Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

13 MART 1997 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Bulgar göçmenterine ikamet izni • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - lçişleri Bakanı Meral Akşener, valiliklere bir genelge göndererek 31 Arahk 1996'dan önce göçmen vizesi dışındaki vizelerle Türkiye'ye geüp Bulgaristan'a dönmeyenlerin, "güvenlik bakımından bir sakınca olmaması ve müracaat etmeleri kaydıyla bir yıl süre ile ikametlerine izin verildığini" bildirdi. Satıbk emekülik Meclis'te • AvNKARA (Cumhuriyet Bûrasu) - Yurtdışında bir gün dahi bulunanlara, toplam 12 bin 500 dolar ödemeleri karşılığında Türkıye'de emeklilik sağlayan yasa tasansının TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine devam edildı. Hükümet ortaklan RP ve DYP'nin verdiği önerge kabul edilerek, bu haktan yararlanacak olanlann 15 Mart 1997 tarihine kadar borçlanmalaruu öngören hüküm, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın tespit edeceği tarihe kadar" şeklinde değiştirildi. Borçlanmanın 3 eşit taksitte yapılacağı tarihlerin belirlenmesi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanhğYna bırakıldı. Bayramda GAP turu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Devlet Demiryollan, 18-21 nisan tarihlen arasındaki Kurban Bayramrnda GAP turu düzenliyor. TCDD'den yapılan açıklamaya göre tura Istanbul'dan katilacaklar 17 nisanda lstanbul Haydarpaşa Gan'ndan hareket edecekler. GAP turuna Ankara'dan katılacaklar ise aynı gün saat 18.00'de hareket edecek Izmir Ekspresi ile Eskişehir'e ulaştınlacaklar. Demirel, Anayasa Mahkemesi'nde • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Demirel, Anayasa Mahkemesi'nin 35. kuruluş yıldönümü nedeniyle 25 nisan cuma günü düzenlenecek törene katılma karan aldı. Yüksek mahkemenin kuruluş yıldönümünde, görev süresi bu yıhn sonunda dolacak olan Yekta Güngör Özden de başkan oiarak son kez konuşacak. AKPM heyetinin temasları • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Avrupa Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye raportörleri Andras Barsony ve Walter Schvimmer Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı makamında ziyaret ettiler. Raportörlerden Barsony, dinin her insanın özgür seçimi olduğunu belirterek, "Önemli olan, bir dinin ülkedeki dığer gelenekleri sınırlamamasıdır" dedi. SemUi Leyent Saninöldü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gazi Ünıversitesi tktisadi ve tdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi ve gazetemiz eski ekonomi muhabirlerinden Doç. Dr. Semih Levent Sanin yaşamını yitirdi. Izmir Caddesi Sümer- 2 Sokak'ta bulunan apartmanın dördüncü katında ailesiyle birlikte oturan Sanin. önceki gece yansı pencereden atlayarak yaşamına son verdi. Sanin'in önce "Beni öldürecekler, öldürüyorlar" diye bağırdığı ve daha sonra kendini boşluğa bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili sonışturmanın sürdürüldüğü bildirdi. HADff'ten protesto• ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - HADEP Genel Başkan Yardımcısı Sedat Yurtdaş, kundaklanan Keçiören HADEP ilçe binasında düzenlediği basm toplantısında, aynı yerin bir yıl kadar önce de saldınya uğradığına dikkat çekerek, saldınnın provokasyon amacıyla yapıldıgını ve HADEP'in belli noktalara çekilmek istendiğini savundu. Ehliyetimi, AÖF'ten aldığım ögrenci kimlik kartımı ve pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. DEMETAKKUŞ Susurluk komisyonunda Çillerler'in dinlenilmesinden vazgeçilmesine tepki yağıyor Uyeler çekîlmeyi tarüşıyorANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - "Ahlaksız pazarbğa" dayalı oiarak kurulduğu savlanna he- def olan REFAHYOL koalisyonu, DYP lideri Tan- su Çller hakkındaki soruşturma komisyonlannın ardından Susurluk Araştırma Komisyonu'nda da "temizsivaset" beklentilerine gölge düşürdü. Tan- su Çiller ile eşi Özer Uçuran Çüler'ın çağnlması karanndan RP'lilerin çark etmesi, Komisyon üye- lerini yol ayrımına getirdi. RP'li Komisyon Baş- kanı Mehmet Elkatmış'ın, 1 hafta önce "ÇiDer çağnlsın" yönündeki karannı değıştirmesının şaş- kınlığını üzerinden atan muhalefet partıli üyeler çekılme tartışması başlattılar. Eski MÎT Müsteşan, Jandarma Genel Komu- tanı Orgeneral Teoman Koman'ın. komisyona gelmeyerek yazılı yanıt göndermekle yetinmesi üzerine, konuyu "kendisini TBMM'nin üzerinde görenler var" ekseninde tartışma konusu yapan Başkan Elkatmış, Çiller çarkmın ardından yaptı- ğı "Çağırsak da yararsız. Getip suçlamalan kabul etmesi beklenemez" içerikli savunmasıyla da dik- kat çekti. Elkatmış'ın yürüttügü mantığa göre, "suçunu itiraf etmeyen hiç Idmsenin ifadesine baş- vurulmaması gerektiği" gibi bir sonuç ortaya çık- tığına ışaret edildi. Elkatmış'ın geçen hafta "Tansu ve Özer Çiller dinlenecek" açıklamasına karşın önceki günkü • Susurluk komisyonunun RP'li Başkanı Mehmet Elkatmış'ın yaptığı 'Çiller'i çağırsak da yararsız. Gelip suçlamalan kabul etmesi beklenemez' içerikli savunması şaşkınlık yarattı. Elkatmış'ın yürüttüğü mantığa göre 'suçunu itiraf etmeyen hiç kimsenin ifadesine başvurulmaması gerektiği' gibi bir sonucun ortaya çıktığına dikkat çekildi. toplantıda bu tavnndan vazgeçmesi, muhalefet partıli üyeler tarafından. "Komisyona Çiller göJ- gesi düştü" şeklinde değerlendirildi. Muhalefet partili üyeler, önceki günkü toplantıdan sonra ko- nuyu yetkili organlanna götürme karan aldılar. Bu cerçevede DSP Grup Yönetim Kurulu dün olağanüstü toplandı. Toplantıya, komisyonun D- SP'lı üyesi Sema Piskinsüt de katıldı. DSP Grup Başkan Vekili Hüsamettin Özkan. yaptığı açıkla- mada. "Oybtrliği Ue komisyondan çekilmeme ka- ran akhk" dedi. Özkan, "çeküme" önerisini ilk gündeme getiren ANAP'lı üyelere de, bu karan Grup Başkan Vekili Cumhur Ersümeraracılığıy- la ilettiklerini bildirdi. Sema Piskinsüt de, RP'lilerin Çiller'e karşı mu- halefetteyken sürdürdükleri tavırla bugünkü tavır- lan arasındaki farkhlığa dikkat çekerek, "5 mart- ta karar aldık.RP'Iiler.MGK kararlanndan son- ra Çüler'i köşeye sıkışurmak için bunu kullandı- lar. Şimdi de hükümetin düşmemesi için Çiller'm esaretini gevşednek amacıyla karar degiştirdüer" dedi. İlk karann alınmasının üzerinden 6 gün geç- tikten sonra, Elkatmış' ın, "hastalığını bahaneede- rek" karan imzalamadığımn ortaya çıküğına dik- kat çeken Piskinsüt, "RP'nin ikuemi, hükümetin yaşaması ve Çilkr'in köşeye süasması arasınday- dL Şimdi hükümetin devam ettiğini gördüler, ra- hanadriar" dıye konuştu. Elkatmış'ın da vıcdanen karar değişikîiğinden rahatsız olduğunu tahmin ettiğini vurgulayan Piskinsüt. "Ramazanda 30 gün oruç tuttu, şekeri o zaman çıkmıyor da, şim- di mi çıkıyor? Ben doktorum" diye konuştu. Komisyonun ANAP'lı üyesi Metin Oney, ko- misyondan çekilip çekilmemeye grup yönetimi- nin karar vereceğini belirtirken, "Ama biz cekffl- me yanhsıyız.Genel başkanlaruı talimadyla karar verfliyor. Demek ki rapor da genel başkanlann emriyle yazdacak" görüşünü dile getirdi Şımdı- ye kadar 57 kişinin bilgısine başvurulduğuna dik- kat çeken Öney, "Şimdiye kadar çağnlacak kisi- ler konusunda hiç oylama yapılmadı. Eğer yapıl- saydi, bir yığın gereksizinsan geldi, ben onlarin gel- memesi yönünde oy kuUanırdım" dedi. CHP'li Fîkri Sağlar da. konuyu grup yöneti- mine götüreceğini belirtirken, "Grup nasıl karar verirse ben ona uyacağnn" dedi. Çiller ve Başbakan Necmettin Erbakan'ın do- laylı baskı yapmasının karar değişikliğinde etki- li olduğu savlanan Elkatmış'ın tavır değişikligi RP'li komisyon üyelerinde de rahatsızlık yaratü. Geçen hafta Çiller çifti ile ilgili yapılan oylama- da "çekjmser" kalan RP'li üyeler Bedri tncetab- taa ve Hayrettin Düekcan'ın, Elkatmış'a "daha dikkatliolmasr uyansında bulunduklan kulisler- de dile getırildi. Elkatmış ağanı bozdu Elkatmış, dün akşam TV'de yayımlanan deme- cınde, Çillerler'in komisyona gelmesine gerek ol- madığını savunurken, "Gerçek dinlenmesi gere- kenleri çağınmyorlar. Bütün oiayiar 198Wden son- ra başlamış. Çağır, çağırabiliyorsan Kenan Ev- ren'L Ona gelince çağnlmıyor. Çağırsana, sıkar o zaman" dedi. Elkatmış"ın, komisyonun muhale- fet partili üyelerini hedef alan konuşması sırasın- da, argoda hakaret için kullanılan 'sıkar o zaman' deyimini kullanması dikkat çekti. Yara almadı Borsacı Öngen'e silahlı saldın lstanbul HaberServisi- Emniyet Istihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hane- fı Avcı'nın TBMM Susur- luk Araştırma Komisyo- nu'ndaki ifadesinde 'Ala- attin Çakıcı tarafından tehdit edildiği' belirtilen borsacı AdilÖngen, Esen- tepe'de çapraz ateşe tutul- du. Öngen olaydan yara al- madan kurtulurken koru- ması yaralandı. Çaİacı tarafindan tehdit edildiği öne sürülen borsa danışmam Öngen dün si- lahlı saldınya uğradı. Ve- fa Bayın Sokak'taki tş Bankalılar Sitesi'nin oto- parkında otomobılıne bi- nerken iki saldırgan tara- fından çapraz ateşe tutu- lan Öngen yara almadan kurtulurken, koruması es- ki polis memuru Hüseyin YoJcu hafıf yaralandı. Hüseyin Yolcu, Şişli Et- fal Hastanesi'nde tedavi altına alınırken borsa da- nışmam öngen de, ifadesi alınmak üzere Gayrette- pe'deki Asayiş Şube Mü- dürlüğü'ne götürüldü. Hanefi Avcı'nm, Susur- luk komisyonuna verdiği ifadede, Öngen'in bir ka- mu bankasından alınacak trilyonluk kredide aracılık yaptığı, söz konusu kredi işi ile ilgili oiarak ülkücü mafya liderlerinden Alaat- tin Çakıcı tarafından ö- lümle tehdit edildiği ileri sürülmüştü. KuvayıMüüyeruhunu yaşatatüam ödül HaKç Rotary KuKibü. Kuvayı Milliye ruhunun yaşatılması ve bugünün genç- lerine aktarilması yolunda yaptıklan katkılar nedeniyle Kuvayı Milliyecileri ödüUendirdi. Önceki gece Hadi Çaman Yedhepe Oyunculan Sahnesi'nde. Di- lekTürker'in yorumladığı 'Kuvayı Milliye* oyununun gala gecesindeki tören- de, tiyatro sanatçısı Dilek Türker'e. oyunun yazan Nc/ihe Araz'a, kalemiyle Atatürkçü düşüncenin yılmaz savunucusu Uğur Mumcu'nun anısına eşi Gül- dal Mumcu'ya, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına Başkan Prof. Dr. Türkân Saylan'a, Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticilerine, Türk Kadın Hukukçular Derneği Başkanı Aydeniz Uskan'a ve ilk profesyonel kadın sen- dikacı Yaşar Seyman'a Ku\ayı Milliye Sü\r arisi ve sembolik Kuvayı Milliye kı- uçlan armağan edildi. Güldâl Mumcu'nun katılamadığı gecede Mumcu adı- na ödiilü Prof.Dr. Türkân Saylan akü. (Fotoğraflar: UGUR GÜNYÜZ) ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns, görüşlerini Avrupa ülkelerine ilettiklerini söyledi 6 Siyasi denge için AB'ye üyelik şart 9 FUATKOZLUKLU WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki büyükelçilerinin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) kabul edilmesi yolunda yoğun bir seferberlik içinde olduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns konuyla ilgili oiarak "AvTupa'daki birtalam büyükelçuiklerimiz ve diğer lodemli diplomatianmız, VVashington'dan akhklan taümatlar ışığında ABD'nin kesin görüşlerini bir kez daha dile getirmek üzere Avrupah hükümet temsikileri ile daha yeni görüştüler" dedi. Burns. ABD'nin, gelecekte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne kabul edilmesi gerektiği yolundaki inancımn yûksek olduğunu ifade etti. Clinton yönetiminin, 'üstdüzey diplomatik harekâtı'çerçe\ esinde Avrupa ülkelerine, "AB kapısuun kaparjlması bölgesel dengeleri etkileyecektir. Türkiye karşıtı adımlannız, müttefikimizin içinde buhınduğu siyasi krizde köktendincilerin tabanlannı güçlendirmesine yanyor. Siyasi dengefer açısından hayli hayuti öneme sahip Türkiye'nin birliğe kabulü konusunda stratejik kaygılarla hareket edilmesi gerekivor'' mesajmı verdiği belirlendi. Türk parlamentosu tarafindan hazırlanan, insan haklan konusundaki yasalan içeren paketin, Türkiye'deki insan haklannın iyileştirilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu belirten Burns, bu gelişmenin AB tarafindan dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Türkiye'deki insan haklan ihlalleri, uluslararası insan haklan kuraluşlan, hatta bazen ABD Dışişleri Bakanlığı tarafindan zaman zaman dile getiriliyor. ABD'nin, Türkiye'nin AB'ye alınması yolundaki çabalannın Türkiye'nin Ortak Pazar'a alınmaması durumunda NATO'nun genişlemesini veto edeceği tehdidinden sonra arttığına dikkat çekiliyor. ABD ise bu tür bir ilişkiyi reddediyor. ABD'li diplomatlar, ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın Türk Dışişleri Bakanı Tansu Çüler'i geçen ay yapılan NATO toplantısı sırasmda NATO'nun genişlemesi ile ilgili konularda ikna ettiğini dile getirdiler. Burns, Albright'm Avrupa'da, Roma, Bonn, Brüksel, Paris ve Londra'yı kapsayan Avrupa ziyaretinin her adımında Türkiye'nin lehine kulis yaptığmı söyledi. Roth, SPD'yi çifte standart uygulamakla sucladı AB'ye enflasyon engeli Haber Merkezi - Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği ile ilgili tartışmalarda Hıristiyan Demokratlann görüşleri yankısını sürdürürken, Belçika yetİcilileri, ekonomik göstergelerin olumsuzluğuna işaret ettiler. Avrupa Parlamentosu Yeşiller Meclis Grup Başkanı Claudia Roth ise ekonomik olumsuzluklar gerekçesiyle Türkiye'nin AB'ye girmesine karşı çıkan Alman Sosyal Demokratlan, "Hıristiyan Avrupa" savunuculanna destek vermekle suçladı. Dış Ekonomik îlişkiler Kurulu (DEtK) tarafindan Çırağan Sarayı'nda düzenlenen toplantıya katılan Belçika Başbakan Yardımcısı Maliye ve Dış Ticaret Bakanı Philippe Maystadt, Türkiye'nin AB'ye üye olabihnesi için enflasyonu düşünnesi, ekonomik dengelerini kurması gerektiğini belirtti. Claudia Roth ise, Türkiye'nin ekonomik göstergelerinin olumsuzluğu gerekçesiyle AB üyeliğine karşı çıkan Alman Sosyal Demokratlan "Hıristiyan Avrupa" düşüncesine destek vermekle suçladı. Roth yazılı bir açıklama yaparak SPD'nin, Türkiye'nin gümrük birliği üyeliği sırasmda dile getirmediği 'ekonomik olumsuzluklar' gerekçesini şimdi ortaya atmasırun çifte standart olduğunu kaydetti. Öte yandan Türkiye'nin AB nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Liuç Özülker de, Türkiye'nin AB'den dışlanması durumunda gümrük birliği üyeliğınüı de devam edemeyeceğıni söyledi. Hıristiyan Demokratlara tepki ATO tam üyelikte ısrarlı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çavuşpğlu. Avrupa Birliği'ne tam üyelik dışında bırakma girişimlerini kabul edilemez bulduklannı bildirdi. Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hıristiyan Demokrat liderlerin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olamayacağı yolundaki beyanlanna tepki gösterdi. Hıristiyan Demokrat liderlerin bu şekilde AB'nin uluslararası yükümlülükleriyle çeliştiğini kaydeden ATO Başkanı, 1963'teki Ankara Antlaşması ve 1989'daki tam üyelik başvurusu ile Türkiye'nin tam üyelik ehliyetinin de teyit edildiği görüşünü dile getirdi. Türkiye'nin 50 yıldır Batı'run güvenliğine yönelik savunma tertipleri içinde yer aldığmı hatırlatan Çavuşoğlu, "AB De bu kadar yakınlaşan ve devamh ekonomik faturasını ödeyen Türidye'nm Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri gerisine itilerek tam üyelik perspektifûıden yoksun bırakümasmı kabul edilmez oiarak değertendiriyoruz'' dedi. Genç Avrupa Kuşağı (GAT) lstanbul Şube Başkanı Fethiye Güfanez de, Türkiye'nin AB konusunda geri dönülmez yola girdiğini söyledi. Gülmez, 3-4 mayısta düzenleyecekleri "Avrupa Biriiği'nin Bugünü. GekceğL, Türkiye tlişkileri ve Gençliğe Yönelik Politikalar" konulu uluslararası konferansın altyapısını hazırlamak için Gaziantep'e gitti. Hanefi Avcı 'Mumcu cinayeti İran bağlantılı' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Su- surluk Araştırma Komisyonu'na bilgi ve- rirken devlet içinde çeteler bulundugunu, JİTEM ve MlT'in de faili meçhul cinayet- lerle bağlantılan olduğunu söyleyen Em- niyet Genel Müdürlüp tstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanefi AVCL "Vkda- nen yfizde yüz eminim. Mumcu cinayeti İran bağlantıb'' dedi. Bombalı suikastla il- gili bilgisi olan itirafçı ve tanıklan bilgi vermeye çağıran TBMM Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komisyonu Başka- nı RP'li Ersönmez Yarbay da, itirafçılara 'can güvenüği'güvencesi verdi. Komisyon dün yaptığı toplantıda, Ha- nefi Avcı, Mumcu'nun katledildiği dö- nemde Kriminal Daire Başkanı olan Mu- hittin Kaya ile bazı tanıklann bilgisine başvurdu. Alınan bilgiye göre Avcı, yap- tıklan araşurmalar ve aldıklan ıstihbarat sonunda, olayın Iran bağlantılı olduğu gö- rüşüne vardıklannı söyledi. "Vlcdanenve tamamen yüzde yüz eminim, Mumcu ci- nayeti İran bağburalT diyen Avcı, cinaye- tin, bir taşeron aracılığıyla gerçekleştiril- diğini söyledi. Avcı, Türkiye bağlantısı konusunda ise "kesin şudur" diye bir şey söylemeyeceğini ifade etti. Muhittin Kaya da, Mumcu cinayetinde kullanılan bombanın C-4 tipi olduğunu belirlediklerini, ancak patlamanın ardın- dan bu bombamn hahgi ülkede üretildiği- ni tespit etmenin olanaksız olduğunu söy- ledi. Kaya, C-4'ün Türkiye'de üretilmedi- ğini ve herhangi bir kurumda da özel amaçla kullanılmadığım belirterek C-4'ün yurtdışından getirilme olasılığı- nın yüksek olduğunu söyledi. Komisyon Başkanı Yarbay da dün dü- zenlediği basın toplantısında, 40 gündür çalıştıklanna dikkat çekerek, merkezden çevreye doğru genişleyen bir strateji izle- diklerini söyledi. Devlet sırn, ticari sır gi- bi yasal nedenlerle komisyonun önünde engeller bulundugunu vurgulayan Yarbay, bunun aşılması için yargı organlan ve MİT ile koordineli bir çalışma yaptıklan- nı söyledi. Kimi kurumlann bilgi vermek- ten kaçmdığma dikkat çeken Yarbay, "Biz bu konudadevlet kunıluşlan arasında re- kabet değfl de karşıhklı yardımlaşma an- tayışı çerçevesinde çahşmalanmtn yürütü- yoruz. Devlet güvenlik mahkemesi savo fauıyia görüstük.Bundan sonra ihtiyaç ha- sü olursa yine görüşürüz. MİT yetkihieri- nin de komisyonumuza yanhma olacağı- na inamyoruz" dedi. Uğur Mumcu komisyonu üyeleri, top- lantının ardından, yakalanma korkusuy- la Meclis'e ifade vermeye gelmeyen PKK itirafçı lan Murat Demir ve Murat tpekile gizlice Ankara Oteli'nde görüş- tü. ttirafçılar, Iran bağlantılı devlet için- deki bir örgütün Mumcu'yu öldürdüğü- nü ileri sürdüler. Mumcu suikastını dü- zenleyen iki kişiyi tamdıklannı belirten itirafçılar. zaman zaman MlT'e, zaman zaman da dışanya çalışan bu kişilerin halen yurtdışında olduğunu bildirdiler. Demir ve Ipek, kendilerinin de bir süre sonra teslim olmayı düşündüklerini be- lirterek söz konusu iki kişinin adım ver- mediler. Erdal Inonu 'Bilim adamma şimdi daha çok ihtiyaç var' İstanbul Haber Servisi - Eski SHP Ge- nel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü, genç- lerin meslek seçimi yaparken içlerinden gelen sesi dinlemelerini ve o sesin hakkı- nı vermelerini isteyerek, "Bflime yönel- mek istryorsanız, sakın size bu işten para kazanamayacağuuzı söyleyenleri dinleme- yin. Türkiye'nin bilim insanına her za- mankmden çokşimdi ihtiyaa var" dedi. Ümraniye'dekı Özel Eyüboğlu Lise- si'ne "Bflfan" konulu bir konferans ver- mek üzere davet edilen Erdal İnönü, her zamanki esprili anlatımlanyla öğrenciler tarafından ilgiyle dinlendi. tnönü, sürek- li bu türlü konferanslara çağnlarak çok sayıda katılımcı tarafından dinlendiğini belirterek, "siyasete atahnasımn ohımlu birsonucu" oiarak değerlendirdi. Öğrencilere, mesleklerini seçerken iç- lennden gelen sesi dinlemelerini öğütle- yen İnönü, birçok gencin ailesine ve öğ- retmenlerine duyduğu saygı nedeniyle kendi istediklerini yapamadığını vıırgu- larken, "Ancak laf olsun diye de saygKiz- hk yapmava kalkmayın. Benim söytedi- ğhn, sayguun, özgür düşüncenin önüne geçmemesi gerektiğidir" diye öğrencileri uyardı. İnönü. gençlenn "bilimden fazla para kazanamazsın, istediğin kıda eviene- mezsin" sözlerini dinlememelerini öne- rerek, "Evet, bu işten para A k bi ş p Ancak bimnle uğraşmak isteği eğer içiniz- de varsa bunu atamazsınız ve yıDar sonra çok pişman oiursunuz" dedi. _ Bilim adamlan arasında salt Nobel Ödühı alanlann "aüm" sayılmasını eleş- tiren İnönü, Türkiye'den bu ödülü alan he- nüz hiç kimsenin çıkmamış olmasına kar- şın Türkiye'de de pek çok değerli bilim adamının yetiştiğini söyledi. Konferans sonunda gazetecilerin soru sonnasmı eugelleyip öğrencilere söz hak- kı tanıyan lnönü'nün bu hareketi öğren- cilertarafindan uzun süre alkışlanırken, li- senin genel müdürü Rüstem Eyüboğlu da Inönü'ye bir şilt verdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog