Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI N E CA Tİ C UM A L I güzel aydınlık 350.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğüt Sok No 9/B Caûaoğlulstaibul Tel 514 01 96/95 Posta çekı no 666322 Cumhu <Ş ÇAĞDAŞ YAYINLARI C E I I N Y İ Ğ E N 0 6 L U sakıncalı kadın polis - - , « 250.000TL Çağ Pazarlama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok. No 9/B Caaatoflmistanbul Tel5U0i 96/95 Posta çekı r>o 666322 73. YL SAYI: ZS082 / 75000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: VUNJS NMM(1924-1945) BAŞYAZARI: NJU* IUDİ (1945-1991) 15MMT1897CUMMTEri Komutanlar, MGK kararlarının görüşüldüğü Bakanlar Kurulu toplantısmı değerlendirdi Aşkerler izliyor Beklenti?.. Bakanlar Kurulu toplandı; MGK bildirisinin ışığında bir kararavardı. Hükümetsözcü- sü De\let Bakanı Lütfü Esen- gûn sonucu açıkladı; MGK bildirisinde madde madde sa- yüan önlemlerin "kısa, orta ve uzun vadede" uygulanacağını söytedi Erbakan ve Çiller de "irtica tehlikesi"nin varhğını kabul edip MGK'deahnan ka- rarlann uygulanacağını bildir- diler. Başbakan ve Yardımcısı, MGK toplantısına katılıp 'evet' dedikleri önlemlere Ba- kanlar Kurulu'nda 'hayır' di- yebiliıier miydi? Bu durumda bir beklenti döneminegirüiyor ve neyin na- sıl olacağını izJemek genekiy or. Kamuoyunun Çiller'e güven- mesi olanaksız!.. "Güvenıl- mez" sözcügü DYP liderinin uluslararası şöhretini vurgu- luyor. Sayın Erbakan"ın ise ki- şiliğine iüşik kuşku "takıyye" sözcüğüyle dile getiriliyor. MGK toplandsından bu yana gün giin Necmettin Hoca'nın manevralan ve gelgitleri izlen- di. Anlaşıhyor lrî iki ortak za- man kazanmakyoiunda uzlaş- nlar; hükümette kalmak her ikisinin de temel giidüsü oidu- ğundan bu sonuca şaşılmaz... Ancak Türkiye'nin bu hü- kümede nereye kadar gjdebi- lecegi sonısu sürüyor. Sekiz yılhk zorunlu öğretimin yıllar- ca nasıl ve kimlerce süriince- mede bırakıldığı konusunda bilgi sahibi olanlann, bu vebu- na benzer konularda iyimser- fiği konımalan kolay değü... • Anımsamava çahşahm; 12 EylüTün ardındaki domino taşlan hangileriydi?.. Sovyet- ler'in Afganistan'ı 1978'de iş- gali ve Iran'ın Humeyni reji- miyle 1979'da BatTnın yörün- gesinden çıkması Türkiye'yi rizikolu bir ortama sürükle- mişti. Ülkemizde terörün yük- selişiyle tedirginleşen topİum. 1980'de askeri müdahaleye açtk bir kıvama ulaşü. O dö- nemde iki büyük partinin bir araya gelememesi, darbenin gerçekleşmesine açdan yola kırmızı halıyi serdi. Peki, 1997 yılında gerilimi uluslararası boyurJarda artö- rannedir? Erbakan dış politikayı elin- de tutuyor. Sayın ÇiDer, Bati'ya dönfik yüzünde güvenilmez, Doğu'ya dönük yüzünde edil- findir. Refahçı koalisyonun ran'a yakınlaşmasmdâki ıs- ranna. Başbakan "ın geçmişin- deki tutum ve dav ranışlan ek- lendiğinde, tehlikeli bir oyu- nun göstergeleri ortaya çüayor. Adına ister şeriatçılık deyin, ister üıınlı tslam deyimini kul- lanın, dinin dış politikada ege- menleştiği bir siireci yaşıyoruz. Ankara-Tahran arasındaki işbiriiği, komşuiuk diplomasi- sini aşarak İslamcı renge dö- nüştügü aşamada bölgeden ta- şacak,dünyadengelerini oyna- tacak noktayı geride bıraka- cakür. Baü, Türkiye'nin bu yönde- ki bir eğik düzey de kav masına seyirci kalabilecek midir?.. D\T liderini teslim alan Er- bakan -bilinçli ya da bili/ıçsiz- büyükoynuyor. Dinci partinin dışında kalan siyasal partiler, bir araya gele- rek anlaşamıyorlar. Gerilim yoğunlaşıyor. Beklenti sürüyor. Cumhurryet OSS-OYS DENEMESORULARI Cumhurryet ve Düzey Dershanesi işbirliğiyle hazırlanan C^renci Seçme Sınavı rebberük kılavuzu. 12. Sayfada Sivil girişim takipte 'Çözüm ne darbe ne de irtica' • Sivil girişim, çeteyi, irticayı ve demokratik gelişimi izlemek üzere bir sekretarya oluşturdu. "Demokrasiye, cumhuriyete, laikliğe, hukukun üstünlüğüne, Atatürk ılke ve inkılaplanna karasevdalıyız" diyerek ortak açıklamada bulunan Türk-Iş, DlSK ve TESK'in oluşturduğu sivil girişim, "Çözüm ne ortaçağın karanlığı ne de darbe. Çözüm sadece demokrasidir ve Türkiye'nin demokratikleşmesidir" mesajmı verdi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Türk-lş, Devnmcı Işçı Sendikalan Konfederasyonu (DlSK) ve Turkıye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyo- nu'nun (TESK) oluşturduğu sıvıl gınşim grubu, tırmanan gencı gırişımler ıle darbe bek- lentılerine yayımladıklan sert bir dekJarasyonla yanıt verdi Sıvıl platform, "irtica özJemei- lerinin" devleti ele geçırmek, WArkasıSa.l9,Sü.3'te • Genelkurmay Başkanı Orgeneral tsmail Hakkı Karadayı ve kuvvet komutanlannın, Milli Güvenlik Kurulu kararlannı benimseyen hükümetin uygulamalannın önemli olduğu görüşünde birleştiği öğrenildi. • Toplantıda, MGK'nin muhatabının Bakanlar Kurulu olduğu, kararlann uygulamada netleşmesi gerektiği, hiçbir şekılde tartışma konusu olamayacağı ve adım adım izleneceği belirtildi. • 7. Sayfada Refah çarpitiyor Bakanlar Kurulu toplantısında MGK'nin 8 yılhk kesintisiz zorunlu eğitim önerisini onaylamasına karşın hükümet, bu konuda oyalama taktiği izlemeye başladı. Hükümetin kesintisiz eğitime ilişkin bir yasa tasansı hazırlamak yerine, RP dışındaki partilerin TBMM'ye verdiği yasa önerisini gerekçe göstererektopu TBMM'ye atmayı yeğleyebilecekleri bildirildi. • 5. Sayfada Başkent Tiran'dan dünyaya yapılan askeri müdahale çağnsına olumsuz yanıt Arnavutluk yalnız kaldı• Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Arnavutluk Başbakanı Başkim Fino'nun isyancılara karşı askeri müdahalede bulunulması çağnsına olumlu yanıt vermenin söz konusu olmadığını kesin bir dille ifade ettiler. • AGİT Dönem Başkanı Danimarka'nuı Dışişleri Bakanı, Arnavutluk'a müdahale ihtimali bulunduğunu açıkladı. ABD Savunma Bakanı ise müdahalenin şu anda düşünülmediğini, ancak bu olasıhğın gözardı edilmediğini belirtti. • Arnavutluk'taki Türk vatandaşlannın tahliyesinin Türk donanmasına ait bir gemiyle gerçekleştirileceği belirtildi. Türk vatandaşlannın Tiran'dan Dıraç'a nakledilecekleri ve burada gemiye bindirilecekleri açıklandı. • //. Sayfada EGE'DE AĞIR TAHRİK Yunanhter yine Türk bayrağı yaktı • Ankara, son bir hafta ıçınde Ege Denizi'nde ağır tahrik içine girerek Türk bayrağını yakma noktasına gelen Yunanistan'ı şiddetle protesto etti. Yunan savaş gemilerinin önceki gün akşam saatlerinde bir Türk feribotuna Bodrum yakınlannda ateş açmalan üzerine Yunanistan, Ankara'daki Büyükelçisi Nezeritis aracıhğıyla ikinci kez protesto edildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Yunanis- tan savaş gemılenrun1 öncekı gün akşam saat- lerinde Bodrum yakınlannda seyreden bir Türk feribotuna ateş açmalan ve savaş uçak- lannın Türkıye ile ortak tatbıkat yapmakta olan Amenkan uçakJannı taciz etmeleri üze- nne Ankara, Atina'yı bir hafta ıçınde ikinci kez protesto etti. • Arkası Sa. 19, Sü. 31e 'YUNANİSTAN OYUN OYNUYOR' • 7. Sayfada FİDEL CASTRO 'Atatürk'ün yaptıklarım başaramazdun9 • Küba lideri Castro, Tûrkiye Cumhunyeti'nin kurucusu Atatürk'ün yaptıklannı övdü. ABD Dışişleri Bakanı Allbright da bir toplantıda kadın haklanndan söz ederken Atatürk'ten alıntı yaptı: "Yalnızca nüfusun yansını çağdaşlaştırmakla çağdaş dünyayı yakalayamazsınız." B 10. Sayfada Duruşmalan dün başlayan öğrencflere, aralannda Halil Ergün, Edip Akbay ram. Orhan Aydın, Suavi, Nevzat Çelik ve Ferhat Tunç'un da bulunduğu çok sayıda aydın ve sanatçı destek verdL (Fotoğraf: K£R£M ILGAZ) YOK'e protesto yargıda• YÖK'ü protesto etmek amacıyla 6 Kasrm 1996'da Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması yapmak için toplanan ve polis tarafindan dövülerek gözaltına alınan öğrencilerden 433'ünûn yargılanmasına başlandı. Sanıklar suçlamalan reddettı. • 14 avukatın, salonun kûçük olduğu ve savunmalann topluca yapılması gerektigini belirterek duruşmanın spor salonuna alınması isteği mahkeme yargıcı tarafindan reddedildi. Davada 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'namuhalefet ettikleri gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanıklann durbşması, 80'er kişilik gruplar halinde cuma gününe kadar sürecek. • 7. Sayfada GÜNCEL CUNE\T ARCAYUREK Güven Bunalımı MGK'de tavsıye kararları dokuz saat süren görüşme- lerden sonra kabul ediliyor. Kararları icraya çevırmekle görevlı Bakanlar Kuru- lu'nda bir saat içınde. Ekranlardan geçen bakanlarımızın söylediklenne dik- kat ettıniz mi? Orneğın, büyük devlet adamlanmızdan Yalım Erez, "Kabinede tartışma çıkmadı" diyor. Oysa, her bakanın, Takkeli ye ya da Şaibe Hanım'a okunan 18 maddenin ıçeriğinde hangı öğeler yatıyor, bu m Arkası So. 19, Sü. l'de ARİF SAĞ'A 3 SAAT GÖZALTI • 3. Sayfada İSKENDERUN ÇEZAEVt BOŞALTILACAK • 3. Sayfada DGM: İBRAHİM ŞAHlN YALAN SÖYLEDİ • 4. Sayfada DOKTORLARDAN GERİCİLİĞETEPKİ • 7. Sayfada 16 Mart, Susurluk'a giden yolda. • Yann, biryıldönümü. Bundan tam 19yılönceBeyazıtMeydanı 'nda patlayan bombâ yedi öğrenciyi ölüme taşıdı. Bu bir katliamdı ve ta- rihe de öyle geçti. Faili meçhuller arasında yer aldı dosya. Oysafa- iller belliydi: Faşistler vepolisler. Çünkü olaydan dokuz gün önceya- pılanihbargözardı edilmiş, önlem almak bir yana, ogüne kadarüni- versite kapısındagörevyapanpolissayısı azaltılmıştı... Susurluk'ta- ki kazayia ortaya çıkan polis-mafya-devlet-faşist beraberliğinin ilk işaretini veren olaylardan biriydi 16MartKatliamı. O günü hukukfa- kültesi öğrencisi olarak yaşayanlar bugün birer hukukçu olarakpe- şindeler davanın. Umudun yetmediğini biliyorlar; onlara düşen so- rumluluk Geleceği aydmlatmak için geçmişe ışık tutuyotiar; önlerine çıkarılan her türlü engele rağmen her duruşmayı sahiplenerek... Pancar üreticilerinin mitingi • Başbakan Necmettin Erbakan, önceki gün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından önce, 6 aydan beri devletten alacağını tahsil edemeyen şekerpancan üreticilenne "müjde vereceğim" demişti... Ancak toplantının ardından karar, 6 aydır ödenmeyen 37 tnlyonluk borcun 1.5 ay daha ertelenmesi yönünde çıktı. • Pancar üreticisi acil eylem karan aldı. Ilk protesto gösterisi bugün Eskişehir'de yapılacak. Protesto gösterilerine uzak il ve ilçelerden de yoğun katılım bekleniyor. SADUlAn USUÜ-Rİn yaBM • 9. Sayfada BORSA ODün 1499 Önceki 1504 DOLAR ûDün 125.400 önceki 124.950 MARK ûDün 73.600 Önceki 73.550 ALTIN ûDün 1.430.000 Önceki 1.425.000 Bilinı Teknîk Bilim Teknik 10 yaşında etkinliği. Topüler Bilim Yayıncılığı, Toplum ve Bilim" paneli bugün İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışfa binasında yapılıyor. Prof. Dr. Gülsün Sağlamer'in başkanlığını yaptığı panelin konuşmacıları: Orhan Bursalı, Dr. Ersin Arıoğlu, Doç. Dr. Reşit Canbeyli, İlhan Selçuk ve Prof. Dr. Celal Şengör. BİLİM TEKNİK bugün ve her cumartesi Cumhuriyet 1e birlikte. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kısa, Orta, Uzun Kılıflar... Hükümetimize bakıp malum deyımi değiştirelim: Bakanlar Kurulu'nu toplayan kararlannı hazırlar... Önceki gün üç buçuk saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamanın özeti şuydu: "Milli Güvenlik Kurulu kararlannın uygulanması için kısa, orta ve uzun vadeli bir takvim hazırlanmıştır." Açıklamayı Türkçeleştirelım: "MGK kararian için kısa, orta ve uzun vadeli kılıflar ha- zırlanmıştır. " • Arkası Sa. 19,Sû.8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog