Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

c $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI K 0 N U R E R T 0 P pir sultan abdal'dan onat kutlar'a 400.000TL Çağ Pazartama A.Ş. Yereba'an Cad Sa kmso§ut Sok No 9 B Cagaloglu Istanbul Tel 51- 31 95,96 Posta çekj no 666322 Cumhuri $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI M U S T A F A B A LB A Y ülkelere değil savaşa düşmanım 350.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Verebalar Cad Salkımsoflut Sak ND 9/B CaJalJğlu'stanDul Tel 514 01 95'96 Posta çekı no 666322 73. Yl SAYI: 28086 / 75000 Tl (KDV IÇ inde) KURUCUSU: Y1NJS NMİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NJUJfc NUİ (1945-1991) 18MMT1087MU Demokratikleşmeyi gerçekleştiremeyen REFAHYOL, AB için hedef saptmyor Türkfye'nin işi zor Dayaıulmaz Hafi£Iik... Adına "Küreselleşme" denen olgu "Soğuk Sa- vaş'ın bitiminden sonra daha değişik bir anlam ka- zandı. "Iki kutuplu" dünya "tek kutuplu"ya dönüş- müştü. Artık çağın "Ku- tupyıldızı" ABD idi. Tek "süper devlef'in ağırüğı es- kisinden daha çok duyulu- yordu. Ne var ki "tek kutuplu dünya"da da çeüşkilerden yoksun bir uluslararası ya- şam düşünmek olanaksız- dı; gruplaşmalar, bütünleş- meler, Atlantik'te, Pasi- fik'te veAvrupa'da yeni olu- şumlan sergiîiyordu. Türkiye'nin yer almak is- tediği coğrafya ise 19'uncu yüzyıldan bu yana beUiydi. Gerçekten de geçen yüz- yıtanortasmdan beriTürki- ye, Avrupa'nm hem içinde- dir, hem dışındadır. 21'inci yüzyılın eşiğinde değişmiş bir şev yok™ • Edebiyaümızm ünlü ya- pttlanndan birinin adı" Bir Tereddütün Romanı"dır. Adından anlaşılacağı gibi kitabın konusu bir karar- stzlığın uzamasuıdan kay- naklanıyor. Geçmişi bir ya- na bırakırsak son yülarda A\nıpa karşısında Türki- ye nin durunıu can sıkıcı ve Udrcikli bir sürece dönüş- müştür. Ülkemizuı AB (Av- mpa Büiiği) kapısında bek- letilmesi bir yana, bu duru- mun sürekli tarüşıunası içi- mize sindirebileceğimiz bir konu olmaktan çoktan çık- ti; Osmanlıca deyişiyie "is- tiskal" edildiğimiz bir eve konuk olmak için çırpınışı- mız karşısında ev sahipleri- nin burun lavınşlan uza- dıkça uzuyor. Böyle bir dunım, öyie sa- myoruz ki ne bizün tarihi- mizdevar ne de başka ülke- lerin geçmişinde bu ölçüde garip bir öyküye rastianabi- lir. Vaşariığımıy olay kendi içinde manüğını >itirmiştir. tki nedenle™ Birinci neden AB'ye gir- mek "'kârarlılığını" sözde göstermeje çanşan kimi po- ihikacımızın bu olayi bir iç siyaset malzemesi yapmak hevesinden doğuyor. "Gümrük birliği"nde ben- zeri bir serüveni yaşamışnk. "Batılılaş:na"nıntemelko- ,şullannı biryana bırakarak Avrupa BirÛği'nin kapısını aşındırmak "alaturka" bir davranıştr. tkinci neden, bir mannk sapmasuidan kaynaklanı- yor. AB'ye girmek isteyen siyasetçUerirnizin anayasal düzenimizde, demokraside ve insan haklannda Ba- ü"nn ortakkoşullannı pay- laşmaktaı kaçınmalan ne anlam taşmaktadır? Bu tu- tum ve dıvranış, ikiyüziü birsiyasefn ürünü değil mi- dir?" • Hzadjlca uzayan ve za- maı geçtkçe can sıkıcı bir sürece döıüşen bu serüven- de~AB çeveleruiden yükse- len umut -erici ya da umut kıncı sesbre göre hop otu- rup hop kılkmamız, kendi- r»i bümeüğin dayanılmaz r»alfliğin vurguluyor. .vmaç, sisler ortasmda ka/bolmıştur. AB'ye üye »ljrak grmek şöyle dur- sin, yenken bekleme salo- rauna kabıl edilirsek içeride zaier çığlklan atacağız. L,ütfen)irazciddi olalım. Cumhuriyet AB HIRİSTİYAN KULÜBÜ DEGİL' REFAH AB'YE ZATEN KARŞI' ÇİLLER'İN RP VE KOHL'E YANITI Hollanda'da toplanan AB'li bakanlar, Türkiye'yi, birliğin içinde olmasa-da yanında tutma kararlığı gösterdi. Bakanlar, Hıristiyan demokratlann, Türkiye'nin dinsel ve kültürel nederderle birliğe giremeyeceği açıklamasına karşı çıkarak AB'nin bir 'Hıristiyan kulübü" olamayacağı mesajıru verdi. Demokrasi ve ekonomi konusunda Türkiye'nin AvTupa ölçütlerini yakalaması gerektigini belirten bakanlar, 34 yıl önce Türkiye'ye verdıkleri taahhüdü yineledi. • 17. Sayfada Refah Partisi Sözcüsü Süleyman Arif Emre, yaptığı basın toplantısında, partisinin AB üyeliğine karşı olduğunu söyledi. Emre, Avrupa Birliği'nin nemalanndan Israil'in yaptığı gibi ikili anlaşmalarla yararlanılabileceğini vurguladı. Emre, "AB'nin amacı, birleşik Avrupa devletinin oluşturulması. Buna katılmamız egemenliğimizi devretmemize yol açacaktır. AB'ye üye üUceler kendi anayasalanndaki egemenlikle ilgili hükümleri değiştirmişlerdir" dedi. • 17. Sayfada AB'li bakanların toplantısında alınan kararlarla Türkiye'nin tam üyelikte önemli bir adım attığıru belirten Çiller, Almanya'yı suçladı. Çiller, Almanya Başbakanı Helmut KohJ'ün birliğe girme konusunda en büyük engel olduğunu belirterek "Umanm Almanya doğruyu görmüştür" dedi. AB konusunda aynlığa düştüğü hükümet ortağı RP'yi de koalisyon protokolüne uyması konusunda uyaran Çiller, kurmaylanndan RP'lileri diplomasi trafîğine kanştırmamalannı istedi. • 17. Sayfada Öğretmene yüzde 18 ek zam veren hükümet, aynmcı politikasını sürdürdü En büyük zatn oraııı vaize Baykal'dan DSP'ye mesaj 6 Gerekîrse çekîlîrîz' • Üç günlük bir Ege gezisi yapan Deniz Baykal, zaman zarnan DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e çağn yaptı, zaman zaman da sert eleştirilerde bulundu. Sosyal demokratlann ancak birleşip bütûnleşerek iktidar olabileceklerini belirten Baykal "Bu mücadelede bizim kenara çekilmemiz gerekiyorsa kenara çekiliriz" dedi. İçinde bulunulan durumun sosyal demokrat iktidarla çözülebileceğini belirten Baykal, "Kısırhğın, çekişmenin anlamı yok"dedl. M 3. Sayfada ANAP, DYP ile ittifakı tartışıyor Ydmaz^datı ikili öneri • ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, rejimi kıutarmak için özveride bulunmak gerektigini belirterek DYP'ye önce iktidar ortakhğı, sonra seçim ittifakı önerdi. Yılmaz, üçüncü kişinin başbakanlığmda DYP ile ortaklık kurulabileceğini belirtti. Mesut Yılmaz, ortak hükümetin ardından da tûzelkişilikler korunarak seçim ittifakı yapılabileceğini, iki partinin tek bir oy pusulası ile seçime girebileceğini önererek bu modelin Fraasa'da uygulandığını söyledi. U17. sâyfiub Arnavutiuk normale dönüyor Ülkedeldrabamalann kaçüğ? Arnavutiuk'ta. hiikümet değifikliği ite birtikîc başkeot 11- ran'dadnrumnorm2kdönnıeyeba^adı.Ser- best bırakılan cski sosjBİist Başbakan Fafoş Nan<xDev1etBaşkanı SaBBerJşa'dan istiiaet- mesîni istedL B 9. Sayfada • Memurlann "aralık ayındaki" maaşlanna, yılbaşında yapılan yüzde 30 artışın ardından yüzde 44 ile 18 arasuıda değişen oranlarda ek zam yapıldı. Vaizlere yapılan ek zammın, bugüne kadarki en yüksek iyileştirmeyi alan askerleri de geçtiğine dikkat çekildi. • Ek zam oranlan; vaizler ve genel müdür düzeyindeki çalışanlar için yüzde 44, yargıç ve profesörler için yüzde 40 düzeyinde gerçekleşirken, öğretmenler ve diğer memurlarda yüzde 18 düzeyinde kaldı. • 7. Sayfada SSK'DE BÜROKRAT KJYIM1 M 3. Sayfada #DtNOZÖR© Aşağtda ne oluyorr Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller, Bakanlar Kurulu kararı gereğince, irtica ile mücadele ediyor! • Âşık Tansui'den Deyişler... • Haftanın Fotoğrafı: Yeni Susurluk Komisyonu • Ferhan Şensoy Yazdı: Boris Vian'ın Karısı • Öğretmen Hasan'ın Öyküsü... • Medyazor ve Fiko'nun Sarkacı... • Sunay Akın: Okyanusa Yenilen Güreşçi • Altay Martı: 21. Yüzyıl Kutlamaları • Mahalleli Bu Satışa Kıl OlduBeAabi... Mizah eki yarın Cumhuriyet'le birlikte.. CUMHURBAŞKANI DEMİREL'DEIV YOKSULLUK UYARISI 1urk koyıusunıııt yarısı fiıkara' • 72 bin köyün 13 bininde su olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı, Türk köylüsünün cumhuriyete minnettar olduğunu, ancak bütün gereksinimlerinin karşılanamadığını kaydetti. Köye medeni hizmetlerin götürülmesi gerektiğine işaret eden Demirel, bunun yol, okul, teknik ziraat ve veterinerlikle yapılabileceğini söyledi. Demirel "Halkı zenginleştirmedikçe sorun çözülmez" dedi. TEMA Başkanı Hayrettin Karaca da hükümete "Ulke elden gidiyor haberiniz olsun" uyansında bulundu. Içsovoşın içindengeidüer • Arnavoıtluk'ta ölüm tehlikesi ile burun buruna yaşayan Türkler dün ülkelerine getirildi. Türk komandolannın koruması altında Arnavutluk'tan çıkanlan Türk yurttaşlan, Tiran'da şimdiden ekmek sıkıntısının başladığını belirterek yakında ülkede açlık tehlikesinin baş gösterebileceğini söylediler. THY uçaklanyla İtalya üzerinden Türkiye'ye getirilen yurttaşlanmızı yakınlannm karşılaması sırasmda duygusal anlar yaşandı. • 17. Sayfada TEMİZLIK ORDUYU BİTİRDİ • 9. Sayfada Arnavutluk'tan dönen yurttaşlanmızın yakınları,buluşmasırasın- da gözyaşlarını tutamatft. (Fotoğraf: BERTAN AĞANOGLU) GÜNCEt CUNEYT ARCAYUREK Selametin Yolu••• MGK'nin 28 şubat toplantısından sonraki ucu rejime uzanan tartışmalar, bir ölçüde yatışmışa benziyor. "Sona erdi" demek olanaksız. "Yatışmışa benziyor" kanısı da yüzeysel bir durum. Zira, başta Takkeli ve çevresi kışkırtıcı söylem ve ey- lemlerini durmadan dinlenmeden yineliyorlar. Oysa hemen her kesimde RP'ye ve başına güvensiz- lik kol geziyor. Takkeli, güven bunalımını boyutlandırmaktan vazgeç- MArkasıSa. 17,Sü. l'de ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Cumhuıbaşkanı Sü- leyman DemireL ülke nüfusu- nun köylerde yaşayan yüzde 45'nin gayri safı mılli hasıla- nın (GSMH) yalmzca yüzde 15'ini alabildiğini belirterek, bunun "fukaralık" olduğunu söyledi. Demirel, 72 bin kö- yün 13 binine suyun götürü- lemediğine dikkat çekerek, halk zenginleştirilmediği sü- rece sorunlann çözülemeye- ceğini vurguladı. Başbakan Necmettin Erbakan. köylüye yönelik yapılan hizmetlerin yeterli olmadığını ifade etti. TEMA Başkanı Hayrettin Karaca da, hükümete, eroz- yonun önlenmesi hükmünü içeren anayasanın 44. madde- sinin iyi okunması uyansında bulunarak, "Bu tavsrye kara- n değfl. Ülkeelden gkÜyvr, ha- beriniz olsun" dedi. Cumhurbaşkanı Demirel ve Başbakan Erbakan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü- ğü'nce düzenlenen "Köy Hiz- metieri Bötge ve tl Müdûrie- MArkosıSa. 17,Sü.S'te Nevruz hazırlığı başladı Oiağanüstü Hal Bölge Valisi Necati Bilican, 21 Mart'taki Nevruz kutlamaları sırasında siyasi amaçlı girişimlere izin verilmeyeceğini belirterek, önlemlere direnenlerin gereken hesabı ve- receklerini bildirdi. • 3. Sayfada Sözleşmede dini vecibe devri DİSK Ge- nel Başkanı Budak, Hizmet-lş Sendika- sı'nın yasalan çiğnediğini; Konya, Diyarba- kır ve Şanlıurfa belediyerinde bağıtladığı sözleşmelerde yer alan maddelerin yasa- lara aykırı olduğunu söyledi. • 3. Sayfada Su havzalan yapılaşmaya açılıyor istanbul için ya- şamsal değer taşıyan su havzalan, İSKİ Havza Yö- netmeliği'ne eklenen geçici bir madde ile yapılaşmaya açılıyor. • 3. Sayfada BORSA ÛDun Öncelo 1498 DOLAR ûDim 125.450 Onoekı 125.400 Çete üyeleri yargı önünde Ibrahim Şahin, Korkut Eken ve özel tımciler hakkında açılan ilk davanın duruşmatarihi 2 haziran olarak be- liıiendi. 17 klasorden oluşan dava dosyası mahkeme heyeti üyelerinin tümü tarafından inceleneceği için duruşmanın hazirana bıra- kıldığı bildirildi. • 5. Sayfada Rusya'da ozon delindi St. Petersburg, Bal- tık ülkeleri, Belarus ve Ukrayna ile Sibırya'nın Yakutsk bölgeleri üzerinde iki büyük delik oluştuğu belirtilerek halktan tedbirii olması is- tendi. • 8. Sayfada Baysal, Erbakan'ı şikâyet —. etti izzet Baysal, kadro iste- J I minin geri çevrilmesı üzerine > ^ / "Kurduğunuz üniversitede ateist yetiştiriliyor" diyen Er- bakan'ı Demirel'e şikâyet et- ti. • Arka Sayfada Oun 74J00 Öncekı 73.600 •ün 6uaÖncekı 1.430.000 C a n a k k a l e Z a f e r i 82 yıllık destan bugünü aydınlatıyor Haber Merkezi - 18 Mart Ça- nakkale Zaferi'nin 82. yılı Ça- nakkale Cumhunyet Alanı ve şehitliklerde düzenlenecek tö- renlerle kutlanıyor. Çanakka- le'de 60. Fırka 186. Alay 1. Ta- bur 3. Bölük'un komutanlığını yapan, Kahramanmaraş, Gazi- antep, Sakarya ve Kurtuluş sa- vaşlanna da katılan Teğmen Mustafa Kuşçu, Canakkale des- tanının gençlere iyi anlatılması hahnde, bugün yasanan sorunla- nn ortadan kalkacafını söyledi. Canakkale gıbi bır savaşın dünyada bir daha yaşanmadığı- nı belirten 102 yaşındakı Kuşçu, savaşı anlatırken "Erinden komutanına. siviline kadar herkes büiyordu ki. Canakkale ge- çüse> di, belkide geri>e hiçbir şey kalnıayacaktı" cümlesıyle ka- zanılan zaferin önemını vurguluyor. CANAKKALE ZAFERİ'NlN 82. YILI • Arka Sayfada Mustafa Kuşçu GUNDEM MUSTAFA BALBAY Heil Avrupa... Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz tıpkı rejimimiz gibi... Çok narin... Dokunmaya gelmiyor... Her şeyden etkileniyor... Küçük bir olumsuzlukta yapı tümüyle bozuluyor. Ha- va bir derece soğusa zatürree, bir derece ısınsa güneş çarpması... Mart ayı, AB-Türkiye ilişkileri açısından sert başladı. 4 martta Brüksel'de toplanan Hıristiyan demokrat par- MArkasıSa.l7,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog