Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 MART 1997 PERŞEMBE 14 KÜLTÜR 9. Ankara Uluslararası Film Festivali yann akşam Kızılırmak Sineması'ndaki açılış töreniyle başlıyor Ankara'yaANKAR.4(CumhuriyetBûn»u)-Çan- kaya Belediyesi ve Dünya Kitle tletişi- mi Araşnrma Vakfi'nın organizasyonu ile düzenlenen 9. Ankara Uluslararası Film Festivali (AUFF) başlıyor. Yann akşam Kızılırmak Sineması'nda saat 20.00'de gerçekleştirilecek açılış töreninde 9 ödül verilecek. Açılış fîlmi olarak 1995 Is- panya yapımı, Isabel Coiıet'nın yönetti- ği 'Sana Asla Anlaünadığım Şeyter' ad- lı filmın gösterimı gerçekleştirilecek. Festivalde, 14'ü ulusal uzım film, 62'si ulusal kısa film, 25'i ulusal belgesel film ve 47'si uluslararası kısa canlandırma fîlmleri dalmda olmak üzere toplam 148 yapıt yanşacak. Yanşmadışı bölümlerde, ulusal kısa fılmler bölümünde 13, Türk kısa film tarihinden bölümünde 15, kısa sınır tanımaz fılmler bölümünde 21, dün- yayabsa birbakış bölümünde 54 ve dün- ya sınemasından örnekler bölümünde 36 olmak üzere toplam 139 film gösterile- cek. 9. AUFF'nin biletli gösterimlen Kızı- lırmak. Kavaklıdere ve Büyülü Fener si- nemalannda. biletsız gösterimlen de Al- man Kültür Merkezi, Fransız Kültür Mer- kezi, Türk-lngıliz Dostluk Derneği ve Türk-Amerikan Derneği'nde yapılacak. Dünya Kitle lletişimi Araştırma Vak- fı Başkanı Mahmut Tali Öngören, AUFF'nin tamamen amatör bir ruhla ha- zırlandığmı vurguladı. Kültür Bakanlı- ğı'nın AUFF'yi destekleyen kurumlar arasında bulunup bulunmadığına ilişkin sorulan yanıtlayan Öngören, başlangi- cından bu yana AUFF'yi destekleyen ba- kanlığın, bu yıl uzun süre ilgısiz kaldı- ğını, son anda da 300 milyon liralık bır yardım yapmaya karar verdiğini bildir- di. Bu rakamın, başkentin adıyla anılan önemli bir uluslararası kültür etkinliğini küçümsemek anlamına geldiğini söyle- yen Öngören, yardımı alıp almamaya he- nüz karar vermedıklennı kaydetti Çankaya Belediye Başkanı DoğanTaş- dden de kültürel körlüğün tek boyutlu in- sanlar yarattığını vurgulayarak toplum- sal özgürlükleri korumak için kültürel ve sanatsal etkinliklere önem verilmesi gerektiğinı söyledi. Taşdelen, "Ankara- hlan sanatınvekültürün banş ve kardeş- lik bahçesine davet ediyoruz" dedi. Uluslararası festivale destek veren ku- ruluşlar arasında Çankaya Belediyesi, Marnak Belediyesi, Mülkiyelıler Birliği, Renault Mais, Ziraat Bankası, Yapı Kre- di Bankası, Halkbank, Türkiye fş Ban- kası, Garanti Bankası, Piyale, UPS, Ne- va Palas, Sevgi Hastanesi, THY, Ingiliz Hava Yollan, Oda Yapım, Top Avenue, Toshiba. Varan ve Topraksu kuruluşlan yer alıyor. Prof. DT. OğuzOnaranbaşkanlığında- ki yürütme kurulu tarafından hazırhkla- n tamamlanan festivalin bu akşam, saat 20.00'de Kızılırmak Sineması'ndaki açı- lış töreninde, festival yürütme kurulu ta- rafından belirlenen 9 ödül sahibine de ödülleri verilecek. 9 ödül sahiplerine verilecek a Ariz Nesin Emek ÖdüUeri" bu yıl sı- nema yönetmeni Memduh Ün ile yazar- senarist Osman Şahin'e verilecek. "Ant- rakfve a MiInyetSanat"dergilerine, si- nema sanatına yaptıklan katkılar nede- niyle a Khte İletişim ÖdüflerT venlecek. 10. Ankara Uluslararası Film Festivali afışini belirlemek üzere yapılan yanş- mada birincilik ödülünü kazanan Sinem Akça ile mansıyon kazanan Ozgür AB- cin, Tamer Atik ve Tolga Çetikkan'a da ödülleri verilecek. Festival kapsarrunda düzenlenen ser- gilerden ilki, fotoğraf sanatçısı tbrahim DemireTın "Sinemayı Yazanlar"adh fo- toğraf sergısı olacak. Sergı 15 mart gü- nü saat 18.00'de. Galen Sanat Yapım'da açılacak. 10. AUFF'nin afiş yanşması- na katılan eserlerden oluşan sergi de ay- nı galeride görülebilecek. Sinema sanat- çısı Ahmet Uluçay'ın "Köyde film nasıl çekffir" sorusuna yanıt veren "Binbir Ge- ceden Kaçınlnuşür" adlı sergisi, Kızı- lırmak Sineması gırişinde 16 Mart Pazar günü saat 18.00'de açılacak. TRT kame- ramanlanmn "Kamera Arkası Fotoğraf- b n " adb sergısi, Kavaklıdere Sineması girişinde 17 Mart Pazartesi günü saat 18.00'den itibaren sergilenmeye başla- nacak. Sinema yazan Burçak Evren'in arşıvinden seçilen fotoğraflardan oluşan "SinemadaKadın" adlı sergi Mt-GE Art Sandt Galensi "nde 18 Mart Salı günü sa- atl 8.00'de açılacak. Yanşmalar Çankaya Belediyest'nin "En İyi Tûrk FümTne 900 milyon lira, "Seçfciler Ku- rulu Özel Ödülü"ne de 650 milyon lıra para ödülü vereceğı Ulusal Uzun Film Ya- nşması'na 13 film aday oldu. Seçici ku- rulda CevatÇapan, AtillaDorsaylşılÖz- gentürk. Osman Şahin ve Oğuzhan Ter- can'nın bulunduğu yanşmaya şu fılmler katıldı: "Mum Kokulu Kadınlar" lrfan T5- znm, "Akrebin Yolculuğu" Ömer Ka- vur, "Sen de Gitme" Tnnç Başaran. "Işıklar Sönmesin" ReisÇelik. "Holly- wood Kaçaklan" Muammer Özer, "Ek- mek" Faflt Ahme* Akmcı, "Dırajen" Şa- hin Gök, "TabuttaRövasata" DervişZa- im, "Deniz Bekliyordu" Sunar Kural Ayruna, "Bir Erkeğin Anatomisi" Ya- vuzÖzkan, "tntihann El Kitabı" Erbil Altınay, "Ali" CetnalŞan, "KışÇiçeği" KadirSözen. Ulusal Kısa Film Yanşması Dramatık vıdeo bölümünde 34, deney- sel vıdeo bölümünde 19, canlandırma bölümünde de 9 olmak üzere toplam 62 yapıtın katilacağı Ulusal Kısa Film Ya- nşması'nın seçicilerkurulundaBehiç Ak, Bülent Berkmao, Pembe BehçetoğuÜan, Cumhur Canbazoğlu ve lsa Çeiikbulu- nuyor. Çankaya Belediyesi, yanşmanın herdahnda binncilere 250 müyon lira ol- mak üzere toplam 750'şer milyon lira ödül verecek. Ulusal Belgesel Film Yanşması Bu yıl 25 fılmin katıldıgı Ulusal Bel- gesel Film Yanşmasrnın seçicilerkuru- lunda Egemen BaykaL Bülent Çaph, Kez- ban Güleryüz,ÇetinOner ve Onder Şen- yapıh yer alıyor. Çankaya Belediyesi bi- rinciye 300 milyon, ikinciye 250 milyon ve üçüncüye 200 milyon lira ödül vere- cek. 15 ülkeden 47 sanatcının kaüldığı Ulus- lararası Kısa Canlandırma Filmleri Ya- nşmasrnda eserler 17-18 mart günlerin- de Fransız Kültür Merkezi'nde gösten- lecek. Yanşmanın seçıcı kurulunda, Ital- ya'dan Vincenzo Gioanola, Bulgaris- tan'dan Boryana Matteeva-Peneva, Ingil- tere'den Barry JC Purves, Almanya'dan Lyuba Medekova-Kleın ve Türkiye'den Prof DT. Oğuz Onaran yer alıyor. Yanşma dışı izlenceler Yurtdışında yaşayan Türkiye kökenli yönetmenlenn kısa ve belgesel filmlerin- den oluşan "Kısa Sınır Tanımaz Fum- ler" bölümünde yer alan yapıtlar, 18-20 mart günlen arasında Alman Kültür Mer- kezi'nde izlenebilecek. Yurtdışında ya- şayan smemacılann katılacağı bir "Fo- rum" da yapılacak. Forum, 19 Mart Çar- şamba günü, saat 14.30'da Türk-Ameri- kan Derneğı'nde başlayacak. Türk kısa film tarihinden önemli örneklerin göste- rileceği "Türk Kısa Film Tarihinden" bölümünde, 15 film yer alıyor. "Dünyaya Kısa Bir Bakış" bölümün- de 7'sı Türİayeii. 47'sı yabancı yönetmen- lere ait 54 film gösterilecek. "Dünya Staemasından Örnekler'' bö- lümünde. 11 İspanyol. 10 ttalyan, 9 Fran- sız, 3 Ingiliz, 2 Macar, 1 Bulgar ve 1 Bre- zilya filmi gösterilecek. 27 Mart'ta açılacak Uygarlığa, barışa açılan bir sahne Kültür Servisi - tstanbul, yeni bir sahneye kavuşuyor. Rutkav Aziz'in sözcülüğünüyaptığı Sahne Foks, Şişli Bomonti'de 27 Mart Dünya Tiyatro- lar Günü'nde açılacak. 'Uygarhğa, güzelHğe, bartsa açılan a>dınlık pen- cere' söylemıyle kurulan Sahne Foks'un amacı; uygarlığı, insanoğ- lu'nun yaşama katkısını ve toplum- sal banşı yaşamak. Ankara Sanat Tıyatrosu. halen sah- nelenmekte olan Metin Balav ın 'tna- dma Yaşamak', Stanislav Straitev'in 'Otobüs 1 ve Yeşün Dormanın 'Kar- deş Sofrası' adlı oyunlannı önumüz- dekı aylarda sahnelemeyi hedefliyor. Aynca Tıyatro Oyunevi, A>"?eSelen'in yazdığı 'BirAvuçHayvanMa>"van' ad- lı çocuklara yönelik gölge oyunu ile Jean Genet'nin 'fflzmetçaer' ve Franz Kafka'nın metinlerinden deTİenen 'Ceza Kolonisi'nde' adlı oyunlan ni- san ayından başlayarak Sahne Foks'ta sergileyecek. Aynca, Sahne Foks'ta konuktiyat- rolar ile çocuk ve gençlik tiyatrolan- nın yanı sıra, modern dans gösterile- ri, konserler, söyleşiler,sinema film- leri, yaşayan şairlerimizin adına dû- zenlenecekşürmatineleri, sergilerve müzayedeler yer alacak. 26-27 nisan tarihlerinde Rutkay Aziz'inj tlhan Selçukun 'Düşünüyorum Oyleyse Vurun' adlı yapıtmdan derleyerek oluşturduğu tiyatro yorumu, halka açık ücretsiz bir prova niteliğınde ser- gilenecek. Sahne Foks'ta aynca Tom- bak Dergisi'nin işbirliğiyle sergi ve müzayedeler düzenlenecek ve Boyut Yayınlan'nın tiyatro dizisinden olu- şan bir kitabevi de yer alacak. Etkinliklerini 27 Mart Dünya Tryat- rolar Günü'nde başlatacak olan Sah- ne Foks'ta açılış günü saat 15. OO'te Rutkay Aziz, Ayla Algan,MahirGün- şıray. Kenan Işık. Macit Koper'in ka- tılacağı bir söyleşı düzenlenecek. Ay- nı gün Mengü Ertel'in tiyatro afışle- rinden oluşan bir sergisi de açılacak. A>TU gece 20.30'daTımurSelçuk 'Ti- yatro Şarkılan' başhklı bir konser verecek. 31 mart akşamı ıse saat 19. 00'da gerçekleştirilecek konsere Fü- sun Alpakm, Tolga Sevhn,GülTekin- don ve Firdevs Burçldn'den oluşan Linos Quartet kanlacak. Sahne Foks'ta mart ve nisan aylannda Çetin \ltan, Ahmet Ahan, Kemal Sunal ve Müj- datGezen'in katılacağı söyleşiler ger- çekleştirilecek. Peter Greenavvay, 16. Uluslararası îstanbul Film Festivali'nin konuğu olarak îstanbul'a geliyor 'Mega-sinema oluşturmakistiyorum'Kühür Servisi-Onlü îngiliz yö- netmen-ressam ftter Greenaw«y, bugüne dek yalnızca fılmlenyle konukolduğuUluslararası Îstanbul Film Festivali'ne katılacak. Gre- enavvay, festrval çerçevesinde bir konferans verecek ve birsergı aça- cak. "ÖMI Gösteri: Peter Greena- *ray" bölümünde sunulacak olan '^riaıdaBoğulmak/Dramınıgby Nmnbers" adlı filminin de göste- rimine katılacak olan ünlü yönet- men, 10-14 nisan tarihlennde bu- lunacagı Istanbul'da, ressam yanı- nı ve kolaj merakmı bu kez izleyi- cilere dolaysız olarak da gösterecek. 29 mart -13 nisan tanhlen arasın- da Maya Beyoğlu Plastık Sanatlar Merkezi'nde (îstiklal Cad 140/20 Halep Iş Hanı Kat: 2 Beyoğlu) dü- zenlenecek olan Peter Greenavvay resimsergisinde toplam 54parçare- sün, çizim vekolaj yeralıyor. Fibn- lerini tasarlarken ön hazırlıkaşama- sında yaptığı çalışmalardanoluşan bu serginın yanı sıra, ressam-yönet- men, 11 nisan cuma günü saat 11.30'da The Marmara Oteli'nde plastik sanatlar ve sinemanın etki- leşimi üzenne bir söyleşı yapacak. Şu sıralar smemalarda "ThePi- tow Book" (Tual Bedenler) başhk- lı yeni filmi gösterilen Peter Gre- enavvay. The European Magazine dergisine, Ispanya'da açacağı ser- gınin yanı sıra günümüzde sinema sanatına ilişkin görüşlerini yazmış. Greenavvay'egöre sinema, hızlı bir değişim geçiriyor.. 'Sinema arnk değişmeB' Yıllar ıçinde eksantrık fılmlere imzaatanbiryönetmenolarak ufak çaph bir şöhretım oldu. Avrupa'da şusıralar gösterime giren 'The Pil- lovv Book'dabufılmlerden farklı de- ğil. Film, vücuduna yazı yazdıra- rak duygusal ve cinsel hazza ula- şan genç birJapon kadınınınöykü- sünü anlatıyor. Kadm, zaman için- de, âşıklannı iyi kaligrafı yazabil- dikleri için mi yoksa, kaligrafı ya- zarlannı, iyi âşıklar olduklan için mı seçtiğini bılemez oluyor. Bu tür çelişkili ikilemler, hem sinemada, hem sinema dışında il- gimi çekıyor. Sinema hâlâ insanm hayal gücünü besleyebiliyor mu? Yoksa bizler, hayal gücümüzle si- nemayı mı tatmin etmeyeçalışıyo- ruz? Eğer böyle bir tatmin söz ko- nusu değilse, sinemanın arbk değiş- mesi gerekiyor. Üstelik hemen. Bana kalırsa, bu tür bir değişim zaten yaşanmaya başlandı. Ben bu değişimin daha çabuk olması için elimden gelenı yapmak istiyorum. 'nlü Îngiliz yönetmen-ressam Peter Greenavvay, festivalde "Sayüarda Boğulmak" filminin gösterimine katılacak, bir konferans verecek ve bir sergi açacak. Bir tür mega-sinema oluşturmaya çahşan sanatcının bu alanda gerçekleştirdiği son deney, kaynağını Ikarus mitinden alıyor ve Barselona'daki Joan Miro Vakfi'nda sergilenecek. Uçmaya ve suya tutkusu olan Greenavvay, serginin 'kişisel uçuş' gibi olanaksız düş peşinde koşan ve Ikarus tnitine gûnûmüz penceresinden bakan bir deney sayılabileceğini belirtiyor. Bunun biryolu da sinemaya ba- kış açımızı değiştirmektir. Son beş yıl içinde sinemayı sinema salon- larmdan çıkanp sokaklara ve genel- de fîlm gösterilmeyen mekânlarata- şımaya çalıştım. Sinemayı pek çok kez sanat galenlenne soktum. Ben izleyıcmin. sinema yapıtını kokla- mak, yapıta dokuninak istediğine inanıyorum. Bir yapıt, izleyıcinin kendi zamanı içinde araştınlmalı, tüketilmeli. Yapıtm izleyicinin önü- ne konması yeterli değil. O yapıt, izleyiciyi çepeçevre sannalı. Artık izleyici karanlıksalonlarda edilgen bir konumda oturmak ıstemiyor, önündeki yapıtla iletişim kurmak istiyor. İzleyici, karşılıklı biretkin- liğm peşinde. Bence artıkizleyıcinin dahakar- maşık beğerulen var ve pek çoğu Kazablanka sendromu yaşamak- tan artık hoşnut değil - bir sinema salonun karanlığında oturup, yal- nızca ikiboyudubirpetdedebelli ka- rakterler ve sonubelli öykülerle za- man geçirmek ıstemiyor artık. Bu beklentılenn ışığında, bırtür mega-sinema oluşturmaya çalışı- yorum. Bu alanda gerçekleşurdiğirn son deney, kaynağını Ikarus mitin- den alıyor ve Barselona'daki Joan Mıro Vakfi'nda sergilenecek. Bundan yaklaşık 3 bın yıl önce, Girit Adası'ndaki mahkûmiyetin- den sıkılan zanaatkâr Dedatus,kuş- tüyü ve balmumundan bıri kendi- ne bıri oğlu tkarus'a iki çıft kanat yapmış. Oğluna, güneş kuştüyleri- ni yakmasın diye çok yüksekten uçmamasını. kanatlanna sıçrayan sular kanatlannı ağırlastınr dıye çok alçaktan da uçmamasını öğüt- lemiş. Ama Ikarus, özgürlüğün do- yulmaz tadına duyduğu heyecanla yüksekten uçmuş, güneş kanatlann- daki balmumunuentmiş ve îkarus kendini Ege Denizı'nin derinlikle- rindebulmuş. Uçmaya ve suya tutkusu Benım uçmaya ve suya olan tut- kum, filmlenme seçüğirn başlıklar- dan dabellidir Sayılarda Boğulmak, 26Banyo. SemeNehri'ndeÖlüm... Barselona'da, bırakıyorum bu tut- ku açığa çıksın. tkarus'un, uçmak deyınce akla gelen ilk başan, ama aynı zaman- da ilk kaza oluşu ilgimı çekiyor. Ikarus, kişisel uçuşlann bir simge- si gibi. Öyle ki her çağda, her kül- türün peşinde koştuğu bir düş bu. Ikarus'ta, Leonardo'nun umut- lannı, Montgotfier'nin balon dene- yimlerini, Wright Kardeşler'in, Bleriot'nun, Lindbergh'in, Amy Johnson'un ve Gagarin'ın başan- lan yazılıdır Onda, Eyfel Kule- si'ndenkendi diktiği kanatlı ceket- le atiayanVıyanalı terzi Richgekk'in faciası, korkunç uçak kazalannda ölen Glenn Miller ve Baddy Hofly'nin yazgılan dasaklıdır. Uç- mak, son derece kibirli bir arzu- dur; bir kere asla gereğince tatmin edilemeyecek bir tutkudur, çünkü uçabilmemizi sağlayan uçaklar, he- liİcopterler, rokeüer, paraşüüervshep mekanikrırve enınde sonunda top- rağa ınmek durumundadır. Bizim arzulanmızı süsleyen, kişisel uçuş- lardır. Omuzlanmızdaki, bilekle- nmizdeki kanatlardır. Bir kırlan- gıç, bir albatros gibi uçabılmek, yerçekimine meydan okumak, gök- yüzünde yüzebılmek... Evimizin içinde bır odadan ötekine ucabıl- mek. güneşli bir günde Paris'ten NevvYork'auçabılmek, lObinmet- reye çıkıp sonra yavaş yavaş deni- ze doğru alcalmak... Amabu olanaksız. Aslaolmaya- cak. Bu, asla gerçekleşmeyeceğini bildiğimız bir hayal, ama hayalini kurmaktan yıne de vazgeçmıyo- ruz. Sinemanın da uzun zamandır bellibaşlı takıntilanndanbıribu: Ör- nekse, Tarzan, Süpermen, Flash Gordon, Batman... Sinema,bunuhi- lelerle başanyor. Uçan kişi olduğu gibi dumyor, kamera sayesınde dün- ya çevresinde dönüyor. Biz, hile is- temiyoruz. Uçmak istıyoruz. 'Kişisel uçuş' peşinde Barselona'daki sergı, bu olanak- sız hayal peşinde koşan ve tkarus mitinegünümüzpenceresindenba- kan birdeney sayılabılir. tkarus na- sıl biradamdı? Güçlü, kaslı bir vü- cudumuvardı, yoksa havadatüy gi- bi uçuşan sıska bırisi mıydi? Ne tür kuştüyleri vardı kanatlannda? Sular soğuk muydu Ege Denizi'ne düştüğünde? Sergide Ikarus mitinı yaşatan 30 adet enstalasyon için sinemadan metin, ışık, ses, hareket ve mizan- sen kullandım. Sergide su var, de- niz fenerleri var, balmumu, kuş- tüyleri... Ve tkarus'un öbnemiş ola- bileceği yolundaki ıyimser inan- cımla,belki6Mart-25Mayısl997 tarihleri arasında, Girit'ten IÖ 1003 'te yola çıknktan 3 binyıl son- ra Barselona'dan geçerdıye bır ufak havameydanı da kurdum. IŞHJ)AK VE YELPAZE ATtLLA BtRKtYE 'Âşık mı Furuğ?' Evin içinde gecenin sessizliği. Şiir krtaplanmın ara- sınadüşmüşüm; bir kitabı anyorum; birdenbireak- lıma düşen bir kitabı. Adı dilimin ucunda; şairinin adı ise, yıllardır yüreğimde. Kitabın kapağı, yayınevi, çevirmenleri, kitapla il- gili daha önce yazdığım yazı, yazının çıktığı dergi, hepsi aklımda. Hatta Onat'ın, evet şairi gibi neya- zık ki aramızda olmayan Onat'ın, ki kitaba o güze- lim Türkçesiyle katkıda bulunmuştu, "Büroya gel de, imzalıyım" sözleri dün gibi aklımda. Gecenin sessizliğinde kitabı, şiir kitaplanmın bu- lunduğu raflarda bulamıyorum. Şiirkitaplannıyeniden mi "düzenlemeliyim'l Bir düzen içindeler aslında, düzenlerini belli etmeyen bir düzen. Nevar ki, alırup okundukça, yerlerine kon- mamış, benim düzenim giderek istencimin dışın- da, onlann kendi düzenine dönüşmüş. Belki de şiir kitaplannın bulunduğu raflar böyle olmalı. Çoklan gibi ben de kitaplıktaki tüm kitapla- n biliyorum. Bazısını kitabın adıyla, bazısını yaza- nn adıyla, bazısını da konusuyla... Sonunda kitabı buluyorum. Yüreği yanık Farsça- nın şairi Furuğ'un Türkçedekı ilk kitabı bu: Sonsuz Günbatımı. Kitabı Onat Kutlar ile Iranlı yazar Celal Hosrov- şahi birlikte çevirmiş. Onat'ın o kendine özgü du- yarlığıyla kaleme aldığı dokunaklı ve "şiirsd" bir "Su- nu"su da var, kitabın başında. Furuğ'un yaşamına ilişkin bu yazıyı yeniden okuyorum. Onat, arkadaşı Celal ile öğrencilik yıllannda san- dalla bir Boğaz gezintisi sırasında nasıl Farsça şi- irler okuduğunu; Celal'in Doğu şiirinden söz açıl- dığında konuyu hep Furuğ'a getirdiğinı ve onu sev- diğini, öykülerinin "b/r aşk öyküsû" olduğunu ya- zıyor. Furuğ, çağdaş Iran şıirinin önde gelen şairlerin- den. Şıırterı Şah dönemınde. baskıya karşı elden ele dolaşmış. özgür genç bir kadm ve "âşık": "Ve aşktan benim tüm yaralanm Aşktan aşktan aşktan!" Ya da Onat'ın Celal'e sorduğu gibi: "Âşık mı Fu- ruğ?" Evet, genç bir kadm olarak da kalıyor! Bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiriyor; ama kim bilebilir... Celal Hosrovşahi, yıllar sonra karşı- laştıklannda Onat'a bunu şöyle anlatıyor: "öldû. Furuğ. 1968'de. Henüz otuz iki yaşın- dayken. Bir araba kazasında. Başını kaidınmın kı- yısına vurdu ve oracıkta bir kuş gibi öldü. Son kez gördüğümde uyuyor gibiydi..." Furuğ birden nereden mi geldi aklıma; Türkçe- deki ikınci şiir kitabı yeni çıktı. Yapı Kredi Yayınla- n'ndan ve Cavit Mukaddes in çevirisiyle: Sadece Ses Kalıcıdır. Kitapçrya girdiğimde; yüzlerce kitabın arasından hemen gözüme ilişen kitap olmuştu o gün. Bu kü- çük "boylu" kitabın üzerindeki Furuğ'un adını gö- rür görmez çarpılmam çok doğaldı. Kitapçıdaki tek kitabı hemen satın almam kadar doğaldı. Şaıhığinin yanı sıra sinema ve tiyatro ala- nında oyuncu ve yönetmen olarak da çalışan Fu- ruğ'un, bu kitapta 1934 doğumlu olduğu ve 1967'de öldüğü yazılı... Onat Kutlar o sözünü ettiğim "sunu" yazısında Furuğ'un şiiri için şöyle diyor: "Furuğ'un... şiirleri genellikle ölçûsüz, uyaksız olduğu halde, dilin müzikalrtesi nedeniyle aruz vez- ninde şiirler dinlemiş gibi oluyorsunuz. Ama öyle sanıyorum kiIranlı şiir okurtan, benim çeviriden son- ra aldığım ganp tadı şiiri okurken ya da dinlerken alıhar. Bu tat, tıpkı NâzımVn kimi rubaileri gibi hem eskiyi hem yeniyi, hem Doğu'yu hem Batı'yı aynı anda içinde taşır. Geçmişin diliyle gelen gelece- ğin sezgisi." Furuğ'un ştirterini okudunuz mu? Sadece Ses Ka- lıcıdır;Jou yüreği yanık Farsça'nın şairini birazcık ol- sa da tanımanız için bir olanak. Onun hüzünlü dizeleri var bu kitapta; ancak ta- nımı biraz güç bir hüzün bu. Biraz Doğu'ya, biraz kadına özgü. Furuğ'un dizeleri yalin bir anlatımın yapıtaşlan; ardında denn anlamlann olduğu yapı- taşlan. Sadece Ses Kalıcıdır, yeni çıkan kitaplar arasın- da gözü kapalı önerilecek bir kitap. Furuğ'un dize- leriyle tanışın: "Artık içimi ısıtmıyorsun Aşk Ey donmuş güneş Gönlüm ümitsizlik çölü Yorgunum, aşktan yorgun." BUGUN • CRR'de saat 19.30'da 'Fine Art Dörtlüsü'nün konseri izlenebilir.(232 98 30) • tDOB'de R. Rodgers/ O. Hammerstain U'nın 'Kral ve Ben' adlı yapıtı izlenebilir. • AKSANAT'ta saat 12 30'da video'dan Herbie HancockTrio 'Hurricane' caz konseri ve saat 18.30, 19.15 ve 20.00'de Hacer Karanlık 'tlkbahar'da Fas\ Yûksel Ersertel 'Sonbaharda Mısır' başhklı dia gösterisı ızlenebilir.(252 35 00) • GÖÇERLER FOTOĞRAF KULÜBÜ'nde saat 19.30'da, Şadiye Çetintaş, Gültekin Tetik, Nur Uslu, YüdB Üçok, Sevil Üzrek ve Işd Yıknnm'ın fotoğraflannın yer aldığı 'Hasankeyf Yaşaülmah' başhklı dia gösterisi izlenebilir.(414 44 74) • İSTANBUL ÜISTVERSrTESI Fotoğraf Kulübü'nde saat 16.00'da, Gültekin Çizgen'in katıldıgı 'lnsanhk Aflesi' ve Guilin' başlıklı diapanorama izlenebilir. (512 84 48) " • İSTANBUL'DA BERLİN Bertolt Brecht etkinlikleri kapsamında 'Gelenek ve Yeniden Başlama 1989'dan sonra Berttner Ensemble' başhklı panel saat 19.30'da AKM Oda Tiyatrosu'nda izlenebilir tZMİR KİTAP FUARI^NDA BUGÜN • 12.00-13.00: Edebıyatçılar Derneği'nin düzenlediği, 'AşJdya-Yabancılaşma, Aşk ve Direnç—' başlıklı söyleşinin konuğu Fergun ÖzellL • 13.00-14.00: Etki Yayıncılıkın düzenlediği, 'Turan Dursun ile Amlar' başlıklı söyleşinın konuğu Dinçer Sezgin. • 14.00-15.00: TÜYAP'm düzenlediği, Ya?ar Aksoy'un sunduğu 'Avnıpa'daki Türk Edebiyatı' başlıklı söyleşinin konuğu Yüksel Pazarkaya. • 15.00-16.30: Konak Belediyesi'nin düzenlediği 'Türk Şiirindeki Gelişmeler' başlıklı panele HUmi Yavuz \e Aydoğan Yavaşlı katılıyor. • 1630-18.00: Belge Yaymlan'nın düzenlediği, 'Sözlü ve Vanlı Edebiyat' başlıklı söyleşinin konuğu Mehmet Uzun. • 18.00-20^)0: Türk Yunan Dostluk Derneği'nin düzenlediği, Cengiz Bektaş'ın yönettiği 'Çevrenin Uluslararası Boyutu' başlıklı panele, Y. Mim. Salih Pekin, Kamil Saka, Nuri Ertan ve Bülent Baratah katılıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog