Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI A T A O L B E H R A M O Ğ L U utanıyorum 250.000TL Çağ Pazarlama A.Ş. Yereoatan Cad Satanso§ut Sok No 9/B Caga>cg!ü Istarbjf Tet 514 01 95*96 Postaçekınc 666322 Cumhuri $ ÇAGDAŞ YAYINLARI ORHAN ERİNÇ medya ile politika 250.000TL Çağ Pazafiama A.Ş. Yefebatan Caa Salkımsoğut Sok No 9/B CagaıcaL Istanbul Teı 5 U 0* 95 96 P^sta çe«ı no 566322 73. YISAYI: 28088/ 11 (KDVtçtnde) KURUCUSU. VUMB RUDt (1924-1945) BAŞYAZARI: NMftl MMİ (1945-1991) 11MART1987MU Kıbrıs 'ta silahlanma Kuııı kesimi uçak peşînde • Kıbns Rum yönetimı S- 300 füzelerinden sonra şimdi de Rusya'dan Suhoi-SU-34 savaş uçağı alımı için Moskova ile masaya oturdu. Türkiye, Rum yönetiminin bu silahlanmasının, Doğu Akdeniz'de dengeleri bozacağı gerekçesiyle Rusya Federasyonu'nu uyarmaya hazırlanıyor. • Suriye, kara ve hava kuvvetlerinin takviyesi ıçin Rusya Federasyonu'ndan siJah desteği talep etti. Suriye'nin bu talebine Rusya'nm olumlu yanıt verdiğı belirtildı. tran ve Yunanistan'ın da Çin Halk Cumhuriyeti'nden orta menzilli fiize alımı peşinde olduğu bildirildi. mi7.Sayfada Çffler işkenceyi itîraf etti • Başbakan Yardımcısı Tansu Çıller, Türkiye'de sistematık olarak işkence yapıldığı görüşünü doğrulayan mesajlar verdi. Çıller, işkence olaylanndan valilen ve emniyet müdürlerini sorumlu tuttu. • Türkıye'nin heryenndekı işkence uygulamalanna son verileceğini belirten DYP lideri. Içişleri Bakanı Meral Akşener ile karakol karakol dolaşacaklannı söyledi. MlO.Sayfada Ankara'da tecavüz vahşeti • Ankara Emruyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Gaziosmanpaşa'daki bir apartmanda, komşulannın alt kattaki daıresine kapıyı kırarak gıren 6 kişi, evdeki kadın konuklara ve ev sahibi erkeğe tecavüz etti. Zanlılardan 5'ı daha sonra yakalandı. • Yetkıliler, mağdurlardan gasp edilen 20 milyon lira, bir cep telefonu ve evcil bir köpeğin de gözaltına alınanlarla bırlikte ele geçirildiğini bildirdiler. M 4. Sayfada Oğrencîler boykota gidiyor • Istanbul 'daki üniversite ve lıse öğrencı dernekleri, Beyazıt'ta bir açıkJama yaparak ülke gündemındeki sorunlann çözümünde gençlere de söz verilmesi için boykot çağnsında bulundular. Açıklamada, tüm öğrencilerin 12, 13 ve 14 mart tarihJerinde yapılacak uyan boykotuna destek vermesi istendi. W 17. Sayfada Türkiye'nin kredi notu yine düştü • ABD'nin kredi derecelendirme kuruluşlanndan Duff and Phelps, Türkiye'nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye düşürdü. Duff and Phelps 'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin izleme sürecinden de çıkanldığı açıklandı. • 6. Sayfada îran'la yaşanan gerginliğe Türk basmmda çıkan haberlerin neden olduğunu söyledi Eıiıakaıı özür diledi• Başbakan Necmettin Erbakan, iki ülke arasındaki gergınliğin giderilmesi amacıyla Türkiye'ye gelen Fran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti'yi kabul etti. Erbakan burada yaptığı açıklamada, yaşanan gerginliğin medyadan kaynakJandığını söyledi. Başbakan, tranh yetkililerin Türk basınında çıkan haberlere 'akıl ve sabırla' yaklaşmalanndan memnuniyet duyduklannı belirtti. • Erbakan, diplomatik bunalımın iki ülke arasındaki işbirliğini etkilemeyeceğini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Demirel ise Velayeti'yi kabulünde Ankara-Tahran ilişkilerinin karşılıklı çıkar, dostluk ve içişlerine kanşmama ilkelerine saygı doğrultusunda sürdürülmesi gerektiğini bildirdi. • 17 .Sayfada DCM Savcısı Yarbay Çetinkaya 'İran her türlü terörü destekliyor' • Sincan'da şeriat çağnlan yapılan Kudüs Gecesi ile ilgili soruşturmayı yürüten AnJcara DGM Savcısı Nuh Çetinkaya, Iran'ın Hizbullah, Islami Cihad, Islami Hareket ve Hamas gibi aşırı dinci terör örgütlerini kullanarak kendi rejimini silahlı mücadele yöntemiyle Türkiye'de yerleştirmek istediğini belirtti. • Çetinkaya, "Güneydogu'da askerlerimiz şehit olduğu zaman 'İran ve Irak sınınndan sızan teröristler gelip eylem yapıp kaçtı' diyorlar. Artık devletin resmi ağızlannın, bölücü terörü İran ve Irak'ın desteklediğini söylemesi gerekir" dedi. • 4. Sayfada Tahran PKK'yi koruyor' Meclis'te îran raporu görüşülecek • TBMM Sınır Güvenliğini Araştırma Komisyonu raporunda, "Iran'da PKK kamplannın bulunduğu ve teröristlerin Türk sınınndan geçerek mayın döşedikleri belirlenmesine karşın bu ülkenin terör örgütü üyelerini ısrarla koruduğuna" dikkat çekildi. Komısyon, bulgulannı Ağn ve Van valılıklerince sımulan îran'daki PKK kamplannın yerlerini gösteren belgelere dayandn"dı. AYŞE SAYIN BüyükelçiAli Tu\gan'm Cumhurbaşkanı DemireTinmesajını Tahran'a iletmesininardından tran Dışişieri Bakanı Ali Ekber Velayeti Ankara'ya geldi Başbakan Erbakan tarafindan sıcak karşı- lanan Velayeti, Dışişleri Bakanhğı'nda umduğu ilgiyi göremedi. (Fotoğraf TARIK TINAZAY) ANKARA - Iran'ın, PKK'lı teronstien banndırdığı ve koru- duğunu ortaya koyan TBMM Smır Güvenliğini Araştırma Komisyonu'nun raporu, güven- lık makamlannın raporlannı dıkkate almayarak Tahran'ın yanında tutum sergıleyen Baş- bakan Necmettin Erbakan'ı ya- lanladı. RP'nin önergesiyle ku- rulan ve bütün siyası partilerin ortak görüşüyle hazırlanan ra- porda. "tran topraklaruıda P- KK kamplannın bulunduğu, Türldye'ye giriş için smır bölge- sinde bekleven teröristierin yer- Jeri vesayisıda belirtilerek bildi- rildrği halde, Tahran'ın bu giri- şimlere yanıtvermediği'' vurgu- landı. Komısyon. bazı bulgula- nnı, Ağn ve Van valıliklennin Iran'dakı PKK kamplannın yer- lennı gösteren belgelenne da- yandırdı. TBMM Genel Kurulu'nda bugün ele alınacak komısyon raporu üzenndekı görüşmele- nn, olaylı "Kudüs Gecesi'' kut- lamasının ardından ilışkılenn gergınleştığı İran üzerinde yo- ğunlaşması beklenıyor. Komis- yon raporunda, Türkiye'ye ka- ra ve denız yoluyla uyuştunıcu ve silah sokulduğu bılgısıne de yer venlirken gerek denız, ge- rekse kara sınırgüvenlığının son UArkasıSa. 17,Sü\6'da 'Türkiye bunahımn eşiginde'YHmaz: Zaman daralıyor 8 ayda Türkiye'nin rejim bunalımı aşamasına geldiğini söyleyen Yılmaz, "Emniyet, hakkında tutuklama karan verilen kışileri yakalamamaktadır. Hapishanelerin çoğunda devlet kontrolü kalmamıştır. Mahkûmlar, aylarca tünel kazıp kaçabilmektedir. Aynı durum ekonomide de geçerlidir. Türkiye, Batı'dan dışlanmış, îran'la ilişkiler sıfir noktasına inmiştir" dedi. "Bu hükümetin düşürülmesi için önümüzde çok kısa bir süre var" diye konuşan Yılmaz, bunun için kademeli program uygulayacakiannı söyledi. • 5. Sayfada RP yine üstüne alınmadı RP Grup Başkanvekili Temel Karamollaoglu, Türkiye'de yıllardan beri demokrasi havanliğine soyunan bazı çevrelerin son gelişmeler sırasında sınıfta kaldıklannı savundu. Karamollaoğlu, "Orduyu polemigin içine çekrneye çahştılar. Hükümete 'Tankiann paletlerinin sesleri geliyor, duymuyor musunuz?' diyecek kadar ileri gittiler. Ordu da buna tepki göstererek mesaj gönderdi" dedi. RP Grup Başkanvekili Temel Karamollaoğlu, 8 yıllık temel eğitime beş artı üç koşulu ile karşı olmadıklannı da söyledi. • 5. Sayfada DYP'de ikili görüntü DYP Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Cevheri ile Nahit Menteşe'nin DSP Grup Başkanvekili Hüsamettin Özkan'la bir araya gelmeleri siyasi kulislerde yeni hükümet beklentisini güçlendirdi. DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci, parti yöneticileri arasındaki geliş gidişleri diyalog yönünden olumlu karşıladığım belirtirken, hükümetin devam edeceğini bildirdi. Muhalif gruptan Ayvaz Gökdemir, Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'le yaptığı özel görüşmenin ardından, izlediği hükümet karşıtı politikadan vazgeçti. • 5. Sayfada Isyan büyüyor Arnavutluk'ta isyancılar dün 4 kenti daha ele geçirdi Böylece isyancdann elin- dekikent savısı 1 l'i buidu. Dünkü çabşmalarda26 kişinindahayaralandığıbe- lirtilrvor. Saİi Berişa'nm istifa ermesi talebi>1e ayaklanan is>ancüar, Tiran yöne- timinin en geç haziranda yapılacak seçimlere kadar bir milli mutabakat hükü- meti kurulmasuu kabul etmesine karşın henüz silahlannı bırakmadı. İtalya'nuı ArnaMitluk Bü>ükelçisi Paolo Forseti'nin krizin çözümii için muhalefet temsfl- cifcrrv le bir ttah an gemisinde görüştüğii bildiriklL • 9. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARC4YUREK Umut Dağın Ardında... Kimı çevreler gazetecılerden, kimileri DYP içindeki son hareketlere bakarak umutlanıyorlar. Takkeli bir Başbakan'la Türkiye'nin daha uzun süre gıdemeyeceğinin artık DYP'de de görüldüğünü, yeni bir hükümet arayışlanna olumlu katkılarda bulunma çaba- larının ön plana çıktığını söylüyorlar. Kuşkusuz, bu ırdelemeler iyi nıyetli birer "varsayım." Ne kı Şaibe Hanım'ı aşabilecekler mi? Temmuz 1998'debaşbakanlıkkoltuğunu "garanft'"gören, ihtira- • Arkosı So. 17,Sü.l 'de CUMHURBAŞKANI DEMİREL'DEN AB'YE ÇAĞRI 6 Türkiye'yi incitmek yaranıııza olınaz' • Avrupa Birliği'ne "Türkiye'yi incitmekten kaçının. Türkiye'yi şimdi reddedemezsiniz" mesajını veren Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel "Türkiye'nin NATO üyesi olarak bir kale görevi yaptığını" söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bû- rosu) - Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel, Türkiye'nm Av- rupa Birliği'ne (AB) tam üye- lik görüşmelerinde Doğu Avru- pa ülkelerinden daha geri sıra- da değerlendinlmesini eleştirir- ken Batı'ya, "Türkiye'yi incit- mekte yararuuz olmaz" diye seslendi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çil- ler de 14 mart cuma günü Fın- landıya'y a gıderek Türkiye-AB ilişkılen konusunda ıkili bir gö- rüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Demirel, Belçika Veliaht Prensi Philippe başkanhğında Türkiye'yi ziya- ret eden ticaret heyeti ıçın dü- zenlenen "Türk ekonomisi ve Türkiye-Belçika iktisadi-mali işbirtiği" toplantısına katıldı. Demirel, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin da- ğılmasının ardından yeni koşul- lar ve firsatlann ortaya çıktığı- nı, bazı zorluklann da berabe- MArkasıSa.l7,Sü.3'te BORSA ûDün 1461 Örtcekı 1443 DOLAR Dün 125.000 Öncekı 125.100 MARK ÛDun 73.300 Öncekr 72.8OO AL71N ODun 1.415.000 öncekı 1.418.000 Hedefte yine hakemler var Hakemlere yönelik sözlü ve fiili saldınlar üze- rine harekete geçen MHK ve TFFHGD, gü- venlik güçleriyle futbolun yöneticilerini gö- reve davet etti. • Spor'da 'Fark edilmeseydi cezaevi boşalacakt' Iskenderun ETipi Cezaevı'nden tünel kaza- rak firar eden PKK ve MLKP milrtanlarının, olay ortaya çıkmadan 3 gün öncefiraret- tikleri beliıiendi. • 3. Sayfada Bulgar sanatçı Ivo Papasov İstanbul'da Klarnetcı Ivo Papasov çağlar boyunca Trak- ya'nın köylerinde çalınan folk müziği ile Ba- tı'dan aldığı caz, rock ve funk'ın doğaçla- ma öğelerinden yararlanarak geleneksel müzikte bireşime ulaşmış, bir devrime yol açmıştır. • 13. Sayfada REFAHYOL'un sürgün listesi Hükümetin özellikle RP kanadının başlattı- ğı şeriatçı kadrolaşma tüm hızıyla sürerken Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku- rumu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlık Bakan- lığı'na bağlı kuruluşlardaki sürgünler yük- sek boyutlara ulaştı. • 10. Sayfada Tarih hırsızları yakalandı Polis, Erzincan'dan Izmir, Ankara ve Gü- müşhane'ye uzanan birtarihi eser kaçakçı- lığı zincirini ortaya çıkardı • 3. Sayfada 8 ayrı yerde altın aranıyor 'Siyanür batağına izin vermeyiz' • Bergama'dan başka Giresun, Balıkesir, Çanakkale'de birer bölge, Artvin ve Trabzon'da da ikişer bölgeye altm arama izni verilmesi çevrecilerin tepkisine neden oldu. SOS Akdeniz Derneği'nce yapılan açıklamada, Bergama'da yaşananJar bilinirken ve insanlann tepkıleri doruğa çıkarken yetkililerin tüm olumsuzIukJan gözardı ederek altın aramak ıçın yer izni vermesi kınandı. • Açıklamada, "Yetkililer tüm ülkeyi siyanür batağına çevirmeyi kafalanna koymuşlar. Arka arkaya verilen izinler bunu gösteriyor. Ancak yurttaş inisiyatifmi görmezden geliyorlar. Bergama'da yükselen tepkiler tüm yurdu saracaktır. Hiç kimse topraklan üzennde siyanür havuzlanna izin vermez" denildi. ÛNİT 0BWB tabari • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Çok Kişilikli Siyaset... Geçen yıl bu günlerdönüşümlü, bölüşümlü, dışarıdan destekli, ÂNAYOL azınlık hükümetinin kurulduğu, çiçe- ği burnunda bakanların koltuklarına kurulduğu günler- di... Bir yıl içinde üç hükümet yaşadık... Yeni hükümet arayışlannın yeniden konuşulduğu dö- nemdeyiz... CHP Genel Başkanı Deniz Baykal 20 Eylül 1995'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'i ziyaret etti. Baykal, MArkasıSa. 17,SÜ.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog