Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI A T A O L B E H R A M O Ğ L U utanıyorum 250.000TL Çağ Pazarlama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok No 9/B Caçaloç'u Is'anoul Tel 51i 01 g S ^ Postaçekıno 666322 Cumhu <£ ÇAĞDAŞ YAYINLARI ORHAN ERİNÇ medya ile politika 250.000TL Çağ Pazarlama A.Ş Yerebaıan Cad Sakımsogut Sok No 9 B Cagatoğlufstanbü Tel 514 D1 95 96 Posta çekı no 666322 78. Y l SAYI: 26093 / 75000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: YUNU8 HMÂ (1924-1945) BAŞYAZARI: NHİR HMÂ (1945-1991) 16NMKT1997HIZM Işyancılam eykmisürüyor;halkpanikte Arnavutluk'taki içsavaştan kaçışpanik halinde sürûyor. Ülkeden kaçmak isteyenler kara, hava ve denizolmak üzere her yolu deniyor. Bu arada ülkede bulunan 250Türk yurttaşının tahliye işlemi güvenlik gerekçesijie durduruldu. Tahliyenin bugün yapılması bekkniyor. (Fotoğraf: REUTER) ERBAKAN: MUMKUN OLANI UYGULARIZ RP MGK>e direrdyor...• Başbakan ve Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan, kararlann onaylanmasının normal bir prosedüriin yerine getirilmesinden başka bir anlam taşımadığını belirterek "MGK kararlanndan uygulanması mümkün olanlan uygulanz. Prosedür gereği yasal düzenlemeler gerekiyorsa bu hazırhklar yapılır, Meclis'e gönderilir. Karan Meclis verir" dedi. Araavutluk krizi• Berişa yönetiminin ülkedeki isyanın bastınlması için yaptığı askeri müdahale çağnsı Avrupa'yı böldü. Isyancılarla hükümet arasmda arabuluculuk yapan Avrupa Güvenlik ve îşbirliği Teşkilatı (AGÎT) Heyeti Başkanı Franz Vranitzky, önceki gün askeri müdahaleden başka seçenek olmadığını söylerken dün Viyana'da yapılan AGİT toplantısmdan kesin bir karar çıkmadı. Bosna Yüksek Temsilcisi arabulucu Carl Bildt de Arnavutluk'a sınırlı bir askeri müdahale yapılması gerektiğinden yana olduğunu belirtti. AB Dışişleri bakanlan ise ne yapacaklannı bilmediklerini söylediler. • Tiran'da son 24 saat içinde 14 kişi Öldü, 121 kişi yaralandı. Başkente sıçrayan isyanı bastırmak için çabalayan Arnavutluk yönetimi, kentte düzeni sağlamak için gönüllülere silah ve cephane dağıtıyor. Bu arada önceki günden beri 500 ABD yurttaşı Tiran'dan çıkanldı. Almanya'nm düzenlediği operasyonda ise büyük böliimü Alman 120 yabancı Tiran'dan tahliye edildi. Ülkeden kaçmak isteyen 5 bin Arnavutun Dıraç Limanı'ndaki gemilere hücum etmesiyle çıkan olaylarda, polisin ateş açması sonucu 4 kişinin öldüğü belirtildi. • //. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Mıllı Güvenlik Kurulu (MGK) kararlannın Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması- nın, uygulanacağı yönûnde ga- ranti anlamına gelmediğını sa- vunan Başbakan Necmetân Er- bakan'ın, yapılması gereken ya- saJ düzenlemeler konusunda to- pu Meclis'e atarak muhalefetı bölmeyi planladığı belırtıldı. Er- bakan, MGK ve Bakanlar Kuru- lu'nda aynen onayladığı MGK kararlan ıçın RP Başkanlık Dı- vanı'nda, "Kararlardan, uygu- lanması mümkün olanlan uygu- lanz" mesajını verdı. Bakanlar Kurulu'nun tartışmasız onayla- dığı MGK kararlannı uzun süre- ye yayarak zaman kazanmayı hedefleyen Başbakan Erbakan, bu yöndekı görüşlennı önceki gün yapılan partısının başkanlık dıvanı toplantısında da dıle getırdi. Alınan bilgı- ye göre Erbakan, kararlann onaylanmasının nor- mal bir prosedüriin yenne getirilmesinden başka bir anlam taşımadığını belirterek, "MGK karar- lanndan u\guianması mümkün olanlan uygula- nz. Prosedür gereği vasal düzenlemeler gereki- yorsa, bu hazıriıklar yapılır, Meclis'e gönderilir. Karan Meclis verir" dedı. Erbakan'ın, TBMM'de iktıdar ortağı DYP'nın yanı sıra muhalefetın de bölüneceğı yönünde beklenti ıçınde olduğu izle- nıminı verdığı belirtildi. RP kurmaylan. bu bek- lentinin sonuçsuz kalmayacağını savunurken. özellikle 8 yıllık kesıntısız zorunlu eğitım konu- sunda yalnız ANAP ve DYP'de değil. DSP'de de Ulucak: Yasalar özenti yanlışı Refah devrim yasalanna saldınyor • RP Genel Başkan Yardımcısı Rıza Ulucak, kılık kıyafetle ilgili düzenlemelere ilişkin görüşlerini açıklarken sank, cüppe ve çarşafla dolaşmanm bir tepkinin göstergesi olduğunu savundu. • "Bütün cinsi şeylerini ortaya koyacak, külotlanna kadar göstererek tahnk edecek şekilde dolaşanlara tepki olarak değerlendirmek lazım" diyen Ulucak, Türkiye'de çağdaş yaşama geçişın çerçevesini oluşturan devrim yasalannın da "ölü doğmuş, özenti ile getirilmiş yanlış yasalar" olduğunu savundu. SB4UMT MRMOYUN'H MMri • 5. Sayfada bölûnme olacağı tahmınını dıle getırdiler. RP Gnıp Başkanvekılı SaKh Kapusuz. MGK karar- lannın TBMM'de bir genel görüşme ile tartışıl- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te 28 ŞUBAT TOPLANT1SI VE MGK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER BMU Ti M. HMT Befh mm nrn Cmtmri YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN: TÜRKİYE'Yİ KADINLAR KURTARIR ifYU 8. Sayfada TANSU ÇİLLER 'AB'ye girmemiz Avrupa'nın sorunu' • "Tûrkiye'nin yeni A\Tupa sırurlan içinde yer ahp almayacağı sadece Tûrkiye'nin meselesi değildir" diyen Çiller FinJandiya Dışişleri Bakanı'nın eleştirileri konusunda yorum yapmadı. ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) - Dışişleri Bakanı ve Baş- bakan Yardımcısı Tansu Çiller, Tûrkiye'nin Avrupa Birliğı'nin (AB) genişlemesi ile çizilecek yeni sınırlann içinde yeralıp al- • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te ECONOMIST 'Türldye sorumlu arıyor' • The Economist dergisi, Tûrkiye ile Almanya arasında AB nedeniyle yaşanan sürtüşmelere yer verdi. "AB'ye kabul edilmeyen Tûrkiye'nin sorumlu aradığını" belirten dergi "Bunun faturası en sonunda Kohl'e çıkanldı" diyor. • 11. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ: ' 11,'15,21, 33, 37, 38 I 6. Sayfada Yüksekova çetesi için 'ana dava' iddianamesini hazırlayan DGM'den, usulsüz belge veren komutana tutuklama karan Yarbaydan sonra albay da çetenin içindeALPERBALLJ ANKARA- Yüksekova'da suç ışle- yen bazı koruculara usulsüz izin bel- gesi düzenlemekle suçlanan Hakkân Dağ Sınır Komando Tugayı'nda gö- revh Albay Hamdi Poyrazhakkında da tutuklama karan verildi. Yükse- kova çetesi soruşturması çerçevesın- de, bugüne kadar, aralannda üst dü- zey askeri yetkililer, özel tim men- suplan ve koruculann da bulunduğu 14 kışı tutuklanarak cezaevıne konul- du. Soruşturmaya ilişkin 2 iddianame hazırlayan Diyarbakır Devlet Güven- lik Mahkemesı (DGM) Cumhunyet Başsavcılığı'nın, "ana çete" davası- nın iddianamesini de gelecek hafta tamamlayabileceği kaydedıldi. Yüksekova'da NecipBaskmadlı bir yurttaşın kaçınlmasının ardından ger- çekleştirilen operasyonlardan sonra ortaya çıkanlan çeteye ilişkin soruş- turma. tutuklama kararlan ve açılan davalarla boyut kazanıyor. Çete so- ruşturmasını yürüten Diyarbakır DGM Başsavcılığı, önceki akşam geç saatlere kadar ifadesını aldığı aşiret reısi korucubaşı Kemal Ölmezıle ak- rabası İsmet Öfanez'ı tutuklama iste- miyle Diyarbakır 1 No'lu DGM'ye sevk etti Yedek hâkimlıkçe sorgula- nan Ölmezler tutuklanarak Diyarba- kır E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Başsavcılığın, Abdullah Çatlı'ya verilen usulsüz ızin belgelennın ben- zerlerini Kemal ve İsmet Ölmez'e verdiğı, çetenin bazı faalıyetlenne göz yumduğu öne sürülen Hakkân Dağ Sınır Komando Tugayı'nda gö- revli Albay Hamdı Poyraz hakkında da tutuklama karan verdiği bıldirildi. Soruşturma çerçevesinde tutukla- narak cezaevine konanlann sayısı 14'e yükselirken, Yüksekova çetesı- ne ilişkin ana davanın gelecek hafta açılabileceği bildirildi. Alınan bılgiye göre, Diyarbakır DGM tarafından tutuklanarak ceza- evine konulan ve çete üyesı olmakla suçlananlann ısımlen şoyle: PKK itırafçısı Kahraman BOgiç, özel tım görevlilen Fatih Özkan, Yu- suf Azmi Aydın, Enver Çırak gönül- lü köy koruculan Abdulkerim Ozcük, Osman Özpazar, Necmettin Hazayi, Abdulkadir Bayram. Vtehmet Emin Ergen. Osman Ergen. donemın Yük- M Arkası Sa. 6, Sül'de Ümraniye katliamı, ikinci yılında dün düzenlenen gösteri ve yürüyüşle protesto edildi. (Fotoğraf: ALPER TURGUT) Ga&ve Ümruniye'nin ortakaası • Gazi Mahallesi'ndeki olaylan protesto etmek isteyen Ümraniyelilere açılan ateş sonucu 5 kişi ölmüş, birçok kişi yaralanmıştı. Öd yılıru dolduran acı gün için yûrüyen 2 bin kişi, katiîlerin bulunmasını istedi. • Mustafa Kemal Mahallesi Muhtan Mazlum An, "Katliamı yapanlar ne kadar suçluysa onlan koruyan, kollayan ve yargılayıp cezalandırmayan devlet de o oranda suçludur" dedi. • 6. Sayfada 16 Mart'ta Çatlı ismi 16 Mart 1978 yılında Istanbul Beyazıt Meydanı'ndaki katliamın yıldönümü nedeniyle özel bir televizyonda yayunlanan haberde, katliamda kullanılan patlayıcılann Abdullah Çatlı tarafrndan bir subaydan alınarak eylemi yapacak kişilere teslim edildiği belirtildi. • 6. Sayfada 6 TRT sahipsiz kaldı 9 • Radyo-Televizyon Yayıncılan Derneği Başkanı Çetin Öner, TRT'nin başsız, yetkisiz ve sahipsiz kaldığuu söyledi. TRT-TV Prodüktörleri ve Yönennenleri Derneği Başkanı Zekeriya Kabadayı'dan eleştiri: TRT, laik-şeriatçı tartışmasını arttırdı. • 6. Sayfada B U G U N GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Içtenlik Cumhupiyet'le birlikte Takkeli'nin iktidar hırsı, Şaibe Hanım'ın nefret duy- gularıyla dışladığı Mesut Yılmaz'la bir araya gelmeme tutkusu biıieşince... ... REFAHYOL hükümetıni, "seçeneği olmadığı" ge- rekçesıyfe dinci ve sağcı basınla o çevreler hararetle sa- vunuyor. Bu silah, malum "ikılinin " elinden ılk kez alınıyor. Ecevit, CHP ile DSP'yı bırieştırmeye yonelık gırişim- lerı bir önenyle yanıtlıyor: DSP ile CHP ikı ayrı partı. Ideolojik farklılığı olan iki • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de 16 MART 1978... Susurluk'a gidenyolda bir katliam GUNDEM MUSTAFA BALBAY Serçeler... • Hatice Özen, Cemil Sönmez, Baki Ekiz, A. Turan Ören, Abdullah Şimşek, Hamit Akıl ve Murat Kurt... On dokuz yıl önce bugün, belki de şimdi sizin gazetenizi okuduğunuz saatlerde katledildiler, l3.25'te...'Bomba' diye bir çığlık, silah sesleri, tenin hâlâ dın, hâlâ çoğalan hücrelerine işleyen şarapnel parçalan... • Ottizla kırk arasında değişen, "güvenliği" sağlamakla görevli polislerin sayısı dokuza indirilmişti. Tek tip bakışlı simitçiler de yoktu. Faşistlerse oradaydı... Bir başkomiser patlamanın ardından saldırganlann peşinden koşan polislere seslendi: "Koşmaym" Neden?... BBUT60NÇKÜN Vt KBBH LfiATn ym itdSJ • 12. Sayfada Üzerinize afiyet, hafif bir sağlık sorunuyla karşı karşı- yayım. Boynumda acıyla karışık ağrı var. Boynumun arkasında gömlek yakasının değdiğı yer- lere el değmiyor. On gün kadar önce daha kötüydü. Şim- di fena değil... Nedeni mi? Nasıl anlatsam... Başkente çok yoğun kar yağdığı bir gundü. Bu yıl kar az derken, her yer bembeyaz... öğleyedoğru... Bürodaki odamın penceresınden Ma- M Arkası Sa. 6, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog