Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAGOAŞ YAYINLARI 0 R A l Ç A L I Ş L A R Deniz Gezmiş'ten Yaşar Kemal'e PORTRELER 350.000TL Çağ Pazartama A.Ş. Yerefiatan Cad. Saikımsöğût Sok. No; 9 B CaûalççUisîa'bJ Tel: = 1-01 35<96 Posta çek no: 666322 Cumhuriyet $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI S A B İ H A S E R T £ L tevfik fikret 300.000TL Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatan Cad. SaikımsöŞüt Sok. No: 9,B Cagaloğlı*lstanbul Teı:514C1 95-96 =osta çe< no; 666322 73. VL SAYI: 26088 / 75000 TL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS IMDİ (7924-J945J BAŞYAZAFI: lUOfe NAOİ (1945-1991) 12MWT1997ÇM$MM Washington Enstitüsü uzmanı Alan Makovsky'ye göre Türkiye'de ordu ikilem içinde 'Türkiye Cezayir olmaz 9 ABD'ye g ö r e krİZ yOk ABD yönetiminin Türkiye'de bir kriz görmediği- ni ve darbe istemediğini söyleyen VVashington Enstitüsü uzmanı Alan Ma- kovsky, ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkede bir kriz görmesi ve bu ne- denle darbe yapması halinde ortak çıkarlara dayalı pragmatik bir tavır gös- tereceğini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir darbeye yöneldiğini san- madığını kaydeden Makovsky, şöyle konuştu: "Türkiye'de Cezayir benze- ri bir durumun olacağını sanmıyorum. Fakat askeri darbe olursa bu, Türki- ye'nin Avrupa'ya karşı çok ciddi bir kara lekesi olur." aSkere direnemez' Türkiye'de bir iç savaşın olacağına hiç inanmadığını dile getiren Makovsky, Refahlılan, eylemlerini sokağa ta- şısalar bile, 100 bin tane pompalı tüfekleri de olsa askerlerin tanklanna kar- şı gelebilecek güç olarak görmediğini söyledi. RP'nin iktidardan indirilme- si halinde hemen sokağa çıkıp eyleme başlamayacağını ve laik hükümetle- rin başansızlıklannı bekleyeceğini öne süren Makovsky, "Refah muhale- fette her zaman daha iyi olmuştur. Ordu da bunu biliyor ve hatta Refah'ın muhalefette kahrsa daha büyük bir güçle iktidara gelebileceğini düşünüyor. Bu da askerin karşılaştığı bir ikilem" dedi. FUAT KOZLUKLirnun halıert • 10. Sayfada DYP'li bakanlan toplayan Çiller, Erbakan 'la görüştü. Erbakan akşam Köşk 'e çıktı Hükümette 2. MGK bunalımı Susurluk Araştırma Komisyonu'nun RP'li üyelerinin çark etmeleri üzerine Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller'in dinlenilmesinden vazgeçildi. Tansu Çiller'i Yüce Divan'dan kurtaran Refah Partisi, bir kez daha iktidar diyetini ödedi. Komisyonun ANAP, CHP ve DSP'li üyeleri, RP'li Başkan Elkatmış'ın da desteğiyle alman karan, iktidar partili üyelere partilerinden yapılan baskılar doğrultusunda değiştirildiğini belirterek protesto ettiler. • 7. Çillerailesi dinlenilmeyecek TV'DE NAKLEN YAYIN TARTIŞMASI Federasyonun 4 bilinmeyenli havuz problemi• Futbol Federasyonu'nun havuz sistemine aldığı birinci lig maçlannın yayını, Fenerbahçe'nin CINE-5'ten aynlıp Interstar'la anlaşması üzerine hukuk sorunu haline geldi. Dört büyük kulüpten Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yanında yer alırken Galatasaray beklemeyi tercih etti. Trabzonspor ise federasyonun yanında olduğunu açıkJadı. SporServisi- Futbolda nak- len yayın konu- sunda Fener- bahçe'nin In- terstar ile 3.8 trilyon karşılığı 4 yıllık sözleş- me irrtzalama- sı, dört büyük kulübün dışın- daki diğer kulüplere hayat ve- ren havuz sistemini kanştırdı. Olayı başlatan Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe Kulübü Baş- kanı Ali Şen, "Ben Türidye'nin en büyiik seyirci potansiyeline sahipkulübüm. Havuz sistemi- ne de imza atmadım. Ama bu- günkü sistenı içinde aldığımız naklen yayuı parası bizim hak- kımızın çok altında. Bu neden- le biz Fenerbahçe Kulübü ola- rak İnterstar'la anlaşma yap- tık. Ben Fenerbahçe Kulü- bü'nün başkanı olarak Fener- bahçe'nin menfaatlarını koru- mak zorundaymı. Gerisi bizi il- gUendirmiyor" diyerek 4 tril- yonluk gelire imza atmca CI- NE 5 ile sözleşme imzalayan Futbol Federasyonu sessizliğe gömüldü. F. Bahçe'nin havuzu delme- si ile ortalık kanştı; Interstar'ın da lstanbulspor - Gaziantep maçmı naklen yayımlaması te- levizyonlar arası trafigi birden yogunlaştırdı. Futbol Federas- yonu bu naklen yayıma karşı da sessiz kaldı. Ancak Inters- tar'ın naklen yayın konusunda maçtan 2 gün önce Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkeme- si'nden >ürütmeyi durdurma karan alarak kameralannı ge- ce Inönü Stadı'na sokması kar- MArkası Sa. 6,Sü.Vde 'TEK YETKÎLI, FUTBOL FEDERASYONU' • 6. Sayfada • MGK bildirisinin imzalanmasından sonra yann toplanacak Bakanlar Kurulu'nda da yeni bir sarsıntının yaşanacağı öne sürülüyor. MGK önerilerinin "Bakanlar Kurulu karan" haline geririlmesi yönündeki geleneksel uygulamanın yannki hükümet toplantısı açısından "kritik nokta" olduğu belirtiliyor. MGK'nin önerileri doğrultusunda atılacak adımlann, Bakanlar Kurulu'nun "karar" almasından sonra netleşeceğine işaret ediliyor. • Yıldınm Akruna dışındaki DYP'li bakanlarla bir toplantı yapan Tansu Çiller, hemen ardından Başbakan Necmettin Erbakan'la bir araya geldi. Tavn nedeniyle hükümetin DYP kanadındaki tedirginliği arttıran Erbakan, Çiller'le görüşmesinin ardından dün akşam Köşk'e çıktı. • 5. Sayfada ^JUtNozoK Ankara'da Son Glu-Glu! • Anten sevmez güvercin... • Çilliyet: Taksim'e kartondan cami... • İbrahim Şahin ile Nazlı birsöyleşL • Ay üssü Urfa... • Tanklarla takunyalarçarpışırken... Bugün Cumhuriyet 1e birlikte... YARIN KtTAP İbrahim Şahin teslim oldu • Tutuklama karannın ahnmasından 39 gün sonra DGM'ye teslim olan Özel Harekât Dairesi Başkan Vekili ibrahim Şahin, Metris Cezaevi'ne konuldu. • 6. Sayfada U U 35 EkenUe• MİT'in önde gelen isimlerinden Korkut Eken ile yeraltı dünyasının ünlü ismi Drej Ali lakaplı Ali Yasak, dün Ankara'daki Merit Altınel Oteli'nde buluştular. Polis gizli görüşmeyi görüntüleyen UBA ekibini emniyete götürdü. Ali Yasak da gözaltına alındı. ANKARA (UBA) - Eski Özel Harekât Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin'in tutukJanması- nın ardından MİT'in ve Emniyet Genel Müdür- lüğü'nün üst düzey yöneticilerinden Korkut Eken ile yeraltı dünyasının önemli isimlerinden 'Drej Ali' lakaplı AH Yasak, Ankara'daki Merit Altınel Oteli'nde bir araya geldiler. Yasak ile Eken'in, Şahin'in tutuklanmasından sonraki ge- lişmeleri değerlendirdikieri öne sürüldü. Ikinci MfT raporu olarak bilinen ve Doğu Perinçekta- Wk ArkasıSa. 6, Sü. 8'de 12MART Önce mektup sonra darbe • "Mevcut anarşik durumu gidermek ve anayasanın öngördüğü reformlan Atatürkçü bir görüşle ele alacak ve inkılap kanunlannı uygulayacak kuvvetli ve inandıncı bir hükümetin demokratik kurallar içinde teşkilini sağlamak" gerekçesiyle ordunun 12 Martl971'de gerçekleştirdiği darbe 26. yılını doldurdu. • O günkü Genelkurmay'ın hükümete verdiği 12 Mart muhtırası, geçen 28 şubatta toplanan MGK'nin aldığı kararlara benzetilmesiyle gündeme gelmiş, bu da müdahalelerin "Türk demokrasisi"ndeki güncelliğini koruduğunu göstermişti. • 12. Sayfada ARNAVUTLUK İsyana karşı isyan • Devlet Başkanı Berişa'ya karşı sÜFdürülen isyana, devlet başkanı taraftarlan da merkez silah depolannın bulunduğu Bayram Curi kasabasını basıp silahlara el koyarak karşılık verdi. Berişa Sosyalist Partisi üyesi Başkim Fino'yu yeni başbakan olarak atadı. M 11. Sayfada ÖĞRENCİ-AYDIN BİRLIKTELİĞİ • 7. Sayfada GAZİ MAHALLESİ SUÇLULARJ GÖREVDE • 4. Sayfada SINIRDAKİ OPER.A.SYON SONA ERDİ • 3. Sayfada BAŞBAKANLIK KUPASI TRABZONSPOR'UN • Spor'da FRANSA MARKA SATIYORB^ritfl Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Suç ve OZÜP Köktendinci Yeni Şafak, Türk-lran ilişkilerini Takke- li'nin "tamir edeceğini" yazıyor. Büyük bir devletin temsilcisi tavırlarıyla kasıla kasıla uçaktan inen Dışişleri Bakanı Vdayeti'nin önünde Tak- keli'nin saygıyla yan eğilmiş fotoğraflarına bakarsanız Yeni Şafak haklı. Zira RP gericiliği veTakkeli, Iran'daki din devletine gö- bekten bağlılığını Türkiye'nin "yüksek menfaatlannın ûstünde" tutuyor. Elbette ikili ilişkileri onanmda hayli maharet sahibi olacak. • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Cumhuriyet 75 bin lîra Ekonomide enflasyon hızını arttırarak sürü- yor. Kısa şubat ayında enflasyon oranı yüzde 6'ya ulaştı. Yıllık resmi rakam yüzde 80!.. Bu sonuçlar, gazete fıyatlanna çeşitli biçim- lerde yansıyor. Kuponlu gazeteler fiyatlannı gereğinden çok arttınrlarken aynı grubun -moda deyişle havu- zun- kimi gazeteleri de fiyatlannı düşürüp dam- ping yapıyorlar. Bu arada bir gazetenin kupon- lusu 100 bine, kuponsuzu 40 bine satılabiliyor. Ucuz gazeteler, tirajlannı birkaç kez katla- • Arkası Sa. 6, Sü. 6 'da BORSA ûDün 1471 Önceki 1461 DOLAR ûDün 125.100 Önceki 125.000 MARK Dün 73.200 Önceki 73.300 ALTIN ODün 1.426.000 Önceki 1.415.000 Dış ticaret açığı fren tutmuyor • Geçen yılın ilk 7 aylık döneminde ihracat yüzde 8. 4 artarken ithalat yüzde 30.4 gibi dev bir düzeye ulaştı. • 9. Sayfada Termik santrallara müşteri yok • REFAHYOL'un kiralama adı altında satışa çıkardığı 12 santral ihalesine başvuru süresi 30 nisana kadar uzatıldı. H 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Faşist RP Mollarşisi... Iran'la ilişkilerimizi bundan böyle ikiye ayırmak gere- kecek: - RP-lran ilişkileri... - Türkiye-lran ilişkileri... Bu tablonun ortaya koyduğu durum şu: RP, Türkiye gerçeğinden ne kadar koparsa Türkiye- lran ilişkileri de o kadar kopuk olacak... Bunu Iran yönetimi de görmek zorunda. RP-iran ilişkileri can ciğer kuzu sarması... Türkiye-lran ilişkileri ise başka bir şey sarması... M Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog