Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

0 R A L Ç A L 1 S L A R Seniz Gezmiş'ten Yaşar Kemal'e PORTRELER 35O.0OOTL ü$ Pajariana A.Ş. "tereöatar Cad Salkımsoğut Sok No 9/B ,a:a:g». s<anbü 16)514 0195*96 D osta çeki no 666322 Cumhuriyet f A K İ R B A Y K U R T yeni kölelik mi? 250,000TL Çağ Pazariama A.Ş. YereDatan Cad Salkımsoğjt SOK NO 9,B CaŞaioğluistanbul Tel 514 01 95/96 Postaçekıno 666322 7 & f l S A V İ : 28078 / 80000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: YIMUS NAOİ (1924-1945) BAŞYAZARI' NUfcl IUDİ (1945-1991) 2MMT1987MZU MGK, uygulanmasmı istediği kararlan Erbakan ve Çiller'e iletti Hükümete 2.bildiriMGK'nin Rararı.. Demokratik olmayan bir laik\önetim düşünülebilir; ana laik olmayan bir de- nKkratikdüzen yoktur. De- mtk kiTürkiye gibidemok- ratiksanalar içindeyaşayan bir iilkede ilk iş laikliği ko- nımakbr. Batı'da 'demokrasinın amyurdu' sayüan ülkelerin hiçbirinde din devleti kur- mak isteyen partilerin \a- ratfjğı tehlikeden söz açila- maz. Hıristiyan şeriatı dev- leüen soyurJandı. tarihe gö- müldii; A\ rupa'da karanlık yüzyülardajaşanıp Aydm- lanma' ile aşümış bir olgu, -ne yazık ki- Türkiye'de 21inci yûzyüın eşiğinde . gündcmin birinci maddesi- neoturmuştur. Çünkü 1.5 milyarhk İs- lam dümasında demokra- sheenyaikın ülke, 1923 Dev- rimi'yie laikliğibenimseyen Türkiye'dir. 'Doğu'daki İs- lam köktendinciliğine en uzak, 'Batı'daki demokra- si\e en yakın toplum olarak 'merkez ülke' konumunda- yız. Atatürk" ön laik cumhu- riyeti evrensel bir 'model' oluşturmuştur. Bu model, Anadolu'da yıküırsa, Asya ve Afrika'yı etkileyecek bir deprem, kurulmaya çalışı- lan dengeleri yıkacakür. Yaşadığunız olayu yüzey- sel ve biçimsel değer yargı- lanyla tartmaya olanak yoktur. Türknc, insanlık ta- ribinin karanlığı ve aydınb- ğı arasuıda bir seçim yap- maya zorlarmor; Refahçı koalisyon,devletin anayasal temellerini sarsmaya yöne- liyor. • MGK (Milli Güvenlik Kurulu) anayasal bir kuru- luştur; Batı'da demokrasi- nin anayurdu sayılan ülke- lerde benzerieri bulunuyor. Hükümet, MGK'nin hem üstündedir, hem içindedir. MGK'nin toplanüsıve aldı- ğı karar, hem biçim hem içe- rik açısmdan anayasaldır. 54'üncü hükümetin laiklik ilkesine karşıt bir davası yoksa MGK'nin aldığı ka- rardan gocunmaması gere- kir. Biçim ve içerik açısm- dan, MGK'nin bildirisi, de- mokrasiye bir katkı niteli- ğindedir. Öyleyse tedirginlik nere- den kaynaklanıyor?.. MGK'nin karanıu Re- fahçı koalisyon benimseye- cekmklir?.." İşte soru ve sorun budur. • Başbakan Erbakan. bili- nen esnekliğiyle MGK'nin karannı benimsemiş görü- nüyor. Ancak koalLsyon or- taklanıun kafalannın arka- sındaki fikir nedir? Argo deyimle bu işi 'uyut- mak' niyetleri varsa işte o zaman ülkenin sakıncalı bir sonun başlangıcında oidu- ğu söylenebilir. Çünkü MGK'nin konuyabakış açn sı ve yaklaşımı iyi irdelen- melidb-. Bugün gazetemizde olcuyacağınız ikinci bildiri- d« somut öneriler bir bir sa- yıknıştır. Peki, bu öneriler ülke ya- şanıında uygulamaya geçi- riknezsevegerekli önlemler alnmazsa ne olur?_ Bu soru\a 'Darbe olur' tliyeyanıtvermek,olayaçok yizey$el ve kaba açıdan bikmakür. Ancak Türkiye t^ılikeli eğik düzeyde kay- raay a devameder,bu işin so- ımınun neredenbiteceğjni de l-anse bilemez. Cumhuriyel İmam-hatİpler Ve 163. madde Milli Güvenlik Kurulu, önceki günkü önemli toplantısının ardından ıkincı bir bildiriyi hükümet ortaklanna iletti. MGK Genel Sekreteri Orgeneral tlhan Kıhç, dün sabah Başbakan Yardımcısı Çiller'le görüşerek, hükümete uygulanması istenen önlemler metnini verdi. Çiller, seçim bölgesi Bursa'ya giden Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan'ı acilen Ankara'ya çağırdı. Orgeneral Kıhç, daha sonra akşam saat 17.20'de eski Başbakanhk binasına giderek Erbakan'la görüştü. Hükümete elden verilen ikinci bildiride imam-hatiplerin sınırlandınlması, meslek liseleri statüsüne aluıması ve 163. maddenin yenne yeni bir düzenlemenin getirilmesi isteniyor. ASkerler aÇlk Ve n e t kOnUŞtU MGK toplantısında, askerlerin. laik rejimi hedef alan gelişmeler hakkındaki eleştirel görüşlerini açıkça ortaya koyduğu belirtildi. Komutanlann, açık bir 'müdahale' uyansında bulunduklan MGK'de, Karadayı'nın, "Din ahlaktır. Ahlaksız adamın dini oLmaz" diyerek, dini siyasi istismar konusu yapanlan eleştirdiğine dikkat çekildi. Toplantıda okunan istihbarat raporlan üzerindeki görüşmeler etkili olurken Demirel'in 'bildiride çok sert ifadelere yer verilmemesini' istediği kaydedildi. Bildirinin yumuşatılması için bazı sözcüklerin seçimindeki tartışmalar da, MGK'nin en uzun toplantılardan birisini yapmasında etkili oldu. • 6. Sayfada Hükümete îletilen ikinci bildirinin anahatları Dinci siyasete denetleme 0 İmam-hatip hselerı gtreksınım ölçüsüne ındinlmeli. 0 Kuran kursları denetlensin. 0 Devlet ıçindekı aşırı dincı kadrolaşma durdurulsun, gereksiz eleman alımına son verilsın. 0 8 yıllık temel eğitim uygulaması bir an önce havata geçirılsın 0 Tevhid-i Tedrisat (öğretım bırlığı) Kanunu 'ndan vazgeçılemez 0 Tarıkatlar denetım altına alınmalı, parasal kaynakları araşUrılmahdır 0 Daha önce kaldırılan, Türk Ceza Yasası 'nın 163. maddesini karşılayacak yeni bıryasal düzenleme yapılmalıdır 0 Yargı bağımsızlığı sağlanmalı, yargınm bağımsızhğına gölge MCK toplanüsında yan yana oturan Erbakan ve Çiller, eleştirUeri göğüslemeye çabşo. (REUTERS) düşürecek gırişımlerden kaçmılmalıdır. 0 Devrım yasalanmn konınrnasına ve uygulanmasına özen gösterılmelidir. 0 Anayasa 'da belırtilen 'devletin temel nitelikleri' korunmalı, bu çerçeveyi aşan gırişimlere göz vumulmamalıdır. 0 Terörle Mücadele Yasası 'nın, ülkenin bütünlüğüne karşı suçları düzenleyen birinci ve sehzinci maddeleriyle Siyasi Partiler Yasası 'nın din istismarına dayanan sıyaseti yasaklayan hükümlerı hassasiyetle uygulanmalı. 0 tbadet mekâm olan camilerde siyaset yapılması önlenmelıdir 0 Türk Silahh Kuvvetleri 'nden atılanların yemden kamu hizmetıne alınması önlenmelidir Orduya sızmalara karşı alınan önlemler tartışma konusu yapılmamalıdır. 0 Pompalı silahların denetimsiz satışımn önlenmesı gereklidir. GENELKURMAY 'Yapılan demokrasiye takviyedir' • Milli Güvenlik Kurulu'nun yayımladığı 4 maddelik ayrmtıh bildiri, hükümete muhtıra niteliğinde uyan olarak yorumlanırken Genelkurmay'ın kendı içinde yaptığı değerlendırmelerde, toplantıdan çıkan sonuçlann tatmin edıcı ve demokrasiye takvıye olduğu görüşünde birleşildı. ANKARA(CumhuriyetBürosu) - Milh Güvenlik Kurulu (MGK.) toplantısından sonra yayımlanan "yapünm" uyanlı ılk bıldınnın Genelkurmay Başkanlığı'nca tat- mın edicı bulunduğu, bundan son- rakı aşamanın "bildiriııiıı gerekle- rininyerinegetiriJmesininizlenme- si" olduğu behrtıldı Askenkesım- de yapılan değerlendırmelerde, MGK toplantısından çıkan sonuç- lann "demokrasiye takviye" oldu- ğu görüşünde birleşildı. MGK'nin, olağan açıklamalannın aksıne ön- • Arkası Sa. 6, Sü. 7'de Kimse üstüne almıyor Partide kısmi rahatlama Erbakan bildiriyî mükemmel buldu DYP: Mesaj RP 'ye RP: Hedefbölücüler • DYP kanadmda, "mesajm RP'ye yöneldiği" varsayımından kaynakianan kısmi bir rahatlama dikkati çekerken, "Suni gerginlik bitti, hükümete devam. RP'nin kulağı çekildi, artık bize daha az sorun çıkanr" görüşü dile getirildi. Çiller bildiriyle ilgili olarak şunlan söyledi: "Okumadınız mı, gayet iyi. Avrupa Birliği..." • 5. Sayfada • Erbakan, "hükümete muhtıra niteliğinde uyan" olarak değerlendirilen bildiriyi "mükemmel" olarak niteledi. Bir yandan biîdirinin hedefinin ülkede "iaik-antilaik ayranıyla bölücülük yapanlar" olduğunu öne süren Erbakan, diğer yandan da "Hepimize düşen görev suni gerginlik ortamının kaldınlmasıdır" dedi. • 5. Sayfada GÜNEYDOGU'YA •KÜLTÜREU ÖNLEM • 6. Sayfada DENIZ BAYKAL: REFAHYOL BİTTİ • 4. Sayfada İRAN'IN ERZURUM BAŞKONSOLOSU GİTTİ OJ 6. Sayfada ANAP: BİLDİRİ SUÇ DUYURUSU BJ 5. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bakalım, Nereye Kadar? Aralıksız, yaklaşık on saat süren MGK'nin ardından kamuoyu; değışik yorumlar, toplantının ıçenğı ıle ilgili çarpıcı haberler ve ola ki, kımı yeni olaylar ızlemeye ha- zırlanıyor. "Devletin askeri ile hükümeti karşı karşıya getirme- meye özen gösteren" davranışlar, bir ölçüde, o da şim- dılık, geçıcı bir süre ıçin başarılı oluyor. Ne var kı; sonuç, DYP adına sorana sormayana bir şeyler söyleyen Hasan Ekinci'nın hedeflerıne pek uy- muyor. M Arkası So. 6, SiLl'de ARNAVUTLUK Kanlı isyan: 9ölü• Arnavutluk'un Vlore kentinde binlerce göstencı askeri kışlayı basıp silahlara el koydu. Arnavutluk gızli polısı ile isyancılar arasında çdcan çatışmada 6 polis, 3 sivil yaşamını yitirdi. Kentin denetimını ele geçıren isyancılar, sabaha kadar havaya ateş açarak tur attılar. Devlet Başkanı Sali Benşa, Başbakan Meksi'nin istifasını kabul ettı. BJ 10. Sayfada SUSURLUK KOMİSYONU DÜNDAR KILIÇ'I DtNLEDt • 3. Sayfada DEPREM ASYA'YI SALLADI • 10. Sayfada FENERBAHÇE ANTALYASPOR'U FARKLI YENDl • Spor'da SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ: 18-28-29-32-43-44 Sagbkçdar yürüdü • KESK'e bağh Tüm Sosyal-Sen ile SES'in düzenlediği yürüyüşte, yoğun kadrolaşmaya girişen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun (SHÇEK) bağh olduğu Devlet Bakanı Günbey ile Sağlık Bakanı Aktuna protesto edildi. BJ 6. Sayfada ÇeşıtK iOerden otobüslerie Ankara'ya gden yaklaşık 5 bin sağlık ve sosyal hizmet çahşanı, düzenlediği jürüyüşle hükümeti protesto etti. (TARIK TINAZAY) Bugün Tatil keyfi Dergi'yle çıkar.. Yarın Ekonomi Gazete'den izlenir... Çarşamba Serin yerde saklayınız... Perşembe Sakın Kitap'sız kalmayın. Cumartesi Bilimin ışığında bir yaşam... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Mart Kapıdan Baktırır... Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 28 şubat cuma gunu sa- at 15.10'da toplandı. Gece yansı, 1 martın başladığı dakikalarda sona erdi. Ne demişler... Mart kapıdan baktınr, gemilen yaktınr.. Ülke yönetıminde yeni bir döneme gırıldı. Deyım ye- rındeyse, gemıler yakıldı, gerı donüş yok.. Once hemen altını çızelim... MGK kararlan oybıriığiyle alındı... Açıklanan bildiride yer alan değerlendırmelerin her M Arkası Sa. 6, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog