Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

@ ÇAGDAŞ YAYINLARI N URI 0 N A T G.M.P.'nın sonbahar gezileri 200.000TL Çaj Pazadama A.Ş. Yereoatan Cad Salkımsogut Sok No 9'B Cagaloi u Istanbul Tel 51- 31 95 96 Pasta çekı no 566322 Cumhu (Ş ÇAĞDAŞ YAYINLARI S A R A E . K 0R L E geçmiş zaman ofur ki 250.000TL Çağ Pazartema A.Ş. Yerebatan Cad Salknsojut Sok Nc 9 B Ca§a oglu. Istanbul Tel51- T 95/96 Fcsta çekı nc 666322 73. VL SAYI: 26086 / 75000 Tl (KDVıçınde) KURUCUSU: YUNUSIMDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: IMDİR tUBk (1945-1991) 19JNİWn897Ç/WŞMni Danıştay REFAHYOL'un partizanca atamalannı tanımladı 'Amaçları kadrolaşmak'Yargıdan kadrolaşma uyarısı REFAHYOL hükümetinin devlette partizanca yürüttüğü kadrolaşma hareketi ilk kez yargı karanna konu oldu. Danıştay 5. Dairesi, personel atamalanna ilişkin yönetmelikJen kaldıran SSK yönetiminin, "SSK kadrolannda dilediğince ve kadrolaşmaya olanak sağlayacak biçimde keyfi uygulamalar yapma amacında" olduğunu bildirdi. SSK Nakil Yoluyla Atama Yönetmeliği'nin, sürgünlere zemin hazırlayacak biçimde kaldınlması işlemi için yürürlüğü durdurma karan veren Danıştay, idarenin "nesnel ölçülere dayanan kurallan yok ettiğine" dikkat çekti. HUkllk devleti ammsatmaSI Danıştay, SSK yönetiminin, Nakil Yoluyla Atama Yönetmeliği'nin kaldınlmasını "yer değiştirme yöntemiyle yapılacak işlemlerin yargı denetimine açık olduğu" gerekçesine dayandırmasına, hukuk devleti ilkesini anımsatarak yanıt verdi. Kararda, "Hukuk devletinde aslolan, yargı yoluna başvurma gereği yaratılmadan idarenin hukuka uygun davranmasıdır" denildi. Yönetmeliğin kaldınlmasıyla yapılacak işlemlerin, giderilmesi olanaksız zararlar doğuracağını vurgulayan Danıştay, yürürlüğü durdurmayla eski düzenlemenin yeniden işlerlik kazandığını da bildirdi. BANU SALMAN ANKARA - REFAHYOL hükümetinin, devlette "parti- zanca'" yürüttügü belırtılen atamalan. ılk kez yargı kara- nna konu oldu Hükumetın RP kanadının Sosyal Sıgorta- lar Kurumu'nda (SSK) sür- dürdüğü kadrolaşma hareketi Danıştay'ın karanyla saptan- dı. SSK Nakil Yoluyla Atama Yönetmeliği'nin, sürgünlere zemın hazırlama çerçevesın- de kaldınlması işlemi ıçın yü- rürlüğü durduran Danıştay 5 Daıresı'nıfı karannda, idare- nin -SSK kadrolanndadiledi- ğince ve kadrolaşmaya olanak sağla- yacak biçimde keyfi uygulamalar yap- ma amacında olduğu" kaydedıldı. Danıştay, SSK yönetiminin, "yerde- ğiştirme yöntemiyle \apilacak işlem- lerin yargı denetimine açık olduğu" yönündeki savunmasını, "hukukdev- Istanbul 200 kurs yasadışı • Türkiye'de "yasadışı" faaliyet gösteren toplam 425 Kuran kursundan yaklaşık 200'ünün Istanbul'da olduğu belirlendi. Istanbul Valisi Rıdvan Yenışen, ruhsatsız kurslann kapatıldığını söyledi. • 3. Soyfoda Belediyeler 'Havuz'a tırpan • Belediyeler ile KİT'ler ve bağlı işletmelenn paralannın bir ortak hesapta toplanmasını öngören Başbakan Necmettin Erbakan'ın genelgesi için Danıştay yürütmeyı durdurma karan verdi. • 19. Sayfada Sansiir RP dayanak anyor • Basına sansürû yeniden gündeme getirmek isteyen Erbakan, yalan haberle ilgili yasal düzenleme bulunmadığmı belirtti ve "Olmazsa yetki yasasıyla yalan haberi engellemenin yolunu bulmalıyız" dedi. • 19. Sayfada o o , rw.l Tanla, Çapoğlu ve Yurdagül disiplin kuruluna verildi DSP'de Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller, Bakanlar Kurulu karan gereğince, irtica ile mücadele ediyor! # Âşık Tansui'den Deyişler... • Haftanın Fotoğrafı: Yeni Susurluk Komisyonu • Ferhan Şensoy Yazdı: Boris Vian'ın Karısı • Öğretmen Hasan'ın Öyküsü... # Medyazor ve Fiko'nun Sarkacı... # Sunay Akın: Okyanusa Yenilen Güreşçi Cumhuriyet 'le brrlikte... YARIN letinde asıl öiçünün. vargı yoluna baş- vurma gereği varanlmadan idarenin hukuka uygun davranması olduğu- nu" belırterek reddetti. Önemlı bır bölümü RP yönetımın- de bulunan Çalışma ve Sosyal Güven- lık, Maliye, Kültür, Sağlık, Mıllı Eğı- tım, Tanm ve Köyişlen bakanlıklan, Türkiye Kalkınma Bankası, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esırgeme Kuru- mu'nun da aralannda bulunduğu ku- ruluşlarda "partizanca kadrolaşma- ya" yönelık atamalann sürdürüldüğü haberlen yoğunlaşırken kamuda ge- reksinım duyulan bmlerce kışılik ye- nı kadronun da RP tarafindan kulla- nılmaya çalışıldığı ileri sürüldü. Dev- lette kadrolaşma konusundakı son skandal, Başbakan Necmettin Erba- ArkosıSo. 19,SH3te STAVROPOL'DEN TRABZON'A GEIİYORDU Yolcu uçağı düştü: 50 ölü• Rusya ile bavul turizminin önemli kentlerinden Trabzon'a gelen bir yolcu uçağı, kalkışından 37 dakika sonra Rusya'nın Çerkessk kenti yakınlannda düştü. Uçakta 41 yolcu ile 9 mürettebat bulunuyordu. CumhuHyet'le birlikte • DSP'de Erbakan'ın tarikatçılara Başbakanlık'ta verdigi yemek hakkında soru önergesi vermek isteyen ve yeni arayışlar sürecinde sendikacılarla görûşen 8 milletvekili ihraç ıstemiyle grup disiplin kuruluna sevk edildı. • Ecevit tarafindan disiplin kuruluna sevk edilen milletvekillerinden Bülent Tanla, Gökhan Çapoğlu ve Bekir Yurdagül'ün kesın ihracı; Cevdet Selvi, Tahır Köse, Fikret Ünlü, Yüksel Aksu ile Hılmi Develi'ye de uyan cezası verilmesi isteniyor. • Ecevit, "Genel başkan olarak benim için en zor, en üzücü karar, disiplin işlemi isteme zorunluluğunda kalmaktır. Özellikle 8 arkadaşımız partimizin kamuoyunda güvenilirliğine gölge düşürebilecek, partı bütünlüğüne, partiye zarar verebilecek açıklamalar yaptı" dedi. • 5. Sayfada TANLA: SEÇÎM İÇİN HAZIRLIK YAP1LMALI • 5. Sayfada \\\\\ III11 \\\\ ınııİ\ııu ıuil AHMET ŞEFtK TRABZON - Rusya Federas- yonu'nun Stavropol kenti ile Trabzon arasında charter sefen yapan Stavropol Aırlines hava- yolu şirketine aıt "Antonov24" ti- pı yolcu uçağı, dün sabah Kaf- kaslar'ın kuzeyındeki Çerkessk kenti yakınlannda düştü. 9'u mü- rettebat 50 kişinin öldüğü uçak- ta Türk yolcu bulunmuyor Dü- şen Rus uçagından, 'pflotkabini- ne saldın var' sinyalinın geldigı öne sürüldü. Dün sabah saat 08.30'da Stavropol'den havala- MArkasıSa. 19, Sü. l'de . oeiı^mesımr]\Urihidin ffîhV aKK^cn^ariikta,-;^ • Bayrampaşa Cezaevi'ne ııifiııifiıif ıınııııı mmım JIıınııııı Miıııır ııuııııiiiıı ııi! ıınıııııı Bekir Yurdagül ABD fotoğraf makines; kameralara kapanan Bavrampaşa Cezae\i"tKkk siyajî koguşterda kakn Bktulardön ttutukluJar, teröryuvaa olarak trahatSiz laıiru belirtereken bövük f sorunlarmın sağük oktoğun-- söyledüer. TutukJulann bir ^ tosmı gazetedkrle görişmt> ı, birktsmjdabahç«kvolta atmavıj^ğtedi. (Fote^raf: KEREMILGAZ} Wt 7. Sayfada Çanakkale'de demokrasi dersiÖrümcek kafalılara rehber Atatürk' Çanakkale Zafen"nın 82. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törenler, Çanakkale Beledıye Başkanı Ismail Özay'ın laıklik uyansına sahne oldu. Ismail Özay, "Gafilhk ıçinde olanknn ulus mu ûmmet mi, laikJık mi irtica mı, çağdaşlık mı karanhk mı sorulannı en iyi anlayacaklan yer burasıdır. Öriimcek kafaiılara rehber, burada yatan 253 bin şehittır. Rehber Atatürk ilkelendir" dedi. • 19. Sayfada Törene geciken Çill,er'e protesto Çanakkale'deki törenlere katılan Dışişleri Bakanı Çiller, "Türkiye seçimini yapmıştır. Atatürk'ün dediği gibi çağdaş uygarlığı yakalamak hedef değı'l kaderdir" dedi. Yurttaşlar alana 1 saat gecikmeli gelen Çiller'i, saatlerini çıkararak protesto ettıler. Törene, Susurluk skandalı nedeniyle dokunulmazlıklannın kaldınlması için haklannda fezleke düzenlenen Mehmet Ağar ve Sedat Bucak da katıldı. • 19. Sayfada 'Ordu bugün de ülkenin güvencesi' Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ismail Hakkı Karadayı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, demokratik ve laik cumhuriyete yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı bugün de ülkenin güvencesi olduğunu belirtti. Demirel, yayımJadığı kutlama mesajında, "Çanakkale Zaferi, şehıt kanlanyla yoğrulan topraklann bir kanşınm dahı hiç kimseye verilmeyeceğinin en büyük kanıtı olmuştur" dedi. • 19. Sayfada Bağış skandalına Türkiye'nin adıkarışti • ABD'de Demokrat Parti'ye seçım öncesı yapılan bağış skandalına Türkıye'nın de adı kanştı. Petrolcü Roger Tamraz'ın, Bill Glinton'ı Bakü-Ceyhan boru hattına destek vermesi için iknaya çalıştığı, aynca partisine 172 bin dolar bağış yaptığı belirtildi. • Tamraz'ın, Eylül 1995'te dönemin başbakanı Çiller'le yaptığı görüşmede ABD'den kredi getireceği, buna karşılık Bakü-Ceyhan petrol boru hattının Türkiye'deki inşaatının kendisine verilmesini istediğı, ancak başanlı olamadığı öğrenildi. HMTKOZLUKLU'nn haberi • 6. Sayfada ARNAVUTLUK 'tsyan masaya oturuyor' • Isyancılarrn oluşturduğu Yurttaşlar Komitesi'nin Devlet Başkanı Berişa'ya istifa etmesi için verdiği süre yann doluyor. tsyancılar Fino'yu tanıdıklannı, ancak Berişa ile ışbirlığıne giderse ona da isyan edeceklenni belirtiyorlar. • 10. Sayfada YÜKSEKOVA ÇETESI SORUŞTURMASI TAMAMLANDI • 3. Sayfada SUSURLUK'A GİDEN YOLDA BİR KATLtAM • 12. Sayfada MESCİT KAPATAN B^ŞSAVCIYA SÜRGÜN • 6. Sayfada 81 EMEKLİASKER CHPYE ÜYE OLDU • 4. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Istenmeyen 'Ikili' Türkiye kolayını buldu. Batı'da ülkeyi DYP, Doğu'da ıse RP temsıl ediyor. Gerekçeleri de ortada: RP sözcüsü Süleyman Arif Emre'nin açıklamasına göre "Avrupa ile siyasi bütün- Ieşmeye karşılar." Şaibe de Takkeli'nın D-8'ler adı altındakı ne olduğu, ne olacağı bellı olmayan topluluğuna "olumlu bakmı- yor." Sonuç: RP ile DYP, bütün zıtlaşmalara, birbiri ile an- laşmadıkları onca konuya karşın, kardeş kardeş geçı- mArkosıSo.l9,Sü. l'de Memııra zam aldatmacası • Hükümetin aralık ayındaki maaşlan dikkate alarak açıkladığı yüzde 18 ila 44 düzeyındeki ek artış, gerçek zam oranını yansıtmıyor. Yapılan ek artışlar, memurlann yılbasından beri 3 aydır aldıklan maaşlarda yalnLZca yüzde 12 ila 35 düzeyinde iyileşme sağlayacak. • REFAHYOL, memur maaşlanna yüzde 18-44 oranlan arasında uyguîadığı ek zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklıleri ile sözleşmeli personel için yüzde 18-20 düzeyinde tutmayı planlıyor. • 9. Sayfada BORSA ûDun 1607 Oncek/ 1586 DOLAR ûDun 125.600 Oncekı 125.450 MARK ûDun 74.650 Oncekı 74.300 ALT1N oDun 1.408.000 Oncekı 1.425.000 Enerjinin düğmesi kapandı • Türkiye Elektrik Üretim AŞ ve Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi'nin özelleştirme karannı protesto eden çalışanlan bir günlük iş bıraktı. Ankara, Istanbul, tzmir ve Adana'da çahşanlar hükümeti protesto etti. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yazsil Haüboğlu... Günlük gelişmeler, yüce Meclis'ın çatısı altındaki de- ğerlerı kamuoyuna daha sağlıklı duyurmamızı engelli- yor. Günden güne degil, sabahtan öğleye, öğleden akşa- ma değişen gündem nedeniyle "kişilere" yakın çekim yapamıyoruz. Arada bir Meclisimizden insan portreleri yazmayı dü- şünürüm, ama öteki konular klavyemden çeker, izın ver- mez... Bugün geleneği kıralım. Dümenı TBMM Başkanvekı- UArkasıSa. 19,Sû.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog