Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI A L E V C 0 Ş KU N kuvayı milliye'nin kuruluşu 500.000TL Çağ Puarlama A.Ş. Yefebatan Cad Sa • msoğut Sck Mo 9 ^ CaÇJcilu IstanbıJ Teı 51- D1 95 96 P:sta çekı no 366322 Cumhuri ($ ÇAĞDAŞ YAYINLARI ORHAN ERİNÇ medya ile politika 250.000TL Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsogırt Sok No 9 € CaaalO'iu'lstanfaü' Tei51O1 95.96 Posta çekı no 666322 73. n . SAYI: 26098 / 75000 TL / KDV,çinde) KURUCUSU: YUNUS NUİ (1924-1945) BAŞYAZARI: HHtiK NUİ (1945-1991) 21MART1997O1M Avrupa'nın Türkiye'deki partilere güveni yok ABJIİII 1UI11Mİ11 shll örgiiüerıleTürkiye'yi ziyaret eden Avrupa Parlamentosu heyetinde bulunan Sosyalist Grup Başkanı Pauline Green "Sivil toplumun gelişmesi için daha çok çalışmamız gerekecek" dedi. Pauline Green, Hiristiyan Demokratlann din unsurunu gerekçe göstererek Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkmalanm da eleştirdiğini belirtti. AB Ege'de ödün bekliyor • Avrupa Birliği'nin (AB) Hiristiyan Demokrat partilere mensup üyelerinin, Hiristi- yan değerleri paylaşmadığı gerekçesiyle Türkiye'yi Avrupa'dan dışlamayayönelik tu- tumunu Hollanda'nın Apeldoora kentindeki toplantıda dûzeltme arayışına giren bir- lik, karşıhğında Ankara'dan Kardak için ödün bekliyor. AB'nin, Dışişleri Bakanı Tan- su Çiller'in, yeterli bulunmayınca ikinci kez kaleme aldığı iki sayfalık mektubundan tatmin olmakla birlikte, Türkiye ve birlik arasında Ortakhk Konseyi'nin toplanması önündeki Yunan vetosunu aşmak için Ankara'nın Kardak için adım atmasında ısrarh olduğu bildirildi. UU UnİBRJUİHOajriHi htferf • 10. Sayfada 'Yunanistan tetikçi değil* • Yunanistan Dışişleri Bakanhğı'ndan ûst duzey biryetkili Cumhuriyet'eyaptığı açık- lamada, Dışişleri Bakanı Teodoros Pangalos'un, Washington, Apeldoorn ve Selanik'te yaptığı, Türkiye'nin Avnıpa Birliği'ne (AB) ahnmasını destekleyici sözlerinin Avru- pa'ya bir mesaj niteliği taşjdığını söyledi. Yunanlı yetkili, "Bazı Avrupa üikelerinin Tûrkiye-AB ilişkilerinde çeşitli sorunlan ve çekinceleri var. Pangalos, bu ülkelerin, bu konuda Yunanistan'ı ön plana çıkaruıamalan, tetikçi olarak görmemeleri yönûnde bir açıklamayaptı" dedi. Yetkili, Türkiye'de. ordunun siyasetteki rolünün Türk-Yunan iliş- kilerini gerginleştirdiğini savundu. YU8JF ÖZKAN'mtataFİ• 10. Sayfada • Sosyalist Grup Başkanı Pauline Green, gazetecilerle görüşmesinde Türkiye'ye gelişlerindeki amacı şöyle özetledi: "Türkiye'nin birtakım sorunlan var. Hiçbir demokrasinin mükemmel olmadığmı biz de biliyoruz. Ancak Türkiye'de insan haklan ihlalleri çok ciddi boyutlarda. Bunu, geçen hafta sizin Dışişleri Bakanınız da doğruladı." • Green, Türkiye gündemindeki iki çok önemli konuyu da şöyle sıraladı: "Kürt sorunu: Bu aynı zamanda bir azınlık sorunu ve devletin kendi halkına takındığı tavırdır. Kıbns sorunu: Türkiye, 'bunu çözmeye kararlıyım' diyebilmeli." LfYU UVŞANOĞUrnun tabari • 10. Sayfada DEVLET BAKANI GÜL: KİNKEL'tN SÖZLERJ BİLİNÇLİ • 10. Sayfada MGK'NlN 10. MADDESİ KIBRIS • 10. Sayfada BARIŞTAKt EN KRİTİK ABD-RUSYA ZİRVESİ Rusya'run N41Ö kozulrm• Dün gece Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ABD Başkanı Bill Clinton ile Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin bir araya gelirken, Moskova "NATO'nun genişlemesi karşısında Rusya'nın lran, Çin ve Hindistan ile ilişkilerini sıcaklaştıracağı" tehdidinde bulundu. • tki gün sürecek zirvenin ilk toplantısı sonunda NATO'nun genişlemesi konusunda Yeltsin'i ikna edemeyeceği anlaşılan Clinton'ın, Rusya'nın ekonomik âtılımlan için öneriler getireceği, buna karşılık Rusya liderinin tutumunu daha da sertleştirebileceği gözlendi. • Gerek Amerikan gerekse Rus taraflan, NATO konusunda bir anlaşmaya vanlamayacağından emin gözükmekle birlikte, önemli olanın, aralanndaki anlaşmazlıklara karşın 'ilişkileri çok güçlü olan' iki ülkenin birlikte çahşabileceklerini kanıtlamak olduğu görüşünde birleşiyor. • 11. Sayfada Yeltsin kaş çatacakABD Başkanı Clinton. bacağından ge- çirdiği amelryaün hemen ardından gd- diği Helsinki'de, NATO konusundaki umutsuziuğuna karşın gene de neşeli gözükmeye çalıştı. Rusya Devlet Baş- kanı Yeltsin ise kendisinden emin gö- züküyordu. (REUTER) Ruslar keyifli, "Herkeszirveye Clinton'ın sağlıklı, Yeltsin'in hasta gıdeceğinı sanmıştı; oysa tam tersi oldu" diyorlar. IUİUN HKMTm yusi • //. Sayfada Danıştay, Unvan Yükselmesi Yönetmeliği'nin kaldınlması işlemini durdurdu Kadrolaşmaya 2. darbe CHP İstanbul Ü Örgütii dün laksim'de Nevruz için yürüyenek halka karanfil dağırn. (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL) Nevruz ateşi her yerdeDevlet destekli törenler tüm illerde yapılırken, partiler ve öğrenciler de Nevruz için çeşitli etkinlikler düzenledi. Şeriatçı müzik grubu 'Ipekyolu' bakanlıkça görevlendirildi. Haber Merkezi- Nevruz' u resmileştırme polıtikası süriiyor. 21 Mart Nevruz Bayra- mı bugün Türkiye genelınde devlet tarafın- dan düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Nev- ruz'un, insanlann birbirlenyle olduğu ka- dar doğayla da banş ve uyum içerisinde kenetlendiklen bir kutlama olduğunu bil- dırdı. Kültür Bakanı İsmail Kahraman. Nevruz kutlamalannm devlet empozesiy- le gerçekleştirilmediğinı savunurken, bir dönem bölücülük propagandası olarak de- ğerlendırilen "san-kırnıızı-yeşiri •'birfiğin renkleri" olarak niteledi. Kültür Bakanlı- ğı'nca Ankara'da gerçekleştinlen etkinlik- lere. "Çanakkale Şehitlerini ,\nma Gece- sFnde "kalaşnikofla cihafçağnsmda bu- lunan şenatçı "İpekyolu" müzık topluluğu- nun da katılacağı açıklandı. CHP İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ise Nevruz Bayramf nın "De\1edeştirflmemesi''ni is- tedı. M Arkası Sa. 19, Sü.3'te GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ RESMİ ETKİNLİKLERE HAZIR • 19. Sayfada • Danıştay, "Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Personelinın Yer Değiştirme Yoluyla Atanmasına llişkin Yönetmelik"in ardından "Personelin Unvan Yükselmesi YönetmeliğT'nin kaldınlması işlemi için de yürürlüğü durdurma karan verdi. • Danıştav 5. Dairesi, "kadrolaşma amacında" olduğunu bildirdiği SSK yönetiminin, unvan yükselmesinde kamu yaran ve hizmet gereğinın esas alındığı kurallan yok ettigine dikkat çekti. BAMJ SALMAN ~ ANKAR4 - 1dan yargı, RE- FAHYOL hükümetinin devlet- te sürdürdüğü "partizan" kad- rolaşmayı ikinci kez kararlanna geçirdi ve "kamu varannın yok edildiğmi" bıldirdi. "Sosyal"Si- gortalar Kurumu (SSK) Perso- neünin Yer Değiştirme Yoluyla Atanmasına İlişkin Yönetme- lik"ın ardından •'Personelin Un- van Yükselmesi Yönetmeliği*'- nin kaldınlması işlemi için de yürürlüğü durdurma karan ve- ren Danıştay 5. Dairesi, "kadro- laşma amacında" olduğunu bil- dirdiği SSK yönetiminin, unvan yükselmesinde kamu yaran ve hizmet gereğinin esas alındığı kurallan yok ettigine, yetkinin "keyfi biçünde" kullanılmasına olanak sağladığına dikkat çek- ti. RP'lı Çalışma \e Sosyal Gü- venhk Bakanı \ecati Çelik'in göreve başlamasının ardından • Arkası Sa. 19, Sü. S'de DOKTORLUK VE GAZETECİLİK MASAYA YATIRILDI Gündemi zorlayatı taciz...• Bir hastanın, doktoru tarafından cinsel tacize uğradığmı medyaya aktarmasıyla başlayan olay kamuoyunun ilk gündem maddesi oldu. Gizli kameralar ve manken dublörlerle doktor suçüstü yakalanırken toplumun en gözde iki mesleği, doktorluk ve gazetecilik yıpratıldı. Doktor, 'halkın isteğiyle' mahkûm edilirken rating rekorlan kınldı. • Onaylanamayacak bir davranışın ekranlara yansıtılması birçok hatayı da peşinden sürükledi. Doktor Alkan'a 'tacizci' damgası \nruldu ve Selimiye Cezaevi'ne gönderildi. Ancak olay hakkındaki yayınlan nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından Kanal D'ye 3 gün ve Show TV'ye de 1 gün kapatma cezası verildi. • 3. Sayfada KÖKTENDİNCİLİĞE KARŞI AYDINL\N>L4 KONFERAJVSI , köktendinci eylemi 9 • Aziz Nesin'in girişimleriyle başlayan ve demokratik kitle örgütlerinden destek alan "Köktendinciliğe Karşı Uluslararası Aydınlanma Konferansı" Ankara'da çalışmalanna başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden, dinin siyasallaştınlmasının demokrasiyi dinselleştirrnek anlamma geldiğini söyleyerek "Dünyayı dine göre düzenleme, yaşamı durdurmaktır" dedi. • 4. Sayfada 'MUMCU CİNAYETt KONTGERİLLA İŞİ" U 7. Sayfada İHRAÇLAR DSP'Yİ HAREKETLENDİRDİ • 7. Sayfada DYP'DE CEYLAN RAHATSIZLIĞI • 5. Sayfada 'SATILIKEMEKLlLtK" YASALAŞTI • 8. Sayfada ÖYK TOPLANDI • 9. Sayfada GUTVCEL CUNEYT ARCAYUREK Anlayana Sivrisinek Saz... Açık konuşmak gerekıyor. MGK kararlarını bu hükümetin gereğince ve yetenn- ce uygulamayacağına ilişkin kuşkular dağılmış değil. Tersine giderek yoğunlaşıyor. "Irtica iie etkin şekilde mücadele"y\ önkoşul sayan MGK'nin Bakanlar Kurulu'ndan geçen kararlar metnıni hükumet üyelerı yenı yeni ediniyor. Takkeli Bay Başbakan, bakanlara gönderdiği mek- tupta "bu konuların önemle dikkate" ahnmasını istiyor. • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Unlü ressam Kooning öldü • Soyut dışavurumculuk akırmnın yaratıcılanndan ve son ustalanndan ünlü ressam Willem de Kooning önceki gün Nevv York, East Hampton'daki atölyesinde öldü. Kendisinden sonra gelen genç kuşaklara öncülük eden sanatçı, Amerikalı sanatçılann, asla Avrupalı rakipleri kadar ıyı olamayacağı yolundaki genel inanışı yıkmıştı. Hayattaki amacını resim yapmak olarak niteleyen Kooning "Yaşamak için resim yapmıyorum, resim yapmak için yaşıyorum" demişti. • 14. Sayfada BORSA ûDun 1649 Önceki 1636 DOLAR ûDun 125.500 Önceki 125.450 MARK ûDun 74.700 Önceki 74.600 ALTIN ûDun 1.428.000 Oncekı 1.416.000 Işçi emeklisine zam sözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ne- cati Çeljk, işçi emeklisi aylıklarının, yüzd6 16-36 oranlan arasında zam verilen me- mur emekli aylıkları kadar arttırılacağını belirtti. Necatı Çelik yaptığı açıklamada teknik düzeyde yürütülen çalışmaların so- nucunun birkaç gün içinde alınacağını söyledi. • 9. Sayfada GUNDEM ML'STAFA BALBAY Omuz Omuza Nevruz'a... Gidiş o ki, Içişleri Bakanlığı bu yıl Nevruz Bayramı'nı kutlamayanlar hakkında soruşturma açacak... Birkaç yıl öncesine kadar Nevruz'un adını ağza almak bölücülüktü, şimdi almamak... Dün Paldır Küldür Bakanı ismail Kahraman dan, Hütya Avşar'dan sorumlu Devlet Bakanı Işılay Say- gın'a kadar hükümet üyeleri de Nevruz'la ilgilı toplan- tılar düzenlediler. Bugün ise her şey Nevruz için... M Arkası Sa. 19, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog