Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]



Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 MART 1997 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER FHjpinlep'de • MANÎLA(AA)- Filipinler'in güneyınde Richter ölçeğine göre 7 şiddetinde deprem meydana geldı. Depremin etkisiyle kısadevrenin bir hastanede yangına yol açması üzerine heyecanh saatler yaşandı. Cagayan kentindeki hastanede hastalann anmda tahlıyesi ile can kaybı önlendi. Volkan ve Deprem Bilimleri Enstitüsü, depremin merkez üssünûn denizin derinliğinde olmasmdan dolayı can kaybı ve hasar meydana geltnediğini açıkladı. Basayev'e af yok • MOSKÖVA(AA)- Rusya Parlamentosu alt kanadı Duma, Çeçenistan'da Rus birlilderine karşı savaşan kişiler için af karan aldı. Karar tasansmın dün yapıtan üçüncü ve nihai oylamasında 262 milletvekili karar lehine oy kullandı, 8 millervekili de karara karşı çıktı. Parlamentonun üst kanadı veya devlet başkanı tarafından onayı gerekmeyen yasa yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek. Duma Güvenlik Komıtesı Başkanı Viktor llyukhin, affın Çeçen komutan Şamil Basayev'ı kapsamadığını söyledi. Zaire'de çatışmalar • K1SANGAN1(AA)- Zaire'de ordu birlikleri ile isyancılar arasında çatışmalar sürerken ülkenin dogusundaki Kisangani yakınlannda önceki gûn 35 isyancının öldürüldüğü bildirildi. Doğu bölgesinin önemli kenti olan ve askeri operasyonlann yönlendirildiği Kisangani'deki güvenilir kaynaklar, ordu birlikleri ile isyancılar arasındaki çatışmanın kentin 80 km yakınında Bafwsende yolu üzerinde meydana geldiğini belirttiler. Aynı kaynaklar bölgede yaklaşık bir aydan bu yana çatışmalar yaşandığını ve önceki gûn isyancılann 35 kayıp verdiklerini, ancaİc hiçbir tarafından üstünlük sağlayamadığinı söylediler. Çin'de iMk gösterisi • PEKİN(AA)-Sincan Uyguı Özerk Bölgesi ve Pekin'de meydana gelen patlama ve aynlıkçı eylemlerden sonra Çin yöneticilerinin etnik azınlıklara yakınlık politıkası gütmeye başladığı bildinliyor. Resmi Çin gazetelerinin dünkü sayılannda koıTiûnist liderlerle tanınmış bir Uygur ses sanatçısını bir arada gösteren fotoğraflar basıldı. Çin Komünist Partisi denetiminde olan Halkın Günlüğü gazetesinin dünkü nüshasmda ön sayfada Uygur ses sanatçısi Kelimu'nun Komünist Parti Başkanı Jiang Zemın ile tokalaşıp başıyla selam verdiğini gösteren bir fotoğraf yer alıyor. Dünya Yahudi Kongresi, Nazilerin gasp ettiği altınlann peşinde Türkiye altııı hesabı verecek• Aylarca mücadeleden sonra Isviçre'nin 4.7 milyar dolar değerinde bir Na2İ kurbanlan fonu oluşturmasmı sağlayan örgüt, sıranın Türkiye, Ispanya ve Portekiz'e geldiğini açıkladı. Dış Haberter Servisi - tsviçre'yı 2'nci Dünya Savaşı sırasında Nazile- rin Yahudiler'den gasp ettiği altınlann bir bölü- münü aldığını kabul ederek tazminat ödeme- ye razı eden Yahudilerin gözleri Türkiye'ye çev- rildi. Dünya Yahudi Kong- resi'nin girişimleriyle dünya basmının konuya eğilmesi sonucunda ıs- viçre hükümeti, aylarca süren tartışmalardan sonra 2'nci Dünya Sa- vaşı sırasında tarafsızlı- ğını ilan etmesine rağ- men çatışmalardan kâr sagladığını kabul ede- rek resmi altın rezervle- rinden 4.7 milyar dolar değerinde bir Nazi kur- banlan fonu oluşturmaya razı oldu. Isviçre Devlet Başkanı Arnold Koller, geçen hafta yaptığı açıkla- mada "Sınırlanmıza ytğılan muh- taç duruoıda insanlann yüreksizce ölüme gönderildiğini inkâr edeme- yiz" diyerek tartışmalara noktayı koydu. Reuter ajansının bildirdiğine gö- re lsvıçre'yidize getiren Dünv^ı Ya- hudi Kongresi, bundan sonra dik- katlerini savaş döneminde Avru- pa'nın diğer tarafsız kalan ülkele- rinden Türkiye, Ispanya ve Portekiz üzerinde toplayacağını açıkladı. 15tona]tın Geçen ağustos ayında Nürnberg Savaş Suçlan Başsav- cısı'nın Berlin'deki ABD kuvvetlerine gönderdiğı bir mektu- bun ABD Ulusal Arşi- vi'nde bulunması üze- rine Hitler'in dışişleri bakanı Joachim von Ribbentrop'un, 1945 yılında Berlin'in düş- mesinden hemen önce yurtdışına 15 ton altın kaçırdığı ortaya çık- mıştı. Ribbentrop Altın Fonu olarak adlandın- lan hazinenin yansın- dan çoğunun Amerika- lılarla Ingilizlerineline geçtiği tahmin ediliyor. Başsavcının mektubu- na göre hazinenin geri kalan kısmı Türki- ye nin yanı sıra Ispan- ya, lsveç, Isviçre ve Portekiz'e gönderil- miş. Ribbentrop Hazi- nesi'nin Belçika'dan ve toplama kamplann- daki kurbanlardan yağ- ma edildiği belirtiliyor. Haberin ağustos ayında yayımlan- tnasmdan bu yana al- tının aslan payını aldığı belirtilen Isviçre'nin üzerine gidilmiş, ancak diğer ülkeler hakkında hiçbir açıklama yapıl- mamıştı. Dünya Yahu- di KongTesi'nin önce Isviçre'deki büyük par- ça için mücadele ettiği, bu mü- cadeleyi kazandıklan sonra da ar- alannda Türkiye'nin de bulunduğu diğer ülkelere yönelmeyi kararlaş- tırdığı görülüyor. Deli Inek bütün Avrupa 'daDtş Haberter Servisi - Av- rupa Komisyonu tarafından önceki gün yayunlanan res- mi bir raporagöre Avrupa'da tüketilen sığır etlerinin bü- yük bir bölümü Deli Inek hastalığı (BSE) taşıyor. tngiltere'de yayımlanan The Independent gazetesinin haberine göre Avrupa Ko- misyonu'nun raporu, Avrupa ülkelerindekı sağlık dene- timlerinin çok gevşek oldu- ğunu da ortaya koyuyor. Ra- por, Deli Inek hastalığı taşı- yan etlerin, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin kabul ettiğinden çok daha yaygın olduğu görüşünü destekli- yor. Raporun ardından Brük- sel, BSE taşıma olasılığı yüksek olan İngiliz kökenli sığır, koyun ve keçi sakatat- lannın tuketilmesine yönelik yasağı bütün Avrupa'ya yay- ma hazırlıklanna başladı. Rapor, ingiliz hükümetinin BSE taşıdıklan için imha edilen sığırlann yakılmak yerine gömülüp gömulmedi- ğini araştırmaya başlaması- nın ardından yayımlandı. Önceki gün Independent ga- zetesinde yayımlanan bir ra- • Öldürücü hastalığın faturası îngiltere'ye çıktı. Ancak Avrupa Komisyonu'nun son raporu, BSE virûsünün tüm Avrupa'da görüldüğünü ortaya koyuyor. por. öldürülen 6.120 sığınn gömüldüğünü ortaya koy- muştu. Avrupa ülkelerinin tanm bakanlıklan. geçen yıl aralık ayında Avrupa Komisyonu Tanm Işleri Sorumlusu Franz Fischler'in, bütûn ül- kelerin sığır etlerine önlem olarak yasak konulması öne- risine karşı çıkmışlardı. 10 AB üyesi hükümet, ülkele- rinde BSE ve koyunlarda gö- rülen türü Scrapie hastalığı- na rastlanmadığını öne süre- rek böyle bir önlemin gerek- siz olduğunu dıle getirmış- lerdi. Oysa, tngiltere ve Por- tekiz dışındaki bütün AB ül- kelennde yapılan veteriner denetimlerinden sağlanan kanıtlara dayanılarak hazır- lanan Avrupa Komisyonu ra- poru, BSE'nin bütün A\Tupa sığıriannda var olduğunu or- taya koyuyor. AB hükümet- len, hastalıklı etlerin insan besinleri zıncirine girmesmi de önleyemiyor. tngiltere'de BSE'nin kö- keni olduğu düşünülen ve koyunlan etkileyen scrapie hastalığmın, Avrupa'da dü- şünülenden çok daha yaygın olduğu bildinliyor. Bunun nedeninin ise araştırma yön- temlerinin güvenilmez ol- ması olarak gösteriliyor. Scrapie hastahğına karşı ve- rilen savaşım bütün sürüle- rin öldürülmesinden hiçbir şey yapmamaya kadar çeşit- lilikler gösteriyor. Resmi verilere göre Ingil- tere dışında yalnızca 300 BSE olayına rastlandı. Irlan- da'da 204, Portekız'de 53, Fransa'da 25 BSE olayı ra- por edildi. Almanya ise BSE rastlanan etlerin İngiliz kö- kenli olduğunu öne sürüyor. Avrupa Komisyonu Tanm sorumlusu FranzFıscMer, di- ğer ülkelerde rapor edilme- miş BSE olaylan olduğunun- dan kuşkulandıklannı ve ba- zı ülkelerin BSE olaylannı gizlediğini belirüyor Japonya'danedeni hâlâ belirlenemeyen son nükleer kaza çevreci örgütlerin tepkilerineyol açtı Nükleer enerjive güven kalmadı özür diledi. Greenpeace, Dış Haberter Servisi -Japon- ya'nın Tokaı kentindeki Donen nükleer yakıt işleme fabrika- sında çıkan yangında 35 işçinin radyasyona maruz kaldığı bıl- dirilirken çevreci örgütler. ka- zanın nükleer enerji endüstnsi- nin ne kadar güvenilmez oldu- ğunu bir kez daha gösterdiğini , • ı , n . aç.kiadıiar.BaşbakanRyuL, nedenıyle halktan Haşimoto ise kaza nedeniyle halktan resmen özür diledi. Donen tesislerinde önceki gün nedeni belirlenemeyen bir yangın çıkmıştı. Yangın nede- eleştirirken Tokaİ niyleiki işçinin binanın damın- , • , • , da 5 saat mahsur kaldığı ve bir s a K i n i e n KlZgin vinç yardımıyla kurtanldıklan bildirildi. Yanguun tam olarak söndü- rülememesinden dolayı, yangın- dan 10 saat sonra tesiste bir patla- ma oldu. 62 temizlik işçisi binaya girmek üzereyken gerçekleşen pat- lama, çelik bir kapının parçalan- masına ve çelik parçalannın çevre- ye saçılmasına neden oldu. Donen yetkililerinden Fumita- ka NVatanebe. işçilerin maruz kal- dığı radyasyonun çok düşük dü- zeyde olduğunu ve işçilerin sağlı- • Japonya Başbakanı Ryutaro Haşimoto, Tokai kentinde 35 işçinin radyasyona maruz kaldığı kaza S-^ olmadıklarını söylüyor. ğına yönelik bir tehlike oluşturma- dığını öne sürdü. Yangın ve patlamanın ardından radyasyon miktannda gözlenen ar- tışın bir sızıntının göstergesi oldu- ğu belirtilirken radyasyon miktan- nın dün olağan düzeyine düştüğü belirtildi. Donen yetkilileri, radyasyon sı- zintısmı geç açıklamakla ve yangı- nın ardından yeterli önlem alma- makla suçlanıyor. Şirketin, yangı- nın çıkmasından iki buçuk saat sonra itfaiyeye haber verdiği belir- tildi. Haşimoto'dan suçlama Şirket, radyasyon miktannın olağan düzeyine düşmesinden son- ra Tokai halkına bir sızıntı olduğu- nu açıkladı. Başbakan Haşimoto, Donen'i, yangına ve sızıntıya iliş- kin raporlan geç hazırlamakla suç- ladı. Greenpeace örgütünün Japonya kolu, bir bildiri yayımlayarak yan- gın nedeniyle yayılan dumanın bü- yük olasüıkla radyoaktıf maddeler içerdiğini ve her yere yayıldığını belirtri. Greenpeace, kazanın yöre halkının kan kanseri ve akciğer kanserine yakalanmasına neden olabilecegini bildirdi. Örgütün bil- . . . . . , - \" dinsınde, yangından sonra iş- çilerin tesisten uzaklaştınlıp halkabir açıklama yapılmama- sı bir suç olarak nitelendirildi. Örgüt, şirketin, halka yangırun ardından hemen kenti boşalt- malan uyansı yapmış olması gerektiğini belirtti. Kent sakinleri ise öfkeli ol- madıklannı ve günlük hayatın nonnal biçimde sürdüğünü söylediler. Nükleer program askıda Bu arada, son yıllarda ger- çekleşen kazalar ve halkın tep- kisi,21. Yüzyıla kadar, ülkenin elektrik gereksıniminin yüzde 40'ını nükleer santrallar aracı- ğılıyla karşılamayı planlayan Japonya'nın nükleer enerji progra- mına sekte vuruyor. Kyuşu Elekt- rik Şirketi, halkınkarşı çıkması ne- deniyle Kyuşu adasmda yapılması tasarlanan nükleer santralı yap- maktan vazgeçtiğinı açıkladı. 1995'te Monju nükleer santralında gerçekleşen kaza da nükleer ener- jiye yönelik tepkileri arttırmıştı. Bunun üzerine Japonya, nükleer enerji programını yavaşlatmıştı. Fransa'da radrasyoniu mantar Çemohil hâlâ EPINAL(AFP)- Çernobıl Nükleer Santrah'nda meydana gelen kazanın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen olumsuz etkileri hâlâ sürüyor. Fransa'nın dogusundaki Vosges bölgesınde yetişen mantarlann radyasyon yüklü olduğu ortaya çıktı. Saint-Jean ormanlannda geçen aralık ayında vurulan bir yaban domuzunun iç organlannın radyoaktif maddelerle yüklü olduğunun anlaşılmasının ardından askerlik görevini yapan bir gencin de rutin sağlık taraması sırasında yüksek oranda radyasyon taşıdığırun ortaya çıkması yetkilileri harekete geçirdi. Araştırmalar sonucunda, Fransız gencinin askere gitmeden önce Senones kasabasında yaşayan ailesiyle birlıkte bölgede yetişen mantarlardan sık sık yediği anlaşıldı. Fransız gencin yediği mantarlar yoluyla radyasyon yüklendiği tahmin ediliyor. Fransız gencine uygulanan dıyet sayesinde kanında HOObekereldüzeyinde olan sezyum 137 adlı radyoaktif maddenin nonnal seviyesine indiği bildirildi. Uzmanlar insan kanındaki radyasyon miktannın normal olarak her üç ayda bir yanya indiğini belirtiyor. Yetkililer, Sovyetler Birliği ve ABD tarafından 1960 yılında başlanlan nükleer denemelerin yanı sıra Çemobil'deki kazadan sonra yağmur ve yeralü sulanyla Vosges bölgesine radyasyon taştndığını söylüyorlar. SAĞLIK GÜZEL ŞEY... Seyir Oefter'nde "insan hayatı kurtanlmak ıçtn harcanacak her turlü çabaya değerdir" yazan ve bu rotasında devam eden Kaptan Başhekim Sn. Dr. KAYA ERGUN DlZDAROĞLU'nun yonetimındekı "SSK" bandıralı "Paşabahçe Hastanesı" sankı Boğazıçı'nde yuzen Paşabahçe sahılıne demır atmış bir sağlık gemısı.. Ben de kısa bir süre once bu sağlık gemısıne tekerieklı sandalye eşlığınde bindım ve yünjyerek ındım .. Onun için denm ki sağlık güzel şey. Kıymeti biline... SSK Paşabahçe Hastanesı'nin kapısına "İnsan hayatı kurtanlmak ıçın harcanacak her turlü çabaya değerdir" drye yazan Sayın Başhekım Dr. KAYA ERGUN DİZDAROĞLU ile yardımalan Sn. Dr. ISMAİL ELHAN, Sn. Dr. METİN ÇETtNEL, Sn. Dr HUUKİ ATASAGUN 2 Cerrahi Scvısı Sn. Op. Dr. EROL AKKÖSE, sorumlu hemşire Sn. SELİME TERZİOĞLU, nemşıreler Sn. REZZAN SARIKAYA, Şn. FİKRİYE YENlAY, Sn NERİMAN YERÜKAYA, Sn GÜLAY KÖROGLU, Sn. NEBAHAT KALFA, Sn. NEŞE COŞKUN hanımefendılere. Hastabakıcılar Sn. KÂZ1M ŞAHİN, Sn. HASAN UZUN, Sn. BASRİSİVRİ ve Sn. FATMA TUNA... Pansumancılar Sn YAHYA GÖKCEK ile Sn. HASAN GÖKCEK Masor SATILMIŞ DİLBAZ, hastane mudurü Sn. HALİT ÇINAR ile yardımcısı Sn HÜSEYİN GENÇ, sıgorta sorumlusu Sn AYGÜL ERES, eczacıbaşı Sn. BURHAN K1ZILIRMAK, başhemşıre AYŞE KABACIOĞLU, kutuphane sorumlusu Sn. LEYLA GÜNDÜZ, sekreter Sn HANIFE EKAL, yardımcılan Sn. İLHAN ÇELİK, Sn. İSMAİL ÖZCAN, Sn. AHMET HAMZA, Sn. MEHMET ŞİŞMAN, ulaştırma şefı Sn. EMİN TEKE, berber Sn NIHAT KABAKÇI, başteknisyen Sn HAYDAR İŞİTMEN, yardımcısı Sn MEHMET COŞKUN, aşçıbaşı Sn. ŞAKİR KARABAŞ ile hastalan yakınlarıyla goruştüren 0 216 322 22 10 numaralı telefonun başından aynlmayan Sn SİNAN ÇELTEKOĞLU, Şn. MUSTAFA KİRMAN, Sn KADER AKSOY, Sn. YÜKSEL KARTAL, Sn. NURTEN BALKAYA, guvenlık sorumlusu Sn. FERAMUZ AKTAŞ ile yardımcısı Sn. SEDAT DEMtR'e ve tum hastane, doktor, hemşire ve personeline teşekkür eûarim. Bu sağlık gemısının yolcularına acıl şıfalar dilerim. Saygılar sunanm... Gülmek ne güzel şey. DOĞAN KATIRCIOĞLU ADANA ALTINa ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'ÎSDEN EsasNo: 1996/747 Karar No: 1997/25 Davacı Aslıhan .Ajniri vekili Av. Ali Yücel Kesen tarafından davalı Sefer Amiri aley- hıne mahkememıze açılan 'boşanma' davasmın yapılan yargılaması sonunda: Mahkememizin 5.2.1997 tarih ve aynı sayılı karan ile: Istanbul ili, Kadıköy ilçesi, Ha- sanpaşa Mah. cilt: 012/17. sayfa: 75 ve hane: 1617'de nüfusa kayıtlı, davacı Selahattin kızı. 1974 d.lu, Aslıhan Amiri ile aynı yer nüfusuna kayıtlı, Mahmut oğlu, 1962 d.lu, Se- fer Amıri'nın Türk Medenı Yasası'nın 134. maddesı gereğince boşanmalanna karar ve- nlmıştir. Davahya Adana ili, Seyhan ilçesi, Ziyapaşa Bulvan. Tapanyiğit Apt. Kat: 5, No: 27. A. Blok adresine daha önce dava dilekçesi gazete ile ilan edilmış ve yukanda belir- tilen karann da aynı şekilde ilan edilmesine karar venlmıştir. Davaluıın temyiz süresi olan 15 gün ve ilan süresi ile 22. gün içensınde verilen karan temyiz etmesı aksi halde kara- nn kesinleseceği, ilan olunur. Basm: 9315 Üyemiz MERYEM UÇAR'ı trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Tann'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. ŞEHtR PLANCILARI ODASI YÖNETtM KURULU TAEK eski başkanı suçlanıyor Ozemre için suç duyurusu ÜMÎTOTAN ADANA 2. ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1996/672 Davacı Atilla Toyganözü vekili tarafından davalılar Uğur Özgen, Mahmut Tal aleyhi- ne açılan 'Tapu iptali ve tescil' davasmın mahkememizde yapılan açık duruşması sıra- sında verilen ara karan gereğince: Reşatbey Mah. Beşocak Cad. Solmaz Apt. 40/A Adana adresinde mukim Uğur Özen'e çıkanlan davetiye bıla tebliğ iade edilmiş, zabıta tahkikatından da adı geçenin adresi meç- hul oldugundan, dava dilekçesinin ve duruşma günûnün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 8.4.1997 günü saat 10.25'te bizzat mahkememizde hazır bulunmanız veya bir ve- kil tarafından temsil edihueniz, hazır bulunmadığınız, vekille temsil edilmedığinız ve ge- çerli bir özür bıldırmedığinız takdirde duruşmalara yokluğunuzda devam edılıp karar ve- rilecegı dava dilekçesi ve duruşma günü yenne kaım olmak üzere ilan olunur. 25.2.1997 Basın:9313 DUZELTME 12 Mart 1997 Çarşamba günkü gazetemizde 9319 ba- sın numarası ile yayımlanan "Sıncan 3. icra Daıresı" ila- nı icra dairesi yanlış dizilmiş olup. doğrusu "Sincan 1. tcra Dairesi "dır. Düzeltiriz. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞIİSTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞML DÜRLÜĞÜ (Hukuk tşkri ve Kaçakçılık Şb. Md) Konu: B.07.0.GUM. 1.10.00 Sayı: 09'HÎK. 092/5245 (95)-l 346 4592 (95) tstanbul 1. AğırCezaMahkemesi'ninEsas: 995/360 karar: 996/191 sayılı, 07.03.1996 günlü karan uyannca ıdareraıze 17.762.000-TL, para cezası ödemeye yükümlü Selahat- tin Gedik kararda belirtilen adresinde bulunamadığuıdan mezkür para cezası tahsıl edi- lememektedir. Tebligata esas olacak başkaca bir adresi bilinmedığinden, 7201 sayılı Teb- ligat Kanunu'nun 28 ve 29. maddelerine göre ilanen tebliğine karar verildi. Tebligat yenne kaım olmak üzere tebliğ olunur. Basın: 9598 İLAN T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜŞTEŞARLIĞI İSTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ (Hukuk İşleri ve Kaçakçılık Şb. Md) Konu: B.07.0.GUM. 1.10.00 Sayı: 09/HÎK. 10/51970 (34 SS. 193) -1737 Istanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Esas: 1991/93 karar: 1992/123 sayılı, 10.04.1992 günlü karan uyannca idaremize TL. para cezası ödemeye yükümlü aşağıda isimleri yazüı kararda belirtilen adresinde bulunamadı- ğından mezkür para cezası tahsil edilememektedu-, Tebligata esas olacak başkaca bir adresi bilinmediğin- den, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. madde- lerine göre ilanen tebliğine karar verildi. Tebligat yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. Adı Soyadı ve Borç miktan: TunaÇağlayan 10.439.449.-TL "* Kemal Değercan 10.439.449. -TL Sabahattin Taş 6.958.633.- TL Basın: 9593 Romanlannız ye ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04 İZMİR-Radyoaktif atıkla- nn Türkiye'ye getirilip gö- müldüğüne ilişkin açıklama- larda bulunan, ancak aynntı- lıbilgi vermekten kaçınanes- ki Türkiye Atom Enerjisi Ku- rumu (TAEK) Başkanı Ab- met Yüksei Özemre hakkında soruşturma açılması istendi. Almanya'da görev yapan Fizik Yüksek Mühendisi ve Radyasyon Fiziği Uzmanı Dr. Yüksel Atakan. olayın açıklı- ğa kavuşturulması içineski ve yeni yetkilileri göreve çaği- nrken Nükleer Karşıtı Plat- form-tstanbul Grubu Sözcü- sü İhsanCatay. oluşturulacak geniş bir platformla Özemre hakkında suç duyurusunda bulunacaklannı söyledi. Gre- enpeace Enerji Kampanyası Sorumlusu Melda Keskin de eğer radyoaktif aUklar Türki- ye'ye gömüldüyse bunlann çıkanlıp sahibine geri gönde- rilmesini istedi. Dr. Yüksel Atakan, eski TAEK Başkanı Özemre'nin insan ve çevre sağlıgını önemli ölçüde ilgilendiren bir konuyu neden yıllarca sakla- dıgını sorarak şu görüşleri di- le getirdi: "TAEK gibi önemli bir ku- rumuD baskanbğını yapmq birkişminraınamndadeğade aradan 8-10 yd geçtilden son- ra radyoaktif anklann Türki- ye'ye getirilip gömüldüğünü söyiemesi \c aynnti vermeıne- si çok ilginctir. Bugünkü yet- Idlilerin ve sa\cılann Özem- re* nin anlarbklannı suç duyu- rusu kabul edip soruşturma ve araştırma başlatmalannı ummak istivoruz." Nükleer Karşıtı Platform lstanbul Grubu Sözcüsü 1b- san Catay ise geniş katılımlı bir platform oluşturarak suç duyurusunda bulunacaklannı belirterek "Özemreolayın ay- nnülannı da bOivordur. Ne- den uzun yıUar sustu? Neden ihbar etmedi? Bu sorulann yanıtmı vermesi laznn" dedı. Greenpeace Enerji Kampan- yası Sorumlusu Melda Kes- kin de radyoaktif atıklar gö- müldüyse bunlann çıkanlıp geri gönderilmesini istedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog