Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

13 MART 1997 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 İkinci Dünya Savaşı filmlerinin ilginç örneklerinden biri ekranda Faşizmin ayak sesleri Kanal D 00.40 Roma Katliamı - Massacre in Rome / Yönetmen: George Pan Cosmatos / Oyuncular: Marcello Mastroianni, Richard Burton, Leo McKem, John Steiner, Anthony Steel/1973Fransa- italyaortakyapımı, 103 dakika. MURAT ÖZER Yunan asıllı Amerikalı yönetmen George Pan Cosmatos'un i!k çıkışı ola- rak sinema tarihinde yerbu- lan ''Roma Katliamı" (Massacre in Rome), eli yü- zü düzgûn bir Ikinci Dünya Savaşı filmi olarak göze ba- tıyor. Ikinci Dünya Savaşı yıllannda faşizmin ayak sesleri iyice yükselmeİcte- dir. Ancak onlara karşı ayak- lanmalarda azımsanamaya- cak boyutlardadır. Yörede- ki Nazi subayı (Burton), di- renişçilertarafmdan öldürü- len 33 Nazi askerine karşı- Iık 330 kişinin öldürülmesi emrini verir. Ama karşısın- da yalnızca inancına sığınan bir rahip (Mastroianni) bu- lur... Ikınci Dünya Savaşı için- de bir olayı beyazperdeye aktaran "Roma Katli- amı", sinema dünyasının yitirdiği iki büyük oyuncu- nun, Richard Burton ve Marcello Mastroianni'nin ustalık kokan performans- lanyla değerleniyor. Özel- likle Mastroianni'nin rahip kompozisyonu unutulur gi- bi değil. "The Cassandra Cros- sing-Cassandra Geçidi" (1977) gibi iyi bir filmin ya- nı sıra "Rambo: First Blo- od II - Rambo2" (I984), "Cobra- Kobra" (1985) gibi önemsiz yapımlara da imza atan yönetmen Cos- matos, bu akşam izleyeceği- miz filmiyle henüz Avrupa dışına çıkmamıştı. Bu yüz- den de uluslararası bir ya- pım olmasına karşm olduk- ça tutarlı, alçakgönüllü bir filme imzasını armış. Sinemanın yüz yılı aşkın bir zamandır süren serüve- ninde fazlasıyla beyazper- deyi işgal eden Ikinci Dün- ya Savaşı filmlerinin "orta karar" olanlanndan "Ro- ma Katliamı", her geçen dakika artan gerilimli yapısıyla heyecan unsurunu üst düzeyde tutmayı başan- yor. tçerdiği faşizm eleş- tirisi de işin cabası.. Marcello Mastroianni'nin 'Roma Katliamı'ndaki rahip kompozisyonu unutulur gibi değil. Film her geçen da- kika artan gerilimli vapısıyla heyecan seviyesini üst düzeyde tutmayı başarıyor. Demirel 'kopyalandı' TV Servisi - Levent Kırca'nın Erbakan ve Demirel tiplemeleriyle ekrana geleceği "Olacak O Kadar", her zaman olduğu gibi Nebalet'in açılış konusmasıyla başlıyor. "Yanşma" adlı skecin ardından yayımlanacak "Kurye"de, medyanın ortaya çıkaramadığı kurye kızlar ve kurye erkekler konu ediliyor. Milletvekillerinin hangi dosyalarla ilgilenip hangı dosyalan rafa kaldırdığının anlatıldığı "Dosya"dan sonra "Ömür Törpüleri" adlı skeç ekrana gelecek. Bir zamanlann ortaliğı kasıp kavuran çocuk şarkıcılann yeniden gündeme gelmesini "ti"ye alan "Çocuk Şarkıcılar" ile "TV'deki Suçlular" ise programın diğer skeçlerini oluşturuyor. (KanalD, 20.45). Levent Kırca, 'Olacak O Kadar'da Sülevman Demirel tiplemesiyle ekrana gelecek. Kanal E 21.35 'MGK' dosyası TV Servisi - Merdan Ya- nardağ'ın "5. Boyuf'unda i!k olarak "MGK Dosyası" var. Milli Güvenlik Kuru- lu'nun tarihsel yönleriyle ele alındığı bölümde, MGK'nin demokrasilerdeki yeri sorgu- lanıyor. Prof. Dr. Baki Çağ- lar'in konuk olacagı dosyanın ardından "tmam-Hatipler" adlı bölüm yayımlanacak. Ya- pımın son dosyasında ise Ku- zey Kıbns'ta f ürkler ve Rum- lann banş içinde yaşadığı köy tanıtılıyor. Karanlık bir 'gelecek'TV Servisi - Atilla Dor- say'ın hazırlayıp Alin Taşçıyan'la birlikte sun- duğu "Sinema Büyiisü", geçen hafta -kısa bir versı- yon da olsa- bir bilimkur- gu klasiği olan "Metro- polis"i getirmişti ekranla- ra. Ve bu hafta da "Dün- yamızın Geleceği" (Things to Come) ile hızı- m hiç kesmeden sürdürü- yor bilimkurgu ömekleri- ni. Ünlü bilimkurgu yazan H.G.Wells'in"TheSha- pe of Things to Come" adlı romanından, yazann kendisinin yazdığı senar- yoya dayanan film, savaş sonrasında veba. ısyanlar, TRT 2 22.45 Dünyamızın Geleceği - Things to Come / Yönetmen: VVilliam Cameron Menzies / Senaryo: H. G Wells (kendı kitabından) / Görüntü: George Perinal / Müzık: Arthur Bliss / Oyuncular: Raymond Massey, Edvvard Chapman, Ralph Richardson, Margaretta Scott, Cedric Hardwicke, Sophie Stevvart, Derrick de Marhey, John Clements / 1936 Ingiltere yapımı 113 (ya da 92) dakika. yeni bir toplum ve aya atı- İan ilk roketi de kapsayan "kaotik" bir dönemi an- latan önemli bir bilimkur- gu. H. G. Wells dünyası- nın tüm aynntılannı be- yazperdeye yansıtan ve dönemin sinema teknoloji- sinin önüne geçen yapım, karanlık bir gelecek at- mosfen çizen yapısıyla "karamsar" birtablo ge- tiriyor önümüze. Çarpıcı ve dinamik bir anlatımın izlerini süren yönetmen Menzies, filminde özellik- le mekânlanyla öne çıkı- yor. Arthur Bliss imzalı Sevda dramlarından Kanal D 13.30 Uzun Bir Gece / Yönetmen: Süreyya Duru / Oyuncular: Hülya Avşar, Aytaç Arman, Yaman Okay, Gülsen Tuncer, Sevim Çalışgir, Menderes Samancılar, Selçuk Uluergüven, Erol Güçer, Savaş Ustay, Şener Gökkaya, Nilgün Dinçer /1987 Murat Film yapımı. TURHAN GÜRKAN Bir köy güzelinin, kendi- sini baştan çıkaran bıçkın bir delikanlı ve sonradan evlendiği kentli kocasıyla ilişkilerinin öyküsü. Sürey- ya Dunı'nun, Necari Cu- malı uyarlaması "Uzun Bir Gece", kırsal kesimde geçen bir aşk ve cinsellik drarruna eğiliyor. Öykü, Cumah'nın Batı Anadolu kırsal kesiminde geçen ço- ğu yapıtlannda olduğu gibi aşk ve cinsellik olgusunu ön plana çıkarmış. Köy kadı- nının cinsellik arayışlannı, doyumsuzluğunu, tutkula- JUU, yasak Jüşkilerini, yerel Hülya Avşar ve Aytaç Arman 'Uzun Bir Gece'de. motiflerle işliyor. tyi anla- tılmış, ancak fazlaca iz bı- rakmayan uyarlama sevda dramlarından biri. Bir Ana- dolu köyünde babasız bü- yüyen Gülsüm (Hülya Av- şar), at üstünde körüklü çiz- meleriyle caka satan Sel- man'a (Aytaç Arman) vur- gundur. Oysa Selman, kü- çük komşu kjzmın duygula- nnın farkında değildir. Sel- man'ın başkasıyla evlene- ceğini öğrenince çileden çı- kacı Gülsüm, kadınca coş- kulannı ilk kez samanlık- larda, hendeklerde onunla sevişerek yaşar. Köylük yerde kızının davranışlann- dan sevgilisi olduğunu an- layan annesi. Gülsüm'ü ak- rabalannın yanına yollar. Kentte talibi çıkan Gülsüm, aile büyüklerinin karanyla istemeyerek dükkânı olan şekerci Zekeriya (Yaman Okay) ile başgöz edilir. Bir gün çıkagelen Selman, Gül- süm'e annesinin hasta ol- -duğu haberini getirir... müziğin etkisi de yadsına- mayacak düzeyde. Filmin asıl kahramanlan, doğal olarak özel efektleri ger- çekleştiren Harry Zech ve Ned Mann. Dönemin ko- şullannı zorlayarak ortaya çıkanlan bu efektler, yapı- mın atmosferinin bütün- lenmesini sağlıyor. Ingiliz sinemasının o yıllardaki kalburüstü oyunculan dafilmeçok şeyler katıyor. Özellikle İCanada doğumlu aktör Raymond Massey'in "Cabal" kompozisyonu, yapımın ana damarların- dan biri olmayı başanyor. 1979'da George McCowan tarafından ro- manla aynı adı taşıyan "The Shape of Things to Come" adlı bir film daha yapılmış, ancak bunun bi- zim bu akşam izleyeceği- miz "Dünyamızın Gele- ceği"yle uzaktan yakından ilgisi yok. Aslında bu başansız filmin romanla da ilgisinin olmadığı söy- leniyor... Umanz "Dünyamızın Geleceği", geçen hafta "MetropohV'te karşılaş- tığımız durumla yüz yüze gehnez. Yakiaşık iki saatlik öz- gün kopyası varken bir buçuk saatlik kısa ver- siyonunu izlemek zorunda kalmayız... Kanal I) 23.40 Serap Aksoy Yasaklı film geldi TV Servisi - Kültür ve sanata eğlenceli vaklaşan "Alkışlar"ı Serap Aksoy sunuyor. Programda Bro- oke Shields'in Türkiye'de yirmı yıldır yasaklı filmi "Pretty Baby"nin vizyo- na ginş öyküsü anlatılıyor. "Cadı Kazanı" \e "Tual Bedenler" gibi haftanın filmlennin tanıtımlan ya- pılacak. "Kuvayi MUliye Kadınlan" ve "Medea" oyunlanyla ilgili bilgilenn yanı sıra "Kuğu Gölü Ba- İesi", Sezen Aksu ve Tar- kan'ın konsen ise progra- mın djğer konulan arasın- da. SeçiPin "Uhde" klı- bıyle Fransız MCM Inter- national'dan Jüri Büyük Ödülü"nü alan yönetmen Abdullah Oğuz'la yapılan röportaj da \ ar. Kanal D 22.10 'Arena' Eroin kuryesi şahinlerin öyküsü TV Servisi - Uğur Dündar ve ekibinın hazırladığı "Arena", tzlandalı anne Sophia Hansen, Türk baba Halim Al ile çocuklannı buluşturuyor. Çiftin yaşadığı olaylann bir film kurgusu içerisinde ele alındığı bu ilk dosyanın ardından "Eroin Kuryesi Şahinler" adlı bölüm ekrana gelecek. Sahiplerine bağlılığı ve avcıhkJanyla ünlü şahinlerin, kurye olarak nasıl kullanıldıklan anlatılıyor. Şahinlerin bir uçuşta 300,400 gramlık eroin paketlerini taşıyabildikleri iddia edilirken "Arena". Hatay'da astronomik fiyatlarla satılan "kurye Jrtmleri" araştınyor.-— .^~.. ~ -~ KENT HABERLERİ Dury'nin yeni koleksiyonu • İstanbul Haber Servisi - Dufy gömlekfirması,97 ilkbahar-yaz koleksiyonunu podyuma taşıdı. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen defileye Burak Hakkı, Cenk Ertan, Bülent Mutu, Serdar Işık gibi ünlü mankenler katıldı. Türkiye'de olduğu gibi Avrapa'da da adından sıkça söz ettiren Dufy gömlek firması, yeni koleksiyonuyla davelilerin büyük beğenisini kazandı. Kadınlar Haftası • İstanbul Haber Servisi - istanbul Kadın Kuruluşlan Birliğı'nin 3 mart günü Çiçek Eylemi ile başlattığı Kadın Haftası etkinlikleri, bugün düzenlenecek "Toplumsal Şiddet, Kadın ve Yasalar'' konulu panelle devam ediyor. Prof. Dr. Şahika Yüksel, Avukat Tennur Koyuncuoğlu ve Avukat Canan Ann'ın katılacaklan panel saat 14.00'te İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıklan Anabilim Dah'nda yapılacak. ÇYDD'ye destek • İstanbul Haber Servisi - Karaköy Rotaract Kulübü üyesi gençler, ÇYDD'ye katkıda bulunmak için Etiler Akmerkez'de "Yardım Kabul Standı" açtılar. Gençler bu standa 16 mart tarihine kadar aldıklan kullanılabilir durumda her türlü giyim, küçük ev eşyası ve aletlerini ÇYDD'ye ulaştıracaklar. Maltmut Belik vefat etti • İstanbul Haber Servisi - Devletler hukuku profesörü Mahmut Belik vefat etti. Uzun yıllar Devletler Umumi Hukuku Kürsüsü Başkanlığı, Milletlerarası Hukuk Enstıtüsü Müdürlüğü görevlerinde bulunan Belik, bugün Karacaahmet Mezarhğı yanmda Seyyid Ahmet Mescidi'nde kılınacak ikindi namazından sonra toprağa verileceL Şoförlere örgütlenme çağrısı • İstanbul Haber Servisi - Ticari Araç Çalışanlan Yardunlaşma ve Dayamşma Derneği Genel Başkanı tmdat Pabuç, can güvenliği olmadan çalışan şoför arkadaşlannın sorunlannı çözecek emeklilik haklannı düzenleyen yasa tasansının bir an önce Meclis'ten geçmesini istedi. Pabuç, şoförleri de dernekte örgütlenmeye çağırdı. Türk dünyasının problemleri • İstanbul Haber Servisi - Zeytinburnu Belediyesi'nin organizasyonunda Batı Trakya, Bulgaristan, Makedonya, Kazakistan, Doğu Türkistan ve Afganistan'dan gelen temsilciler, sorunlannı "Türk Dünyasının Problemleri ve Çözüm Yollan" konulu sempozyumda tartışacak. Sempozyum, 15 mart tarihinde Mehmet Ihsan Mermerci ve Turizm Uygulama Merkezi'nde yapılacak. LösemHi hastalar için sergi • İstanbul Haber Servisi - Beyoğlu Belediyesi. İstanbul Tıp Fakültesi lç Hastalıklan Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı HastalıkJan yaranna düzenlediği karma resim sergisini yann Belediye Sanat Galerisi'nde açıyor. 31 mart tarihine kadar açık kalacak olan sergi 09.00-19.00 saatleri arasında gezebilicek. Öğrenciler LES adı verilen yeni bir sınava girmek zorunda Lisansüstü eğîtim zorlaştmldı YUSUF ZİYA AY Lisansüstü eğitim yapmak ve araş- tırma görevlisi olmak isteyenler için bu yıldan başlayarak, bilim ve yaban- cı dil sınavına ek olarak Lisansüstü Eğitime Geçiş Sınavı (LES) adı veri- len yeni bir sınava girme zorunluluğu getırildi. ÖSYM tarafından merkezi sistemle yapılacak sma\', 4 mayısta, üniversite rektörlüklerinin bulunduğu 40 il mer- kezi ile Lefkoşa'da gerçekleştırilecek. Başvurular 17-28 mart tarihleri arasın- da yapılacak. Bu >ı 1 başlatılan uygulamayla, li- sansüstü eğitim adı verilen yüksek li- sans ve doktora dallarında öğrenim görmek isteyenlere Lisansüstü Eğiti- me Giriş Sınavı'na girme zorunluluğu getirildi. Yükseköğretim kurumlanna araştırma görevlisi atamalannda diğer ölçütlerin yanı sıra LES sonuçlan da etkili olacak. Uygulamayla, 2547 sa- yılı YÖK Kanunu'nun 418 sayılı Ka- nun Hükmünde Kararname ile değiş- tirilen 33. maddesi uyannca araştırma görevlisi kadrolanna atanarak yük- tstanbul Tabip Odası'nın düzenlediği ve sağlık sorunlarının tartışıldığı toplu nöbet eyleminin sonuncusu İstanbul Tıp Fakültesi'ndevdi. (SAADET USLU) Doktorların nöbet eylemi bitti İstanbul Haber Servisi -Hekimler ve tıp öğrencileri, tıp fakültelennde verilen eğitimin yeterli olmadığını belirttiler. îs- tanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Or- han Anoğul ise "Hekimlik artık yakın- larımıza önerebileceğimiz bir meslek olmaktan çıkıyor" diye konuştu. tstanbul Tabip Odası'nın düzenlediği ve sağlık sorunlarının tartışıldığı toplu nö- bet eyleminin sonuncusu İstanbul Tıp Fa- kültesi'nde yapıldı. "Tıp fakültelerinde eğitim ve bunun sorunları" konusunun tartışıldığı eylemde eğitimin yetersiz ol- duğu vurgulandı. Prof. Orhan Anoğul. 1980 öncesinde tıp eğitim araştırma enstitüsünün olması- na karşın bugün böyle birkurumun bulun- madığmı belirtti. Eğitimin denetlenmesi gerektiğini kaydeden Anoğul, şöyle de- vam etti: "Hekim işsizliği başladı. Hekimler asgari ücretin altında çalışıyorlar. He- kimlik artık yakınlarımıza önerebile- ceğimiz bir meslek olmaktan çıkıyor. Bu konuda hekimlerin söyleyecek bîr şeyleri olmalı. Bu, politikacılara teslim edilebilecek bir konu değil." İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri de tıp fakültelerindeki eğitimin istenilen düzeyde olmadığını vnrguladılar. Önce- likJe amacın belirlenip ona göre eğitim verilmesini isteyen öğretim üyeleri, "Eği- tim hep en sonda geliyor. Bu ise kafa yo- ran, emek veren bir kurum olmalı. Müfredat kısaltılmalı. O kadar çok ders tekrarı var ki. Bir şey de anlatıl- mıvor. Bir an önce pratik uygulamaya geçilmeli. Öğrenci, öğretim üyelerinin başarısını ve derse devam etmesini de- netlemeli" diye konuştular. Öğrenciler de kendılerinin de görüşle- rinin ahnması isteyerek eğitimin daha çok bilim adamı yetiştirmeye yönelik olması gerektiğini vurguladılar. Toplu nöbet eyleminde bir açıklama ya- pan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kunı- lu da, konunun 18 Aralık 1993 yılında Türkiye'de Hekim Istihdamı Kurulta- yı'nda konuşulmasına karşın bugüne ka- dar iyi biradımatılmadığını belirtti. Açık- lamada, tıp eğitiminin düzenlenmesinde hekimlerin ve tabip odalannın söz sahibi olması ve daha fazla yetki verilmesi ge- rektiği belirtildi. seköğretım kurumlannca yurtdışına li- sansüstü öğrenim görmek üzere gön- derilecek adaylara da LES'e girme zo- runluluğu getirildi. LES'e 1997 yılı başvurulan 17-28 mart tarihleri arasında gerçekleştirile- cek. Sınava, en az lisans diplomasına sahip olanlar ve sınavın yapıldığı tarih- ten itibaren bir yıl içinde herhangi bir lisans programından mezun olabile- cek durumda bulunanlar ile yabancı uyruklu öğrenciler girebilecek. Yük- seköğretim kurumlan, LES sonuçlan- nı kendilerinin belirleyeceği bir yön- temle değerlendirecek. Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı'nda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Her aday için sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı üç ayn LES puanının hesaplanacağı sına- vın sonuçlan, adaylann ad- reslerine gönderilecek olan sınav sonuç belgesıyle duyu- rulacak. Sonuçlan sınav tari- hinden itibaren iki yıl için geçerli olacak LES, Türkçe yapılacak. Lisansüstü programlara yerleştirmede ölçüt olacak puan türlerine göre adayla- nn aldıklan taban puanlann miktan ve aynca sınav yapı- lıp yapılmayacağı, yüksek- öğretim kurumlannca karar- laştınlarak duyurulacak- LES'e başvuran adaylar, 500 bin lira sınav ücreti kar- şıhğında 1997-LES Mayıs Dönemi Kılavuzu, Başvuru Formu, Sınav Ücreti Banka Belgesi ve soru örnekierini içeren kitapçığı üniversite- lerden edinecekler. Adaylar, doldurduklan başvuru formunu, 2 milyon lira smav ücreti ödedikJerini gösteren Banka Belgesi OSYM Kuponu ile birlikte üniversitelere teslim edecek- ler. LES'e başvuran adaylar, sınav kılavuzu ve başvuru formunu istedikkri üniver- siteden alabilecekler. Başvu- ru formlannı, mezun olma- yan adaylar kendi üni versite- lerine, mezun adaylar ise is- tedikleri üniversiteye onay- latarak teslim edecekler. LES'le ilgili ayrıntılı bilgi için 0 312 266 50 87 (6 hat) numarah telefona başvurula- bilecek. f| F I K R E T 11 DAĞLIOĞLU IMehnetbfvli (MBH) Ncsligil (MBH) hırı-Çı>l I.KOŞl S.UT: 113» 4vtYK.t>GİLİZLER ŞARTU-4/Y-2 ımm.tm İJSLNMN 51 D.Sav 2.Alp 56 M-Akbntot 3.Aydar 56 Ethn 4.KıakGilö 54i ICDımn 5.LadyADgtlı 54i ZJCırt 122 023 041 323 2. KtŞl SAAT:14M CGR.ARAPLAR HA.ND.-14 I4MR.HH 816 MİLVON l.Yağmar 15 2.E>iphan J. llkıız 4. Cınm3 5.C«ngeri 6.Do>Dw 7. Rüigv Talgv İ 59 Ethtm 62i Tuu) 58i B.Kayı 58i M.Akbulıt 55i ICDının 58i A.R.Yıidu 49 ILMıuv 49 R-Mınav 59i Mecit 48i Gûrcan 123 3341 m m 423 W4 3.E0ŞI! SAAT:14.M 3YŞ.(NGİLİZIi:R HAİSES ISM N. Kl« 9N MİLYON ***• 2,CiiuliiM • 3.Knw 4.AılRose 58 Tıoi) 57 M.Akb«l»t 58 B-Gökçe 56i LMıtla 56i Avkut 6. Lıcky Princts 56i Gârcan 7.MyFİrst 54i f-k*a •+• 8.Se*aya 56i Dıvgt m 030 2 043 (MBH) HmıaTulnv 56i C-Aydoğıı 9 00> 4.KOŞC &UT:15.N BCR.\RAPLAR AÇIK-DHÖ MWI.HU UH.tN.NI I.n>ıka2 2.Mınflıev 3.Samtav 5.S«nt>y •• 6. Ecemtay •+• 8.Shoow 60i E.YHÇIH 60i Akm 60i S.Yıldtmn 60i ÎSoûan 59 Davnt 56 M.Barram 56 B.Gök(t 56 AJlYddız 4 141 2 132 3 210 7 040 8 100 5 130 1 411 6 234 5.KOŞI SAAT: 15J0 3YŞ.NCİLİZLER MAİDEN ; 5NMİLYON l.BlsckSea 58 S.Akdı 2. Errtrk 58 AJLYddız *** 3.Kifflikue 58 Ş.Gökçe * 4.MikretninAN 58 E.Yılçıı S.Ctibs 56i Atoa 6.İŞIMİ 56i tsmail IMıjtstkLady 54i İKırt S.Pbdlos 56i M.Bayrım Hendekli 58 R-Mımv 5 072 2 003 4 223 1 323 6 404 6 7 1 3 1 9 000 ALTILI CANYAN 2 8-1 3-4 \ 8 6 2 3 1 16 Günün Ikilisi: 6. Koşu: 3/7 Tabela Bahis: 16. 5. 3. 6.17 S. KtŞU SAAT:l6.N ! >- t>GİLİZLER ŞARTL1-M) \m H. nn 1İ75.000.000 * l.Bıylrte t* 2. Bikan **t 3.GoMraE>e 4.Ebu S. Fairlaııda 56 Tına> 56 E.Valçın 56 S.Akdı 53 A.Götçt 55 ZJMnttı 6.Hi)diCu« 55 S.Yddınm •••* ISMaiıglıuge 55 Scdaı 0I4 3I2 322 000 040 000 144 SAAT:16J* 3ve\X.bSGİLİZLER HA.ND-14 ISM N. KIH 1125.tO0.OW I. Uçıgriin 2.GtmeOvw t* 3.Gikılp 4.Laik|ie *** 5. Pertstroikı t İGızntü 7.Ceflini 10. Ma Griffe ll.Nırçiçeğil llTikma Ü.Knliçem 14. EıSern Bıby 15.CıniMiıt* *••• 16.Sarhu * n.TMTosTırın 61 61 Arkot 60 S.Akdı 58 MSn 60 Ş.Gök(t 59i M.Bı>r»m 59 Ş.Yıldınm 59 K.Yılçın 58 İ.E»r 55i MjVjdın 56 A.R.\ıldu 54 Frsjn 56.5 M.Akbulıt 57.5 S.fbi5 55 AAayı 57 Akın 56 RJVtaiMv 14 041 4 9 5 I 10 3 7 6 16 12 8 13 17 11 400 431 010 043 022 000 020 000 000 000 000 300 402 000 15 003 2 004 S.K0ŞV SAAT: 17.»» AGR.ARAPLAR HA1SD.-15 14MM. klH IJ50.000.000 1. Yırdıbık ••• 2. Ça>gBzeii 3. Mötişcın •••* 4. Berdan *• 5. A)ba>7Di 6. Bcnlihtn 7. Emrtbey 8.Sambej * 9. Kûçikçuur lO.BcdJrhaııl ll.TtnUnı 12.Lwentti) U.Mtfikl ' 14. Birtan 1 63 AJOıldız 61 Ş.Gökçe 51i A-Kıyı 55 S.Akdı 54i ,Akın 54i S.Yıldınm 54 Tıoay 53 M.Bıyrım 52i B.Gökçe 49i D^a> 47i T.B»ğcı 49i B.Çettil 46i Ö.Kaya 47 R.M«Mv 12 9 5 I 8 13 3 6 2 10 144 202 104 004 001 000 024 000 000 040 000 000 300 000 TAHMİNLER 1. KOŞU: F: Aydar(3). P Inşallah 1 (1), PP: Alp (2). 2. KOŞU: F: Cangeri (5), P: Mehmetbeyli (9), PP: Yağmur 15 (1), S: RüzgarTu- luy (7). 3. KOŞU: F: Giuliano (2), P: Sesilya (8). PP: Capone (1), S: Kavıar (3). 4. KOŞU: F: Fiyaka 2 (1). P: Shoow (8), PP: Ecemtay (6), SS Marufbey (2). 5. KOŞU: F: Ertürk (2), P: Kamikaze (3), PP: BlackSea(l). S: Mükremin Abi (4). 6. KOŞU: F: Shıntng lmage (7). P: Gold- en Eye (3), PP: Bikem (2). S: Baylite (1). 7. KOŞU: F: Starhan (16), B Perestroika (5), PP: Gökalp (3). S: Gazneli (6), SS: Tos Tos Turan (11). 8. KOŞU: F: Berdan (4), P: Çaygüzeli(2), PP: Albayım (5), S: Küçükçınar (9). OTORİTELERİN CÖRÜŞLERİ Burhan Dalgıç Gürkan Vidinli Yaşar Atikler 8-3-2-4 2-8 8-1-3-2-4 1 8-1-2-3-6 1-8-3 2-1-4-8-5 1-3-2-4-5 1-4-3-2 7-3 3-7 7-3 3-8-16 3-5-8-6-16 4-1-7-5 7-13-11-9
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog