Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI N E C A T j CU MA L I acı tütün 400.000TL Çağ Pazarlama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok No 9/B CagaıoÇiu IstanbJ W 51- T 95 96 Pcsîa çekıno 666322 CumhuriyeİI $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI ^ (It JIH İ T 0 T A N öykühün dışındaysan / üşürsün * "* 150.000TL Çağ Pazarij*ma A.Ş. Yerefcatan Cad Sa k.rrsogırt Sok ND 9 3 '•agaloğluistanEU Tel 51i 01 95 96 Posta çeK ro 666322 78. Y l SAYI: 26090 / 75000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS HM (1924-1945) BAŞYAZARI: NJU* N M İ (J945-?99?J 13MWri997PB<ŞBWE Cumhuriyet, îran'ın PKK'yi koruduğuna ilişkin resmi bilgileri yayımlıyor Terör desteğikamtlaııdıSERKAN DEMtKTAŞ A.VKARA - Basbakan Necmettin Erbakan'ın ıs- rarla dıkkate almadığı Mılh Istihbarat Teşkilatı (MlT) ıle Jandarma Ge- nel Komutanlığı, Iran yö- netiminin PKK'ye verdi- ği desteği beigeledıler. MlT ve jandarma, PKKlılerin'İranünifor- malan ve askeri kamyon- laria Tiirk sınınna taşın- dıklannL bazı terörist ey- lemlerin doğrudan İran subavlantarafindanplanlandıgını'bıl- dirdı Yarali PKK'lılenn Iranlı doktor- lar tarafından tedavi edildiği kaydedi- len belgelerde, Iran sınınndan Türki- ye'ye terönst amaçlı sızmalar, tarih ve yer adlan tek tek sayılarak gösterildi. Belgelerde. 'Iran'ın, topraklannda PKK'\e kampyeri ve silah sağladığuey- lem planı hazırladığı' kaydedildı. Erbakan'ın geçen yıl ağustos ayında Iran'a yaptıği gezıde, 'topraklannda PKK kampı oimadığını' ıddia eden Tahran yönetimını doğrulamak ama- cıyla, "Yanılımş oJabilirler" dedıği Türk istihbarat bınmlen, İran yönetı- minin teröre verdiğı desteği, tanh vey- er göstererek belgeledı. Cumhuriyet'ın elde ettıği raporlarda. MtT \e Jandar- ma Genel Komutanlığı binmlennın şu tarihleri taşıyan kayıtlannayerverildi: 29 Mart 19%: İran/Urumıye'de bu- lunan PKK terör örgûtü mensuplannın Ocak 1996 ayı ıtibanyla İran askeri kı- yafetleri içerisınde 3-4 asken kamyon ile Türkiye-Doğubeyazıt, lran-Mako sınınna sevk edildiği tespit edildi. 14 Hariran 1996: Türkiye-lran sını- nnın, Esendere ıle Çaldıran arasındakı bölgenın İran tarafinda yer alan bölge- lennde, sınır boyunca mekanize sılah- lann konuşlandınlması amacıyla derin siperlenn kazıldığı kaydedildi. Bu sı- perlere tank \e top gıbı sılahlann yer- leştinlmesmi müteakip üzerlerinin çe- şitli ağaç ve ahşaplarla kapatıldıktan sonra otlarla kamufle edildiği belirlen- di. 26 NbM 1996: Silah yüklü (muhte- melen roket) 3 TIR'ın, 20 Nisan 1996 tarihınde Sunye'ye gitmek üzere tran'dan çıkış yaptığı ve bir hafta ıçeri- sinde Türkiye-Sunye sınınnda olacağı, mezkûr TIR'lann Iran-Türkiye-Suriye güzergâhını takiben Lübnan'a gidece- • Başbakan Erbakan'ın dikkate almadığı MÎT ile Jandarma Genel Komutanlığı, Iran'ın PKK'ye verdiği desteği belgeledi. MIT ve Jandarma, PKK'lilerin "Iran üniformalan ve askeri araçlanyla Türk sınınna taşındıklannı, bazı eylemlerin Iran subaylan tarafından planlandığını" belirtti. • Yaralı PKK'li teröristleri Iranlı doktorlann tedavi ettiği kaydedilen belgelerde, Iran'dan Türkiye'ye terörist amaçlı sızmalar, tarih ve yer adlan tek tek sayılarak gösterildi. Belgelerde, "tran'ın, PKK'ye kamp yeri, karakol ve silah sağladığı, eylem planı hazırladığı" kaydedildi. kenderErtuşTnin girişimleri sonucun- da jandarma tarafından toplatıldığı ge- rekçesi ile PKK'ye başvurdular. Koru- cular, lskender Ertuşi'nin bu davranı- şının karşıhksız kalmaması, geçıci köy koruculannın (GKK) intikamının alın- ği ve taşıdıklan silahlan buradaki terör örgütlenne teslim edeceklen tespit edildi. 3 Temmuz 19%: Başkale ilçesinin Değırmenboğazı, Denngeçit, Kovalı- pınar ile Aşagıküme köyleri korucula- n, 24 Aralık 1995 tarihınde yapılan er- ken genel seçimlerde köylerinden diğer partilere oranla HADEP'e fazla oy çık- ması nedeni ile silahlannın Başkale il- çesinin DYP'li Belediye Baskanı ts- \ArkasiSa. 6,Sü.4'te RP, IRAN'I YlNE KOLLADI • 6. Sayfada MGK SONRASI TOPLANAN İLK BAKANLAR KURULUNUN GÜNDEMİ 8 YILLIK ECİTİM Hükümet laikükpazarlığındaRP, 5 artl 3 fOrmÜIÜnde israrll Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 şubattakı toplantısının ardından ilk Bakanlar Kurulu bugûn yapılıyor. DYP lıderi Tansu Çiller, MGK tavsiyelerinin "karar" haline dönüştürûl- mesi gereken kabine toplantısı öncesinde bakanlanna, "Görevinızi ya- pm" talimatı verdi. DYP'li bir kabine üyesi, Bakanlar Kurulu'nda kav- ganın 8 yıllık kesintisiz eğitimde yaşanacağını belirtti ve "Belki de hü- kümet yann gider" dedi. RP Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Asiltürk, 5 artı 3 formülünü desteklediklenni söyledı. • 5. Sayfada Kara Harp OkUİU'nda 'IrtİCa' OyunU Ordu-Refah Partisi gergin- liğinin, Atatürk'ün Harp Okulu'na ginşinin 98. yıldönümü nedeniyle bu- gün düzenlenecek törene de yansıması bekleniyor. Törende, üst düzey ko- mutanlann bilgisi doğrultusunda "Taassuptan (bağnazlık) Çağdaşhğa" adlı tiyatro oyununun sahnelenmesi kararlaştınldı. Genelkurmay Başka- nı Ismail Haİckı Karadayı'nın yanı sıra törene, her yıl olduğu gibi Cum- hurbaşkanı Süleyman L>emirel ve Başbakan Necmettin Erbakan'ın da da- vet edildiği belirtildi. • 5. Sayfada 'Sivii baskı' Içln blrllk çağrısı Türk-tş, DISK ve TESK ile sıvıi toplum örgütlerinin REFAHYOL'a karşı oluşturduklan sivil girişim grubu tarafindan yann Ankara'da basın toplantısı düzenlenecek. LaikJiğin ve demokrasinin korunması için yola çıkan, ancak MGK kararlanna karşı aldıklan tavır nedeniyle "darbe destekçiliğiyle" de suçlanan sivil giri- şim grubunun, seçime gidilmesi için çagnda bulunacağı belirtiliyor. DÎSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, 'demokrasi ve laisizm' diyenlerle beraber olduklannı söyledı. • 4. Sayfada MCHOLAS BURNS 'Türkiye'nin AB'yeüyeliği için çalışıyoruz' • ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns, Avrupa'daki büyükelçilerinin, Türkiye'nin AB'ye kabuî edilmesi yolunda yoğun bir seferberlik içinde olduğunu açıkladı. Burns, Türkiye'nin insan haklan konusunda önemli bir adım attığmı belirterek. "Bu gelişmeler AB tarafından dikkate alınmahdır" dedi. • Clinton yönetiminin, Avrupa ülkelerine, "AB kapısının Türkiye'ye kapatılması bölgesel dengeleri etkıleyecektir. Türkiye karşıtı adımlannız, müttefikimizin içinde bulunduğu siyasi krizde köktendincilerin tabanlannı güçlendirmesine yanyor. Türkiye'nin birliğe kabulü konusunda stratejik kaygılarla hareket edilmesi gerekiyor" mesajını verdiği belirlendi. FUKT KOZUKLU'non Inbert • 7. Sayfada Arnavutluk'ta isyan Tiran'a sıçradı • Arnavutluk'un güneyinde başlayan isyanın Tiran'a da sıçradığı bildirildi. Tiran yakınlarında dün askeri depolann yagmalandığı, kışlalardaki askerlerden bir bölümiinün subaylan tarafından serbest bırakıldıkları ve muhtemelen iktidar karşıtı bu askerlerin oluşturduğu 100 kişilik birgrubun Iskenderbey Meydanı'na yürüdüğü bildirildi. • Tiran'ın 30 km. kuzeyindeki Kruya kentinde ısyancılar bir tankçı birliğine saldırdılar ve birçok :ankı ele geçirdiler. Kruya'daki ısyancılar, ancak paralannı iade edecek bir hükümeti tanıyacakJannı açıkladılar. Hareketli dakikalann yaşandığı başkent Tiran'da vatandaşlann mağazalara akın ettiği ve yiyecek stokladığı gözlendi. Batılı diplomatlann Tiran'daki ailelerini tahliye ettikleri bildirildi. AB Komisyonu, Arnavutluk'taki siyasi güçleri uzlaşmaya çağırarak, aksi halde ülkenin çöküşe gidebileceği jyansında bulundu. • //. Sayfada ÇERNOBlL HÂL ZEHİRLtYOR • 10. Sayfada SPORCULAR DEĞİL SANATÇILAR YARIŞACAK • Arka Sayfada ERBAKANTN MANEVRA KABİUYETt • 12. Sayfada ÇİLLER'DEN DİN • ÜZERJNE SİYASET • 5. Sayfada 'Gazi'nin sorumlusu Susurluk'taJd devlettir 9 Gazi Mahallesi ile İ mraniye'nin Mustafa KemaJ .Mahallesi"nde 2 yıl önce mcydana gefen oiaylarda ölen 22 kişiyi anmak için düzenknen törenlere on binlerce Idşi kaüldı. 2 sene önceki olaylarm lanetiendiği gösterilere kaülanJar. ölen arkadaşlannın resimlerini taşıyarak >ürudüler ve "Gazi'de ölenlerin katili Susuriuk'taki devlettir" pankartlan tasıdılar Okmejdaıu, Nurtepe, Kâğıthane, Alibeyköy, Gülsuyu, tldtefli ve Gazi MahaOesi'ndeki işyerieri kepenklerini açmadı. İstanbul genelinde v? Gazi Mahallesi'nde yoğun önlemler alan polis, gnıplan, güzergâhlar üzerinde oluşturduklan kontroi noktalan ve havadan helikopterterle iziedi. Gazi olayiannda ha> arJannı kaybedenlerin aileleri 'Gazi Şehnüği'ni ziyaret etti. H 3. Sayfada (Fotoğraf: HATtCE TUNCER) Hanefı Avcı 'Mumcu cinayeti Iran bağlantdı' • TBMM Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komisyonu, Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı ve eski Kriminal Daire Başkanı Muhittın Kaya'nın da bulunduğu bazı emniyet kökenli kişiler ile görgü tanıklannın bilgisine başvurdu. Avcı, Mumcu cinayetinin Iran bağlantılı olduğuna yüzde _vüz emin olduğunu söyledi • Mumcu'nun katledildıği dönemde Kriminal Daire Başkanı olan Muhittın Kaya, cınayette kullanılan bombanın C-4 tipi olduğunun belirlendiğini, ancak bombayı hangi ülkenin ürettığinın tespit edilemedığini söyledi. • 7. Sayfada Özel timciler teslim oldu • Eskı Özel Harekât Dairesi Başkanvekili tbrahim Şahin'den sonra dün de özel timciler Ziya Bandırmalıoğlu ile Ayhan Akça, İstanbul DGM'ye teslim oldu. Nöbetçi mahkemeye çıkanlan iki özel tımci Metns Cezaevi'ne konuldu. H 6. Sayfada SUSURLUK ÜYELERİ ÇEKİLMEYİ TARTIŞIYOR • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYTREK 'Sürekli' mi, Değil mi? MGK kararları yeni biraşamada, yinegündemde. Üs- telik baş sıradaki yerini koruyor. Oynak siyaset ustası Takkeli Başbakan siyasal ya- şamımıza yeni bir gerilim armağan edecek mı? Bugün toplanacak olan Bakanlar Kurulu'ndan yeni bunalımla- nn işaretleri alınacak mı? Bilinmiyor. Zira önemli ve resmi kımi konuşmaları, toplantıları yakın çevresinden de saklayan Takkelfnın Bakanlar Kurulu'na vereceği yön, önceden kestırılemı- yor. M ArkasıSa. 6, Sü. l'de B :-• -'"1 U üİ ü u A] N Cumhupiyet'le biplikte Ekonomi seçim sinyali veriyor • Memur ve emekli maaşlanna yüzde 30 oranında sürpriz bir ek zam vaat eden, asgari ücretin ağustos ayındaki tespit tarihini hazirana çeken hükümetin, "olası bir erken seçim için hazırhk yaptığı" değerlendirmeleri arttı. • 5. Sayfada BORSA oDün 1437 Öncekı 1471 DOLAR ûDün 125.300 öncekı 125.100 MARK ûDun 73.500 öncekı 73^00 ALTIN oDün 1.426.000 Öncekı 1.426.000 DURUŞMA OLAYTJ CEÇTt 1 Mayıs davaa sanddanna dayak • 95 samklı 1 Mayıs 1996 olaylannın duruşması olaylı geçti. Önce tutuklu bulunan 23 sanık Ümraniye Cezaevi'nden getirildikten hemen sonra DGM nezaretinde jandarma tarafından tartaklandı. Daha sonra duruşma salonunda Gazi olaylan için bir dakika saygı duruşunda bulunmak isteyen samklar jandarma tarafından dışan çıkanlırken öldüresiye dövüldü. • Mahkeme heyetine saldıran. küfur eden şeriatçı örgüt sanıklanna müdahale etmeyen jandarma, sol örgüt üyesi olmakla suçlanan sanıklan yere yatınp dövmeye devam etti. Çocuklannın ve yakınlannın öldüresiye dövüldüğünü gören sanık yakınlan da daha sonra jandarma dayağından paylanna düşeni aldı. • 4. Sayfada CUMHURBAŞKAJNLIĞIKUPASI ~ Futbolculardan anlamh mesaj • REFAHYOL iktidannm ardından ivme kazanan antilaik girişimlere yurttaşlann duyduğu tepki sahalara yansıdı. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında F. Bahçe ve G.Saraylı futbolculann sahaya "Atam, izindeyiz" pankartıyla çıkması tribünlerden büyük alkış aldı. Önceki gün oynanan Başbakanhk Kupası maçında ise seyirciler, maçı izlemeye gelen Başbakan Necmettin Erbakan'ı "Türkiye laiktir, laikkalacak" sloganlanyla karşılamıştı. • Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe'yi Hakan'm attığı 3 golle yenen Galatasaray'ın oldu. Baştan sona üstün bir futbol sergileyen San-Kırmızıh takımda Hagi, Suat, Ergün ve kaleci Volkan'ın başanlı oyunlan sonucu etkiledi. • Spor'da GIMDEM MUSTAFA BALBAY Sıfırlık Komisyonu... BizimMeclis, komisyon kurar, donerdoneryınekurar... Biri komisyonun arkasındakı saati kurar... Son kullanma süresi dolar, zil çalar. Araştırma bitti, komisyon paydos... Bu Meclis, Bosna'daki savaş suçlularını, "Ölülerin bil- gisine başvurup onlan kimin katlettiğinı saptamaya ça- lıştık. Ancak başanlı olamadık" deyip aklar... Bu Meclis, Ruanda'daki Kalibe katliamı sanıklarını, "Ölenlerin, isteyerek mi ölüme gittıği yoksa istemeden mi olduğu yolundaki bilgi ve belgeler net değildir" de- M Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog