Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

1 3 MART1997 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 13 HAYVANLAR İSMA/L GLLGEÇ btcfieh http://www.ptortja«.tr/X« EHtiroafc poste Oem.SmOfimetMm.tT Tafc 0.212J12 05 05 fafce 0.212.512 44 97 Arkasındaki koduyla yerli Bozkurt! A dalet Bakanı Şevket Kazan, Kuran kurslannda nasıl şeriat yemini ettirildiğinin anlatıldığı 1 kitabı aramış taramış bulama- mış... 1973 yılında yayımlanan "Gerçek Bunaımdan Hak Yoluna" başlıklı kita- bı buhnak biryana kitabın yazan Dr. Ni- yazi Köymen'in varlığını bile tespit ederremiş... Hürriyet'te Emin Çölaşan yazdı; 1982de vefat eden Dr. Niyazi Köy- men'in nerede yaşadığını, neleryaptı- ğını ve şeriat yeminirti hangi kaynaktan bulduğunu... Ama Kazan bulamıyor. Bu arada bulunması kolay olsun di- ye "Kültür Bakanlığı Yayın Kodu"nu koymuşlar yerti çıkan bir kitaba... Kitabın arkasına koymuşlar 0316-2 numaralı kodunu. Bulamayanlara Kül- tür Bakanı Ismaîl Kahraman yardım- c\ olabilir! Kitabın adını, "yazar"ını ve yayıncı- sını vermiyorum... Kimilerinin yere göğe sığdıramadığı "Bozkurfun sığ bir taklidi! Hani şu In- giliz casusu Armstrong'un yazdığı ki- tap vardı ya işte onun gibi bir şey. Ka- pağınr açar açmaz kitaptan bir uşaklık kokusu sızıyor "Makedonya'da Müslüman, Hıristi- yan, Yahudi dinlerine mensup toplu- luklar olduğu gibi Türk, Yunan, Ulah, Slav ve Arnavut ırkının birleşmesinden meydana gelenler bu bölgenin nüfusu- nu oluşturmaktaydılar. Makedonyaas- lında, Osmanlı Imparatorluğu içerisin- deki çeşitii milletlerin kanşıp kaynaştık- lan Anadolu'daki Osmanlı Türklerin- den farklı, kendine özgü tarzda yaşa- yrşlann süregeldiği bir yerdi. Mustafa Kemal'in doğduğu seneler, Slavlarla Yunanlılann, Türklere karşı ayaklandık- lan bir kargaşa ytlıydı. Rumeli'nin tama- mını oluşturan çeşitii mozaikJerin kav- SESSÎZSEDASIZ NURİKURTCEBE C&cĞGÜZEL. BDfyoBSUNUZ. galar ve isyanlaria birbirlerinden kopa- rak dağıldıkları zamanlar, bu yıllara rastlamaktadır. Bu anlattığımız yerler Makedonya olduğuna göre, buralarda doğan Mustafa Kemal de bir 'Make- donyalı'ydı. Selanik'te Müslüman bir Osmanlı olarak doğduğu halde, Mustafa Ke- mal'in görünümü alışılagelmiş Türk ti- pine benzemez. Makedonyalılann bir- çoklannda olduğu gibi Arnavut ya da Slav kanşımı olup olmadığı iddiadan öteye geçmemiştir. Böylesine kanşık bir çağda dünyaya gelen bir insanın ana ve babasından önceki ırkı araştor- mak boş bir durum olsa gerek.' Baştan aşağı "boş"larla doldurul- muş Atatürfc'e yönelik yeni bir karala- ma daha... "Bozkurt" meraklılan arkasındaki ko- duyla bulabiliıi Bulamayanlara ismail Kahraman yardımcı olacaktır... Saygın'ın ağa ileden sorumlu DYP'li Devlet Bakanı Iştlay Saygın, teJevizyondaki şovu nedeniyie "sanatçı" Hülya Avşar'a "soytan" dedi... Tepki aldı. Meğer eskiden beri böyte saygısızca konuşurmuş Saygın ama bu denli tepki almamış hiç. Arkadaşımız yüksek mimar Oktay Ekinci yedi yıl kadar öncesini anımsattı: "Işılay Saygın milletvekiliydi, yagmacılann işine yarayacak bir imar yasası teklifi hazırianmıştı. Mimariar Odası olarak kapsamlı bir rapor hazıriadık, karşı çıktık. Eski bir beledrye başkanı ve mimar olan Işılay Saygın'ın böyle bir teklife imza atmasını doğru bulmadığımızj açıkladık. Saygın, Mimariar Odası'na şu yanrtJ vermişti: - Onlar kereste gibidir, anlamazlar." Saygın'ın Avşar'a soytan demesi pek o kadar önemli değil. Önemli olan milletvekili iken kereste diyerek bakan yap/lmas<! A L Ciha A F O Cihan Demirci'denT\ R İ Z M A L A İ V Mars'ta hayat vardfr... Yeter ki ınsan yaşamasını bilsın! Adalet Teşkilaünı Güçlendinme Vakfı'mn makbuzlan A dalet Bakanlığı Hukuk Işleri Genel Müdürü Faruk Bal, Adalet Teşkilatını Güçlendir- me Vakfı yönetim kurulu üye- si sıfatıyla, 92 bin liralık makbuzlaria toplanan 150 liralık bağış konusunda açıklama yaptı: "Adli sicil hizmeti için vakfımız92 bin lira ücret almakta iken hizmet maliyeti ve haberleşme ücretlerinin artması se- bebiyle; adli sicil hizmeti ücreti 1 Ocak 1997'den itibaren 140 bin liraya çıka- nlmış olup Adalet Teşkilatını Güçlendir- me Fonu için alınacak 10 bin lira ile bir- likte adli sicil hizmeti için toplam 150 bin lira ücret alınmaktadır. Vakfımız 17 Aralık 1996 gün ve 76 sayılı karan ile de 859 il ve ilçe merkesinde mevcut olan makbuz stoğunun kullanılabilme- si için israftan kaçınılması düşüncesi ile elde bulunan makbuzlann Cumhuriyet Başsavcılıklannca oluşturulacak bir komisyon tarafından mevcut makbuz- lann üzerindeki 92 bin lira ibaresi çizi- lerek veya kaşelenerek 140 bin lira ola- rak düzeltilip kullanılması uygun görül- müştür. Vakıf yönetim kurulu karan ge- nelge ile tüm teşkilata duyurulmuştur. Uygulama vakıf yönetim kurulu karan ve bu genelge esasları dahilindedir. Aynca her ay kullanılan makbuz sıra numaralan gönderilen para miktan ile vakrfmerkez muhasebe biriminde mu- kayese edilerek kayıtlara intikal ertiril- mekte oiup bugüne kadar herhangi bir suiistimale de rastlanılmamıştır." C U M H U R İ Y E T 0 K U R U R I C U M O K ' L H Kriln'den Tekirdağ'a Cumok'lar televizyon çalışmasmda c umok'lar şu sıralar televizyon kurma çalışmalarına ağırlık verdi... Köln'den Tekirdağ'a kadar Cumok'lardan gelen haberler, çalışmalann olumlu yönde geliştiğini gösteriyor. Ve Cumok'lar Izrair Izmir Cumok bildiriyon "Bir Işık Bir Cumhuriyet kampanya- mıza Dr. Oya Eroğlu 1.8 milyon liray- la katıldı ve gazetenin bir ay boyunca Buca'daki Hukuk Fakültesi Kütüpha- nesi'ne bırakılmasını istedi; gazete al- ması için parayi öğrenci Mehmet AJi Avcık'a teslim ettik. Kampanyamıza Balçova ADD ve Mahir Karaman da 1.8'er milyon liray- la destek verdi; bir ay süreyle Balço- va'da Kafe Şen ile lleri Kıraathanesi'ne gazete bırakılıyor." bmirKarşıyaka Karşıyaka Cumok bildiriyor "15 Mart Cumartesi saat 15.00'te TÜYAP 2. Izmir Kitap Fuan'nda Karşı- yakalı Cumok şair Zübeyde Seven Turan'ı Gündoğan Yayınlan standın- daki imza gününde yalnız bırakmıyo- ruz. 16 Mart Pazar saat 15.00'te A.Ka- dir Bilgin'in şiir ve imza etkinliğj için Ege Sanat Merkezi'ndeyiz. 23 Mart Pazar saat 14.00'te Güzel- yalı'daki Konak Belediyesi Kültür Mer- kezi'nde yazar Muzaffer Izgü ile ya- pacağımız söyleşi ve imza etkinliğine tüm Izmirii Cumok'lan bekliyoruz; ge- lirken yanımızda Cumhuriyet gazetesi- ni unutmuyoruz." İzmjr/Konak Konak Cumok bildiriyor: "8 Mart'ta sabahın erken saatinde Konaklı bayan Cumok'lar olarak Li- montepe'deydik. Ellerimizde karanfiller ve karanfiller- le birlikte verilmek üzere hazırlanmış 'Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Cu- mok' mesajları. Güzei bir bahar gününde, yüreklerin- de ve beyinlerinde bahann sıcaklığını yaşayan bizler, bu sıcaklığı her çaldı- ğımız kapıda karşımıza çıkan Limonte- peli kadınlarla paylaştık. Karanfilleri verip, onlann hayret dc~ lu bakşlan altında günlerini kutlayıp, Cumhuriyet gazetesi okurlan olduğu- muzu söyledik. Sorulannı yanıtladık. Yanlanndan, yeniden birlikte olmak is- teği île aynldık. Aynı gün TÜYAP 2. Krtap Fuan'nda llhan Selçuk'u dinledik, 9 Mart'ta ise Mustafa Balbay'ın soyleşisine katıl- dık." Kuşada» Kuşadası Cumok'tan İsmail Dirim bildiriyor "Kuşadası Cumok olarak yabancı petrol şirketlerine karşı sürdürülen kampanya çerçevesinde Petrol Ofi- si'nden akaryakıt alınmasını karariaş- tırdık. Kuşadası'ndan sürgün edilen öğret- menlerle dayanışma amacıyla Eğitim- Sen'in önderliğinde 15 Mart'ta düzen- lenecek yemeğe katılma ve Atatürkçü öğretmen AJi Karlık'a destek çalışma- larına devam etme kararlan aldık." Mmnya/Köto Köln ve çevresi Cumok'tan Aykut Konuralp bi/diriyor: "Beş yeni arkadaşın katılımıyla üçüncü topfantımızı yaptık. Yeni katılan arkadaşlanmıza ilk top- lantımızda saptadığımız Istanbul'da başlatılan televizyon kurma girişimini destekleme amacımızı ve gelişmeleri aktardık. Istanbul'dan aldığımız televizyon kumna girişimi çalışmalannda ilerleme kaydedildiği haberi bizleri çok sevindir- di. Katıldığımız panellerde açtığımız 'Cumhuriyet' ve 'Cumok' sergilerinde bize iletilen şikâyetleri irdeledik. Gazetemizin yurtdışında özellikle Al- manya'da satışının yaygınlaştınlması yönünde neleryapılabileceğini konuş- tuk. Türkiyemizin geleceği konusunda yaptığımız söyleşi sonucunda ulaştı- ğımız iki noktanın altını kalın çizgilehe çizdik: 1) Sekiz yıllık temel eğitime, kayıtsız ve şartsız olarak zaman yitirilmeden geçilmesi. 2) Hukuk devleti olma nite- liğinin eksiksiz uygulanması. Dördüncü toplantımızı 16 Mart Pa- zar saat 11 .OO'de Köln, Richmodstr. 7'deki Almanya ADD Atatürk Kültür Merkezi'nde yapacağız." MMağ Tekirdağ Cumok bildiriyor "Birinci yaş günümüzü kutladık; son aylann belki de en anlamlı, sorumlu ve düzeyli toplantısını gerçekleştirdik. Mehmet Merdin'in duygulu konuş- masıyla açıldı toplantı. Geçen bir yıl özetlendi. Yapılanlar ve yapılamayan- lar değerlendirildi. _ Erol Geyran ve Prof.Dr. Coşkun Özdemir, tüm Cumok'lan televizyon konusunda bilgilendirdi. Türk halkının aîdatılmasını engelleyebilmek için tele- vizyon dünyasına ginme karan tüm dostlarca benimsendi ve desteklen- mesi karan alındı. Prof.Dr. Salih ÇeJik, Prof.Dr. Cemil Cangır, Prof.Dr. Selçuk Ann, Prof.Dr. Hayri Tok, Prof.Dr. Muhsin Topal, Prof.Dr. Servet Tekili, Prof.Dr. Hamit Altay söz aldı; Prof.Dr. Ahmet Sattık, Nezihe Araz, Necmettin Erdoğan, Gömeç Göçmen, Güneş Gürseler, Necdet Damar, Prof.Dr. ibrahim Ata- kişi, Prof.Dr. Sebahattin Öğün. Yük- sel Gûr aramızdaydı. 'Gün herkes için sorumluluk günü- dür' bilinciyle 1997 yılı, Türkiye'deki tüm ilerici, aydın, demokrat, insan hak- lanna saygılı, çağdaş ve Atatürkçü in- sanlann örgütlenmeleri ve tüm güçle- rini cumhuriyet ve demokrasi ortak paydasında birleştirmeleri yılı kabul edildi. ilhan Selçuk'un 'çalış, örgütlen, bir- leş, bütünleş, yaşamını koy bu amaca ve karanlığı yenilgiye uğrat' sözü bir il- ke olarak benimsendi. Üç saat süren toplantıdan sonra ye- meğe geçildi; saat 21.00'de 'bir daki- ka karanlık'taydık; Mustafa Ozan sa- zıyla Ahmet müziği ile gecemize renk kattı. 22 Mart Cumartesi Prof.Dr. Türkan Saylan'ı Tekirdağ Kültür Merkezi'nde izüyoruz." IstMbul^osa Yûrüyüşteri Istanbul Cumok doğa yürüyüşleri kümesinden Hakan Kıyat bildiriyor: "16 Mart Pazar günü, günümüzden yaklaşık 300 yıl önce bir heyelan sonu- cu oluşan Sülüklügöl'e gidiyoruz. Mil- li Park alanı içinde karla kaplı meşe ve göknar oımanında doğa yürüyüşü ya- pacağız. lletişim için telefon: 0.216. 3851618." KİM KİME DUM DUMA BEHİÇAK ÇİZGÎLİK KÂMtL MASARACI Y GADDAR DAVUT NVRJKURTCEBE <AKIAU>AN SİNYİM, OE ÖAN< fl (3EREKEM f VAH G&T, BULUT BEBEK NURAYçtFTçi TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 13 Mart NOBEL OOULLU/LK YUGOSIAK. YA2A/II İVO AAJDÇİÇ'7Z 8U6ÜN,Ü*JLÜ 83 YA$INM ÖLPÜ. Ç İMPARAVyiUjSu'NUN E6EMENLİĞİNOEKf BOSNA'OA DÜNYAYA ŞELMİŞ, SAJİAYBOSNA V£ GJSAZ'OA T/)K/H Ö6#£MİMI GÖKMÜŞTTJ- BU A4ZADA, ÜLUSAL KUB7UUJŞ HARBKSnSRİME /tAT7U»St İÇİN 8/R SÜRE HAfiSg- OİLMİŞTİ. YUGOSlAVV* KU&UUMJKP4N SO/V&4 PtP- 1£>MATL/K MPAN AN0KİÇ, 2T. OÛNYA SAIMp SfO4- SIA/OA NAZİLER 7*&\FINOAH EUİNDE SÖZ HAPSİN- LA 7AU/UAU >H2A£sÖZEUJıU-E "SOSV/t DiYE ADlAH&HllAtJ 3 #OU4AlfYlA BÛrÛ*: ÎL&Î TDP- LAAAlŞff. OSMANU OÖN£Mİ/UD€Kİ SOSHA 'Y7 ANLA - TAAJ 'cueim *röPıeûsü *, gunı/ıgDAH Bt'&fYPi. İVO AMOR1Ç , İ36fPe HOBEL ÖPÜLÜKAZANMtŞT!. İLAN T.C. ANKARA 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAMSIZ ÖDEME EMİRLERİNE DAİR İLANEN TEBLİGAT DosyaNo: 1996/714 Alacaklı: Ziraat Bankası VAv. Sami Koç Borçlu: Alkan Kılıç Çeltek Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ Borç miktan: 229.214.155.- lira ve masraflan Borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borç ve takip masraflannı 7 gün içinde ödeme- niz, borcun tamanuna veya alacaklmın takibat icrası hakkma daır bir itırazmız varsa, senet altındaki imza sıze ait değılse yine bu 7 gün içinde aynca ve açıkça bıldirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sızden sadır olmuş sayılacağını, ımzayı ret ettiğmiz uıkdırde mer- ci önünde yapılacak duruşmada hazır buJunmanız, buna uynıazsanız vaki itırazınızın muvakkaten kaldınlacağını senet veya borcu itıra- zmızı yazılı veya sözlü olarak ıcra dairesine 7 gün içerisinde bildirmedığiniz takdirde aynı müddet içinde 1İK 74. maddesi geregınce mal beyanında bulunmanız veya hakıkate aykın bulunursanız hapisle cezalandınlacağınız, kanuni 7 günlük müddete 15 gün ilave ile 22 gün içerismde yukanda yazılı hususlann yerine getirilmesine dair ihtan ödeme emri yerine kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basm:9321
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog