Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

tSBAŞ-tSTANBUL TRAKYA SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETÎCİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN GENEL KURUL TOPLANTISEVA DAVET lSBAŞ-İstanbuJ Trakya Seıbest Bölge Kunıcu ve Işleticisi Anonim Sirketi Yönetim Ku- rulu'nun 11.03.1997 tarih ve 69 no.lu karan gereğince şirketin 1994 yılı olağan genel ku- nılu 28.03.1997 günû saat 15.30'da Ayazma Yolu No: 45 K: 2 Kâğıthane/İSTANBUL ad- nesinde aşagıda sunulan gündemdeki konulan görüşüp karara bağlamak ûzere toplanacak- t*r. 1994 yılına ait faaliyet raporu ile bilanço, kâr ve zarar cetvelleri Ayazma Yolu No: 45 K.: 2 Kâğıthanelstanbul adresinde ortaklann incelemesine açık bulundurulacaktır. Pay sahiplerinın toplantıya katılımını, toplantıya bizzat ıştırak edemeyecek ortaklanmızın a^ağıdaki ömeğe göre düzenleyecekleri noter tasdikli temsıl belgelerini şirketimize ibraz et- nnelerini rica ederiz GÜNDEM: 1- Açılış ve Divan Heyetinin seçimi, 2- Genel Kurul toplanti tutanağının imzası hususunda divan heyetine yetkı verilmesi, 3-1994 yılı faaliyet ve hesaplanna ilişkin Yönetiın Kurulu faaliyet ve denetçi raporlan- nın okuıunası ve müzakeresi, 4- Şirketin 1994 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesaplannın mcelenmesi, müzakeresi, 5- Yönetim Kurulu ûyelerinin ve denetçilerin 1994 yılı faaliyetlenne ilişkin ayn ayn ib- ralan, 6- Dilek ve temenniler. İSTANBUL-TRAKYA SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE tŞLETİCİSt A.Ş. TEMSIL BELGESİ. JSBAŞ-tstanbul Trakya Serbest Bölge Kurucu ve lşJetici AŞ Yönetim Kurulu Başkanhğı'na 28.03.1997 Salı günû saat 15.30'da yapılacak 1994 yılı ortaklar olağan genel kurulunda beni temsile, İSBAŞ-Istanbul Trakya Serbest Bölge Kurucu ve lşleticisi AŞ'de sahip oldu- ğum hisseler itıbanyla adıma oy kullanmaya yetkili olmak üzere 'm hususi vekil tayin ettim. Vekalet veren Veiril Hisse ve oy miktan Tarih/lmza ISBAŞ-tSTANBUL TRAKYA SERBEST BÖLGE KURUCU VE tŞLETİCİSt A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İSBAŞ-Istanbul Trakya Serbest Bölge Kurucu ve Işleticisi Anonim Şirketi Yönetim Ku- ruJu'nun 11.03.1997 tarih ve 70 no'lu karan gereğince şirketin 1995 yılı olağan gene! ku- rulu 28.03.1997 günü saat 16.00'da Ayazma Yolu No: 45 K: 2 Kâğıthane/İSTANBUL ad- resinde aşağıda sunulan gündemdeki konulan görüşüp karara bağlamak üzere toplanacak- tır. 1995 yılına ait faaliyet raporu ile bilanço, kâr ve zarar cetvelleri Ayazma Yolu No: 45 K: 2 Kâğıthane/lstanbul adresinde ortaklann incelemesine açık bulundürulacaknr. Pay sahiplerinın toplantıya katılımını, toplantıya bizzat iştırak edemeyecek ortaklanmı- zın aşağıdakı ömeğe göre düzenleyeceklen noter tasdikli temsıl belgelenni şirketimize ib- raz etmelenni nca ederiz. GCNDEM: 1- Açılış ve Divan Heyetinin seçimi, 2- Genel Kurul toplantı tutanağımn imzası hususunda divan heyetine yetkı verilmesi, 3- 1995 yılı faaliyet ve hesaplanna ılışkın Yönetim Kurulu faaliyet ve denetçi raporlan- nın okunması ve müzakeresi, 4- Şirketin 1995 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesaplannın incelenmesi, müzakeresi, 5- Yönetim Kurulu ûyelerinin ve denetçilerin 1995 yılı faaliyetlenne ilişkin ayn ayn ib- ralan, 6- Dilek ve temenniler. ISTANBUL-TRAKYA SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETtCİSİ A.Ş. TEMSIL BELGESİ. ÎSBAŞ-Istanbul Trakya Serbest Bölge Kurucu ve Işletici AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 28.03.1997 Salı günü saat 16.00'da yapılacak 1995 yılı ortaklar olağan genel kurulunda beni temsile, İSBAŞ-Istanbul Trakya Serbest Bölge Kurucu ve lşleticisi AŞ'ye sahip oldu- ğum hisseler itıbanyla adıma oy kullanmaya yetkili olmak üzere 'nı hususi vekil tayin ettim. Vekalet veren Vekil Hisse ve oy miktan Tarih/tmza „ , İSBAŞ-İSTAJVBUL TRAKYA SERBEST BÖLGE KURUCU ,, VE tŞLETtClSt A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN - ' - ' GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İSBAŞ-Istanbul Trakya Serbest Bölge Kurucu ve lşleticisi Anonim Şirketi Yönetim Ku- rulu'nun 11.03.1997 tarih ve 71 no'lu karan gereğince şirketin 1996 yılı olağan genel ku- rulu 28.03.1997 günü saat 16.30'da Ayazma Yolu No: 45 K: 2 Kâğıthane/İSTANBUL ad- resinde aşağıda sunulan gündemdeki konulan görüşüp karara bağlamak üzere toplanacak- tir. 1995 yılına ait faaliyet raporu ile bilanço, kâr ve zarar cetvelleri Ayazma Yolu No: 45 K: 2 Kâğıthane/Istanbul adresinde ortaklann incelemesine açık bulundunılacaktır. Pay sahiplerinin toplantıya katılımını, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklanmı- zın aşağıdakı ömeğe göre düzenleyecekleri noter tasdikli temsıl belgelerini şirketimize ib- raz etmelenni nca ederiz. GÜNDEM: 1- Açılış ve Divan Heyetinin seçimi, 2- Gene) Kurul toplantı tutanağımn imzası hususunda divan heyetine yetki verilmesi, 3- 1996 yılı faaliyet ve hesaplanna ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet ve denetçi raporlan- nın okunması ve müzakeresi, 4- Şirketin 1996 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesaplannın incelenmesi, müzakeresi, 5- Yönetim Kurulu ûyelerinin ve denetçilerin 1996 yılı faaliyetlerine ilişkin ayn ayn ib- ralan, 6- Şirket ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 7. maddesinin Sanayi ve Ticaret Bakanlı- ğı tstanbul ll Müdürlüğü'nden alınan izindeki şekli ile tadilinin kabul veya reddi, 7- Yönetim Kurulu ûyelerinin ve denetçilerin seçimi, 8- Dilek ve temenniler. tSTANBUL-TRAKYA SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİSİ A £ TEMSIL BELGESİ. İSBAŞ-Istanbul Trakya Serbest Bölge Kurucu ve Işletici AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 28.03.1997 Salı günü saat 16.30'da yapılacak 19% yılı ortaklar olağan genel kurulunda beni temsile, İSBAŞ-Istanbul Trakya Serbest Bölge Kurucu ve lşleticisi AŞ'ye sahip oldu- ğum hisseler itıbanyla adıma oy kullanmaya yetkili olmak üzere 'm hususi vekil tayin ettim. . Vekalet veren Vekil Hisse ve oy miktan Tarih/tmza İSBAŞ-İSTANBUL TRAKYA SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METtN: MADDE: 7 - SERMAYE VE HİSSELER Şirketin sermayesi, herbiri 5.000.000.- (Beş milyon TL) itibari değerde 2.000 (îki bin) hisseye aynlmış. 10.000.000.000-TL(Onmilyar)dır. Sermayenindağılımıaşağıdakigibıdir 1- 500 adet hisse senetlerine tekabül eden 2.500.000.000.- TL ftki milyar beş yüz milyon TL) VEYSEL YAŞAR LAFÇI 2-180 adet hisse senetlerine tekabül eden 900.000.000.- (Dokuz yüz milyon TL) HALÎLTUTAR 3-160 adet hisse senetlerine tekabül eden 800.000.000.- (Sekiz yüz milyon TL) CELAL TLTAR 4-160 adet hisse senetlerine tekabül eden 800.000.000.- (Sekiz yüz milyon TL) EROLTUTAR 5- 500 adet hisse senetlerine tekabül eden 2.500.000.000.- (îki milyar beş yüz milyon TL) MEHMET ÖZYAMAN 6-160 adet hisse senetlerine tekabül eden 800.000.000.- (Sekiz yüz milyon TL) ERKAN AYAN 7-160 adet hisse senetlerine tekabül eden 800.000.000.- (Sekiz yüz milyon TL) ERCAN AYAN 8-180 adet hisse senetlerine tekabül eden 900.000.000.- (Dokuz yüz milyon TL) NADtR ERTAN UYGUN tarafından tamamen taahhüt edilmiştir. Kurucular sermaye taahhütlerinin %25'ini nakden ödemişler, geri kalan sermaye taahhütleri olan %75 yönetim kurulunca almacak karariar dairesinde ödenecektır. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için Yönetim Kurulu karan ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir. YENİ METİİV: MADDE: 7- SERMAYE VE HİSSELER Şirketin sermayesi 750.000.000.000.- TL (Yedi yüz elli milyar) TDdir. Bu sermaye beheri 5.000.000.- (Beş milyon) TL nominal değerde 150.000 adet hıseye aynlmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yaalıdır. Eski sermayeyi teşkil eden 10.000.000.000.- (on mıryar) TL'nin tamamı ödenmiş olup, bu defa artnnlan 740.000.000.000.- (Yedi yüz kırk milyar) TLsi de muvazaadan an olarak ortaklarca taahhüt edilmiş olup, artunlan sermayenin tamamı artunmın tescilini müte- akip 30 gün sonra ödenecektir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkanlamaz. İSTAJVBUL-TRAKYA SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş. CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Arnavutluk'un güneyindeki isyan başkente sıçradı. Ormanlar ateşe verildi. İsyan atesi Tîran'da• Ayaklanmalann dün başkent Tiran'a da sıçradığı ve başkentin merkezindeki Harp Okulu'nun yağmalandığı bildirildi. Ulkenin yeni sosyalist başbakanı, ilk adım olarak gözaltındaki Sosyalist Parti liderinin salıverilmesini istedi. Elbasan'da silah deposunu basan dedeyle torun, tüfekieri yüklenmiş gidiyor. (Fotoğraf: REUTER) DçHaberierServisi- Amavut- luk'un güneyınde başlayan is- yan hareketının dûn başkent Ti- ran'a da sıçradığı ve öğieden sonra başkentin merkezindeki Harp Okulu'nun yağmalandığı biJdirildi. Görgü tanıklan, Ti- ran sakinlerinin askeri okulu yagmalamalan sırasında silah sesleri işitildigirü belırttıier. Tiran yakınlannda dün aske- ri depolann yağmalandığı, Day- tı dağındaki ormanlann ise ate- şe verildiğı kaydedıldi. Tiran kışlalanndakı askerlerden bir bölümünün subaylan tarafın- dan serbest bırakıldıklan ve muhtemelen iktidar karşıtı bu askerlerin oluşturduğu 100 ki- şilik bir gnıbun başkentin mer- kezindeki Iskenderbey Meyda- nı'nda yürüdüğü bildirildi. Öteyandan, Tiran'ın 30 km. kuzeyindeki Kruya kentinde is- yancılarbirtankçıbirligine sal- dutlılar ve birçok tankı ele ge- çirdiler. Bu arada, Kruya'daki isyancılar, ancak paralannı iade edecekbir hükümeti tanıyacak- lannı açıkladılar. tsyancılann denetimindeki kentler arasmda yer alan Saranda 'da açıklama ya- pan eski subay Cevat Leşi, 8 bü- yük kent komıtesinin öoceki gün Gyirokaster'da bir araya gelerek "Htlkın Selameti için UlasaJ Komite" adı altında birleştikleri- ni söyledi. Yeni oluşumun baş- kent Tiran'da iktidar ile muhale- fet partileri arasmda yapılan gö- rüşmelere taraf olmak istediğini belirten isyancı lider, Salı Beri- şa'nın hemen istifa etmesıni iste- dıklerini yineledi. Elbasan ken- tinde de catışmalann devam et- tiği bildirildi. Bafahlar terkediyor Başbakanlığa getirilen ana- muhalefet Sosyalist Partili Baş- kim Fino, yeni kabinenin ku- rulması çalışmalanna devam ederken, Tiran'a sıçrayan isyan vatandaşiarda panik yarattı. Hareketli dakikalann yaşan- dığı başkent Tiran'da vatandaş- lann mağazalara akın ettikleri ve yiyecek stokladıkJan gözlen- di. lsyancılann Tiran'da bir as- keri okulu yağmalamalan ve Dayti ormanlannı ateşe verme- lennin ardından yaşanan panik sonucu, Batılı dıplomatlann Ti- ran'daki ailelerini tahliye ettik- leri bildirildi. Öte yandan, parlamentonun önceki gece yapılan oturumunda genel af yasa tasansı kabul edil- di. Yasa, isyancılann 20 marta kadar silah bırakmasını öngörü- yor. Yeni Başbakan Başkim Fino, ulusal uzlaşmanın, gözaltındaki Sosyalist Parti lideri Fatoş Na- no'nun serbest bırakılmasıyla başlayabileceğini belirtti. Fino, ülkedeki bunalımın isyancılar ile hükümet ve muhalefet arasında yapılacak görüşmelerle çözüme kavuşturulabileceğini söyledi. Başbakan Fino, ltalya ve Yuna- nistan'dan ekonomik yardım beklediklerini de vurguladı. Içiş- leri Bakanlığı iktidardaki De- mokratik Partisi'nde kalırken Sa- vunma Bakanlığı'nın ana muha- lefetteki Sosyalist Parti'ye btra- kılacağı, bu partiye birde Devlet Bakanlığı verileceği bildirildi. ABVten çagn AB Komisyonu üyesi Hans Van Den Broek, eğer uzlaşma sağlanamazsa Arnavutluk'ta herşeyin daha da kötüye gide- ceğini ve ülkede kontrol edile- mez bir ayaklanma olacağını söyledi. Avrupa Parlamento- su'nun bugûn yapacağı otu- rumda, Arnavutluk'ta şiddetin artmasınt kınayan ve taraflara, krize banşçıl ve demokratik bir çözüm bulmalan çağnsında bu- lunan bir karar çıkarması bek- leniyor. Genelkurmay îkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı ile görüştü Çekiç Güç'te silahlı uçuş sancısı• Adı Kuzeyi Izleme Gücü olarak değiştirilen tncirlik'te konuşlu Çekiç Güç uçakJannın meşru müdafaa için ateş açmalan halinde uymalan gereken kurallar ve taşıdıklan silahlann niteliği konusunda Törkiye ve ABD arasında yaşanan pürûz aşılamıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adı Ku- zeyi Izleme Gücü olarak değiştirilen tncirlik'te konuşlu Çekiç Güç'ün Kuzey Irak'taki dene- tım uçuşlan sırasında hangi koşullarda silah kullanabilecekleri ve saldın amaçlı silahlann tanımı konusunda Türkiye ile ABD arasında yaşanan pürüz aşılamıyor. Genelkurmay Ikin- ci Başkanı Orgeneral Çevik Bir ile ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mkhael F. Ryanarasındadün Ankara'da yapı1an görüşme- de silahlı uçuş pürüzünün aşılması yöntemleri üzerinde duruldu. Çekiç Güç'ün Kuzey Irak'ta konuşlu kara un- surunun kalkması ile birlikte adı Kuzeyi Izleme Gücü olarak değiştirilen uluslararası gücün gö- rev süresi TBMM tarafından geçen yıl aralık ayında uzatümıştı. Uçuş kurallannının yeniden belirlenmesi amacıyla geçen ay başlattıkJan gö- rüşmeleri mart sonuna kadarbitirmeleri öngörü- lüyor. Fransa'nın çekilmesinin ardından Ingilte- re, ABD ve Türkiye'nin kaölunı ile faaliyetleri- ni sürdüren Çekiç Güç bûnyesindeki uçaklann Barzani 9 nin şarb kabul edildi ANKARA (Cumhumet Bürosu) - Anka- ra Süreci'nin oluşturulmasında inısiyatif sa- hibi olan Türkiye, Ingiltere ve ABD, Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin (IKDP) "koşulhı çekihne" karannı aldığı toplantıla- nn devam etmesınde kararlı ofduğunu bü- dirdi. Ankara, DCDP yetkilisinin önceki gün Erbil'de öldürülmesiyle ilgili olaym 2-3 gün içinde araşttnlmaya başlanacağını kaydetti. Dışişlen Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Ser- met Atacanh, dün düzenlediği basın toplan- tısında bir soru üzerine Ankara Süreci'nin kesintiye uğramamasından yana olduklan- nı bildirdi. Atacanh. IKDPyöneticilerinden Muhiddin Rahimin öidürülmesı ile ilgili olaym. Banşı Izleme Denetleme Komite- si'nce (BİDK) 2-3 gün içinde incelenmeye başlanacağını belirterek "Komhenin varfak nedeDİnin Kuzey Irak'da banşı, istikran ve ateşkesi ohımsıızetkikyecek geHşmderin de atannusı oMuğunu" anımsattı. Atacanh, Türkiye, tngiltere ve ABD ile Türkmenler ve Kürt gruplan arasında ikili temaslar yapıldığına işaret ederek "Knzey Irak'ta başlatıiaıı ban; sürecinin akamete uğraülmamas.genei kabul gören bir görüş- tnr" dedi. Madenci eylemiyayılıyor BONN (AA) - Almanya'da federal hükümetin kömür politıkasına karşı ülke çapmda dalga dalga yayılan madencilerin protesto eylemi giderek büyüyor. Bonn'da hükümet merkezine yakın bölgede devam eden protesto göstenlenne dün de aralannda çok sayıda Türk'ün de bulunduğu 15 bin madenci katıldı. "Tannm. bizi ve maden ocaklarunızı tüm kötülükierden koru" sözlenyle başlayan madenci duası ile Bonn'da bugün devam edilen mitinge çok sayıda Sosyal Demokrat Parti (SPD) politikacısı katıldı. SPD Genel Başkanı Oskar Lafontaine, madencileri hükümeti kömür politikasında gösterdiği başansızlıktan dolayı kapı önüne koymaya çağırdı. Eylemci madencilerle dayanışma içinde olduklannı ifade eden Lafontaine, "Almanyâ'yı degiştirme zamanı gelmiştir. Zaman, dayanışma zamanıdır. Biriikte gûçfû olmalrvız" dedi. Lafontaine, Almanya'nın yeni bir enerji politikasına ihtiyacı olduğunu belirterek güneş enerjisinden de yararlanılmasının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. ÇjöRüş/tsmâL SOYSAL taşıdıklan silahlann saldın atnaçlı olup olmadı- ğı konusunda geçen yıl yaşanan pürüzün devam eden görüşmelerde de tıkanıklığa yof açnğı be- lırtıldi. Türkiye, görüşmelerde Kuzey Irak'taki dene- tim uçuşlan sırasında hangi koşullarda meşru müdafaa amacıyla ateş açılabüeceğinin kendi kurallanna göre belirlenmesini istedi. ABD ise pilotlannın faayatlannı tehlikeye atamayacağını ve uluslararası standartlara uygun kurallan uy- gulamak zorunda olduğunu belirtiyor. ABD Kuzey Irak üzerinde denetim uçuşlan yapan uçaklannın gerektiğinde havadan karaya silah taşıması gerektiğinde ısrarediyor. Türkiye ise, aralannda misket bombalannın da bulundu- ğu bu silahlann saldın amaçlı olduğuna dikkat cekiyor. Türkiye'nin silahlar konusundaki duyarlılığı, 1994 yılında Çekiç Güç uçaklannın düşman uça- ğı sanarak yanlışlıkla güce bağlı bir uçağı düşür- mesi sonucıl aralannda Türk subaylann da bu- lunduğu 26 askerin ölümünden kaynaklanıyor. Türkiye, Kuzey Irak uzerindeki egemenlığı as- kıya alınan Irak'a karşı saldın amacına dönüşe- bilecek eylemletden de kaçınılmasını istiyor. 1956'dave Bugün Avrupa- Türkiye1853-56 Kınm Savaşı'nda Türk - Ingiliz - Fransız ordulan karşısında Rusya yenik çık- mıştı. Böylece onun Boğazlar ve Akdeniz'e inme emeli bir darbe yemişti. 1856 bahann- da Paris'de yapdan banş konferansına, sa- vaşanlardan başka, Avusturya ve Prusya da çağnlmıştı. Bu 5Dûvel-iMuazzama'ntn tem- silcileri masaya oturmuştu. Ünlü Ali Paşa Osmanljyı temsil ediyondu. Paris Banş Ant- laşmas'ına konulan en itginç hüküm (rnd. 7) olmuştu: "Osmanlı devletinin Avrupa'nın kamu hu- kukuna (public law) katrimast,( ki o zaman bu deyim devletler hukuku anlamına geli- yordu) veAvnıpasisteminin (Franstzca con- cert yani ahenkli düzen deyimi kullanılmtş- tı) ortaya koyduğu avantajlardan yaraıian- ması kabul edilmiştir. Osmanlı devletinin toprakbütûnlüğûne de saygı gösterilecek- tir." BuradaAvrupa sisteminden anlaşjlan Ba- tı hukuku ve uygarlığı idi. Osmanlı'nın bir Is- lam devfeti olması onun 'Avrupasistemine" alınmaana engel sayılmamıştı. Çünkü Rus- ya tehlikesine karşı onu korumakta siyasal çıkartan vardı. Büyük Batılı devtetterin gözünde, değişen konjonktüre göreTürkiye'nin önemi artmak- ta ya da azalmaktadır. Bu konuda cumhuri- yet döneminden de birkaç örnek verilebilir 1939'da Hitter'in savaşı başlatmak üzere ol- duğu bir sırada Fransa, Ingirlere gibi Türki- ye ile bir rttifak yapabılmek ıçın Hatay'ı ke- sinlikle bize vermiştır. Eğer ABD 1952'de Türkiye'yi NATO'ya aldırmışsa, bunun baş nedeni Sovyetler Birliği'nin o sırada Soğuk Savaşı tırmandırmış olmasıdır. Aynı ABD, 1974 Kıbns müdahalesinde karşımıza çık- mamış, zamanın Dışrşleri Bakanı Kissin- ger"in anılannda dediği gibi Türkiye'nin öne- mi nedeniyle "realpoHtik" gütmek zorunda kalmış ve baskryı Atina hükümetineyapmış- tır. Geçen gün AB Hıristiyan Demokrat Par- tileri lideriennin Türkiye'nin farklı kültür ve uygarlığı nedeniyle birtiğin dışında bırakıl- ması yolundakı açıklaması ibret vericidir. Kuşkusuz ileri sürdükleri gerekçenin ötesin- de başka nedenler de vardır (Türkiye'nin ekonomik durumu, insan haklannın düzeyi, sryasaf karmaşa vb.) Ancak düşünceleri çe- lişkilerie doludur 1963'de Türktye, AET ile OrtatöfkAnlaşması yaptığı zaman ileride ona tam üye olma vaadinde bulunurlarken Tür- kiye'nin uygarlığı ve küftürü farklı mıydı? Is- panya ve Portekiz'in demokrasileri zor so- runlariçindeyken onlan, bu sorunlardan kur- taımak için bir an önce üye yapmak istemiş değiltermiydi? Bugün yeni adaylann durum- lan Türkiye'ninkinden daha mı elverişlidir? Avrupa "Dûvel-i Muazzaması"nın 141 yıl önce siyasal çıkarlan geregi Osmanlryı uy- garlık ve kültür farkı gözetmeksizın Avrupa sistemine sokma girişimleri anımsanırsa, Hı- ristiyan Demokrat Partılilenn bugünkü tu- tumlan, 45 yıkjır en güvenilir NATO mütte- fiRlen olan ve körpedemokrasisıni yürütmek üzere çırpınan, aynca Hıristiyan dünya ile Is- lam dünyası arasında elinde demokrasi ve laiklik meşalesı ile yaklaştıncı bir model ko- numundaki Türkiye'ye bir saygısızlık o(- muyormu?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog