Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

<Ş ÇAGDAŞ YAYINLARI R A HMI KUM A Ş parlamentonun boyutları 20O.0OOTL Çaj Pazarlama A.Ş. Yerçbstar, Cad Salkımsoğut Sok No 9'B Cağaloğlu'lslanBjl Te<5i-îO1 95'96 Posta çekı no 666322 Cumhuri $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI K E MA L SÜLKE R savaş yıllarında bir sürgün 2O0.00OTL Çağ Pazarlama A.Ş. Ye'ebatan Cad Salkımsoğut So< No 9/B Caaalağlu'lstanoul Te(5 - 4 01 9£'96 Posta çekı no 666322 73. YL SAYI: 28081 / 75000 R (KDV içinde) KURUCUSU: YUMBIMDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: IUDİRNMt (7945-7997) 14iURT1987CnM Bakanlar Kurulu, kararlann uygulanması için 'kısa, orta, uzun' vade takvimi verdi Hükümet MGK'yioyalıyorECEVİT 'CHP'yle koalisyona evef • RP dışmdaki 4 parti ile koalisyon önerisini yıneleyen Ecevit, ANAP ve DYP liderlerine, "Birbirinize karşı üslubunuzu yumuşatın, köprüleri büsbütûn atmayın" çağnsında bulundu. • Ecevit, " DSP ile CHP arasında derin ideolojik aynlık vardır, o yüzden birleşmemiz söz konusu değildir. Fakat bunu koalisyon ortaklıgı önünde bir engel olarak görmüyorum" dedi. • 5. Sayfada Bakanlar Kurulu toplanbsı öncesinde Erbakan ile ÇiUer yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme yapn. fld lider. MCK kararlan konusunda kamuoyunun da tepkisini çekmeyecek bir çerçeve be- Brİemeve ve Bakanlar Kuruiu'nda olası bir tartişmayı önlevecek zemin hazirlamaya çahşniar. • Bakanlar Kurulu toplantısından önce bir araya gelen Erbakan ile Çiller. 8 yıllık 'kesintisiz' temel eğitime geçilmesinin toplantıda ele ahnmamasını, bu konuda verilen yasa önerisinin TBMM'de görüşülmesinin beklenmesini kararlaştırdılar. Hükümet üyeleri, Bakanlar Kurulu toplantısından önce, 'tartışma çıkarmamalarf konusunda Erbakan ve Çiller tarafından uyanldılar. • Hükümet Sözcüsü RP'li Devlet Bakanı Lütfu Esengün. kararlann 'kısa. orta ve uzun' vadede uygulanacağını söylerken MGK Genel Sekreteri Kılıç, 'kararlan zamana yayma' eğilimi gösteren Erbakan'ı, toplantıdan sonra ziyaret etti. • Bakanlar Kuruiu'nda 'hükümetin MGK kararlannı uygulamaktan kaçamayacağını' belirten Çiller. "Bütçe imkânı içinde bu yıl ele alınacak olanlar vardır. Bütçenin dışınd* olup önümüzdeki yıl tekrar gündeme getireceklerimiz olacaktır" diyerek uygulamanın uzun süreye yayılacağı mesajını verdi. • "ÎBDA-C ve Cemalettin Kaplan'ı kim tasvip edebilir?" diyen Başbakan Necmettin Erbakan "Hükümetimiz ne deniyorsa hepsini yerine getirecektir" açıkkmasını yaptı. • 5. Sayfada BELGELERLE ORTAYA ÇIKTI TKKTilerin silahlan îran karakollarında' • Iran'ın PKK'ye destek verdiği, MİT ve Jandarma Genel Komutanlığı raporlannda belgelerle kanıtlandı. MfT ve Jandarma'nın elinde bulunan teröristlerin ifadelerine göre lran gizli servisi kacan teröristleri PKK'ye iade etti. Aynı ifadelerde, PKK silahlannın lran karakollannda saklandığı da ortaya çıktı. • 7. Sayfada Cülden iran'a dolaylı destek Devlet Bakam Abdullah Gül, kendisine lran'ın PKK'yi beslediğinin hatırlatılması üzerine, "Ben başka ülkelerin içişlerine kanşmam" dedi. Gül, Iran'la teröre karşı ortak bildiri imzalandığını söyledi. • 7. Sayfada 'IRAN PKK'NlN GERİ ÜSSÜ' • 7. Sayfada Bütün telefonlar dinleniyor• TBMM Telefonlann Dinlenmesini Araştırma Komisyonu'na bilgi veren Emniyet tstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürü Osman Ak, aynı anda 20 bin telefonu dinleyebilen cihazlann Ankara, Istanbul ve Izmir'e yerleştirildiğini açıkladı. Ak, proje için 15 trilyon lirahk yatınm planlandığını söyledi. AYŞE SAYEV ANKARA - Emniyet Genel Müdür- lüğû'nün, Türkiye'deki GSM sistemle- ri (cep telefonu) dahil, bütün telefon- lann dinlenmesine olanak sağlayan ve Telekom'u devre dışı bırakan "dinleme cihan projesi" için 120 milyon dolar- lık (>aklaşık 15 trilyon Iira) yaünm planladığı öğrenildi. TBMM Telefon- Cumhuriyet dinleme kararlannı ele geçirdl • Telefonlann dinlenilmesini resmi hale getiren Devlet Güvenlik Mahkemesi karannı Adalet Bakanlığı, korhisyona iletti. Komisyona ulaşan belgelere göre dinleme olayında ilk girişimi DYP Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar başlattı. Ağar, 1994'te bazı şüpheli kişilerin telefonlannın dinlenilmesi için dönemin Ankara DGM Başsavcısı Nusret DemiraPdan izin istedi. Demiral da dinleme isteminde bir sakınca olmadığını belirtti. • 19. Sayfada lann Dinlenmesini Araştırma Komis- yonu'na bılgi veren Emniyet Isuhbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdü- rü OsmanAk, aynı anda 20 bin telefon dinleme kapasitesine sahip olan özel cihazlann ABD'den "örtûlücihaz" adı altında izne tabi olarak getirildiğini açıkladı. Ak, tanesi 4 milyon dolardan toplam 30 tane ahnması planlanan ci- hazlann birbölümünün Ankara, tstan- bul ve Izmir'de telefon santrallanna yerleştirildiğini söyledi. Türk Tetekom Teknik Müdürü Osman Muzaffer Ay- valı, "Getirflen yeni cttıazlar nedeniyle Teiekom de\ re dışı bırakıldı. Dolayısıy- la bu düıkmeter konusunda hicbir bef- ge ve kayrt yok" diyerek, haberleşme özgürlüğüne yönelen tehdidin boyutla- nnı ortaya koydu. Mesut Yılmaz'ın da aralannda bu- lunduğu bazıpolitikacılann, telefonla- nnın dinlendiğini kamuoyuna açıkla- malannın ardından gündeme gelen bu konuyu araştırmak üzere kurulan TB- MM Telefonlann Dinlenmesini Araş- tırma Komısyonu'nun dünkü toplantı- sında Osman Ak ve Türk Teiekom Tek- nik Müdürü Osman Muzaffer Ayva- h'nuı bilgisine başvuruldu. Komisyon aynca aralannda Mesut Yılmaz ve Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın da bu- lunduğu. telefonlannın dinlenıldiğın- den yakınan kişileri bilgı vermeye ça- ğırmayı kararlaştırdı. Komisyona, telefon dinlenmesini "olanaklı" hale getiren DGM kararla- n da ulaştı. Alınan bilgiye göre Osman Ak, telefon dinlemenın terörle müca- dele, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik olarak kullanıldığını ve mahkeme ka- ran olmadan dinleme yapılmadığını ileri sürdü. Ak, Ocak 1995'ten bu ya- na cep telefonlan dahıl, gerekli görü- len telefonlann son derece gelişmiş bir sistemle dinlendiğini vurguladı. Türkiye'nin bu cıhazı ABD'den sağ- ladığını, ancak "izne tabi örtûlücihaz" olduğu için satın almalarda zorluk çe- kildiğıni anlatan Ak, Türkiye'de top- lam 30 telefon santralına bunlann yer- leştirilmesinin planlandığını aktardı. • Arkası Sa. 19, SiL 4'te 7 İSRAİLLİ ÖLDÜ Ürdün askeri ölüm saçtı • Ürdün-lsrail arasındaki sınır bölgesinde geziye çıkan lsrailli öğrencilerin otobüsûne otomatik silahla ateş açan bir Ürdün askeri 7 kız öğrenciyi öldürdû, 6 kişiyi de yaraladı. • Ürdûn Kralı Hüseyin'in olay üzerine Ispanya gezisini yanda keserek ülkesine döneceği açıklandı. • 10. Sayfada Arafat meydan okudu • Israil'i banş sürecine sadık kalmamakla suçlayan Arafat, aksi takdirde Filistinlilerin her türlü yola başvurabileceği uyansında bulundu. • Arafat, Netanyahu'nun Filisrin'i yutmak için saldığı yerleşim canavannın banş sürecini yutacağını söyledi. • 10. Sayfada Genelkurmay Başkam Ismail KaradajT, davetiiler arasında Sabiha Gökçen'i görünce, u Siri aramızda gönnek muduJuk" diyerek tokalaştL (Fotograf: AA) omutanhuvı dııygıdandı<ğıan• Mustafa Kemal Atatürk, Harbiye'ye öğrenci olarak girişinin 98. yıldönümünde törenlerle anıldı. Törene katılanların Harbiye Marşı'nın okunduğu sırada duygulandıklan görüldü. Kara Harp Okulu'nda dûzenlenen törende konuşan Tûmgeneral Işık Koşaner, vatan hainlerine karşı mücadelede tek yolun Atatürkçü düşünce sistemine sıkı sıkı sanlmak olduğunu söyledi. Istanbul Orduevi'nde gerçekleştirilen gecede, Erbakan'ın, geceye yoğun programı nedeniyle kaülamadığı yönündeki mesajı, davetlileruı protestosuna neden oJdu. Bazı emekli askerler, Erbakan'ın açıklamasını yuhaladılar.B 19. Sayfada MUHALEFET BOYKOT HAZIRLIĞINDA Susurluk komisyonu ikiye bölündü • Susurluk komisyonundaki ANAP'lı üyeler komisyona girmeme karan aldı. ANAP, DSP ve CHP, rapora muhalefet şerhi koyarak "altematif rapor" hazırlığında. CHP Grup Başkanvekili Önder Sav, iktidar partili üyelerin vicdanlanna partisel baskı yapıldığım söylerken ANAP'lı komisyon üyesi Metin Öney, "Toplantılara katılmayacağız, bu aşamadan sonra birlikte çalışmak mümkün değıl, alternatif rapor hazırlayacağız" dedi. • Istanbul DGM Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede Sedat Bucak, Abdullah Çatlı ve Hüseyin Kocadağ'm yeni bir eylemin hazırlığı içinde olduklan öne sürüldü. Komisyonun raportörü Akman Akyürek, suçlamalardan rahatsız olduğunu öne sürerek ıstifa etti. B 6. Sayfada Arnavutluk Tiran'dan. imdat çağnsı • Arnavutluk'un güneyinin tamamen isyancılann eline geçtiği bildirildi. Sosyalist Başbakan Başkim Fino, ülkenin, iç savaşın eşiğinde olduğunu belirterek Avrupa'nın yardımını istedi. M 11. Sayfada Doktorlardan eşitlik isteği • Sağlık Haftası nedeniyle dûzenlenen etkinliklerde hekimler, demokrasiye ve laikliğe sahip çıkacaİdanru vurguladılar. • Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyi üyesi Dr. Ata Soyer tarafindan hazırlanan raporda, insan haklan ihlallerini saptayarak kaydeden hekimlerin baskı altında tuaılduklanna işaret edildi.^B Arka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Dön Anam Dön... Gazete, ortadan daha sağa doğru ışıklı tarikatın izin- de yürüyor. Manşeti şöyle: "Işte teminat." Kimmiş ve neyin "teminatı" imiş? Yanıt ikinci büyük başlıkta: Şaibe, "Din ve vicdan özgürfüğü içinde, herkesin ba- şı dik 'ben Müslümanım'd/ye/b/tecegr/ bir ülke sözü ve- riyorum" demiş. Vay, vay, vay! Laikliğin "teminatına" bakın hele... m Arkası So. 19, SHl'de İSDEMİR'de üretim taşerona emanet • Öz-Çeîik Iş Sendikası tarafından 'patlamaya hazır bir bomba' olarak nitelendirilen İSDEMİR taşerona emanet. 7 yıldır tasarnıf tedbirleri nedeniyle kadrolu işçi alamayan İSDEMİR'de, temizlik ve bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere alman taşeron işçiler üretime kaydınlıyor. • Eleman alamadıklan için taşeronla çalışmaya mecbur kaldıklannı belirten ISDEMIR Genel Müdür Vekili Kemal Yıldınm: Zorunlu emekliliği durdurduğumuz halde kalifiye eleman sıkıntısı giderek artıyor. I 9. Sayfada BORSA ODün 15O4 Önceki 1437 DOLAR Dün 124.950 Önceki 125.3OO MARKj oDun 73.550 Önceki 73.500 ALTIN Dün 1.425.000 Önceki 1.426.00O GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kredi notumuz yine düştü • Standard and Poor's ve Duffand Philps'ten sonra Moody's de Türkiye'nin kredi notunu 'BA3'ten, 'Bl'e düşürdü. Türkiye, kredi notunun düşmesiyle, 1997 içinde yatınm yapılabilir ülke düzeyinden çıkanldı. Yetkililer, Moody's'in aldığı karardan sonra Türkiye'nin uluslararası piyasalarda zor duruma düştüğü görüşünde birleştiler. • 6. Sayfada Laiksever Sporseverler... Bugün tribünlere oynayacağız... Milli Güvenlik Kurulu kararlannda, "Başbakanlık Ku- pası maçı oynanırken tribünlerden, 'Türkiye laikliktir, la- ik kalacak' sloganı atılacak" diye bir madde yoktu... Ama ^eçen salı ve çarşamba akşamlannda Ankara 19 Mayıs Stadı'ndan bu sesler yükseldi... 11 mart salı... Beşiktaş'la Trabzonspor Başbakanlık Kupası için başkentte. Maç başlıyor, Başbakan Nec- mettin Erbakan, 70. dakikada tribüne geliyor. Maçı m Arkası So. 19, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog