Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Ş ÇAGDAŞ YAYINLARI H E (A T I C UM AL I acı tütün 400.000TL Çağ Pazariama A.Ş. >erebatan Cad Salk ms^ğüt Sok No 9 B lJ'lstanbjl Tel 514 31 95,96 Posıa çekı no 666322 Çumhuriygkfı/ı ını tnı ıe*ı ı WIHBW UAIM /-fnoi mirı nytrv/A7An< uınkıuıııl /'fnir inni\ ^ - ^ ^ m«Ar $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI M US T AF A E KM E KÇ İ öksüz yamalığı (köy enstitüleri) 400.000TL Çağ Paörtama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok No 9/B Cağalo§lu,lstanbm Tel 514 01 9S;96 Posta çekı no 666322 78. Yi. SAYI: 28100 / 75000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NMİ (1924-M5) BAŞYAZARI: RUDh NADİ (1945-1991) 23MMT1897MZM ABDve Rusya Hderlerinin Helsinki görüşmesinin ardından 5 konuda uziaşma sağlandı. YeHsin'le görüşmesi sırasında kulaklığı bozulan Clinton zor anlar geçirdi. (Fotoğraf: REUTER) Baltık ülkeleri için güvence• ABD Başkanı Clinton ve Rusya Devlet Başkanı Yeltsin'in görüşmesi sırasında NATO'nun genişlemesi konusunda taraflar anlaşma sağlayamadı. Clinton, Baltık ülkelerinin güvenliğine saygı gösterileceğine dair garanti verilmesi gerektiğini söyledi. Yeltsin ise Rusya'nın 1940'ta yaptığı gibi Baltık devletlerini ilhak etmeyeceği güvencesini vermesinin şart olduğunu açıİdayarak ABD'nin kaygısına katıldığını ima etti. • Rusya Dışişleri Bakanı Yevgeni Primakov da "Baltık ülkelerinden herhangi biri NATO üyeliğine kabul edilirse Rusya ile NATO arasındaki ilişkiler tehlikeye girer'" dedi. NATO'ya üyeliklerinin gündeme gelmesiyle Rusya'yı karşılanna alan Baltık ülkeleri Estonya, Litvanya ve Letonya, Ittifak'ın doğuya doğru genişlemesinin görüşüldüğü Helsinki Zirvesi'ni ihtiyatlı bir memnuniyetle karşıladılar. M 11. Sayfada O.DOĞU'DA BARIŞ BAŞKA BAHARÂ Filistinliler ayağa kalktı • lsraıl, HAMAS tarafından önceki gün Tel Aviv'de düzenlenen ve 4 kişinin ölümüne, 50 kişinin yaralanmasına neden olan intihar saldınsınm dehşetini yaşarken El Halil kentinde Israil askerleriyle Filistinliler arasındaki yoğun çatışmalar sürüyor. • Çatışmalarda 20 Filistinli ile Fransız televizyon kanalı TFI, Reuter ve AP haber ajanslannın kameramanlan yaralandı. Filistin polisinin göstericileri dağıtma çabalan sonuçsuz kaldı. • //. Sayfada DYP: Zorunlu eğitime geçilecek RP: Böyle bir şey uygulanamaz ' 8 yı1*tartışması• Milli Eğitim Bakanhğı'ndan yapılan açıklamada, imam-hatipleri de kapsamak üzere bütün ortaokullann aşamalı olarak kaldınlması yöntemi üzerinde ağırlıklı olarak durulduğu bildirildi. Bakan Mehmet Sağlam, imam-hatip okullannın da zorunlu eğitime tabi olacağını söyledi. RP'li Salih Kapusuz, sistemin iyi yürüdüğünü belirterek, hükümetin program ve protokolünde de mevcut duruma aykm bir düzenlemenin bulunmadığını söyledi. • 3. Sayfada Cezayir 'de irtica vahşeti: 32 kişinin boğazı kesildi • Başkent Cezayir'in 150 kilometre doğusundaki Uled Antar Köyü'nü basan Radikal Islamcı militanlann 32 kişiyi boğazlannı keserek ya da baltalarla parçalayarak öldürdükleri bildirildi. El Vatan gazetesinin haberine göre 30 kadar eli silahlı. baltalı ve bıçaklı Islamcı militanm, çarşamba günü öğle üzeri çiftçi ailelerinin yaşadığı köyü bastığı belirtildi. • Gazetelerdeki haberlere göre aynı gün 13 silahlı militan da öldürüldü. Militanlardan sekizinin, başkentin 70 kilometre doğusundaki Nasiria'da, eylem hazırlığı içindeyken taşıdıklan bombanın patlaması sonucu öldüğü belirtildi. • 11. Sayfada Cumhurbaşkanı Demirel, Pakistan ve Bangladeş'i kapsayan gezisine kalabalık bir işadamı grubuyla çıktı Islam Konferansrhda Taleban krizi • Demirel, Pakistan ile Başbakan Erbakan'ın aynı dönemdeki gezisi nedeniyle ertelediği Bangladeş ziyaretlerine dün başladı. Pakistan'da yapılacak ÎKÖ olağanüstü zirvesinde '21. Yüzyılda Islam' konulu bir deklarasyon yayımlanacak. • Türkiye, ÎKÖ sonuç bildirisine KKTC'ye destek içeren bir madde koydurmaya çalışıyor. Aşın dinci Taleban'ın da zirveye Afganistan'ı temsilen katılmak istemesi ortamı gerginleştirdi. ORAL ÇALIŞLAR ANKARA / İSLAMABAD - Cumhurbaşkanı SüleYman Demi- rel, Başbakan Necmetön Erba- kan'ın gezisiyle aynı döneme rast- laması nedeniyle ertelemek zorun- da kaldığı Bangladeş zıyaretini dün başlattı. Pakistan'da yapılacak tslam Konferansı Örgütü (tKÖ) olağanüstü zirvesinde "21. Yüzyıl- da 181801" konulu bir deklarasyon yayımlanacağı bildirildi. Türkiye'nin, İKÖ sonuç bildiri- sine KKTC'ye destek içeren bir madde koydurmaya çalıştığı bildi- rildi. Aşın dinci Taleban hareketi de zirveye Afganistan'ı temsilen katılmak istedi. 4 günlük ziyaret için Türki- ye'den aynlan Demirel ve berabe- rindeki heyeti Islamabad'a götü- renTHY'nin "Ergene"adlıairbus uçağma, yoğun kar yağışı ve buz- lanma nedeniyle, havalanmadan önce Esenboğa'da bir süre alkolle- me yapıldı. Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek, Çe\Te Bakanı Ziyaettin Tokar ve kalabalık bir işadamı top- luluğu ve gazeteciler ile birlikte Pakistan'a giden Demirel, burada düzenlenecek İKÖ devlet başkan- lan olağanüstü zirvesine de katıla- cak. Zirve sonunda "21. Yüzyılda Islam" konulu bir deklarasyonun yayımlanmasının beklendiği kay- dedildı. Türkiye'de, ıktidann bü- yük ortağı RP'nin şeriatçı girişim- lerine yönelik eleştinler yoğunla- şırken. Demirel'in tKÖ zirvesinde 21. yüzyılda Islama ilışkin bir ko- nuşma yapmasının beklendiği bil- dirildi. Türkiye'nin, İKÖ zırvesin- den çıkacak sonuç bildınsine, Is- lam ülkelerinin KKTC'ye deste- ğinin vurgulandığı bir madde koy- M Arkası Sa. 6,Sü.3'te PAKlSTAN'A TÜRK TlPl MGK • 6. Sayfada M e m u r d a n s e s s i z v w t e s t o ^ l* mu çataşanlan dün Ankara, tstanbul ve Izmir başta olmak üzere KESK'in örgütlü olduğu rüm illerde "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdiler. Memuriar, ek zamla birlik- te, grevsiz toplusözleşmesiz sendikayasatasansım, özelleştirmepotitikalannı, baskı vesürgünleri deprotesto ettiler. Bur- sa'da ise kamu çalışanlarmın yürüyüşüne yasal olmadığı gerekçesiyle izin vermeyen güvenlik güçleri 103 kişiyi gözaltına aidL Kamu Emekçikri Sendikalan Konfederasyonu Genel Başkanı SKami Erdem de hükümetin kamu çanşanlanna "sefalet ücreti" venüğini belirterek meydanlardaki mücadelelerini hukuk alanında da sürdürecekierini ve yürütmenin durdurulması için Damştay'a başvuracaklannı söyledi • Haberi 3. Sayfada (Fotoğraf: HATÎCE TUNCER) Köktendinciliğe Karşı Uluslararası Aydınlanma Konferansı ^Atatürkçülükten güç almahyız9 • Köktendinciliğe Karşı Uluslararası Aydınlanma Konferansf nda konuşan Prof. Dr. Sina Akşin, aydınlanma deyince Türkiye'de akıllara Mustafa Kemal Atatürk'ün geldiğini söyledi. Halkın şeriatla mücadele için Atatürkçülüğe sanlması gerektiğini vurgulayan Akşin, "Tümüyle Atatürkçülüğe yaslanmak, ondan güç almak gerekir. 1920'lerin koşullanyla değil, bugünkü kazanımlanyla" dedi. • Konferansa katılamayan gazetemiz yazan îlhan Selçuk'un bildirisi, Muzaffer îlhan Erdost tarafindan okundu. Bildirisinde, geleceği görebilmek için geçmişi anlamak gerektiğine işaret eden Selçuk, öğretmenliğinden yararlanılmasım önerdiği tarih olgusunun tanm devrimi ve sanayileşmeden söz ettiğini anlattı. Selçuk, yeni çağa geçiş yolunun 'inanç' ile 'akıl' arasmdaki köprüyü aşmak olduğunu söyledi. • 4. Sayfada AP HEYETt SENDİKACILARLA Avrupahlanıı kafası karıştı • AP Sosyalist Grup Başkanı Green başkanlığındaki heyet, Türk- İş, DlSK ve TESK genel başkanlanyla görüştü. Green, Türkiye'de bütün tartışmaların bir parçasını ordu konusunun oluşturduğuna dikkat çekerek "MGK parlamentonun üstünde isedemokrasi ne anlama geliyor" diye sordu. ANKARA (Cumhuriyet Bö- rosu) - Avrupa Parlamentosu (AP) heyeti, -laikük\tdcmok- rasinin korunması" amacıyla sıvıl ginşım oluşturan Türk-lş, Devrimcı lşçi Sendikalan Konfederasyonu (DtSK) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu'nun (TESK) genel başkanlanyla yaptığı gö- riişmede Mıllı Güvenlik Kuru- lu'nu (MGK) gündeme getır- dı. AP Sosyalist Grup Başka- nı Pauline Green, "Eğer 'ordu sıvıl makamlann üstünde' gibi bir durum varsa, Türkiye'de parlamenter demokrasinin ne anlama geldiğini bilmek istiyo- ruz w dedı. DlSK Genel Başka- nı Rıdvan Budak, AP heyeti- nin, Avrupa'daki çeşitli fonlar- dan Türkiye'deki sivıl örgütle- re mali yardımda bulunulaca- ğını bildirdiğini söyledi. AP Sosyalist Grup Başkanı Pauli- ne Green başkanlığındaki he- yet. dün sabah Türk-lş, DtSK ve TESK genel başkanlanyla görüştü. Gazetecılenn sorula- nnı yanıtlayan Green, Türki- M Arkası Sa. 6, Sü. 3'te PAZAR KONUĞU HOLLANDALI GAZEJECt LATOUR: TAM ÜYELİK ŞİMDİLİK HAYAL l£VU 8. Sayfada KONSEY'DEN TAM ÜYELlK DESTEĞ1 M 9. Sayfada GEORGE PAPANDREU Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeli' GÜRHANUÇK\N STOCKHOLM - Yunanistan A\Tupa Bakanı George Papand- reu, ülkesinin, Tüıkiye'nin Av- rupa Birligı'ne üye olmasına karşı çıkmadığını, tam tersi bu- nu destekJedığinı söyledi. Res- mi bir ziyaret amacıyla cuma günü Stockholm'e gelen Pa- pandreu, görüşmeleri sırasında Isveç Dışişleri Bakanı Lena Hjdm-WaUen'le de bir araya geldi. Daha sonra düzenlenen basın toplantısında konuk bakan şöyle konuştu: "Basında sık sık Yunanis- tan'ın, Türkiye'nin Avrupa Bir- liği'ne yakınlaşmasına karşı ol- duğu yazılıyor. Biz buna kaühnı- yoruz. Tam tersine, komşumu- zun Avrupa Birliği'ne üyeolma- smı destekliyoruz. Türldye'nin AvTupa Biriiği 'ne üyeolması Ya- nanistan'ın da çıkannadır. Böy- le bir durumda Türkiye,ABiçin- de üje ülkeler için geçeıii olan ü- kelere uymak zorunda kaiacak- ür. Bu ilketerin başında, devlet- ler hukukuna saygıve insan hak- m Arkası Sa. 6. Sü. 7'de RP'LI ISTANBUL BELEDİYESİ'NİN ÜÇ YILI GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 12. Sayfada DSP'DE IÇ KAVGA BÜYLlYOR • 5. Sayfada SAYISAL LOTO 2-12-13-25-30-39 • 6. Sayfada Rekor... Önemli sonjnlanmızla bağlamlı "resmi işaretler" içimizi ısıtmıyor. Kımı kaygılar giderek daha da derinleşıyor. Stebep olanlann söylemleri orta yerde. Neden olanlar hükümette. iki ortak partının başında. Şaibe Hanım. MGK kararlannın "eksiksiz uygulanacağı- nı" söylüyor. Takkeli Bay Başbakan, "Bazılan uygulanamayacak nite- likte" dıyor. Ve... Takkelıler MGK kararlannı yavaş yavaş sulandırma- ya girişıyortar. Bu gıdışe H. H. Ceylan'ın atmasyonları, teh- • Arkası Sa. 6,Sü.l'de Bir Davut EfendLgerek bir de D'Aranco Büyükada'daki asırlık Agnidis Konağı 20. yüzyıl ilkelliğine kurban gitti. Michael Collins Tartışmalı bir film, bir kahraman! Kim mutlu? Neden? Mutluluk çok karmaşık bir duygu. Uzmanlardan öneriler... Bugün ve her pazar Cumhuriyet 1e GUNDEM BALBAY Memleket Hikâyeleri... En sevdtğim gazeteci tanımlanndan üçü şudur "Haber, tarih taslağının ilk aşamasıdır." "Gazeteciyaşa- dığı çağın tanığıdır.' "Gazeteci geleceğin yapısında harç taşıyan kişidir." Yelpazeyi biraz genişlettiğimizde bu tanımlardan özellik- le son ikisinin sanatçı için de geçerti olduğunu söyleyebi- liriz. Günümüzün gazetecisi, aydını, sanatçısı bu tanımlama- ya ne ölçiide uygun hareket ediyor? Soruyu çengelli bıra- kıpdevamedelim... M Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog