Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

13 MART1997 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Hatjpoghı'nasııç duyupusu • A>KARA (Cumhurivtt Bürosu) - Genelkurmay Başk_anlığı, TBMM Başkan Vekilı RP'li Yasın Hatiboğlu'nun üstdûzey komutanlara ağır eleştiriler yöneîttiğı şiiriyle ılgili olarak yasal ınceleme başlaltı. lnceleme<ie suç unsuru tulunduğu görüşüne vanlırsa. Hatiboğlu hakkınoa Adalet Bakanlığı kanalıyla suç duyurusunda bulunulacak. Hatiboğlu'nun ağır ifadelerle tepki gösterdiği Deniz Kuvvetleri K.omutanı Oramiral Güven Erkaya'nın da, kişisel olarak suç duyurusunda bulunma hazırlıgı ıçınde olduğu belirtildi RP'ye anket moraf • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - RP Grup Başkanvekili ve Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltûrk, rejim bunalımı tartışmalannın partilerine oy kazandırdığını savunarak, "Tartışmalardan sonra oylanmızın yüzde 30'a çıktığını gösteren anket Cumhurbaşkanı Demirel'ın önünde duruyor. Bu anketi bız yaptırmadık. Cumhurbaşkanı da yaptırmamış, ama bir çalışma yapılmış ve kendisine sunulmuş" dedi. um:ag için soru önergesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-REFAHYOL hükûmetinin, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfi'nın (um:ag) kamu yaranna çalışan vakıf konumuna girmesini sağlayacak kararnameyi imzaya açmaması, CHP'li Ercan Karakaş'ın verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine getirildi. Demirel'den ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Cfade^Je imzalanan "Islam Oikeieri Arası Yatınm ve thracat Kredi Sigortası Kurumu Kuruluş Anlaşması'"nı, bazı maddelen için "anayasa ve bağlı olunan anlaşma hükümlerinin saklı olduğu" yönünde çekince koyarak onadı. Kmkel, İHD ile goruştu • ANKARA (AA) - Insan Haklan Derneği (İHD) tarafirıdan yapilan açıklamaya göre, Almanya Dışişleri Bakanı KJaus Kinkel. İHD Genel Başkan Yardımcısı Avukat Eren Keskin ve Uluslararası Af Orgütü Almanya Bölümü Genel Sekreteri Volkmar Deile başkanlığındaki heyetler ile görâşmesinde, hüîcûmetinin Türkiye ile uluslararası görüşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda sürekli ikili diyalog içinde olduğunu belirtti. Özdemir'e şükran töreni • İstanbul Haber Servisi - Türkiye'nin önde gelen nörologlanndan, Kas HastalıkJan Derneği'nin kurucu ve başkanı Prof.Dr.Coşkun Özdemir'e, meslektaşlan, uzun hizmet yıllanna şükranlannı sunmak üzere bir tören düzenlediler. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Reform Anfisi'nde yann yapılacak tören saat 9.00'da, Prof. Özdemir'in meslektaşlannca yapılacak konuşmalarla başlayacak. Törende, Dr.Robert R.Young ve Dr.John Newsom-Davis. nöroloji alanındaki son gelişmelerle ilgili birer bildiri sunacaklar. Göğüştoprağa verildi • GAZİANTEP(AA)- Geçirdiği trafık kazası sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Mahmut Oğuz Göğüş (87), Gaziantep'te toprağa verildi. Ulu Camii'nde kılınan namazdan sonra, Göğüş için üyesi bulunduğu Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti binası önünde bir tören düzenlendi. REFAHYOL MGK kararlan için toplanıyor. Kavganın odak noktası 8 yıllık temel eğitim Hükümette laüdik pazarbğı HÜLYA KARABAĞLI SEBAHAT KARAKOYTJN ANKARA - MGK'nın laık rejimi hedef alan şeriatçı tehditlere karşı bir dizi önlem alınmasını kararlaştırdığı 28 şubat toplantı- sının ardmdan ilk kez bugün yapılacak Ba- kanlar Kurulu, koalisyon ortaklannın "laik- ük pazarhğma" da sahne olacak. Hüküme- tin DYP kanadının, MGK önerilerinin ele almacağı toplantıya. "devrim yasalannın uy- gulanması, bölücü-yıkıcı vayınlann, kuran kurslanmn denetimi ve pompalı tüfek sanşt- nın zortaştnTİması" yönünde "yasal düzen- leme" gerektirmeyen ilk aşama hazırlıklan- nı gündeme getırmeye hazırlandığı bildiril- di. Koalisyon ortaklan arasmdaki tartışma- nın odak noktasında 8 yıllık kesintisiz temel eğitimin yer aldığı bildirildi. DYP'li bir ba- kan, "Hükümet dagılabilir" savını dile geti- rirken, RP Genel Sekreteri ve Grup Başkan- vekili Oğuzhan Asütürk, "8 yıllık kesintisiz eğttüni kabul edemeyiz. Bu hükümet prog- ramına aykm" dedi. Toplantıda, pompalı tü- feklere nıhsat verilmesi konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ya- sa önerisinin de görüşüleceği öğrenildi. 2821 sayılı yasada değişiklik yapan tasanda, pom- palı tüfeklere bulundurma ruhsatı alınması, pompalı tüfekle av yapılmasında Orman Ba- kanlığı'nın onayımn istenmesi önerilerine yer verildiği kaydedildi. Hükümet ortaklannın MGK kararlan için topu TBMM'ye atma girişimi nedeniyle ge- çen hafta yapılamayan Bakanlar Kurulu top- lantısı bugün gerçekleştinlecek. MGK'nın öneriler paketinin uygulama yöntemi ve tak- viminin tartışılacağı Bakanlar Kurulu top- lantısırun REFAHYOL'un geleceği konusun- da önemli bir işaret olacağı belirtildi. RP'nin geleneksel uygulama doğrultusunda MGK önerilerinin "Bakanlar Kurulu kararT ha- line getirilmesini askıda tutmaya hazırlandı- ğı bildirildi. Başbakan Yardımcısı Tansu Çiüer'in. ön- ceki gün "HazırhldanııızL, görevinizi yapm" talimatını verdiği partili bakanlann görev alanlannı ilgılendiren konularda çalışmala- nnı ana başlıklar halinde belirlediklerine dikkat çekildi. DYP'de bulunan tçişleri, Mil- li Eğitim ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bağlı olduğu Devlet bakanlıklannın hazırlık- lannın toplantıda dile getirileceği öğrenildi. AJınan bilgiye göre, MGK kararlan doğrul- tusunda hazırlık yapan bakanlar ve bugün di- le getirmeleri beklenen bazı çalışmalan şöy- le: Ulaşarma Bakanlığı: MGK'nın bölücü- yıkıcı yayınlara dikkat çekerek, verici ba- zında sorumluluk yüklediği Ulaştırma Ba- kanlığVnın da bu yönde hazırlık yaptığı öğ- renildi. Ulaştırma Bakanı Omer Barutçu. "Üzeriınize ne düşüyorsa yerine getirdik. Ba- kanlar Kurulu" nabunlarlagkkceğim"'dedi. Devlet Bakanhğı: Diyanet Işlen'nden so- rumlu Devlet Bakanı Nevzat Ercan da, ken- disine bağlı Kuran kurslan ile ilgili bir ha- zırlık yaptı. Ercan, sorulanmızı yanıtlarken " Üzerinde 'Kuran Kursu' levhası olan yerier bize bağlı. Bunlar zaten denetlenivor. Vali, kaymakam istediği zaman gidip denetiiyor. Ancak farklı isimler amnda kurulan birçok özelyurt, vakıf gibi yerier var. Bizûndeneti- mimiz dısındaki Kuran kurslan ve benzeri yerieri Milli Eğitim Bakanhğı, İçişleri Ba- kanhğı denetier" dedi. İçişlcri Bakanhğı: MGK önenlen arasın- da yer alan ve anayasal güvence altına alı- nan devrim yasalannın uygulanması konu- sunda Içişleri Bakanlığı'nın valilere bir ge- nelge yollayabileceği bildirildi. Içişleri Ba- kanı Meral Akşener. "Hazırhklanmız son aşamada.VaKlerebirgenelgeyollayarakdev- reye sokanz" dedi. Milli Eğitim Bakanhğı: Milli Eğium Ba- kanı MehmetSağlanTındabugünkü toplan- tıya. ^8 yühk kesintisiz temel eğitim. inıam- hatip raezunlannın üniversiteye geçişinin en- geUenmesi ve fazlalık gösteren bu okullann meslek Usesine dönüştürülmesini" öngören dosyalarla katılacağına dikkat çekildi. Sağ- lam. "8 yıfiık kesintisiz temel eğitime eyhıl ayında geçebüiriz"' diye demeçler verirken, hükümetin RP kanadı bu konuda ödün ver- mez bir tavır içine girdi. Çiller'in önceki gün partılı bakanlanyla yaptığı toplantıda. "15. Milli Eğitim Şûrası'ıun gereği yapılır. tlgiK bakan tasanyı hazjrlar" görüşünün dile ge- tırildiği öğrenildi. RP, toplantı öncesinde başta 8 yıllık temel eğitim, ımam-hatiplerin sayıiannın dondu- rulması olmak üzere karşı çıktığı MGK öne- rileri konusunda uzlaşmaya yanaşmayacak- lan mesajnıı vermeyi sürdürdü. Hükümet, MGK kararlannı görüşürken 'Taassuptan Çağdaşlaşmaya' adlı tiyatro sahnelenecek Harbiyede 'irtica'ya karşı oyun • Hükümetin büyük ortağı RP, MGK'nin laiîc rejimi hedef alan girişimlere karşı ahnacak önlemleri içeren kararlannı ayıklama çabası sergilerken, Atatürk'ün Harp Okulu'na girişinin 98. yıldönümü nedeniyle bugün yapılacak törende bir kez daha "laiklik" mesajı verileceği bildirildi. BÜLENTSARIOĞLL ANKARA - Atatürkün Harp Oku- lu'na girişinin 98. yıldönümü nedeniy- le düzenlenen program, hükümetin bü- yük ortağı RP'yi de hedef alan "laiktik" mesajına sahne olacak. "Türldye'de fa- şist laik düzen var" diyen Başbakan Necmettin Erbakan'ın da davet edildi- ği belirtilen bugünkü törende, üst düzey komutanlann bilgisi dahilinde, "Taas- suptan Çağdaşhğa" adlı oyun sahnele- necek. Atatürk'ün Harp Okulu'na öğrenci olarak girişinin 98. yıldönümü nedeniy- le bugün Kara Harp Okulu'nda gerçek- leştirilecek törene Genelkurmay Baş- kanı Orgeneral tsmail Hakkı Karadayı ile kuvvet komutanlannın katılması bekleniyor. Törene, her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Necmettin Erbakan'ın da da- vet edildiği öğrenildi. Orkestra, folklor ve tiyatro gösterisini de içeren tören, Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgene- ral IşıkKoşaner'in "takdinT konuşma- sıyla başlayacak. Törende yapılacak temsili öğrenci yoklamasında, Ata- türk'ün okuldaki numarası olan "1283" anons edildiğinde, Harbiyeliler "İçimiz- de" diyerek karşıhk verecekJer. Hükümetin büyük ortağı RP'nin, Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) la- ik rejimi hedef alan girişimlere karşı ah- nacak önlemleri içeren kararlannı ayık- lama çabası sergilemesinin ardından, Kara Harp Okulu'ndaki tören progra- mına "laildik" temalı bir oyun konma- sı dikkat çekti. Devlet Tiyatrolan yönetmeni Emin Olcayyönetiminde çalışan Harbiyeli kız ve erkek öğrencilerin, "Taassuptan Çağdaşhğa" adlı oyunu sahneleyecek- leri öğrenildi. Kronolojik bir sıralama- nın yer almadığı kaydedilen taassup (bağnazlık) konulu oyunun, Ulusal Kur- tuluş Savaşı'yla birlikte çağdaş cumhu- riyetin temellerini oluşturan devrim sü- recini işlediği ve "ulusal birtik ile laik- Hk" üzerine kurulduğu belirtildi. Kara Harp Okulu'ndaki programın, üst düzey komuta kademesinin bilgisi dahilinde düzenlendiğıne dikkat çekildi. Güreş, Türkeş, ile görüşmesinin ardından >aptığı açıklamada. parti görevlisi de, TSK'nin temsilcisi de olmadığını beürterek, "Sayuı Türkeş'i eskidenberi tanınm, severim, sayanm, fikirlerini aldım"dedl DSP lideri Ecevit ve MHP lideri Türkeş'le de görüştü Güreş 'kaygdaruuy UetiyorANKARA (Cumhuriyet Bûrosu)-DYP Kihs Milletvekili Doğan Güreş. ANAP ve CHP liderlerinden sonra, dün de DSP ve MHP liderlerini ziyaret ederek rejim açısından "kaygılannr iletirken "MiDi Güvenlik Kurulu (MGK) kararlan uygulanmahdır, Tiirk Silahh Kuv^ederi (TSK) hic kimse tarafindan rahatsız edilmemelklir" mesajı verdi. Güreş, bu görüşmelerden sonra "Parti görevlisi değilim, TSK'nin temsilcisi de değilim, kendi inisiyatifımle dolaşıyorum. Hiçbir hükümet modeh' de söjiemedim"* açıklamasını yaptı. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit de Güreş'in kendisine herhangi bir öneri getirmediğini, "bir vatandaş, bir milletvekili olarak kaygdannı ilettiğini" aktardı. Eski Genelkurmay Başkanı, DYP Kilis Milletvekili Güreş'in önceki akşam ANAP ve CHP liderleriyle göriişmeler yapması, başkent kulislerinde, "TSK'nin eski bir temsilcisi olarak muhalefeti göreve çağuıyor. Yeni hükümet senaryolan için Uderlerin üstkrine düşeni yapmasını istiyor" yorumlanna da neden oldu. Bu görüşmelerde Güreş'in RP'li bir ulusal mutabakat hükümeti kurulması önerisini de gündeme getirdiği öne sürüldü. Bu ziyaretlerin DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu ÇiDer'in bilgisi dahilinde olup olmadığı konusunda ise farklı değerlendirmeleryapıldı. Bazı DYP sözcüleri, "Genel başkan bOiyor, daha sonra kendisine de bilgi verecek'* derken bazı milletvekillen "Güreş paşa, bu arada üçüncü kişi olarak başbakan olabilir mivim düye pi> asa> a çıktj" değerlendirmesini yaptılar. Güreş, dün MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile yanm saat görüştükten sonra parlamentoya geçerek DSP lıden Ecevit'i ziyaret etti. Bu görüşme de 45 dakika sürdü. Güreş, DSP lideri Ecevit ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada da "parti görevlisi ve TSK'nin temsilcisi" olmadığını yineledi. Güreş, "Hiçbir model söylemedim. 'MGK kararlan uygulanmahdır, TSK hiç kimse tarafından rahatsız edilmemelidir" dedim" açıklamasını yaptı. "Çiller'e bilgi verecek misiniz" sorusu üzerine de Güreş. "Öyle olursa başka yöne çeküu-" dedi. Ecevit de "Sayın Güreş, herhangi bir öneri getirmedi, kaygılannı söyledi. Ben de REFAHYOCdan kurrulmak için haftalardır dile getirdiğim somut çözüm önerilerini aktardun" açıklamasını yapti. Çiller din üzerinden siyaset yaptı EMİNE KAPLAN YÜCELSEZER ERZLRLM / KARS - DYP Genel Başkanı, Başba- kan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller. koalis- yon ortağı RP'yi ısım verme- den eleştinrken "ülkede biri- lerinin oy avahğı ve para pul için din istisman yap&ğuu" söyledi. Çiller, "Bu devlet na- sd 70 bin caminin 62 binini yapmışsa yine yapmaya de- vun edecektir. Her yıl daha fazla cami yapılacakl Bazıla- n bunu o> avcılığı için \apıv or, biz AUah nzası için yapaca- ğtz" dedi. Türk Silahh Kuv- vetleri'nin yıpratılmamasını isteyen Çiller, "ordunun Haçh seferterindeki kadarge- rekli olduğunu" söyledi. Çil- ler, dün DYP'li bakan ve mil- letvekilleriyle birlikte Erzu- rum'un Kuituluş Günü kutla- malanna, DYP l\ Başkanhğı binası ve öğretmenevi açılışı- na katıldı. Kürsüye "Dadaş ana Çffler" anonsuyla çağn- lan Çiller, Erzurumlulan överken. "Nene Hanınlann yiğit evlatian. dağı taşı şehit Erzurum'un >1ğit evlatian" dedi. Çiller, ANAP Genel Başkanı MesutYdmaz'ı eleş- tirerek şunlan söyledi: "Devlete çamur anhnasın. Künfleri bu mukaddes devle- te, 'Çetedir' dediler. Bizonla- ra gereken cevabı verdik. Do- ğu Perinçek çizgishıdeki ki- mileri devleti kaçakçı ilan et- ti. Daha önce bu devlete kur- şun sıkanlar şimdi devletten divet istemişlerdir. Ama kar- şılannds bizvanz. Bizim iste- ğimiz, vatandaşımızın sözü- nün her şeyin üzerinde olnıa- sıdır. Sizin oylannızla. irade- nizle gelenler şimdi sizin oyla- nnıza ve demokrasiye sahip çıkmamaktaduiar. Onlar de- mokrasi imtihanım kaybet- mişlerdü-." IRMIKI AYDIN ENGÎN e - mail: engin (a planetcom.tr Bu yazı dün yazılsaydı. kimile- ri "Haaa, Cumhuriyet genezam yapmış. Sen de zamma kulp bu- luyorsun" deıierdı. Oysa bugün okuyorsunuz. Cumhuriyet'in 75 bın liraya çıktı- ğını biliyorsunuz. Oturup düşün- dünüz. Bütçenizi gözden geçirdi- nız. Ayda Cumhuriyet için 2 mil- yon 250 bin lira ayınp ayıramaya- cağınızı hesapladınız. Belki kimi- leriniz "Almıyorvm artık" dediniz. (Onlann bu yazıyı hâlâ Cumhuri- yet almakta direnen bir arkadaş- larından tırtıklama okuduğunu varsayıyorum.) Kimileriniz sade- ce homurdanmakla yetindi, "7â- mam anladık Cumhuriyetzordu- rumda ama, 75 bin lira da çok" fılan dedi. Bu gazete 75 bin lira eder mi? Valla, 25 bin liraya satılan kimi gazetelerin kâğıdına, sayfa sayı- sına, fotoğraf kalitesıne bakınca bence de etmez. Salt sayfa, fo- toğraf, kâğrt sorunu da değil. içinde Ahmet Altan ın Can Dündar'ın Ali Kırca'nın, Ahmet Insel'ın yazdığı bir Yeni Yüzyıl; Ümit Kıvanç'ın, Türker Al- kan'ın, Murat Belge nin. Koray Düzgören ın yazdığı bir Radikal Benim 75 Bin Liralık Yoksul Gazetem de Türk basınının yüzünü ağartan yayınlar. (Saymam gerekirken saymadığırmneslektaşlanm var- sa beni bağışlasınlar. Unutkan- lıktandır.) Haber derseniz... Sonunda okuyucunun kazandığı, demok- rasinin kazandığı bir güzel yanş var. Kimse kimseyı geçmiş değil. Bir gün biri, öbürgün öteki, daha öbürgün öteki öne geçiyor. Üste- lik öne geçmek dediysek burun farkıylafilan... Ama onlar 25 bin lira, Cumhu- riyet'se tam 3 katı, 75 bin lira. Tirajlarıysa Cumhuriyet'in üç katından da fazla. Belki 10 katı. Oysafiyatdampingı yokken pro- mosyon desteği kalktığında tiraj- lann eşitleniverdiği dehenüz anı- sı pek taze bir gerçek. ••• Türkiye solu (Marksistler ve sosyal demokratlar) tekelcilik ol- gusuyla kuramsal düzeyde epey önceleri tanıştı. Tekelleşmenin dünya ölçeğindeki etkileri ve so- nuçlan üstüne belli başlı klasik- ler Türkçeye çoktan çevrildi. Ama tekelcilik ile günlük ya- şamda tanışmamız, en azından bilince çıkarmamız henüz yeni. Bir dönem Türkiye'deki otomotiv sanayiinin tekelci niteliği üstünde üç beş makale çıktı. Zorlamaydı. Gümrük duvarlannm ardına çeki- lip pazara egemen olan ve o yüz- den de dandik otomobiller üretip satma olanağı bulan Türkiye oto- motiv sanayii günümüzün tekel- leşme süreçlerinin lyı örneği de- ğil. Tekelleşme, gümrük duvarla- nyla korunan kimi sanayi kuru- luşlanndan daha farklı ve öte bir olgu. Mobil, Shell, BP bugün dünya petrol pazannın haracını yiyen ve bu pazarı haraca bağlamış üç büyük çokuluslu kuruluş. Güçle- rini gümrük duvarlarından fılan da almıyorlar. ABD'de General Motors, Ford, Chrysler, Batı Av- rupa'da Volksvvagen, Renault, Fiat üçlüsü otomotiv pazannı be- lirleyen tekeller. Bilgisayar sana- yıinde IBM hardvvare, Microsoft softvvare pazarının patronlan. Etektronikte Sony, Sıemens kata- nn başını çekiyorlar. Bu tekeller var oluşlannı artık hükümetlere, devlete borçlu de- ğiller. Belki bunun tersi söylene- bilir. Hükümetler bu tekellerin is- terlerini göz önüne almaksızın var olamıyorlar. Cılız Türkiye kapita- lizmi bağnndan böylesi çokulus- lu ölçekte bir tekelci kuruluş çı- karabilmiş değil. Ama bu bir başka yazının ko- nusu olsa gerek. Medya, Türki- ye'de tekelleşme olgusunun ete kemiğe büründüğü, kuramsal bilgilerin günlük yaşamın denek taşına vurulabileceği bir alan ol- du. Bir laboratuvar. Ulusal ölçek- te bir tekelleşmö ve bunun so- nuçlan. Medyadaki tekelleşme henüz yeni. Geçmışi, on -on beş yıldan öteye uzanmıyor. Öyle olduğu için aslında henüz taşlar yerine oturmadı. Tekelleşmiş medyada (örneğin) tekelcilığe karşı yazılar okumak hâlâ ve henüz mümkün. Ama "kuram" bunun geçici ol- duğunu söylüyor. Taşlar yerine oturduğunda, bugünkü sevimli ve yarariı kaos durulduğunda, bugünkü kadar kolay ve bugün- kü kadar keyifle "iyi kı medya var" diyemeyebilinz. Bankalan, borsada kayıtlı fi- nans kuaıluşlan, pazarlama şir- ketleri, müteahhitlik hizmeti ve- ren firmaları, TV kanallan, günlük gazeteleri, haftalık dergileri ile (ulusal ölçekte) dev kuruluşlann işleyiş kurallan farklıdır. Siyasal tercıhleri, onlan bu tercihlere yö- nelten dinamikler farklıdır. İkinci bir "Susur1uk"un, trafik kazalan- na aynlan özet haberler sütunla- nnda bile kendıne yer bulama- ması olasılığı (en azından kuram- sal olarak) vardır ve bu ciddi bir olasılıktır. Şu anda ve şimdilik fi- yat manevralan ile pazara ege- men olunmasına tanıklık ediyo- ruz. Bu koşullarda sırtını okuyucu- suna ve çalışanına dayamaktan öte uman, çıkan olmayan benım küçük, minik ve yiğit gazetem 75 bin lira... Dört ekmekfıyatına... Size bir gün Cumhuriyet'in içi- ni anlatacağım. Ama o gün gele- ne kadar siz Cumhuriyet almaya devam edin... Bu ay bizim ikramiye ayı da.... POLİTİKA GÜINLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Susmayın, KonuşunL İstanbul Vezneciler Kız Öğrenci Yurdu'nda 'Sü- rekli Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık' eylemine katı- lan sekiz öğrenciye ihtar cezası verildi... Cezayı verenler kim? Yurt yöneticileri!.. Türkıyedebu kafalarolduğu sürece, demokrasi bir yaşam biçimi olabilir mi? Şimdi sızlere Kocaeli'de olup bitenleri bir okuru- muzun kaleminden ıletmek istiyorum. Bakalım Ko- caeli'de neler oluyor: "Izmit'te şeriatçı odaklarca 'pilot' bölge olarak seçilen Mehmet Alipaşa Mahallesi'ndeki çalışma- lan size anlatmak istiyorum... Mehmet Ali Paşa (MAP) Mahallesi 1980 öncesi demokratların yoğunlaştığı yerdi. Bekirdere Ma- hallesi ise varoş bölgesi olup şeriatçı ve ülkücü bir yapılanma arz ediyordu. MAP Mahallesi'ndeki bu demokrat yapıyı kırrpak için 1980 sonrası bü- yük bir çalışma yapıldı. Özellikle merkez cami olan Mehmet Ali Paşa Camii üs seçilerek buradan yön- lendirilen çalışmalaria günümüze kadar gelindi... . Şu anda adı geçen caminin alt katında oluştu- rulan vakıfla marketler, aşew, çayevri, Kuran kur- su ve en önemlisi Selam TV adındaki televizyon is- tasyonuyla b/r'külliye' oluşturdular. Adı geçen te- levizyon kanalında, Refah Partisi'nin genel başka- nından tutun il başkanına kadar tüm kadrolannın yaptıklan propaganda konuşmalan her gün ya- yımlanmakta, bazı zamanlar da Samanyolu TV ve- ya Kanal 7 televizyonlannın programlan satın alı- narak tarikat şeyhinden fetvalar izlettirilmektedir. Her gün bu TV kanalından solculara, Kemalistle- re, cumhuriyete ve laikliğe küfredilmekte ve bun- da bir sakınca görülmemektedir. Üstelik son belediye seçimlerinde Bekirdere ve MAP mahalleleri birleştirildi, Bekirpaşa adını alan beldenin belediye başkanlığını Refah Partisi kazan- dı. Ve bu gelişmelere paralel olarak caminin etkin- likleri ve Selam TV'nin yayınlanndaki küstahlık gi- derek arttı. Son yıllarda her salı camiye vaaz vermeye son model Mercedes'iyle gelen 'cüppeli hoca' lakaplı birzat, bir cumhuriyet düşmanı olarak dıkkate de- ğerdir. Bu hoca, onu dinlemeye gelenleryüzünden adeta kilitlenen trafik nedeniyle evlerine ulaşmak- ta zoriuk çeken demokratlara inat vaazını vermek- tedir. Bu zat 'Ali Kalkancı olayı'ndan farklı değil- dir. Insanlara şans dualan, bereket, nazar vs. du- alar satan bu zata, dinleyenler aynca para vermek- te ve kadınlar kollanndaki altınlan sunmak ıçinya- nşmaktadırtar." • • • İstanbul Insan Haklan Derneği'nin hazıriadığı 'Şubat 1997 İstanbul Insan Haklan Ihlali Raporu'nu okuyorum... Gözaltına alınan kadın sayısı 126, erkek sayısı 248, çocuk sayısı ise 38. Şubat ayında 11'i kadın 34'ü erkek toplam 45 kişi tutuklanmış. Rapordan aldığımız bazı bölümleri aktanyorum: "Ercan Şimşek (öğrenci): 2 Şubat 1997günü ak- şam sıralannda üyesi bulunduğum Pir Sultan Ab- dal Kültür Demeği'nden çıktım. O sırada 'Sürekli Aydınlık için 1 Dakika Karanlık' eylemiyapılıyordu. Terörie Mücadele ekipleri geldi ve müdahale etti- ler. Panikleyıp kaçtım. Polisler beni kovalayıp ya- kaladı. Karakolda bana hakaret edildi. Aynca beni dövdüler. Mehmet Süer (doktor): Sağmalcılar Devlet Has- tanesi'nde görevli doktor Mehmet Süer, bir hasta- sını muayene ettiği sırada tutuklu getiren jandar- malann muayeneyi bırakıp getirdikleri hasta tutuk- lu ile ilgilenmesi teklifine, 'Elimdeki hastanın muaye- nesini bitirdikten sonra bakabılirim' cevabı verdiği içinjandarmalarca fecişekilde dövüldü. Jandarma- lann saldınsına uğrayan doktor Mehmet Süer, Ad- li Tabiplik'ten 15 gün iş göremez raporu aldı. Erol Kara (işçi): 4 Şubat 1997 günü saat 04.30'da Zafer Mahallesi'nde bulunan evinden si- vilekiplercegözaltınaalındı. ErolKara'ya, gözaltın- da bulunduğu sürece sürekli ajanlık teklif edildi. Kurtuluş Durak. İHD'ye başvuran Zülfo Durak, amcasının oğlu Kurtuluş Durak'ın 13 Şubat 1997 günü ağabeyine gitmek üzere evden çıktığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklannı belirtti. Du- rak, Gözaltı Izleme Birimi ve Terörie Mücadele Şu- besi'ne yaptıklan başvurulardan sonuç alamadık- lannı kaydetti. • • * Bugün ülkemizde gencecik insanlar işkence- den geçiyor, çocuklanmız 'Sürekli Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık' eylemine katıldıklanndan cezalan- dınlıyor... Bizim çocuklanmızzindanlarda çürütülüyor, on- lara yönelik insanlık dışı her türiü ışlem geçerli kı- lınıyor... Niye susuyor, niye gömnemezlikten geliyoruz tüm bunlan? Şeriatçılarta birlikte 'demokrasi dersi veren' söz- de demokratlar niye susuyorsunuz? Konuşun birazL Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Internet: http: // www.planetcom.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya (g. Planetcom.TR Ekonomi, seçim sinyali veriyor ANKARA (Cumhurivet Bûrosu)- Memur ve emekli maaşlanna yüzde 30 oranın- da sürpriz bir ek zam vaat e- den, asgari ücretin ağustos ayındaki tespit tarihinı hazi- rana çeken hükümetin.u ola- a bir erken seçim için hazır- lık yapnğı" değerlendirme- leri arttı. Hükümet, küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) ile esnafa dağıtıtmak için Avrupa'da, kısa zamanda alınmak üzere kredi arayışı- na girerken tanm destekle- me alımlannın haziran ayın- da belirleneceği, kamuda ça- lışan işçilerin toplusözleş- melerinin de 2 ay içinde im- zalanacağı açıklandı. Başba- kan Necmettin Erbakan'ın tüm bu uygulamalann yanı sıra YSK Başkanı Tüfan Al- gan'la göriişmesi dikkat çekti. MGK kararlannın ardın- dan, hükümet içinde başla- yan huzursuzluk ve darbe söylentileri. yeni bir erken seçim olasılığını da günde- me getirdi. Özellikle Başba- kan Necmettin Erbakan'ın bütçe ödeneklerindekı sıkın- tıya ve nısan ayında IMF'yle masaya oturulacak olması- na karşın memur maaşlanna beklenenin de üzerinde yüz- de 30 oranında zam verilece- ğini açıklaması, bu yöndeki görüşleri arttırdı. Erba- kan'ın maaş zammının işçi ve memur emeklilerine de yansıtılacağı yönündeki açıklaması Maliye Bakanlı- ğı yetkililerince de "sürp- riz" olarak değerlendirildi. Erbakan'ın, maaşlar için yaptığı açıklamamn yanı sı- ra Tansu Çiller, son 2 hafta- dır kamuda çalışan işçilerin ağırlıkh olarak bağlı bulun- duğu Türk-lş Konfederasyo- nu Başkanı Bayram Meral ile art arda yaptığı göröşme- den sonra toplusözleşmele- rin en geç 2 ay içinde arka ar- kaya imzalanacağını söyle- di.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog