Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

<Ş ÇAĞDAŞ YAYINLARI M £ H M E D K EMA L denemeler elemeler 350.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yefebatan Cad Saik,msoğût Sok. No: 9/B Caöaloglu stanbu > 5 » S ' 95 95 c osta çeto -ıo 666322 Cumhu • ! ® ÇAĞDAŞ YAYINLARI '; ü M İ T 0 T A N f öykünün dışındaysan ; < üşürsün 15O.0O0TL Çağ Pazarlama A^. YefeBatan Cad Salkımsoğut Sok No 9/B Cagaloğlu-lstanbu! Tel 514 C1 95 96 Pcsta çekı no 666322 73. W SAYI: 2KH7 / 7500011 (KDViçinde) KURUCUSU: YUMB MDİ (1924-1945) BAŞYAZARl: NADfc IU0İ (1945-1991) 20MMT19S7PBIŞBIIK 35 imam, Diyanet'ten İş ve İşçi Bulma Kurumu'na yatay geçişle atandı RP imamlarla kadrolaşıyor• Koalisyonun RP kanadı, devlette başlattığı kadrolaşma hareketini "imam" atamalanyla sürdürüyor. Diyanet Işleri Başkanlığı'nın kadrosunda yer alan cami imam-hatipleri, Iş ve İşçi Bulma Kurumu'na memur ve şef olarak geçiriliyor. • Aralannda müezzin kayyımlann da bulunduğu 35 imam göreve başjadı. RP'li Çalışma Bakanı Necati Çelik'in göreve gelmesinin ardından yayımlanan yönetmelikle kuruma atanan imamlar eğitim U2manı ve şube müdürü olarak çalışacak. BANUSALMAN ANKARA - Koalisyonun RP kanadı, devlette başlattığı kadrolaşma hareketi- ni "imam" atamalanyla sürdürüyor. Di- yanet Işleri Başkanlığı'nın kadrosunda yer alan cami imam-hatipleri, İş ve işçi Bulma Kurumu'na memur ve şef olarak geçiriliyor. Aralannda müezzin kay- yımlann da bulunduğu 35 imam, kuru- mun çeşitlı şube müdürlüklerinde göre- ve başladı. RP'li Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çefik'in göreve gelmesi- nin ardından bakanlık ve bağh binmle- rinde başlattığı kadrolaşma hareketı çer- çevesinde üst düzey bürokratlan değış- tirilen İş ve tşçı Bulma Kurumu'na, ku- rumlar arası yatay geçişle "imam" kad- rolan yerleştiriliyor. İş ve işçi Bulma Kurumu'nun 5 Ekim 1996 tanhinde Resmi Gazete'de yayım- lanarak yürürlüğe giren "Görevde Yük- seüne Yöneüneliği''ndeki değişiklıkJe, şube müdürü. eğitim uzmanı. araştır- macı ve muhasebeciler için öngöriilen sınav koşulu kaldınlarak kadrolaşmaya kolaylık sağlanrnıştı. Kadrosu Iş ve İşçi Bulma Kurumu'na aktanlan imamlar arasmda da eğitim uzmam ve şube müdürü olarak atanan- lar bulunuyor. Yönetmeliğe eklenen, "CHğer kamu kurum ve kunıluşların- dan kuruma naklen atanacak persone- lin, atanacaklan kadrolar için 657 say> h Devlet Memurlan Kanumı'nun 36. maddesi ile 68. maddesinin a ve b fikra- lannda öngöriilen şartlan taşımalan ge- reJdr" hükmüyle Diyanet Işleri Başkan- lığı'ndan kadro aktanmı da düzenlen- miş oluyor. Tüm Sosyal-Sen Genel Merkezı'n- den yapılan açıkJamada, İş ve işçi Bul- ma Kurumu'na yapılan imam kökenlı atamalann lOO'übulduğubelirtilirken, Diyanet Işleri Başkanlığı'na bağh 35 MArkası Sa. 6, Sü. l'de RP'nin Çocuk Esirgeme Kurumu politikası Çocuklara cezaevi memuru • Devletin her kademesinde tüm hızıyla kadrolaşmaya çalışan Refah Partisi şimdi de gözünü kimsesiz çocuklara dikti. RP, Izmir Çocuk Esirgeme Kurumu'nda sürgün ve kıyıma doymuyor. Cezaevi ambar memurunu Çocuk Yuvası Müdür Yardımcılığı'na atayan Refah Partililer yetiştirme yurtlanna mescit yaptınyor. CELAL YILJVIAZ ÎZMİR-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda (SHÇEK) RP'li Devlet Bakanı Sadt Günbey ta- rafından sürdürülen "sürgün ve kadro- laşma" politikası, Izmır'de "torpfl" sı- rasına göre yürütülüyor. "Babamız" dedikleri Bornova Yetiştirme Yurdu Müdürü Kadir Akbıılut'un baskıyla görevden alınmasına karşı çıkan co- cuklann ifadesiru "süah göstererek" al- dıklan savlanan müfettışler hakkında savcılık suç duyurusundabulundu. Ak- bulut'un yerine müdûrlüğe atanan Ela- zığ RP II Başkanı'nın akrabası Nuri Yddınm ıse henüz görevine başlatıl- madı. SHÇEK'm Izmır'dekı kurumla- nnda görev talebinde bulunan imam- lar sırada tutulurken Başbakan Nec- mettin Erbakan'ın danışmanı Osman Akgün ve Devlet Bakanı Günbey'ın yeğenlen atanarak göreve başlatıldı. RP kadrolaşrhasının Izmir'deki ılginç atamalanndan bıri de cezaevi ambar memurunun, çocuk yuvasına müdür yardımcıhğına getirılmesi oldu. RP'- nın SHÇEK'teki kadrolaşma harekâtı • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te Danıştay'ın yururlugu durdurma kararı SSK'de atamalar askıda • Damştay, Sosyal Sigortalar Kurumu'nda yapılan atamalan askıya aldı. Danıştay'ın SSK personel yönetmeliklerimn kaldınlmasına ve sınavsız personel alımına yol açan Yer Değiştirme Yoluyla Atama Yönetmeliği için aldığı yürürlüğü durdurma karannın, yapılan atamalan da askıya aldığı öne sürüldü. ANKARA(Cumhuriyet) -Danış- tay'ın "kadrolaşma" sap'tamasıyla "yürürlüğii durdurma" karan ver- diği "Yer Değiştinne Yoluyla Atama YönetmeliğTnin kaldınlması ışlemı- ne bağlı olarak Sosyal Sigortalar Ku- rumu'nda (SSK) yapılan atamalann askıya alındığı bildirildi. Davayı yürüten avukat Aydm Er- doğan, Danıştay'ın bu yönetmelığin kaldınlması işlemi için ıptal karan vermesi durumunda yapılan atama- lann hukuken geçersiz olacağını be- lırtti. Yapılan işlemlerin iptal karan doğrultusunda kendilığinden geri alınmadığına dikkat çeken Erdoğan, "Mağdur olanlar, iptal karan uya- nnca idareden işlemlerin düzt'lrilme- siniiste>ebilirler.Vapılmazsada«a>D- lunagidebilirier"dedı. SSKpersonel yönetmeliklerinin kaldınlmasına ve sınavsız personel alımına yol açan değişikliğe karşı yargıya başvuran ve Hakkâri Sigorta Müdürlüğü'ne sü- rülen SSK çalışanı Cafer Yıidız'ın avukatı Aydm Erdoğan, Danıştay'ın Yer Değiştirme Yoluyla Atama Yö- netmelığı'nin kaldınlması işlemi için m Arkası Sa. 6, Sü. 7'de Mumcu Komisyonu, Mehmet Eymür ve Yılmaz Ergun 'u dinledi Şuçlamalar yine İran'a yönelik • Uğur Mumcu Komisyonu'nda dün ifade veren MlT Kontr-Terör Daire Başkanı Mehmet Eymür ile dönemin Emniyet Müdürü Yılmaz Ergun, suikastın Iran bağlantılı olabileceğini belirttiler. Uğur Mumcu'nun ölümünden önce Cumhuriyet gazetesine bırakılan telefon notlannm bulunduğu yeni bir belge de komisyona ulaştı. • Cinayetin Irak-Iran- Suriye veya Batılı ülke kaynaklı olabileceğini söyleyen Eymür, komisyona bilgi veren Hanefi Avcı'ya güvenmediğini belirtti. Ergun ise olayın dış kaynaklı ve Iran bağlantıh olabileceği bilgisinin kendisine verildiğini söyledi. Demirel 'Türkiye değişmeli' • Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye'de siyasetin birikimsizlerin eline kaldığını, parçalanmjşhğın sorumluluğunun halkta, demokraside ve siyasette olmadıgını belirtti. • Cumhurbaşkamnı halkın seçmesi gerekriği sözünü yineleyen Demirel, artık Türkiye 'de gündemin değişmesi gerektiğini belirtti. M 7. Sayfada Susurluk Komisyona muhalefet şerhi • Araştırma Komisyonu üyesi Fikri Sağlar, uyuşturucu trafiğınin yüzde 80'inin Türkiye üzerinden geçtiğini belirtti. Sağlar, komisyona uygulanan siyasi baskılar nedeniyle raporun oybirliğiyle çıkmasının mümkün olmadıgını söyledi. • 3. Sayfada Avcı da, cinayetin Iran bağlantılı olarak işlendiğinden emin olduğunu bildirmişti. • 7. Sayfada t l k r A c ı ı l i n ı » mt*Arf*&**\f*eivnr Şanhurfa'daöğrencilertürbanaözendiriovor. EsentepcMahallesi'ndekiZiyaettinAkbulutÜkokuluveBah- UIVUK.U1İCU II1CU1 c s c i c ş i ^ U l çejjev^,.fiköğretim Okulu'nda >wğunlaşan türbanü ilkokul ögrencileri "Başımzı örtmezseniz cehenneme gidersiniz"diyekorkutuluyor. KentinEyübbrye,Eyüppeygamber, Yakubiyegibikenarsemtierindedeçoksavıdakızöğrencininsoniki>ıliçindetûrfoanlaoku- la gidip geldiği görûlöyor. Kenöeki uygulamayı Mflfi Eğitim Müdûrû Öner Ergenç'in yönlendirdiği öne sûrülüyor.fiZCJINGÛVEŞIn tatari • 6. Sayfada Nevruz Bayramı Partilere kutlama izni yok • 21 martta kutlanan Nevruz Bayramı'nı resmileştirme politikasını sürdüren hükümet, Güneydoğu Bölgesi'nde partililer tarafmdan duzenlenmesi planlanan kutlamalara izin vermiyor. Diyarbakır'da DBP'nin nevruz şenlikJerine izin verilmezken HADEP II Başkanlığı şehir stadyumunda kutlama yapabilmek için valilikten izin bekliyor. • 4. Sayfada ECEVİT; KARARI UYGULAıMAYA MECBUR KALDIM EKsiplin kavgası DSP'yi kanşürdı DSP'de 3'ü ihraç, 5'i uyan istemiyle disipline sevk karan partide kanşıklık yarattı. DSP lideri, disiplin karannı uygulamaya mecbur kaldığını söyledi. DSP lideri Ecevit, "Biz, REFAHYOL kâbusundan kurtulmak için çözüm ararken, kendi içinde kavgalı bir parti görüntüsü vermeyi göze alamayız" diye konuştu. • 5. Sayfada DSP'de disipline sevk edilen Tanla. Çapoğlu ve Yurdagül, karann antidemokratik olduğunu söylediler. Parti suçu işlemediklerini belirten milletvekilleri, "Bizler Türkiye'nin bugünkü durumundan sorumlu olan sağ partilere karşı solun güç birliği yapması için çalışıyoruz. Bu istek, halkın isteğidir", açıklamasını yaptılar. • 5. Sayfada ABD - RUSYA Clinton Yeltsin pamrkğı• ABD Başkanı Bill Clinton ile Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin Soğuk Savaş'tan sonra zorlu bir pazarhk için masaya oturuyor. • Finlandiya'da yapılacak Helsinki Doruğu'nda NATO'nun genişlemesini istemeyen Rusya'ya karşı ABD tarafinın ikna için ekonomik desteği koz olarak kullanması bekleniyor. • 11. Sayfada ORTADOĞU Arafat fena sıkıştı • Israil'in Doğu Kudüs'te başlattığı Yahudi yerleşim merkezi inşaatı büyük güvenlik önlemieri altında sürüyor. Filistinlilerin yoğun tepkilerine yol açan girişime karşı Devlet Başkanı Arafat'ın elinde diplomasiden başka bir silahı yok. • Her türlü şiddet eyleminde faturanın Filistin yönetimine çıkacağmı bilen Arafat veto için yeniden BM'ye başvurdu. • 10. Sayfada TÜRK-ALMAN BonnJ un mesajı bekleniyor • Avrupa Birliği ilişkilerinde Almanya'nın sessiz kalması ve Çiller'in "Birliğe üyelik konusunda engel Alman Başbakanı Kohl'dür" çıkışından sonra gözler Bonn'a çevrildi. • Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel bu hassas dönemde Ankara'ya geliyor. Insan Haklan Derneği de Kinkel'e bilgi verecek. M 11. Sayfada 'YABANC1LAŞMA' STUTTGARTER ZEITUNG DIŞ HABERLER ŞEFl MJMANZE-CKFninyazM • //. Sayfada ARNAVUTLUK Hükümetten isyancıya tavizyok • Hükümet, güneydeki isyancılann, Devlet Başkanı Berişa'nın 20 marta kadar istifası için verdikleri ültimatomu kabul etmediğini açıkladı. Sosyalist Başbakan Başkim Fino, isyancı liderlerle görüşmeye gitmedi. • 10. Sayfada ÇANAKKALE GECESİ'NDE SKANDAL • 3. Sayfada AKİT'TEN PROVOKASYON H 6. Sayfada BELGESELDE ÖDÜL YtLMAZ GÜNEY'fN • 14. Sayfada KOCAELl KUPAYA YAKIN MSpor'da GUNCEL B U G Ü N CUNEYT ARCAYUREK Olmak ya da Olmamak! 28 şubat MGK toplantısı siyasal gündemimızde da- ha uzun süre yerini koruyacağa benziyor. Kurulun tavsiye kararlannı içeren belgeler yayımlanı- yor. Dokuz saat süren toplantıdaki kimi önemli görüş- meler yazriıyor. Ne ki, birkaç "yeni noktaya" kamuoyunun dikkatini çekmek gerekiyor: 28 şubattan kısa süre önce MlT, Takkeli Başbakan'a MGK'ye sunacağı "aşın dinci faaliyetler" raporu getiri- yor. Takkeli, rapora ek, madde madde sıralanan önlem- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de C u m h u p l y e t ' l e b l r l l k t e BORSA ûDün 1636 Öncekı 1607 DOLAR 0Dun 125.450 Öncekı 125.600 MARK 0Dun 74.600 Öncekı 74.650 ALT1N ûDOn 1.416.000 Öncekı 1.408.000 Vergi gelirine af tırpanı • Başbakan Erbakan'uı en güvendiği kalem olan gelirler tahsil edilemiyor. REFAHYOL'un af açıkiamasından önce vergi tahsilat oranının yüzde 89'a ulaştığını belirten Maliye Bakanlığı yetkilileri, son hesaplamalarda ayda 8-9 trilyon liralık vergi kaybı olduğunu söylediler. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Suçurluk Komisyonu••• Açık kimliğini bu sütunlarda defalarca yineledrğimiz kod adı "Susurluk komisyonu" olan çalışma grubunun geldiği nokta, Türkiye'nin "hukuk devleti'vim neresinde olduğunu gösteriyor. Paramenter. affedersiniz parlamentersistemin teme- lini oluşturan yüce Meclis'in değil olayları aydınlatmak, sisteme olan güveni pekiştirmekten, ortalıkta ne olup bittiğini saptamaktan bile âciz olduğu anlaşılıyor. Bunlar yorum değil, durum... M Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog