sooınl^rı !kımşofcıt$oWKlo. S^B Isfgpbul 73. VISAYI: 26101 / 75000 H (KDV,çmde) KURUCUSU: YUNüS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NMfcl MUİ (1945-1991) Vr*5 Mumcu cinayetinin üzerinden 50 ay geçti, olay aydınlanmadı MİT lıala suskıuı• TBMM Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komisyonu da Susurluk kotrusyonu gıbi, yaklaşık 2 aydır somut bir sonuç alamadı. Emnıyet GeneJ Müdürlüğü Istıhbarat Daire Başkan Yardjmcısı Hanefi Avcı ile PPK'li itirafçılann Uğur Mumcu komisyonundaki ifadelennde Mumcu cinayetı konusunda suçladıkJan MİT, bilgi ve belge vermemekte ısrarlı. "Elimizde cinayetle ilgili bilgi yok" dıyen MİT Müsteşan Sönmez Köksal, şimdi de komisyona, "MÎT'te cinayetle ilgili bilgi verecek kişinin bulunmadığına" ilişkin bir yazı gönderdı. • PKK'li itirafçılar Demir ve Ipek, ifadelerinde, Mumcu'nun çete olayını çözdüğü ve MKE'de seri numaralan sılinen 100 bin silahm Barzani güçlerine bazmorfin karşıhğı satıldığına ilişkin dosyayı ele geçirdiğı için öldürüldüğünü söylediler. îki itırafçı, Iran istihbaratında da çalışan MİT görevlisi Velit Hüseyın'in üç bombayı Mumcu'nun arabasına yerleştırdiğinı öne sürdü. Velit Hüseyin'in Mehmet Eymür ve Korkut Eken ile yakın ilişkı içinde olduğunu ileri süren itirafçılar, tutanaklara geçen ifadelerinde, Hüseyin'in, bazı polislerden de destek gördüğûnü savundular. ANKARA (Cumhuriwt Bürosu) - Gazete- mız yazan Uğur Mumcu'nun 50 ay önce öldü- rüldüğü bombalı suıkastuı faıllennın bulunma- sı konusunda hâlâ ılerleme sa|lanamadi. Yak- laşık 4 yıldır cınayeü soruşturan Ankara Dev- let Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı'nda ince- ieme yaptıktan sonra "Bizden dahafleridede- ğffler" sonucuna ulaşan TBMM Uğur Mumcu Cınayetinı Araştırma Komisyonu da, çelışkılı ıfadeler ve özellikle MlT'ın bıigi vermekten kaçması nedeniyle şu ana kadar herhangı bır ilerleme kaydedemedı. PKK itirafçılan Murat Demir \e Murat tpek ile Emnıyet Genel Mü- dürlüğü Istıhbarat Daıre Başkan Yardımcısı Ha- nefiAva'nın suçlamaknna hedcfolan MlT'ın, elınde Mumcu cinayetiyle ilgili hiçbır bılgı ve belge obnadığında ısrar etmesi dikkat çekti. Uğur Munıcu komisyonu, yapnğı ılk araştır- malarda. kaçak ülkücü marya babası Alaattin Çaloa'nın 22 ve 23 Ocak 1993 gûnlerinde An- kara Otelı'nde kaldığını ve cınayetın ışlendigi sabah da otelden aynldığınj tespit etti. Komis- • Arkası Sa. 6, SiL 3 'te Cumhuriyet, Aydm Ayaydın dönemindeki ihalelerin müfettiş raporlarmı açıklıyor EmlakBankası'ndabüyükzarar46.5 trilyon Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplan raporuna göre Emlak Bankası, Aydm Ayaydın 'ın da genel müdürlük dönemini kapsayan 1994-95 yıllannda açtığı ihalelerde, 46.5 trilyon lira zarar etti. Emlakbank müfettişleri de aynı fiyatlarla devam etme olanağı bulunan ihalelerin yenilendiğine dikkat çekerek "Ihalelere sürekli aynı firmalann çağnldığı ve rekabet ortamının kaldınldığı görülmektedir" saptamasında bulundu. Sıralı şirketler Emiaicbank Teftiş Kurulu'nun raporunda, 1994-95 yıllanndaki tüm inşaat ihalelerine, "Akfen, Tepe, Otak, Sadi Şener, Murat Sutek, Ceylan, Unimak, Garanti Koza ve Mesa firmalannın çağnldığı ve sırasıyla iş aldıklan" belirtildi. Raporlarda, ihalelerin hiçbirinde uygun bedel belirlenmediği, bu nedenle komisyonlann sadece zarf açıp sonucu yönetime bildirir duruma geldikleri vurgulandı. ESRA YENER ~ ANKARA - Emlak Bankası, Rekabet Kurulu Başkanı Aydın Ayaydın'ın da genel müdürlük yaptığı 1994 ve 1995 yılianndakı konut ihalele- ri nedenıyle i 996 fıyatlanyla 46 5 tnryon lıra za- rar etti. Hazme Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplan raporuna da gıren bu rakamın yanı sıra Emlakbank Tefhş Kurulu raporunda, aynı fî- yatla devam etme olanağı bulurunasma karşın yenılenen ihalelerde metrekare bedellennin yük- seltıldığı belirtildi Teftiş kurulu raporunda. "1994 ve 1995 yıDannda yapılan ihaleler ve tek- lifler incelendigjnde, ihaJeleresürekli aynı firma- lannçağnldığıve bu sayede rekabetortamının or- M Arkası Sa. 7,SH6'da Zinedeki konuşmasında, "aşın millivetçilik, ırkçılık. hoşgörüsüzlük, terör, savaşlar ve yoksulluğun halen devam ettiğuıe" dikkat çeken Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Sanayileşmiş ve gejişmekte olan ülkeJer arasındaJd fark halen kapaölmaya muhtaçtir" dedi (Fotoğraf: REUTERS) IKO'nüıı sonuç bildirgesinde îsrail kınandı • Islam Konferansı Örgütü zirvesinin ardmdan yayımlanan İslamabad Deklarasyonu'nda Ortadoğu'daki banş süreci çerçevesinde yapılan anlaşmalara uyması için Israil'e baskı yapılması istendi. Bildiride 'Israil'in yayılmacı yerleşim programı' şiddetle kınandı. ORALÇALIŞLAR İSLAMABAD - Palcıstan'ın bağım- sızlığının 50. yıldönümü çerçevesinde lslamabad'da yapılan Islam Konferansı Örgütü (İKÖ) Olağanüstü LıderlerZir- vesi'ne katılan Cumhurbaşkam Süley- man Demirel. "Dünyanuz,dini çataşma- lara veya yeni bolünmelere tahammüJ edecekdunundadeğfldir"dedi 54üye- Iı ÎKÖ'nün lslamabad'da yapılan olağa- nüstü zirvesinin ardından yayımlanan İslamabad Deklarasyonu'nda, uluslara- rası topluma, Ortadoğu banş süreci çer- çevesinde yapılan anlaşmalara uyması için Israıl'e baskı yapılması çağnsmda bulunuldu. Pakistan Başbakanı Şerifin başkanlık ettiği zırvenin açış ko- nuşmasını, Kuran okunmasımn ardın- dan, Pakistan Cumhurbaşkanı Faruk Han Leghari yaptı. Islam Konferansı Örgütü Olağanüstü Zirvesı'nin ılk otu- • Arkası Sa. 7, Sû. 1 'de Cezayir 7 kadınm boğazı kesildi • Cezayir'in başkenti Cezayir'in yaklaşık yüz kilometre güneyinde bulunan bir köye saldıran aşın dinci militanlar, ellerindeki listede ismi bulunan 7 kadını boğazlannı keserek öldürdüler. Önceki gün de başkentin 150 km. güneyindeki Uled Antal Köyü'nde 32 kişi katledilmişti. Başkentin 150 kilometre uzağındaki bir tüneli kundaklamak isteyen 16 kişi ise bomba patlayınca öldü. • 10. Sayfada İkiyüz yıllık şeriat oyunlan • Osmanlı Imparatorluğu döneminden günümüze kadar tüm yıkıcı sonuçlanna karşın şeriat, her dönemde Türk ulusunca hüsrana ağratıldı.JIVDH OLGUVui yaa HZHH • 12. Sayfada Afganistan Kâbil'de okullar erkeklere açıldı • Afganistan'ın başkenti Kâbil'in şeriatçı Taleban örgütü tarafından ele geçirilmesinden beri kapalı olan okullar dün uzun bir kış döneminden sonra yeniden açıldı. Erkek öğrenciler ve erkek öğretmerüerin okula gitmesine izin veren Taleban, kız öğrenciler ile kadın eğitmenlere okullan yasakladı. Kız öğrencilerin ileride şeriat hükümlerine göre okutulacakJan belirtiliyor. 110. Sayfada Kanada İntihar tarikatına 5 yeni kurban • 1994 ve 1995 yıllannda Isviçre, Fransa ve Kanada'da toplu intiharlar ve katliamlar ile adını duyuran Güneş Tapınağı tarikatı, bu kez de Kanada'nın St. Casimir kentinde 5 kurban aldı. Kanada'nın Quebec eyaletinin güneydoğusunda küçük bir kent olan St. Casimir'de merkezi Isviçre'de olan Güneş Tapınağı tarikatına ait bir evde ikisi kadm 5 kişi ölü bulundu. • 10. Sayfada İsrail-Filistin Banş görüşmeleri askıya alınabilir • HAMAS örgütünün Tel Aviv'de düzenlediği bombalı saldınnm ardrndan Israil Başbakanı Benjamin Netanyahu, Filistin'in bazı taahhütleri yerine getirmemesi halinde banş görüşmelerinin askıya alınabileceğini söyledi. Yaser Arafat ise Kudüs'ün kurtanlması için islam ülkelerinden yardım istedi. Arafat, işgale karşı direnmenin meşru bir hak olduğunu söyledi. • 11. Sayfada GUNCEL CUIVEYT ARCAYUREK İki Kişi, İki Kişilik... Bir masanın çevresinde toplanmış üç-beş arkadaş konuşuyor. Çeşitli konularda çeşitli irdelemeler... Kuşkusuz so- nuçta ülkemizin klasık sorusuna yanrt aranıyor: "Ne ola- cak bu memleketın halı?" Karamsar çok, iyımser az. Bir ülke ve halkı düşünü- nüz kı parlamento ile hükümet dışındakı kurumlara gü- veniyor. Medyaya güveniyor, silahlı kuvvetlerine güve- nıyor. • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Ekonomi S.O.S. verivor TL'nin 'dövize çevrilebilir' kılındığı, 1989'dan başlayan 'sıcak para' politikaları, 'kısa vadeli' yabancı sermaye çekebilmeyi hedefliyordu. Buna ne kadar ulaşılabildiği tartışma götürür ama, Türkiye'nin 1997 ilkyazına, 1994 bunalımını anımsatan S.O.S.'lar vererek girdiği tartışılmaz bir gerçek. Bugün ve her pazartesi Cumhurryef 1e Mercümek raporu TBMM'de Diyet ödeme sırası DYP'de• Bosna-Hersek'e yardım amacıyla toplanan paralan zımmetine geçirdiği için rekor ceza alan Süleyman Mercümek ile RP'nin parasal ilişkisini araştumak amacıyla kurulan komisyonun raporu yann Meclis'te görüşülecek. • Raporda Mercümek'le RP arasmda para bağlantısı bulunmadığı ileri sürülmüşrü. DYP lideri Tansu Çiller hakkınaakı 3 soruşturma komisyonunda olduğu gıbı 8'e karşı 7 oyla kabul edilen raporun 'ıktidar diyeti rövanşf olarak hükümet partilennın çoğunluğuyla kabul edilmesi bekleniyor. • 4. Sayfada DSFLİ MUHALİFLER~ Ecevit'e mahkeme yolu•Ecevit'in "kesin ıhraç" önerisı ile disiplin kuruluna venlen Bülent Tanla, Gökhan Çapoğlu ve Bekır Yurdagûl, ihraç edilmelen dummunda Edirne Mılletvekıli Erdal Kesebir'ın yöntemini izleyerek mahkemeye başvuracaklar. • Kesebir, Ecevit'ın istemi üzerine merkez disıplin kurulu karan ile partiden ihraç edilmiş ve mahkeme karan ile partisine geri dönmüştü. Buna karşın Ecevit, mahkeme karanna rağmen Kesebir'i DSP'ye kabul etmedi. • 5. Sayfada RPöfike saçıyor • RP Denizh Milletvekili Yenıdede'ye göre popçular "sıdıkli", Ankara Büyükşehır Belediye Başkanı Gökçek'e göre "medya ekrandan kurşun sıkıyor." RP'nin düzenlediği gecelerde yine silahlı mermili marşlar söyleniyor. Haber Merkezi - Sıncan'dakı "Kudüs Gecesi'' nin kamuoyunun tepkısme \ e Be- lediye Başkanı'nın tutuklanmasına rağmen Refahhlar "demokrasi ve iaikKk" başta ol- mak üzere her şeye saldımaya devam edı- yorlar. "ÇanakkaJe Şehitlerini Anma" adı altında düzenlenen gecede yine Atatürk'ün adı anılmadı. Gecede zaman zaman Arap- ça konuşan RP Denizh Milletvekili Yerıı- M Arkası Sa. 6, SiL 3'te TANSU ÇÎLLER YANILTIYOR • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Karakolda Tansu Var... Hastanelerden sorumlu Düşişleri Bakanı Tansu Çil- ler'ın haftasonuprogramlarıgenellikle, "baskın"üze~ rineydi... Hastanelerde, "hariciye "servisi bulunması, Çiller'in bu baskjnlarına göreceli bir haklılık kazandırıyordu. "Alt tarafı iki hariciyeyi kanştırdı" dıyorduk. Tansu Hanım baskınlan sevdikçe işın seyrı değişi- yor. Şimdi de karakol baskınlaA gündemde. Neden? Kendı ağzından dinleyelım: M Arkası Sa. 6, Sü. 8'de \.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog