Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I İ l h a n S e l ç u k DÜŞÜNÜYORUM ÖYLEYSE VURUN Î50 000TL CumhunyetKitapKulubuÇağPazarianaA.Ş TutocağıCad No » 4 1 Cağabğkı/lstanbd Postaçekıno 666322 Cumhuriyet D A Ş Y A Y I N L A R Ihan Selçuk ĞÖRÜLMÜŞTÜR Î0O0TL OiTitTjnyetKtepKulubu^agPaartamaA.Ş TurkocaâıCad No 39/41 Cağak>g!u.1stanbJ Fosta çeta no 666322 74. YIL SAYI: 26358 / 100000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 6 ARALIK 1997 CUMARTESİ • Clinton'ın Kıbns özel temsilcisi Richard Holbrooke'un, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Credit Suisse Fırst Boston (CSFB) bankasının ortağı olduğu belirlendi. Holbrooke'un yönetim kurulu üyesi ve ortağı olduğu ABD'deki'CSFB bankası Güney Kıbns şubesinin 1996yılında faaliyete geçtiği ve olağandışı bir büyüme gösterdiği açıklandı. • Güney Kıbns'ın milli geliri 6 milyar dolarken, geçen eylül ayında Rusya'da 7 milyar dolarlık yatınm yapan bankanm son üç ay içinde önemli ihaleler kazandığı belirtildı. Holbmoke, Güney Kıbns'ta bankacıDış Haberler Servisi - ABD Başkanı Bill CHnton'ın, Kıbns sorununu çözmek amacıyla adaya öze! temsılcı olarak ata- dığı Richard Holbrooke'un Güney Kıbns Rum Kesi- mi'ndeki Credit Suisse First Boston bankasının ortağı oldu- ğu bildirildi. Rum Merkez Bankası mü- dür yardımcılanndan Spiros Stavrinakis tarafından yapılan açıklamada, Holbrooke'un bankasının Güney Kıbns'taki şubesı aracıhğıyla geçen eylül ayında Rusya'da 7 milyar do- larlık yatınm yaptığı bildınldi. Güney Kıbns Rum Yönetı- mi'nin milli gelinnın 6 milyar dolar olduğu belırtilıyor. MArkasıSa.l7,Sü.3'te Anayasa Mahkemesi raportörü görüşüffü heyete sımdu 4 RP kapatakm''• Refah Partisi'nin kapatılması davasında son aşamaya gelindi. Başsavcı Savaş'ın iddianamesi ile Erbakan'ın savunmasım tamamlamasından sonra Anayasa Mahkemesi raportörü, raporunu tamamlayarak önceki gün Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na sundu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden, heyeti 10 Aralık'ta RP'nin kapatılması istemini görüşmek üzere toplantıya çağırdı. • Raportör Yusuf Öztürk, raporunda, davanın hem Siyasi Partiler Yasası'na hem de anayasaya göre karara bağlanabileceğini açıklayarak hukuki tartışmayı da sonuçlandırdı. Öztürk aynca "odak olma" kavramına açıklık getirerek, partinin genel başkanı ve milletvekillerinin eylemlerini "kapatma gerekçesine dayanak oluşturma" yönünden ayn ayn değerlendirdi. ALPERBALLI ANKARA- RP'nin kapa- tılması istemli davaya ıliş- kın dosyayı inceleyen Ana- yasa Mahkemesi Raportörü Yusuf Oztûrk, Anayasa Mahkemesf ne sunduğu ra- porunda, partinin "hem ana- yasa hem de Siyasi Partiler Yasası'na göre kapatılması genektiği'' göriişunü bıldır- di. Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Öz- den, raporun iletilmesının ardından davayı, heyetin 10 Aralık'ta yapacağı toplantının günde- mine aldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vu- ral Savaş'ın RP'nin kapatılması iste- miyle açtığı davada son aşamaya gelin- di. Başsavcı Savaş'ın sözlü açıklamala- n ve RP Genel Başkanı Necmettin Er- A n a y a s a M a h k e m e s i ' n e ü y e l i k s e ç i m i Özden: Demireri etkilemem düşünülemez ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesi Baş- kanı Yekta Güngör Ozden. şenatçı basının, kendısınden sonra- sı içın yüksek mahkemeye üye seçimi için devreye girdiğı iddi- alanyla ılgili olarak Cumhurbaşkanı Süleyman Demirei'in tak- dınne ve yetkisine kanşamayacağını söyledi. Akit'ın önceki gün yayımlanan sayısında yer alan bir haber- de, gazetenin uzun zamandır hedef alarak aleyhinde gerçek dı- şı yayınlar yaptığı Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden'in "iğrenç bir tuzak" hazırladığı öne sürüldü. Ay sonun- da emeklıye aynlacak olan Özden'in, yenne Bülent Serim'i ge- tirtmeyi hedeflediği iddiasına yerverilen haberde, Anayasa Mah- kemesi Başkanı'nın bu konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı M Arkası Sa. 17,Sü.8'de bakan'ın sözlü savunmasım tamamla- masının ardından dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi Raportörii, rapo- runu tamamlayarak önceki gün Anaya- sa Mahkemesi Başkanlığı'na sundu. Raporun, heyet üyelerine dağıtıldığı öğ- renildı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden, heyeti 10 Aralık'ta RP'nin ka- patılması istemini görüşmek üzere top- lantıya çağırdı. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet'in telefonla sorulannı yanıtlayan Özden, "Raportör çok geniş kapsamlı bir rapor hazırladı. Üyelere dağrtbk. Bu ayın 10'u için gündeme aldık. Kurulun raponı gö- rüşmesi ve tarbşmasuun en az bir hafta alacağını sanıyorum. Kurul karanyla yeni bir araştırma inceleme, ilgisi ve bü- gisi olanlann dinlenmesi öngörülmezse olumluyadaolumsuzbirsonuçbua) için- • Arkası Sa. 17,Sü.3 'te HAZİNE MÜSTEŞARI İSTİFA ETTİ Eğilmez uyardı ve çekfldi• Başbakan Mesut Yılmaz'ın 'KtT ürünlerine 6 ay zam yok' açıklamalanndan rahatsızlık duyan Hazine Müsteşan Mahfi Eğilmez görevinden istifa etti. Eğilmez, hükümetin, IMF'nin koşullannı kabul etmemesine ve erken seçim tartışmalanna da tepki göstermişti. Eğilmez, istifa öncesinde 'sorunun başka bir rejimle çözüleceği' uyansında bulundu. • Istifayı kabul eden Yılmaz, Eğilmez'i enflasyonla mücadelede gerekli dirence sahip olmamak ve kapris yapmakla suçladı. Yılmaz, "Gereksiz konuşan, kapris yapan ve şahsi oynayan kişilerin, ne kadar değerli olurlarsa olsun bu mücadeleye katkılan olamaz" dedi. • Eğilmez'in istifası, bürokrasi-hükümet çekişmesini daha da derinleştirdi. Merkez Bankası yetkilileri, ekonominin seçimi kaldıramayacağını vurgulayıp 1994 yılmda olduğu gibi seçimden önce bunalım çıkabileceğini savunarak görevi bırakabileceklerinin mesajını verdiler. Eğilmez'in yerine Yener Dinçmen'in atanabileceği ileri sürüldü. • 6. Sayfada TÜRK-İŞ'İN ARAŞTIRMASI Vergi geliri faizi karşılıyor • Türk-tş Araştırma Merkezi'nin raporuna göre yurttaşlardan toplanan vergi gelirlerinin, artan faiz ödemelerini ancak karşılayabildiği belirtildi. Vergi reform tasarısıyla ilgili Maliye ve Hazine arasında ciddi görüş aynlıklan bulunduğu ortaya çıktı. • Türk-İş raporunda, vergi ödeyen kesimlerin yüksek faizlerle ranta bağlandığı, vergi reformuna gidilmesinden sonuç alınamayacağı belirtildi. Raporda aynca, bütçenin faiz yükünden kurtanlamaması durumunda önümüzdeki yıllarda tüm vergilerin faizlere aktanlacağı, hatta bunun da yeterli olmayacağı vurgulandı. • 6. Sayfada Liituf Paşa Camisi'ne giden öğretmen lisesi öğrencileri, "üç kez cuma namazına gitmemeleri durumunda dinden çıkacaklan" şeklinde baskı yapridığuu söylediler. (UGUR GÜNYÜZ) Oğmtcüeıvzprlacumanamau• Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin, okul yöneticileri ve bazı öğretmenler tarafından cuma namazına götürülmesi tepkiye yol açtı. Öğrenciler istemedikleri halde camiye götürüldüklerini belirtirken okul müdürü Osman Nuri Ekiz, "öğrencilerin öğle tatilinde ne yaptıklanndan sorumlu olmadığını" savundu. YUSUF ZtYAAY Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencile- ri, okul müdürü, müdür yardımcılan ve öğret- menlerinin yönlendirmesıyle toplu halde cu- ma namazına götürülüyor. Okulun öğrencıle- rinden bazılan. istememelerine karşın cami- ye götürüldüklerini belirterek, "Bizfcre «ç haf- ta ıııma namazına gitmezsek dinden çıkaca- ğunız söyleniyor, gitmek zorunda kahyoruz" dediler. Okul müdürü Osman Nuri Ekiz, öğ- rencilerin öğle tatilinde "ne yapüklanndan sorumlu olmadığmı" savunarak, "Ben oku- lumda Milli Eğitim'in çağdaş müfredatını uy- guluyorum" dedi. REFAHYOL hükümetinın Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam döne- mınde adı değiştirilerek "Çapa Ahmct Ka- baklı Anadolu Öğretmen Lisesi "ne donüştü- rülen Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi öğren- cileri, okul yönetımi ve öğretmenlenn yönlen- dirmesıyle her hafta toplu halde cuma nama- zına götürülüyor. Liseden 16-17 yaşlannda • Arkası Sa. 1'7, Sü 7'de Koalisyon hükümetiyle ilişkileri giderek gerginleşen CHP lideri Cumhuriyet'e konuştu Baykal: Seçim istemiyoruz"Başanlar dİIİyorUZ" Darbeyi telaffuz etmenın şaşırtıcı olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, seçim isteklerinin olmadığını söyleyerek, "Hükümete başanlar diliyoruz" dedi. Hükümetin seçime kaçmak için CHP'yi bahane etmeye çalıştığını ileri süren Baykal, " Başbakan beni bıraksın, kendi seçenekleri üzerine kafa yorsun" görüşünü dile getirdi. Baykal, hükümetin Susurluk ve yolsuzluklar konusunda somut adım atmadığını söyledi. 'İnandiriClllğim yitirdî' Türkiye'nin sağ politikalarla kronik enflasyon noktasına geldiğini belirten CHP lid'en Baykal, hükümetin enflasyonla mücadele konusunda inandıncılığını kaybettiğini söyledi. Baykal, "Bu hükümet 6 ayı geçirdı. Seçim altı aydan önce olmaz. Bu hükümetin ne kadar işbaşında kalacağı icraatıyla belli olacak. Beklentileri yerine getirmezse devam etmesi çok güç olur. Şimdi öyle bir tablo ortaya çıkmaya başladı" diye konuştu. • 5. Sayfada Yilmaz: Türkiye Cezayir olmaz Başbakan Yılmaz, NATO'ya aday ülkeler arasında bulunan Bulgaristan'ı Türkiye'nin destekleyeceğıni söyledi. Bulgaristan'da işadamlannın sorulannı yanıtlayan Başbakan, Türkiye'de demokratik rejünin çok köklü olduğunu belirtti. RP'nin kapatılması halinde, Cezayir benzeri olaylann ortaya çıkmasının söz konusu olamayacağını söyleyen Yılmaz, Bulgaristan Başbakanı Ivan Kostov'u Türkiye'ye davet etti. • 4. Sayfada Cem'in teması ABD ile ilişkilerde yeni dönem • Ismail Cem, Türk-ABD ilişkilerinde yeni aşamaya gelindiğini açıkladı. Albright ile görüşen Cem, Avrasya enerji koridorlan konusunda ABD ile işbırliğine gidileceğıni • bildirdi HMT KOZLUKLITnun I 9. Sayfada F. BAHÇE İLE BEŞİKTAŞ'IN 292. RANDEVUSU MSpor'da SIĞINMACILARI ÖLÜM KORKUTMUYOR UArka Sayfada İNSAN HAKLARINA ABD ENGELİ • 8. Sayfada OLOF PALME DAVASI AÇILIYOR • 8. Sayfada GUNCEL CLNEYT ARCAYUREK Terse Düşmenin Dik Alâsı... Hükümet üç partiyle kuruldu. Bılinen bu ama; uy- gulamadeğişik. Gerçek, hükümetteki iki partinin ara- larında tam bir uzlaşma, uyuşma olduğunu gösteri- yor. ANAP ile DSP her konuda birbirlerini tamamlıyor- lar. Demokrat Türkiye Partisi'nin gövdesi içerde, aklı m Arkası Sa. 17, Sü. l'de B U G Ü N Cumhuriyet'le birlikte BORSA Dün 2968 Önceki 3053 DOLAR oDun 197.6O0 Öncokı 196.7OO MARK oDün 111.10O Önceki 111.000 ALTIN Dün 1.835.OOO Ğ>ncekı 1.84O.OOO Enflasyon ya hiç düşmezse? • Türkiye'de kronikleşen enflasyon karşısında, 10 yıl öncesinin rakamlan oldukça gülünç kahrken, fiyat artışlannın aynı hızla devam etmesi durumunda 10 yıl sonrasının rakamlan da inanılmaz gibi görünüyor. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY 'Yok Hükmünde' Devletli Savunma... TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komısyonu, DYP mılletvekilteri Mehmet Kemal Ağar ve Sedat Edip Bucak hakkındakı dosyalan karara bağladı. Dokunul- mazlıklann kaldınlması görüşü benimsendı. Önce, Ağar ve Bucak'ın savunmalannda ilk dıkka- • Arkası Sa. 17,Sü.8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog