Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

® ÇAGDAŞ YAYINLARI D £ r . S A M İ K A R A Ö R E N nadir nadi'yi uğurlarken 300.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsojut Sok No 9/B CaaatoğlıVlstanbul Te' 514 01 95/96 Posta çeKı no 666322 Cumhu . $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI B o s . H o z . : N U R A N T E Z C A N atatürk'ün yazdığı yurttaşlık bilgileri 2O0.0O0TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerefcatan Cad Salkımsoğut Sok No 9/B CağaloğKi/lstanbul Tel 514 01 95/96 Posta çekı no 665322 73. YL SAYI: 28087 / 60088 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU: YIMUS NMİ (1924-1945) BAŞYAZARt. lUDh NUİ (1945-1991) 10MART1897PAZMTES Cumhurbaşkanı, Genelkurmay'ın yaptığı yazılı açıklamayı değerlendirdi Orduyu zorlamayın• Cumhurbaşkanı Demirel, son zamanlarda • A/GiC bildirisinden Demirel 7 sorumlu tutan • DFP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet orduya yapılan eleştirilere tepki göstererek RPyönetimi, "Cumhurbaşkanı tavır koysaydı Gölhan, "Kimse kuşku duymasın, bukararlar "TSK'yi kendisini savunma mecburiyetinde asker çıkışyapamazdı" diyor. Yaklaşık iki aydır uygulanacaktır. Bu kararlar herhangi birparti bırakmayın " dedi. Demirel, askerlerin siyasetin Demirel le haftalık görüşmelerini yapmayan için alınmış değil, 65 milyon insan için, hepimiz içine çekilmemesi gerektiğini söyledi. Erbakan bugün Köşk 'e çıkacak. • 5. Sayfada için alındı" diye konuştu. • 5. Sayfada ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Cumhur- başkanı Süleyman Demi- rel, Genelkurmay Baş- kanlığı'nın yazılı bır açıklama yapmasına ne- den olan gerginlığı de- ğerlendınrken "Askerieri shası beyanatlar vermeye zorlamayın" dedı Demirel. Genelkur- may Başkanlıgı'nın "TSK, anayasanın ko- nınması ve sorumluluk- lannda fe\ kalade hassas- ür. Çağdas, uygarlık vo- lunda ileriemeye kimse mani otamayacak" göni- şünün yer aldığı bildiri konusundakı görüşleri- nın sorulması üzenne şekflde ifadelere hiçbirşe- kOde ran olmaz." Cum- hurbaşkanı, son zaman- larda orduya yapılan eleştirilere de tepki gös- tererek "TSK'yi kendisi- ni savunma mecburiye- tinde birakmamak gere- Jdr" dedı. Genelkurmay Başkan- lığı. laik rejimı hedefalan şeriatçı tehditlere karşı bır dizi önlem alınması- nın kararlaştınldığı 28 şubattaki Mılli Güvenlik Kurulu toplantısının ar- dından TSK'ye yönelti- len eleştirileri yanıtlar- ken ordunun, "anayasa- nın temel nitelikierinin konuunasında ve yasala- «askerlerinsiyaseteçefc^ KOALİSYONDABUNALIMADOĞRU-MilliGüvenlikKurulunun kararlankonusundakoaüsyonortaklanarasmdakianlaşmazhkiyicesuyüzûneçık- ™kendfeineverdiğiyet- memesi gerektiğr mesa- ^ Kararlann hükümet protokolü ile sınıriı kalmasını isteven Refah Partisi, DYP'yi ikna etmeve çalışıyor. (Fotoğraf: TARIK TINAZAY) w w sorumhıluklann tes- jını yıneledı. Demirel, yın" diye konuştu. Demırei, basına da yan- sıyan, RP'li TBMM Başkanvekili YasinHa- Genelkurmay Genel Sekreterliğı'nın neden böyle bır bildiri yayımlamaya zorunlu kal- mış olabileceği yolundaki bır soruya karşı- lık ıse "sokakta bile Türkiye'de darbe ola- cağuun açıkçakonuşulduğu bir ortanıda T- SK'nin demokrasive bağlılığını ifade etme- sinin yadırganmasuıı anlayamadığınr söy- ledi Demirel "TSK'nin sNusi tarttşmalann tipoglu nun, Genelkurmay tkinci Başkanı içineçekflmemesiııe özen gösterilmeüdir. As- kerieri sivasi beyanatlar vermeye zoriama- Orgeneral Çevik Mr ıle TSK'ye hakaret bo- yutuna varan tepkıler ıçeren şiırinin ordu- da gergınlık yarattığının anımsatılması üze- rine "askerlerin tepldsini olağan saydığuu" belırterek şoyle konuştu "Komutanına bu türiü söz edilmesine tepki duymayacak as- ker hiç oiur mu? Elbette kabullenmez ve bu id vesorumiuluklann tes- pitinde fev kalade hassas oMugunu, bu hassasru'tin dernokrasiye bağ- lılıktan doğduğunu" vurgulamıştı. Açıkla- mada laık-demokratik cumhuriyetın çağ- daş uygarlık yolunda ilerlemesine kimsenin engel olamayacağı bildirilmişti. T u ğ g e n e r a l , S u s u r l u k k o m i s y o n u n a i f a d e v e r m e y e g e l m e d î Veli Küçük'e suç dııyurusııElkatmış: Rapor gürültü koparacak TBMM Susurluk Komisyonu Başkanı RP'li Mehmet Elkatmış, komisyonda daha önce dinlenilmesine karar verilen, ancak rahatsızlığı nedeniyle ifade vermeye gelmeyen Tuğgeneral Veli Küçük hakkında tstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesı Savcılığı'mn Genelkurmay BaşkanlığYna suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Çalışmalan için Mechs'ten ek süre istemeyeceklerini belirten Elkatmış, raporu 3 nisanda TBMM'ye sunacaklannı söyledi. B 17. Sayfada Mumcu komlsyonu Kdlcsal'ı dlnleyecek TBMM Uğur Mumcu Cinayetini Araştırma Komisyonu'na, cinayet ile ilgili MtT'in elinde bilgi ve belge olmadığını bildiren MlT Müsteşan Sönmez Köksal, komisyonda bu hafta ifade verecek. Devletin cinayet ile ilgili elındeki bilgi ve belgeleri sakladığından yakınan Mumcu komisyonu, bu hafta aynca Susurluk komisyonuna verdığı ifade ile kamuoyunda yankı uyandıran Emniyet Genel Müdürlüğû Istihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı'yı da dinleyecek. H 17. Sayfada Sağlar'dan Ilıcalfa suçlama CHP Içel Mılletvekili ve Susurluk komisyonu üyesi Fikri Sağlar, hakkında gıyabi rutuklama karan olan eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili tbrahim Şahin'le röportaj yapan Akşam gazetesi yazan Nazlı Ihcak'ı savcılığa şıkâyet etti. Sağlar, röportajı yayımlayan Akşam gazetesi ve Kanal 6 televizyonu yöneticileri için de "hakkında yakalama emri bulunan kişinin sakJı bulunduğu yeri bildiği halde yetkili mercilere haber vermemek" suçundan ceza davası açılmasını istedi. • 4. Sayfada D-8TERİN İNSAN HAKLARI RAPORU Erbakan'ın sabıkah ortaklang ş : Nüfusun yüzde 43'ü günlük gereksinimlerini karşılayamıyor. Aşın Islamcılar kadınlara, dinsel azmlıklara şiddet uyguluyor. MlSIF: Dinsel aynmcıhk sürdürülüyor. Gazete yöneticileri, doğrudan Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek tarafından atanıyor. Endonezya: Otonter sistem içerisinde muhalefet partilennın gelişmemesi için "pancasila" adı verilen bir sistem geliştirildi. Hükümet. gazetelerin sayfa şayılan ve ilan miktarlanna kısıtlama getirdi. . İran: İslami kurallarla yönetilen ülkede daha çok İslami cezanın uyguJanması için yeni yasalar çıkanldı. 1996'da en az 110 kişi idam edildi. Nİjerya: Bir generalin yönettiği ülkede, hükümet aleyhine yazan gazeteciler vurduruldu. PakİStaii: Polisin, birçok yargısız infaz işlediği bilinen Pakistan'da, hükümet güçleri sadece Karaçi kentinde 500 kişiyi öldürdü. Singapiir: Hükümet, muhalefet partilerinin adaylanna baskı uyguladı. Basının hükümet yetkililerinin yolsuzluklannı yazmasına hoşgörü gösterilmedi. • 4. Sayfada J^ydınlık eylemişenliklerle bitirildi Türidye genelin- de 1 şubatta baş- lavıp 28 şubatta sona ermesi öngö- rülen, ancak yo- ğun Ugi nedenfyte 9 marta kadar uzablan "Sûrekü Aydınlık İçin 1 DaJdka Karan- hk" eylemi An- kara, fzmir ve ts- tanbul'da bitiril- di. Eylem bo>nn- ca "Temiz top- lum, temiz siya- set" için alanlar- da bir arava gele- rek tepkflerini ve istemlerini dfle getiren yiırttaşlar, songecedeşenKk- ler ve \ürû\ıışler düzenİediler. Or- taköy'de 500 kişi dev bir mumun çevresinde top- landL % 17. Sayfada Ahnanya ABD'tt casusıt kovdu• Almanya, Amerikalı bir diplomatı casusluk yaptığı gerekçesiyle smır dışı etti. Diplomatın "yüksek teknoloji içeren projeler" hakkında bilgi edinmek için Aknanya Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ile temas kurmaya çalıştığı öne sürülüyor. • Almanya Anayasayı Koruma Bürosu tarafından ortaya çıkanlan olayın, NATO üyesi iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin zedelenmemesi için ABD ve Alman casusluk birimleri tarafından açığa vurulmadan kapatıldığı öne sürüldü. • 9. Sayfada Sunday Times gazetesi 'İnsan da kopyalandı' • lngiliz Sunday Times gazetesinin iddiasına göre 4 yıl önce Belçika'daki Van Helmont Hastanesi'nde yanlışlıkla insan kopyalandı. Habere göre bilim adamlannm döllenen yumurtanın ana rahmine yerleşme şansını arttırmak amacıyla cam bir çubuğu yumurta yüzeyine sürtmeleri sonucu aynı yumurta ikizi oluştu. • 17. Sayfada Haber yalanlandı Kopyalamanın gerçekleştirildiği yer olarak belirtilen laboratuvann sorumlusu Profesör Robert Schoysman haberi yalanladı. Schoysman "Bu çılgınlık. Burada yapılanlann kopyalamayla ilgisi yok" dedi. • 17. Sayfada Patlamalar korkutuyor Pekin'de Uygur terörü • Çin'in başkenti Pekin'de iki gün üst üste meydana gelen patlamalan 'Şarki Türkistan Azadlık Teşkilatı' üstlendi. Saldınlann üstlenilmesinden önce Pekin polisinin kentte yaşayan Uygurlara karşı önlemleri arttırdığı bildirildi. • Çin parlamentosunun Başkan Yardımcısı Wang Hanbin, bombalı saldın ya da adam kaçırma gibi eylemlerin cezalannın 10 yıl ağırlaştınlacağını açıklayarak "Bazı bölgelerde terörist eylemlerin doğasına uygun saldınlar gerçekJeştirilmiş ve büyük zarara yol açmıştır. Bu tür eylemlere karşı adımlar atılması zorunlu olmuştur" demişti. • 8. Sayfada Cumhuriyel 'e TTB'den2ödül • Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin, sağlık haftası nedeniyle verdiği "Basm- Sağlık Ödülü"ne bu yıl gazetemiz Cumhuriyet ve gazetemiz yazarlanndan Işık Kansu değer görüldü. • 3. Sayfada Asker, kalite belgesi istiyor • Milli Savunma Bakanlığı, tekstil ürünlerinden sonra gıda ihalelerinde de ISO 9000 kalite belgesini şart koşuyor. 1 temmuzdan itibaren uygulanacak karar, ilk aşamada konserveler, makarna, kahvaltılık margarin, ayçiçeği ve zeytinyağı ihalelerinde uygulanacak. BJ 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ekonomi Gazete'den izlenir Yalancı... GB; zaferden hozguna Oie Welt gazetesi, 3 marttaki sayısında Takkeli Baş- bakan'ı "pışkin bir taktikçı" diye tanımlıyor. Sadece "pişkin mı?"YcMsa... Bırakalım geçmişteki ör- nekleri, son on, on beş güne şöyle bir bakalım. Türk medyası "yalanlara" artık alıştı. Ancak Batı ba- sını yeni yeni uyanıyor, uyanacak. Örnek mi? Bırçuval. Işte çarpıcı ve hemen hemen Ba- tı basınındaki ortak irdelemeyı gösteren bir örnek, Frankfurter Allgemeıne'den: Uzunca bir yazıda MGK ele alınıyor. Kuşkusuz Tak- • Arkosı So. 17,Sû.l 'de DİE verilerine göre AB ülkelerine yapılan ihracat 1996 yılının ilk altı ayında 5.3 milyar dolara ulaşırken bu ülkelerden yapılan ithalat ise 10.5 milyar dolara çıktı. 1996 yılının ikinci yansında açıklanacak ihracat ve ithalat rakamlarının da bu sonucu ihracat lehine çevirmesi beklenmiyor. Gümrük birliğinin ilk yılında ithalat rakamları ihracatı ikiye katlamış oldu. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ekonomi eki bugün ve her paza Cumhuriyet ' l e Köprü müyüz Merkez mi?Jeopolitik açıdan bakınca genel kabul görmüş bir sözdür: "Coğrafya ûlkelerin kaderini belirler." Bu pencereden bakıp, iki soru soralım: - Türkiye ne ülkesi? - Türkiye merkez mi köprü mü? Birinci şık, ıçinde şu sorulan da banndınyor? - Avrupa ülkesi miyiz? - Akdenız ülkesi miyiz? MArkosıSo. 17,SİL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog